Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Типове положення "Про охорону праці"

Название: Типове положення "Про охорону праці"
Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Тип: контрольная работа Добавлен 05:47:45 10 апреля 2009 Похожие работы
Просмотров: 93 Комментариев: 13 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Згідно з Законом України "Про охорону праці" (2694-12) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом (надалі - власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

1.2 Відповідно до цілей, зазначених у п.1.1. цього Типового положення, служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування,будівель і споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального таколективного захисту;

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

1.3 Служба охорони праці входить до структури підприємства,установи, організації як одна з основних виробничо-технічнихслужб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства.

1.4 Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом.

1.5 Служба охорони праці комплектується спеціалістами, якімають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці, за рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження цього Типового положення.

1.6 Перевірка знань з питань охорони праці працівниківслужби охорони праці проводиться в установленому порядку допочатку виконання ними своїх функціональних обов'язків таперіодично, один раз на три роки.

1.7 На підставі цього Типового положення з урахуваннямспецифіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власникамиПоложення про службу охорони праці підприємств, установ та організацій.

Положення про службу охорони праці міністерства, державногокомітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств,створених за галузевим принципом, узгоджується з Державним комітетом по нагляду за охороною праці.1.8. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевиминормативними актами з охорони праці і Положенням про службуохорони праці.

1.9 Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі прозупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадоваособа, якій підпорядкована служба охорони праці.

1.10 Працівники служби охорони праці не можуть бутипритягнуті до виконання функцій, не передбачених Законом "Проохорону праці" (2694-12) та цим Типовим положенням.

2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, кооперативних, колективних та інших організаціях (надалі - підприємство) виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати впорядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з охоронипраці.

В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальнихзакладах власниками також створюються служби охорони праці.які підпорядковані центральним органам державної виконавчої влади.

2.2 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньокерівникові підприємства.

2.3 За своїм посадовим становищем та умовами оплати працікерівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основнихвиробничо-технічних служб підприємства. такий принцип зберігається при визначні посадового становищата окладів і для інших працівників служби охорони праці.

2.4 Служба охорони праці виконує такі основні функції:

2.4.1 Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.4.2 Проводить оперативно-методичне керівництво роботою зохорони праці.

2.4.3 Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого

рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнені), а такожрозділ "Охорона праці" у колективному договорі".

2.4.4 Проводить для працівників увідний інструктаж з питаньохорони праці.

2.4.5 Організує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами,положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охоронипраці;

б) паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань іаварій, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів підприємства з питаньохорони праці;

д) розробку перспективних та початкових планів роботипідприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;

е) роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

є) допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;

ж) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.4.6 Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів;

в) роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

г) роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;

д) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів проохорону праці, що діють у межах підприємства;

е) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

2.4.7 Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки ітехніки, у тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захиступрацюючих, захисту населення і навколишнього середовища.

2.4.8 Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питаньохорони праці.

2.4.9 надає методичну допомогу керівникам структурнихпідрозділів підприємства у розробленні заходів охорони праці.

2.4.10 Готує проекти наказів та розпоряджень з питаньохорони праці, загальних для всього підприємства.

2.4.11 Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей, які їх оточують, і навколишнього середовища, у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

2.4.12 Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевихта інших нормативних актів, виконання працівниками посадовихінструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозиційта подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охоронипраці;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях;

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищенної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідівзгідно з діючим законодавства;

є)проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування.

2.4.13 здійснює зв'язок з медичними закладами, науковими таіншими організаціями з питань охорони праці, організуєвпровадження їх рекомендацій.

2.5 Спеціалісти служби охорони праці мають право:

2.5.17 Представляти підприємство в державних та громадськихустановах при розгляді питань охорони праці.

2.5.2 безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

2.5.3 Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис за формою згідно з додатком.

2.5.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.

2.5.5 Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

3. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Для виконання делегованих корпораціям, концернам та іншим об'єднанням підприємств (надалі - об'єднання) функцій в галузі охорони праці у їх апараті створюються служби охорони праці.

3.2 Статут об'єднання (інший документ про його створення)повинен містити положення щодо організації служби охорони праці,її повноважень і прав.

3.3 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньокерівникові об'єднання.

3.4 підприємства, що утворили об'єднання, делегують йогослужбі охорони праці, як правило, функції, передбачені пунктами

2.4.1 і 2.4.2, підпунктами "в", "д", "ж", пункту 2.4.5підпунктами "а", "б", "д", пункту 2.4.6 пунктами 2.4.7 і 2.4.8підпунктами "а", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту 2.4.12 цьогоТипового положення, а також:

3.4.1 Розроблення рекомендацій, спрямованих на підвищеннярівня безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничогосередовища на підприємствах.

3.4.2 Забезпечення підприємств інформацією з питань охорони праці, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків, підготовку пропозицій щодо їх запобігання.

3.4.3 Формування розділу "Охорона праці" у колективномудоговорі у разі його заключення об'єднанням.

3.4.4 надання допомоги підприємствам об'єднанням в вирішенніпитань, передбачених підпунктами "а" і "б" пункту 2.4.5, а також:

а) використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду охоронипраці;

б) пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці;

в) координації роботи лабораторій, що проводять оцінкусанітарно-гігієнічних умов праці;

г) придбанні державних міжгалузевих та галузевих нормативнихактів про охорону праці;

д) залученні науково-дослідних, навчальних та іншихорганізацій до розробок з охорони праці.

3.4.5 Організації навчання працівників служб охорони праціпідприємств, проведення з ними семінарів.

3.4.6 координації роботи служб охорони праці підприємств таметодичне керівництво цими службами.

3.5 Спеціалісти служби охорони праці об'єднання мають права,передбачені пунктами 2.5.1 - 2.5.5 цього Типового положення; крімтого вони мають право:

3.5.1 Перевіряти роботу служб охорони праці на підвідомчихпідприємствах.

3.5.2 Залучати спеціалістів підприємств (з дозволу їхкерівників) до перевірок додержання законодавства про охоронупраці.

4. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ, КОНЦЕРНУ, КОРПОРАЦІЇ ТА ІНШОГООБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, СТВОРЕНИХ ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ

4.1 У центральному апараті міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом, служба охорони праці підпорядковується першому заступнику міністра, голови державного комітету, керівникові концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств (надалі - міністерство).

4.2. Служба охорони праці міністерства виконує функції,передбачені пунктами 2.4.1, 2.4.2, підпунктами "а", "в", "д", "ж"пункту 2.4.5. підпунктами "б", "д" пункту 2.4.6. пунктами 2.4.7.

2.4.8 підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту2.4.12, пунктом 3.4.2, підпунктами "а", "б", пункту 3.4.4. та пунктом 3.4.6. цього Типового положення, а також:

4.2.1 Здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, об'єднань з питань охорони праці; готує матеріали для щорічного підведення підсумків роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії, нарадах, семінарах тощо.

4.2.2 Координує науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи з питань охорони праці, розробляє разом з підприємствами і структурними підрозділами апарату міністерства комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Співробітничає з державними і громадськими міждержавнимиорганізаціями в питаннях охорони праці. 4.2.3 Опрацьовує з відповідною галузевою профспілкою проекту угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці. 4.2.4 Організує: а) галузеві конкурси, спрямовані на розроблення ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням;

б) виконання рішень органів державного нагляду за охороною праці та профспілок, які відносяться до компетенції міністерства;

в) розроблення проектів нових, перегляд або скасування чиннихнормативних актів про охорону праці; підготовку пропозицій щодофінансування зазначених робіт.

4.2.5 Бере участь у:

а) розгляді питань про внесення змін до списків виробництв,робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільги ікомпенсації згідно з чинним законодавством;

б) спеціальному розслідуванні нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінета Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 (623-93-п

4.2.6 Взаємодіє з аварійно-рятувальними формуваннями.

4.2.7 Здійснює відомчий контроль на підприємствах, воб'єднаннях (державних і орендних) галузі за:

а) функціонуванням системи управління охороною праці;

б) станом охорони праці, реалізацією комплексних заходів, галузевих угод, науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

4.3 Спеціалісти служби охорони праці міністерства маютьправа, передбачені пунктами 2.5.1-2.5.5, 3.5.1 та 3.5.2. цьогоТипового положення.

5. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

5.1 Служба охорони праці є структурним підрозділом місцевогооргану виконавчої влади, що утворюється головою державноїадміністрації.

До складу служби входять працівники регіонального фондуохорони праці, які повинні мати фінансову або економічну освіту.

Свою діяльність в галузі охорони праці служба спрямовує на роботу з підприємствами, установами і організаціями, розташованими в межах відповідної території, але перш за все з тими, що належать до сфери управління державної адміністрації, підприємствами недержавних форм власності.

5.2 Координацію роботи служби охорони праці обласної, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій здійснюють відповідні структурні підрозділи Держнаглядохоронпраці та Мінпраці.

5.3 Служба охорони праці обласної, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій здійснює методичне керівництво роботою служби охорони праці районних державних адміністрацій, розглядає подання і погоджує призначення керівників цих служб, розглядає питання створення регіональних фондів охорони праці.

5.4 Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в галузі охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру при службі охорони праці обласних, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій можуть створюватись наукові ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджуєтьсядержавною адміністрацією.

5.5 Служба охорони праці разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації виконує функції, передбачені пунктами 2.4.1, 2.4.2, підпунктами "а", "в" і "ж" пункту 2.4.5, пунктами 2.4.7, 2.4.8, підпунктами "а" і "б" пункту 3.4.4, пунктом 3.4.6 цього Типового положення, а також: 5.5.1. Вносить на затвердження керівництву державної адміністрації пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони життя та здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

5.5.2 Організує:

а) діяльність обласної (міської, районної) ради з питань безпечної життєдіяльності населення. При вирішенні покладених на неї завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, об'єднаннями громадян;

б) розробку регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (за участю профспілок), а також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру;

в) створення методичних, учбово-методичних кабінетів охоронипраці, навчальних науково-технічних центрів;

г) витрачання за призначенням коштів регіонального фондуохорони праці;

д) облік та аналіз нещасних випадків невиробничого характеру,а також шкоди від цих подій.

5.5.3 Бере участь у:

а) розслідуванні групових та смертельних нещасних випадків тоді, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях;

б) розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками підприємств, що належать до сфери управління державної адміністрації, або які укладаються за погодженням з державною адміністрацією.

5.5.4 Отримує дані про підприємства, що проходять державнуреєстрацію відповідно до встановленого порядку.

5.5.5 Опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему попередження травматизму невиробничого характеру, організує пропаганду та інформаційне забезпечення з цих питань.

5.5.6 Готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, що забезпечують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру і подає їх нарозгляд державної адміністрації.

5.5.7 Здійснює на підприємствах, в установах і організаціяхконтроль, передбачений підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е","є" пункту 2.4.12 цього Типового положення, а також:

а) за реалізацією регіональної програми поліпшення станубезпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а такожрегіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру;

б) за дотриманням чинного законодавства з питань профілактикитравматизму невиробничого характеру та проведенням навчаннянаселення з цих питань.

5.6 Спеціалісти служби охорони праці мають права,передбачені пунктами 2.5.2-2.5.5 цього Типового положення, атакож:

5.6.1 Порушувати клопотання перед головою державної адміністрації про розірвання контракту з керівником підприємства, який систематично порушує вимоги чинного законодавства з питань охорони праці і безпечної життєдіяльності населення та про заохочення працівників, котрі беруть активну участь в профілактиці травматизму невиробничого характеру.

5.7 Керівник служби охорони праці має право:

5.7.1 Залучати спеціалістів інших підрозділів державної адміністрації, підприємств, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.7.2 Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.7.3 Скликати наради з питань охорони життя та здоров'ялюдей на виробництві та профілактики травматизму невиробничогохарактеру.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

6.1 Працівники служби охорони праці підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючогозаконодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбаченихПоложенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичнихзвітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещаснихвипадків на виробництві.

ПОЯСНЕННЯ

до заповнення припису служби охорони праці

1. Припис складається в 2 екземплярах, один з яких видаєтьсякерівникові перевіреного об'єкту, цеху, підприємства, другийзалишається у службі охорони праці.

2. Припис реєструється в службі охорони праці і зберігаєтьсяпротягом 5 років.

3. В графі 2 "Виявлення порушень та недоліки" зазначаєтьсясутність порушень, пункти та найменування порушених нормативнихактів про охорону праці, а також недоліки в системі управління охороною праці.

4. В графі 3 "Запропонований термін усунення порушень танедоліків" зазначається дата, місяць та рік усунення порушень. Нерекомендується замість конкретних термінів писати "постійно", "протягом місяця, кварталу" тощо.

5. В графі 4 "Відмітка про виконання" особа, що видалаприпис, і особа, що його отримала, після усунення вказаних вприписі порушень зазначають дату фактичного виконання заходів іпідписуються.

6. Якщо дозвіл на поновлення зупинених робіт додаєтьсяпредствником служби охорони праці цього підприємства (абокерівником цього підприємства), то ним робиться запис"Експлуатацію дозволяю" (підпис) в графі 4, напроти пунктів виявлених порушень.

7. У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації або місцевого органу державної виконавчої влади дозвіл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною відміткою в приписі.

8. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержані припису, спеціаліст з охорони праці напроти напису "Припис одержав" робить запис: "Від підпису відмовився" та вказує дату. Припис з відповідним поданням направляється на ім'я керівника, якому адміністративно підпорядкований цей керівник структурного підрозділу, або керівникові підприємства.

9. У випадку, якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису і дане підприємство не має вищестоящої господарської організації, то спеціаліст з охорони праці запрошує двох свідків і членів комісії з питань охорони праці підприємства, уповноважених трудового колективу з питань охорони праці або від профспілки) і вони розписуються напроти напису "Від підпису відмовився" з зазначенням дати і свого прізвища. Цей припис звідповідними поясненнями може бути направлений в районнупрокуратуру за місцем надходження підприємства.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya13:21:24 25 августа 2019
.
.13:21:23 25 августа 2019
.
.13:21:23 25 августа 2019
.
.13:21:22 25 августа 2019
.
.13:21:21 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (13)
Работы, похожие на Контрольная работа: Типове положення "Про охорону праці"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(271698)
Комментарии (3994)
Copyright © 2005-2021 BestReferat.ru support@bestreferat.ru реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru