Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Калькулятор для матриць

Название: Калькулятор для матриць
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 03:36:26 13 декабря 2009 Похожие работы
Просмотров: 169 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти та науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра прикладної математики

Курсова робота

з дисципліни: «Програмування»

тема: «Калькулятор для матриць»

Одеса – 200

План

Вступ

1. Теоретичні відомості

2.Постановка задачі

3.Опис алгоритму

4.Опис програми

5.Лістинг програми

6 . Висновок

7.Використана література


Вступ

Лінійна алгебра і теорія матриць давно увійшли до складу основних інструментів, які використовують інші математичні дисципліни, одночасно вони самі являються плодотворною областю досліджень.

Результати цих досліджень необхідні практично в будь-якій області математики – будь це диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і статистика чи теорія оптимізації – і практично у всіх додатках – назвемо хоча б додатки до теоретичної та прикладної економіки, інженерних дисциплін чи дослідження операцій.

Матриці являються особливим абстрактним класом, за допомогою якого розв’язується безліч задач комбінаторики та інших розділів математики, саме тому їхнє вивчення продовжується і нині. З іншого боку, матриці – вельми специфічна структура з неочевидними властивостями, які є важливимиі кориснимипри розробці алгоритмівдля розв’зання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.


Теоретичні відомості

Квадратною матрицею будемо називати квадратну таблицю, що складається з чисел або алгебраїчних виразів, які розташовані в n – рядках та n – стовпцях, n – називається порядком квадратної матриці.

A =

Якщо порядок матриці n дорівнює одиниці, то ця матриця складається з одного елемента і визначником першого порядку , який відповідає такій матриці, ми назвемо величину цього елемента .

Головною діагоналлю матриці А називається діагональ , яка іде з лівого верхнього кута цієї матриці у правий нижній її кут .

Побічною діагоналлю тієї ж матриці називається діагональ , яка іде з лівого нижнього кута у правий верхній кут .

Визначником другого порядку матриці називається число або алгебраїчний вираз, що дорівнює різниці добутку елементів головної діагоналі матриці та добутку елементів її побічної діагоналі .

Мінором будь - якого елемента матриці n- го порядку називається визначник порядку n-1, що складається з матриці А, які залишаються після вилучення i-того рядка та j- того стопця на перехресті яких цей елемент знаходиться . Мінор елемента будемо позначати .

Визначником порядку n матриці А , назвемо число , яке дорівнює , позначимо його символом


Δ = detА = = .

Алгебраїчним доповненням будь - якого елемента матриці А, називається його мінор, якщо сума номерів рядка та стовпця, в яких цей елемент знаходиться - парна і, мінор, що береться з протилежним знаком, якщо ця сума непарна .

Добутком матриці А = (n-го порядку) на дійсне число λ, називається інша матриця С тих же розмірів С = , елементи якої дорівнюють добуткам числа λ на відповідні елементи матриці А, тобто

= λ .

Сумою матриць А = і В = однакових розмірів, називається третя матриця С = тих же розмірів, елементи якої дорівнюють сумі відповідних елементів матриць А і В : = .

Різницею матриць А і В однакових розмірів, називається третя матриця С = тих же розмірів, яка в сумі з матрицею В дає А .

Добутком матиці А = на матрицю В = , називається третя матриця С = , кожен елемент якої дорівнює сумі добутків елементів відповідного (k - того) рядка матриці А на елементи відповідного (l- того) стовпця матриці В, тобто

.


Матриця називається транспонованою , якщо її рядки та стовпці переставити місцями і позначається А .

Квадратна матриця А називається оберненою до квадратної матриці А, якщо А*А = А*А = Е , де Е - одинична матриця.

Елементи матриці А обчислюються за формулою: А, де матриця С складається з алгебраїчних доповнень відповідних елементів матриці А.

Нормою квадратної матриці А, називається число, яке є сумою модулів елементів матриці А, тобто .

Слідом квадратної матриці будемо називати число, яке є сумою елементів цієї матриці, розташованих на головній діагоналі () .

Числом обумовленості квадратної матриці А називається величина

Постановка задачі

Ціль роботи – продемонструвати можливості використання калькулятора для матриць.

Мета роботи – створення програми за допомогою якої можна розв’язувати деякі задачі лінійної алгебри.

Опис алгоритму

Алгоритм створення програми полягає у наступному :

Спочатку створюємо вікно форми, потім додаємо текстові вікна у які з клавіатури вводимо дані. Далі додаємо кнопки , кожна з яких відповідає за одну дію чи операцію над матрицями. Також додатково створюємо контекстне меню, пункти якого виконують ті ж функції, що і кнопки на формі. Результат виводиться у відповідне текстове вікно.

Опис програми

Точка входу в саму програму знаходиться таким чином: відкриваємо папку MATRIXcalculator , запускаємо файл nn . sln , у вікні зліва обираємо папкуHeader Files і файл Form 1. h , з’являється вікно форми, де з клавіатури вводять розмірність матриці, елементи матриць, над якими необхідно виконати відповідні дії, далі можемо або натиснути кнопку безпосередньо у вікні форми або в меню Operations обрати відповідний пункт меню, чи за допомогою комбінації так званих „гарячих клавіш”. Кінцевий результат виводиться у текстовому вікні.

Запуск програми на виконання здійснюємо за допомогою комбінації клавішCtrl + F 5.

Програма використовує ряд функцій :

void GET_ARRAY(String *text,double **X,int n)

за допомогою даної функції отримуємо масиви – поки симол не є розширеним символьним типом і не є переходом на нову строку, нарощуємо лічильник; далі виділяємо у строці підстроку і перетворюємо її на дійсне число подвійної точності (тип double).

double DET(double **X,int n)

- ця функція обчислює визначник матриці.

Функція double DET(double **X,int n)

повертає алгебраїчні доповнення елементів масива.

void TRANSP_ARRAY(double **X,int n)

- транспонує елементи двомірного масива:

перший елемент залишає на своєму місці, а далі іде по рядках, переставляючи елементи рядків і стовпців місцями.

double TRACE(double **X,int n)

- повертає значення сліду матриці.

Функція працює таким чином:

Крокуючи елементами матриці, перевіряє: якщо індекс рядка та стовпця співпадають (це елементи головної діагоналі), присвоюємо значення першого елемента головної діагоналі деякій змінній, на наступному кроці, якщо елемент задовольняє вище названій умові, додаємо до сталої наступний елемент головної діагоналі і так далі (поки індекс не буде дорівнювати порядку матриці) .

Функція String * CNV _ ARRAY ( double ** X , int n ) необхідна для того, щоб після виконання дій (операцій) над матрицями отриманий результат перетворити на строку. Повертає строку .

C ловник понять використаних в програмі:

Button – кнопка .

Label – надпис .

TextBox– текстове вікно .

Length – розмір, довжина масиву .

MainMenu – головне меню .

MenuItem – пункт меню .


Лістинг програми

#pragma once

namespace nn

{

using namespace System;

using namespace System::ComponentModel;

using namespace System::Collections;

using namespace System::Windows::Forms;

using namespace System::Data;

using namespace System::Drawing;

/// <summary>

/// Summary for Form1

///

/// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the

/// 'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool

/// associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,

/// the designers will not be able to interact properly with localized

/// resources associated with this form.

/// </summary>

public __gc class Form1 : public System::Windows::Forms::Form

{

public:

Form1(void)

{

InitializeComponent();

}

protected:

void Dispose(Boolean disposing)

{

if (disposing && components)

{

components->Dispose();

}

__super::Dispose(disposing);

}

private: System::Windows::Forms::Label * label1;

private: System::Windows::Forms::Label * label2;

private: System::Windows::Forms::Label * label3;

private: System::Windows::Forms::Label * label4;

private: System::Windows::Forms::Label * label5;

private: System::Windows::Forms::Label * label6;

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox1;

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox2;

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox3;

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox4;

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox5;

private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox6;

private: System::Windows::Forms::Button * button1;

private: System::Windows::Forms::Button * button2;

private: System::Windows::Forms::Button * button3;

private: System::Windows::Forms::Button * button4;

private: System::Windows::Forms::Button * button5;

private: System::Windows::Forms::Button * button6;

private: System::Windows::Forms::Button * button7;

private: System::Windows::Forms::Button * button8;

private: System::Windows::Forms::MainMenu * mainMenu1;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem1;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem2;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem3;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem4;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem5;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem6;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem7;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem8;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem9;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem10;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem11;

private: System::Windows::Forms::Button * button10;

private: System::Windows::Forms::Button * button11;

private: System::Windows::Forms::MenuItem * menuItem12;

private: System::Windows::Forms::Button * button9;

private:

////////////////////////////////////////////////////////

double DET(double **X,int n)

{

double **T,kk=0;

int i,j,l,e=1;

if(n==1)return X[0][0];

if(n==2)return X[0][0]*X[1][1]-X[1][0]*X[0][1];

T=new double*[n-1];

for(i=0;i<n-1;i++)

T[i]=new double[n-1];

for(l=0;l<n;l++)

{

for(j=0;j<l;j++)

for(i=0;i<n-1;i++)

T[i][j]=X[i+1][j];

for(j=l+1;j<n;j++)

for(i=0;i<n-1;i++)

{

T[i][j-1]=X[i][j+1];

kk+=DET(T,n-1)*X[0][l]*e;

e*=-1;

}

}

return kk;

}

/////////////////////////////////////////////////////////

double ALG_DOP(double **X,int n,int r,int c)

{

double **T,k;

int i,j,e=1,ee=1;

if(n==1)

return X[0][0];

if(n==2)

{

if((r+c)%2==1)

{ee=-1;}

}

return ee;

T=new double*[n-1];

for(i=0;i<n-1;i++)

T[i]=new double[n-1];

for(i=0;i<r;i++)

{

for(j=0;j<c;j++)

T[i][j]=X[i][j];

for(j=c+1;j<n;j++)

T[i][j-1]=X[i][j];

}

for(i=r+1;i<n;i++)

{

for(j=0;j<c;j++)

T[i-1][j]=X[i][j];

for(j=c+1;j<n;j++)

T[i-1][j-1]=X[i][j];

}

k=DET(T,n-1);

if((r+c)%2==1)

e=-1;

return k*e;

}

////////////////////////////////////////////////////

String* CNV_ARRAY(double **X,int n)

{

int i,j;

String *s;

String *ss;

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

ss=Convert::ToString(X[i][j]);

s=s->Concat(s,ss," ");

}

s=s->Concat(s,"\n\0");

}

return s;

}

////////////////////////////////////////////////////

void GET_ARRAY(String *text,double **X,int n)

{

int i,j,k=0,p=0;

double dd;

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

while(((p+k)<text->Length)&&(text->Chars[p+k]!=wchar_t(' '))&&(text->Chars[p+k]!='\n')){k++;}

dd=Convert::ToDouble(text->Substring(p,k));

X[i][j]=dd;

p=p+k+1;

k=0;

}

}

}

//////////////////////////////////////////////////////

void TRANSP_ARRAY(double **X,int n)

{

int i,j;

double ca;

for(i=0;i<n-1;i++)

for(j=i+1;j<n;j++)

{

ca=X[i][j];

X[i][j]=X[j][i];

X[j][i]=ca;

}

}

//////////////////////////////////////////////////////

double TRACE(double **X,int n)

{

int i,j;

double tt=0;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

if(i==j)

tt+=X[i][j];

}

return tt;

}

////////////////////////////////////////////////////

/// <summary>

/// Required designer variable.

/// </summary>

System::ComponentModel::Container * components;

/// <summary>

/// Required method for Designer support - do not modify

/// the contents of this method with the code editor.

/// </summary>

void InitializeComponent(void)

{

this->label1 = new System::Windows::Forms::Label();

this->label2 = new System::Windows::Forms::Label();

this->label3 = new System::Windows::Forms::Label();

this->label4 = new System::Windows::Forms::Label();

this->label5 = new System::Windows::Forms::Label();

this->label6 = new System::Windows::Forms::Label();

this->textBox1 = new System::Windows::Forms::TextBox();

this->textBox2 = new System::Windows::Forms::TextBox();

this->textBox3 = new System::Windows::Forms::TextBox();

this->textBox4 = new System::Windows::Forms::TextBox();

this->textBox5 = new System::Windows::Forms::TextBox();

this->textBox6 = new System::Windows::Forms::TextBox();

this->button1 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button2 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button3 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button4 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button5 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button6 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button7 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button8 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button9 = new System::Windows::Forms::Button();

this->mainMenu1 = new System::Windows::Forms::MainMenu();

this->menuItem1 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem2 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem3 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem4 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem5 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem6 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem7 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem8 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem9 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem10 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->menuItem11 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->button10 = new System::Windows::Forms::Button();

this->button11 = new System::Windows::Forms::Button();

this->menuItem12 = new System::Windows::Forms::MenuItem();

this->SuspendLayout();

//

// label1

//

this->label1->Location = System::Drawing::Point(16, 88);

this->label1->Name = S"label1";

this->label1->Size = System::Drawing::Size(24, 23);

this->label1->TabIndex = 15;

this->label1->Text = S"A:";

this->label1->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

//

// label2

//

this->label2->Location = System::Drawing::Point(8, 192);

this->label2->Name = S"label2";

this->label2->Size = System::Drawing::Size(32, 23);

this->label2->TabIndex = 16;

this->label2->Text = S"B:";

this->label2->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

//

// label3

//

this->label3->Location = System::Drawing::Point(352, 192);

this->label3->Name = S"label3";

this->label3->Size = System::Drawing::Size(32, 23);

this->label3->TabIndex = 17;

this->label3->Text = S"C:";

this->label3->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

//

// label4

//

this->label4->Location = System::Drawing::Point(16, 16);

this->label4->Name = S"label4";

this->label4->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->label4->TabIndex = 18;

this->label4->Text = S"SIZE:";

this->label4->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

//

// label5

//

this->label5->Location = System::Drawing::Point(152, 16);

this->label5->Name = S"label5";

this->label5->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->label5->TabIndex = 19;

this->label5->Text = S"CONST:";

this->label5->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

//

// label6

//

this->label6->Location = System::Drawing::Point(176, 216);

this->label6->Name = S"label6";

this->label6->Size = System::Drawing::Size(56, 23);

this->label6->TabIndex = 20;

this->label6->Text = S"REZULT:";

this->label6->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleCenter;

//

// textBox1

//

this->textBox1->AutoSize = false;

this->textBox1->BackColor = System::Drawing::Color::Lavender;

this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(48, 56);

this->textBox1->Name = S"textBox1";

this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 80);

this->textBox1->TabIndex = 1;

this->textBox1->Text = S"";

this->textBox1->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;

//

// textBox2

//

this->textBox2->AutoSize = false;

this->textBox2->BackColor = System::Drawing::Color::Lavender;

this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(48, 160);

this->textBox2->Name = S"textBox2";

this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(100, 80);

this->textBox2->TabIndex = 2;

this->textBox2->Text = S"";

this->textBox2->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;

//

// textBox3

//

this->textBox3->AutoSize = false;

this->textBox3->BackColor = System::Drawing::Color::AliceBlue;

this->textBox3->Location = System::Drawing::Point(392, 160);

this->textBox3->Name = S"textBox3";

this->textBox3->Size = System::Drawing::Size(100, 80);

this->textBox3->TabIndex = 4;

this->textBox3->Text = S"";

this->textBox3->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;

//

// textBox4

//

this->textBox4->AutoSize = false;

this->textBox4->BackColor = System::Drawing::Color::LavenderBlush;

this->textBox4->Location = System::Drawing::Point(64, 16);

this->textBox4->Name = S"textBox4";

this->textBox4->Size = System::Drawing::Size(64, 20);

this->textBox4->TabIndex = 0;

this->textBox4->Text = S"";

this->textBox4->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;

// textBox5

//

this->textBox5->AutoSize = false;

this->textBox5->BackColor = System::Drawing::Color::LavenderBlush;

this->textBox5->Location = System::Drawing::Point(208, 16);

this->textBox5->Name = S"textBox5";

this->textBox5->Size = System::Drawing::Size(40, 20);

this->textBox5->TabIndex = 3;

this->textBox5->Text = S"";

this->textBox5->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;

//

// textBox6

//

this->textBox6->AutoSize = false;

this->textBox6->BackColor = System::Drawing::Color::AliceBlue;

this->textBox6->Location = System::Drawing::Point(240, 208);

this->textBox6->Name = S"textBox6";

this->textBox6->Size = System::Drawing::Size(48, 32);

this->textBox6->TabIndex = 5;

this->textBox6->Text = S"";

this->textBox6->TextAlign = System::Windows::Forms::HorizontalAlignment::Center;

//

// button1

//

this->button1->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button1->Location = System::Drawing::Point(272, 8);

this->button1->Name = S"button1";

this->button1->Size = System::Drawing::Size(32, 23);

this->button1->TabIndex = 6;

this->button1->Text = S"*";

this->button1->Click += new System::EventHandler(this, button1_Click);

//

// button2

//

this->button2->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button2->Location = System::Drawing::Point(344, 8);

this->button2->Name = S"button2";

this->button2->Size = System::Drawing::Size(32, 23);

this->button2->TabIndex = 7;

this->button2->Text = S"+";

this->button2->Click += new System::EventHandler(this, button2_Click);

//

// button3

//

this->button3->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button3->Location = System::Drawing::Point(432, 8);

this->button3->Name = S"button3";

this->button3->Size = System::Drawing::Size(32, 23);

this->button3->TabIndex = 8;

this->button3->Text = S"--";

this->button3->Click += new System::EventHandler(this, button3_Click);

//

// button4

//

this->button4->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button4->Location = System::Drawing::Point(264, 48);

this->button4->Name = S"button4";

this->button4->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->button4->TabIndex = 9;

this->button4->Text = S"*const";

this->button4->Click += new System::EventHandler(this, button4_Click);

//

// button5

//

this->button5->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button5->Location = System::Drawing::Point(264, 96);

this->button5->Name = S"button5";

this->button5->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->button5->TabIndex = 10;

this->button5->Text = S"/const";

this->button5->Click += new System::EventHandler(this, button5_Click);

//

// button6

//

this->button6->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button6->Location = System::Drawing::Point(344, 48);

this->button6->Name = S"button6";

this->button6->Size = System::Drawing::Size(40, 23);

this->button6->TabIndex = 11;

this->button6->Text = S"det";

this->button6->Click += new System::EventHandler(this, button6_Click);

//

// button7

//

this->button7->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button7->Location = System::Drawing::Point(344, 96);

this->button7->Name = S"button7";

this->button7->Size = System::Drawing::Size(40, 23);

this->button7->TabIndex = 12;

this->button7->Text = S"^-1";

this->button7->Click += new System::EventHandler(this, button7_Click);

//

// button8

//

this->button8->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button8->Location = System::Drawing::Point(416, 48);

this->button8->Name = S"button8";

this->button8->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->button8->TabIndex = 13;

this->button8->Text = S"transp";

this->button8->Click += new System::EventHandler(this, button8_Click);

//

// button9

//

this->button9->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button9->Location = System::Drawing::Point(416, 96);

this->button9->Name = S"button9";

this->button9->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->button9->TabIndex = 14;

this->button9->Text = S"norma";

this->button9->Click += new System::EventHandler(this, button9_Click);

//

// mainMenu1

//

System::Windows::Forms::MenuItem* __mcTemp__1[] = new System::Windows::Forms::MenuItem*[1];

__mcTemp__1[0] = this->menuItem1;

this->mainMenu1->MenuItems->AddRange(__mcTemp__1);

//

// menuItem1

//

this->menuItem1->Index = 0;

System::Windows::Forms::MenuItem* __mcTemp__2[] = new System::Windows::Forms::MenuItem*[11];

__mcTemp__2[0] = this->menuItem2;

__mcTemp__2[1] = this->menuItem3;

__mcTemp__2[2] = this->menuItem4;

__mcTemp__2[3] = this->menuItem5;

__mcTemp__2[4] = this->menuItem6;

__mcTemp__2[5] = this->menuItem7;

__mcTemp__2[6] = this->menuItem8;

__mcTemp__2[7] = this->menuItem9;

__mcTemp__2[8] = this->menuItem10;

__mcTemp__2[9] = this->menuItem11;

__mcTemp__2[10] = this->menuItem12;

this->menuItem1->MenuItems->AddRange(__mcTemp__2);

this->menuItem1->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::Alt0;

this->menuItem1->Text = S"OPERATIONS";

//

// menuItem2

//

this->menuItem2->Index = 0;

this->menuItem2->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF1;

this->menuItem2->Text = S"A*B";

this->menuItem2->Click += new System::EventHandler(this, button1_Click);

//

// menuItem3

//

this->menuItem3->Index = 1;

this->menuItem3->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF2;

this->menuItem3->Text = S"A+B";

this->menuItem3->Click += new System::EventHandler(this, button2_Click);

//

// menuItem4

//

this->menuItem4->Index = 2;

this->menuItem4->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF3;

this->menuItem4->Text = S"A-B";

this->menuItem4->Click += new System::EventHandler(this, button3_Click);

//

// menuItem5

//

this->menuItem5->Index = 3;

this->menuItem5->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF4;

this->menuItem5->Text = S"A*const";

this->menuItem5->Click += new System::EventHandler(this, button4_Click);

//

// menuItem6

//

this->menuItem6->Index = 4;

this->menuItem6->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF5;

this->menuItem6->Text = S"A/const";

this->menuItem6->Click += new System::EventHandler(this, button5_Click);

//

// menuItem7

//

this->menuItem7->Index = 5;

this->menuItem7->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF6;

this->menuItem7->Text = S"detA";

this->menuItem7->Click += new System::EventHandler(this, button6_Click);

//

// menuItem8

//

this->menuItem8->Index = 6;

this->menuItem8->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF7;

this->menuItem8->Text = S"A^-1";

this->menuItem8->Click += new System::EventHandler(this, button7_Click);

//

// menuItem9

//

this->menuItem9->Index = 7;

this->menuItem9->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF8;

this->menuItem9->Text = S"transpA";

this->menuItem9->Click += new System::EventHandler(this, button8_Click);

//

// menuItem10

//

this->menuItem10->Index = 8;

this->menuItem10->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF9;

this->menuItem10->Text = S"|| A ||";

this->menuItem10->Click += new System::EventHandler(this, button9_Click);

//

// menuItem11

//

this->menuItem11->Index = 9;

this->menuItem11->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF10;

this->menuItem11->Text = S"traceA";

this->menuItem11->Click += new System::EventHandler(this, button10_Click);

//

// button10

//

this->button10->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button10->Location = System::Drawing::Point(264, 136);

this->button10->Name = S"button10";

this->button10->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->button10->TabIndex = 21;

this->button10->Text = S"trace";

this->button10->Click += new System::EventHandler(this, button10_Click);

//

// button11

//

this->button11->BackColor = System::Drawing::Color::LightSkyBlue;

this->button11->Location = System::Drawing::Point(344, 136);

this->button11->Name = S"button11";

this->button11->Size = System::Drawing::Size(48, 23);

this->button11->TabIndex = 22;

this->button11->Text = S"cond";

this->button11->Click += new System::EventHandler(this, button11_Click);

//

// menuItem12

//

this->menuItem12->Index = 10;

this->menuItem12->Shortcut = System::Windows::Forms::Shortcut::AltF11;

this->menuItem12->Text = S"condA";

this->menuItem12->Click += new System::EventHandler(this, button11_Click);

//

// Form1

//

this->AutoScaleBaseSize = System::Drawing::Size(5, 13);

this->BackColor = System::Drawing::Color::SteelBlue;

this->ClientSize = System::Drawing::Size(520, 266);

this->Controls->Add(this->button11);

this->Controls->Add(this->button10);

this->Controls->Add(this->button9);

this->Controls->Add(this->button8);

this->Controls->Add(this->button7);

this->Controls->Add(this->button6);

this->Controls->Add(this->button5);

this->Controls->Add(this->button4);

this->Controls->Add(this->button3);

this->Controls->Add(this->button2);

this->Controls->Add(this->button1);

this->Controls->Add(this->textBox6);

this->Controls->Add(this->textBox5);

this->Controls->Add(this->textBox4);

this->Controls->Add(this->textBox3);

this->Controls->Add(this->textBox2);

this->Controls->Add(this->textBox1);

this->Controls->Add(this->label6);

this->Controls->Add(this->label5);

this->Controls->Add(this->label4);

this->Controls->Add(this->label3);

this->Controls->Add(this->label2);

this->Controls->Add(this->label1);

this->Cursor = System::Windows::Forms::Cursors::Hand;

this->Menu = this->mainMenu1;

this->Name = S"Form1";

this->Text = S"MATRIX CALCULATOR";

this->Load += new System::EventHandler(this, Form1_Load);

this->ResumeLayout(false);

}

private: System::Void Form1_Load(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

}

private: System::Void textBox3_TextChanged(System::Object * sender, System::EventArgs * e){}

private: System::Void textBox6_TextChanged(System::Object * sender, System::EventArgs * e){}

private: System::Void button1_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j,l;

double **A,**B,**C,smm;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A = new double*[n];

B = new double*[n];

C = new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i] = new double[n];

B[i] = new double[n];

C[i] = new double[n];

}

{

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

GET_ARRAY(textBox2->Text,B,n);

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

smm=0;

for(l=0;l<n;l++)

smm+=A[i][l]*B[l][j];

C[i][j]=smm;

}

textBox3->Text=CNV_ARRAY(C,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

}

private: System::Void button2_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,**B,**C;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double *[n];

B=new double *[n];

C=new double *[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

B[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

GET_ARRAY(textBox2->Text,B,n);

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

C[i][j]=A[i][j]+B[i][j];

}

textBox3->Text=CNV_ARRAY(C,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

private: System::Void button3_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,**B,**C;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

B=new double*[n];

C=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

B[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

GET_ARRAY(textBox2->Text,B,n);

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

C[i][j]=A[i][j]-B[i][j];

}

textBox3->Text=CNV_ARRAY(C,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

private: System::Void button4_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,**C;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

double cnst=Convert::ToDouble(textBox5->Text);

A=new double*[n];

C=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

C[i][j]=cnst*A[i][j];

}

textBox3->Text=CNV_ARRAY(C,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

private: System::Void button5_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,**C,g;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

double cnst=Convert::ToDouble(textBox5->Text);

A=new double*[n];

C=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

g=1/cnst;

C[i][j]=g*A[i][j];

}

textBox3->Text=CNV_ARRAY(C,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

private: System::Void button6_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i;

double **A,d;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

d=DET(A,n);

textBox6->Text=Convert::ToString(d);

textBox6->Invalidate();

textBox6->Update();

}

private: System::Void button8_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i;

double **A,**C;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

C=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

TRANSP_ARRAY(A,n);

textBox3->Text=CNV_ARRAY(A,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

private: System::Void button9_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,sum=0;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

sum+=System::Math::Abs(A[i][j]);

}

}

textBox6->Text=Convert::ToString(sum);

textBox6->Invalidate();

textBox6->Update();

}

private: System::Void button7_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,**C,a,as,ad,d,h;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

C=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

d=DET(A,n);

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

h=1/d;

a=A[i][j];

ad=ALG_DOP(A,n,i,j);

as=a*ad;

C[i][j]=h*as;

}

TRANSP_ARRAY(C,n);

textBox3->Text=CNV_ARRAY(C,n);

textBox3->Invalidate();

textBox3->Update();

}

private: System::Void button10_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i;

double **A,tr;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

tr=TRACE(A,n);

textBox6->Text=Convert::ToString(tr);

textBox6->Invalidate();

textBox6->Update();

}

private: System::Void button11_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)

{

int i,j;

double **A,**C,a,as,ad,d,h;

int n=Convert::ToInt32(textBox4->Text);

A=new double*[n];

C=new double*[n];

for(i=0;i<n;i++)

{

A[i]=new double[n];

C[i]=new double[n];

}

GET_ARRAY(textBox1->Text,A,n);

d=DET(A,n);

if(d!=0)

{

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<n;j++)

{

h=1/d;

a=A[i][j];

ad=ALG_DOP(A,n,i,j);

as=a*ad;

C[i][j]=h*as;

}

}

TRANSP_ARRAY(C,n);

double sum=0,mus=0,S=0;

for(i=0;i<n;i++)

{

for(j=0;j<n;j++)

{

sum+=System::Math::Abs(A[i][j]);

mus+=System::Math::Abs(C[i][j]);

}

}

S=sum*mus;

textBox6->Text=Convert::ToString(S);

textBox6->Invalidate();

textBox6->Update();

}

};

}

Висновок

Розроблена програма може бути використана для виконання основнихарифметичних операцій над матрицями, а також для обчислення визначника, норми та сліду матриці.

Програма розроблена на платформі Microsoft .NETFramewoks (MC++), обговорення й використання якої стало мало не найпомітнішим явищем останніх років в області маркетингу засобів розробки програмного забезпечення. Окрім того, внутрішні механізми. NETзабезпечують такі розв’язання, як підтримка компонентного програмування засобами мови C#, сумісність компонентів, розроблених на різних мовах програмування, побудова стійкого та безпечного коду, організація взаємодії некерованого та керованого кодів тощо.

Подана програма може стати у пригоді студентам для перевірки обчислень у розрахункових роботах.


Використана література

1. “Лінійна алгебра” Ільїн В.І., Позняк Е.Г.

2. “Матричний аналіз” Хорн Р., Джонсон Ч.

3. “Microsoft .Netв подлиннике” Дубцев О.В.

4. Microsoft .NetFrameworkSDKv1.1 Documentation.

5. Microsoft Visual Studio .Net 2003 Documentation.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:33:15 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:23:42 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:37:25 28 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Калькулятор для матриць

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199518)
Комментарии (2167)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru