Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Розробка програмного продукту "Тестер"

Название: Розробка програмного продукту "Тестер"
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: контрольная работа Добавлен 15:36:29 28 февраля 2010 Похожие работы
Просмотров: 29 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра математичних дисциплін та інформатики

Контрольна робота

з дисципліни: ”Програмування”

на тему:

”Розробка програмного продукту ”Тестер”

ТЕРНОПІЛЬ-2009


ЗМІСТ

Постановка задачі

Алгоритм програми

Опис програми

Висновки

Список використаних джерел

Додаток


ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Розробити програмний продукт, а саме ”Тестер”, який повинен володіти наступною функціональністю:

- повинен завантажувати тести із файлу;

- проводити тестування;

- вести статистику тестування;

- виводити результат тестування;

- можливість збереження результату у файл.

АЛГОРИТМ ПРОГРАМИ

Алгоритм програми можна розбити на два підалгоритми (рис. 1), а саме: алгоритм проходження тесту (рис. 2) та алгоритм загрузки тесту в пам‘ять програми (рис. 3) .

Рис. 1 - Загальний алгоритм програми

Алгоритм для тестування досить простий і суть його полягає в тому щоб циклічно обійти всі запитання в масиві і в кінці вивести результат.


Рис. 2 - Алгоритм проходження тесту

Рис. 3 - Алгоритм загрузки тесту в пам‘ять програми


Алгоритм загрузки тесту з файлу досить заплутаний хоча не є складним. Суть його полягає в тому, що ми по стрічково зчитуємо інформацію із файлу, шукаємо ідентифікатор блоку чи модифікатор блоку і виконуємо відповідні дії. Якщо у файлі не має помилок то алгоритм закінчується і передається управління алгоритму проведення тестування.

Основну увагу при створенні тесту потрібно звертати на формат. Не повинно бути зайвих пробілів, тому що це може привести до того що програма не зможе прочитати тест.

ОПИС ПРОГРАМИ

Програма Тестер (рис. 4) була реалізована на мові програмування TurboPascal в середовищі Borland Delphi 7.

Рис. 4 - Інтерфейс програми Тестер


Програма здійснює тестування людей. Тести загружаються із файлів типу *.tst. Де [s] – (start) початок тесту, [e] – (end) кінець тесту, [q] – (question) блок запитання. В блоці [s] використовується властивість t – (title) заголовок тесту. Основна інформація задається у блоках [q], а саме: q (question) – власне питання, v (variant) – варіант відповіді (їх може бути декілька), c (correct variant) – номер правильної відповіді.

Програма в режимі проходження тесту контролює, щоб людина, яка проходить тест вибрала одну відповідь.

Рис. 5 - Зовнішній вигляд вікна результату

Після вибору тесту, він загружається в пам‘ять програми і починається власне тестування (рис. 4). Після проходження тестування програма виводить результат та статистику. Вікно з результатом зображене на рисунку 5 і функціонально дозволяє зберігати файл в текстовий документ.

ВИСНОВКИ

1. Під час виконання роботи ми написали програмний продукт “Тестер”, використовуючи програмне середовище Borland Delphi 7, що дало нам можливість проводити тестування людей.

2. Нами розроблена програма, яка завантажує тесту вальну інформацію із файлу, що сприяє простому і швидкому створенню нових тестів в будь якому текстовому редакторі.

3. Реалізовано можливість збереження результату тестування, що дає можливість довгострокового збереження інформації.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс. М.: "Нолидж", 1999. 464 с.

2. Юркин А.Г. Задачник по программированию. СП.: Питер, 2002.192с.


ДОДАТОК

// модуть для загрузки тесту із файла

unit ArrayM;

interface

type

TStr=array of string;

TRMas=record

putanya:string ;

PravVid:byte;

n:byte;

Mas:TStr;

end ;

TMas=array of TRMas;

typeread=(read_no,read_general,read_questen,read_end);

var

Mas:TMas;

Time:integer;

KilkistPraviln:integer;

Potochne:integer;

MAX:integer;

MINUTE:integer;

procedure CreatStart(file_name:string );

implementation

uses Main, SysUtils;

procedure CreatStart(file_name:string );

var f:textfile;

s,s1:string;

tr:typeread;

begin

if (mas<>nil)then setlength(mas,0);

Potochne:=0;

KilkistPraviln:=0;

MAX:=0;

tr:=read_no;

AssignFile(f,file_name);

Reset(f);

while not eof(f) do

begin

readln(f,s);

if (s='[s]')then begin

tr:=read_general;

continue;

end ;

if (s='[q]')then begin

tr:=read_questen;

MAX:=MAX+1;

setLength(Mas,MAX);

continue;

end ;

if (s='[e]')then break;

case (tr)of

read_general: begin

if (s[1]='t')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

Form1.Caption:='Tester ['+s1+']';

end ;

end ;

read_questen: begin

if (s[1]='q')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

mas[MAX-1].putanya:=s1;

mas[MAX-1].n:=0;

end ;

if (s[1]='v')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

mas[MAX-1].n:=mas[MAX-1].n+1;

setLength(mas[MAX-1].Mas,mas[MAX-1].n);

mas[MAX-1].Mas[mas[MAX-1].n-1]:=s1;

end ;

if (s[1]='c')then begin

s1:=copy(s,3,length(s)-2);

mas[MAX-1].PravVid:=StrToInt(s1);

end ;

end ;

end ;

end ;

closefile(f);

MINUTE:=((18*15) div 60)+1;

Time:=MINUTE*60*1000;

end ;

end .

// модуль головної форми

unit Main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Menus, ArrayM, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;

Type

TStatus=(tsActiv,tsNotActiv);

TForm1 = class (TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

AboutProc: TMenuItem;

StartTest: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

CloseTest: TMenuItem;

Panel1: TPanel;

RadioGroup1: TRadioGroup;

Button1: TButton;

GroupBox1: TGroupBox;

GroupBox2: TGroupBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

Timer1: TTimer;

OpenDialog: TOpenDialog;

procedure CloseTestClick(Sender: TObject);

procedure AboutProcClick(Sender: TObject);

procedure StartTestClick(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure ButtonNextClick(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

private

Status:TStatus;

public

procedure WriteParametru;

procedure WritePutanya;

procedure GetResult;

end ;

var

Form1: TForm1;

implementation

uses About, ResultTest, Math;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.CloseTestClick(Sender: TObject);

begin

case Status of

tsActiv:

if MessageDlg('В даний момент активний тест. Хочете завершити його?',

mtInformation,[mbYes,mbNo],0)=mrYes then

Close ;

tsNotActiv: Close;

end ;

end ;

procedure TForm1.AboutProcClick(Sender: TObject);

begin

Application.CreateForm(TAboutBox, AboutBox);

AboutBox.ShowModal;

end ;

procedure TForm1.StartTestClick(Sender: TObject);

begin

if Status=tsNotActiv then

begin

if (OpenDialog.Execute)then

CreatStart(OpenDialog.FileName)

else begin

exit;

end ;

Panel1.Visible:=true;

Status:=tsActiv;

Label6.Caption:=inttostr(ArrayM.MAX);

Label8.Caption:=inttostr(Potochne+1);

Label9.Caption:='0';

timer1.Enabled:=true;

WritePutanya;

end ;

end ;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Status:=tsNotActiv;

end ;

procedure TForm1.ButtonNextClick(Sender: TObject);

begin

if RadioGroup1.ItemIndex=-1 then exit;

if mas[potochne].PravVid-1=RadioGroup1.ItemIndex then

KilkistPraviln:=KilkistPraviln+1;

Potochne:=Potochne+1;

if Potochne<ArrayM.Max then

begin

WritePutanya;

WriteParametru;

end els e

GetResult;

end ;

procedure TForm1.WriteParametru;

begin

Label8.Caption:=inttostr(Potochne+1);

Label9.Caption:=inttostr(KilkistPraviln);

end ;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

var minute,second:integer;

p:integer; s:string ;

begin

p:=time div 1000;

minute:=p div 60;

second:=p mod 60;

if (Time<>0) then

begin

if Second=0 then

s:='00';

if (second<10)and (second>0) then s:='0'+inttostr(second);

if second>9 then s:=inttostr(second);

Label7.Caption:=inttostr(minute)+':'+s;

end

else

GetResult;

Time:=Time-1000;

end ;

procedure TForm1.WritePutanya;

var i:integer;

begin

Label1.Caption:=mas[Potochne].putanya;

RadioGroup1.Items.Clear;

for i:=1 to mas[Potochne].n do

RadioGroup1.Items.Add(mas[Potochne].mas[i-1]);

end ;

procedure TForm1.GetResult;

var Otsinka:integer;

r:integer;

begin

Timer1.Enabled:=false;

Panel1.Visible:=false;

Status:=tsNotActiv;

Label7.Caption:='';

// обчислити оцінку

Otsinka:=KilkistPraviln;

Form1.Caption:='Tester';

Application.CreateForm(TForm2, Form2);

with form2.Memo1.Lines do

begin

Clear;

Add('Результат проходження тесту');

Add('---------------------------------------------------');

Add('Кількість питань: '+inttostr(ArrayM.MAX));

Add('Кількість правильних відповідей: '+inttostr(KilkistPraviln));

r:=Floor( 100/ArrayM.MAX*KilkistPraviln*100 );

Add('В процентному відношені: '+floattostr( r/100 )+'%');

Add('Оцінка: '+inttostr(Otsinka));

Add('---------------------------------------------------');

end ;

Form2.ShowModal;

end ;

end .

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана16:32:19 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент02:32:16 10 июня 2018
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:11:05 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:41:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:48:41 28 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Розробка програмного продукту "Тестер"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201670)
Комментарии (2213)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru