Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Застосування нормативно-правових актів на уроках права

Название: Застосування нормативно-правових актів на уроках права
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: реферат Добавлен 10:58:34 30 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 61 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

План

Вступ

1. Вивчення нормативно-правових актів

2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Література

Вступ

Завдяки використанню документів учні не лише здобувають певні знання, а і вчаться діяти згідно норм права у різноманітних життєвих ситуаціях.

Створення могутньої незалежної правової держави в Україні, її успішний розвиток неможливі без активної та свідомої участі у громадському та політичному житті більшості громадян. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише тоді, коли громадяни володіють певним мінімумом знань з теорії існування та діяльності держави, чинного законодавства.

Отже, проблема правового виховання, ознайомлення населення з чинним законодавством набуває неабиякої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є викладання у школах курсу «Основи правознавства», вивчення якого має не лише озброїти учнів основами знань з теорії держави і права та чинним законодавством, а й навчити їх застосовувати свої знання для аналізу різноманітних життєвих ситуацій, допомогти знаходити рішення, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Саме через аналіз та практичне застосування нормативно-правових і актів учні можуть не лише здобути знання, а й навчитися діяти згідно і з нормами права у різноманітних І життєвих ситуаціях, демонструвати ; непримиренність до протиправної поведінки.

1. Вивчення нормативно-правових актів

Великого значення на уроках права набуває самостійна робота учнів із першоджерелами з метою набуття певних знань, формування активної життєвої позиції, розвитку розумових здібностей. Як зазначав Н. Дайрі, самостійна робота являє розумовий пошук нового знання, яке відоме науці, не потребує перегляду; але нове для школяра і саме для нього є відкриттям». Щоб підготувати школярів до самостійної роботи з документами-першоджерелами, необхідно, на наш погляд, дотримуватись таких умов: зацікавленість самого вчителя у підвищенні своєї методичної майстерності. Вирішальне значення тут має глибоке знання предмета, широта наукового світогляду, вміння пов'язувати теоретичне положення з фактичним матеріалом; уміння поєднувати теоретичний матеріал з вивченням джерел для розв'язання загальної проблеми, визначеної вчителем на початку вивчення теми, уроку; забезпечення учнів текстами документів, що вивчаються; системність у роботі.

Таким чином, учитель планує вивчення теми в цілому, включаючи документи-першоджерела не лише як допоміжний засіб навчання, а й як самостійний об'єкт дослідження учнів.

Аналіз першоджерел передбачає читання документів: самостійне або коментоване.

Самостійне читання— один з найбільш дієвих засобів здобуття знань. Читаючи документ, учень замислюється над його змістом, що є процесом активної розумової діяльності.

Коментоване читання допомагає прищепити школярам уміння і навички активного читання, самостійної роботи над текстом. Учитель читає та пояснює документ, а учні стежать за текстом і слухають пояснення. Розбір ведеться по частинах, обсяг яких залежить від рівня підготовки учнів, складності тексту. Коментуючи текст, учитель звертається до класу із запитаннями, контролюючи таким чином роботу учнів.

Ефективність прийому підвищується, якщо учні під час роботи ведуть записи. Паралельно з читанням документа слід привчати учнів виділяти невідомі поняття й терміни з тим, щоб потім знайти їхнє значення у словниках і виписати пояснені: Це збагачує мову, сприяє засвоєні матеріалу.

2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Фрагмент уроку «Народ України — єдине джерело державної влади»

Тема. Законодавче закріплення народного суверенітету.

Витяги із Конституції України

Стаття 5

...Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади України є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 38

Громадяни мають право брати участь у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати й бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 69

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум і інші форми безпосередньої демократії.

Стаття 70

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, я і десяти на день їх проведені: 18 років.

Стаття 71

Вибори до органів державної владі та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 72

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України..

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьохмільйонів, громадян України, якімають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як сто тисяч підписів у кожній області.

Стаття 74

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністій.

Стаття 76

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх і п'яти років.

Завдання учням

І) Самостійно прочитайте наведені фрагменти статей Конституції України та розташуйте відповідні номери статей на схемі.

2) Порівняйте результати своєї роботи, працюючи в парах.

3) З'ясуйте, які види референдумів можливі в Україні.

4) Хто може їх ініціювати та брати в них участь?

5) Чи є доцільними, на ваш погляд, обмеження, викладені у ст. 74?

6) За якими принципами здійснюються вибори в державі? Поясніть кожний із них.

Фрагмент уроку «Законодавча влада в Україні»

Тема. Верховна Рада України — вищий орган законодавчої влади в Україні.

Витяги із Конституції України

Стаття 82

Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України...

Стаття 83

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року...

Уразі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання...

Стаття 84

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.

Стаття 90

Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії засідання не можуть розпочатися.

Завдання учням

Працюючи в парах, дайте відповіді на питання:

І) За яких умов Верховна Рада України може розпочати свою роботу?

Хто відкриває перше засідання Верховної Ради України нового скликання?

2) Коли починаються чергові сесії Верховної Ради України?

3) Як проходять засідання Верховної Ради України?

4) Яким шляхом Верховна Рада України приймає рішення?

5) За яких обставин і ким можуть бути достроково припинені повноваження Верховної Ради України?

Фрагмент уроку «Президент України»

Тема. Конституційний статус Президента.

Витяги з Конституції України

Стаття 102

Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету; територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 103

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в України протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки поспіль...

Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України...

Стаття 105

Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Завдання учням

Працюючи в парах, перевірте одне одного за допомогою запитань:

1) Яке місце посідає Президент у нашій державі?

2) Що має гарантувати Президент?

3) Як обирається Президент?

4) Хто може бути Президентом України?

5) Коли і як відбуваються вибори Президента України?

6) Що таке право недоторканності Президента?,

Після закінчення виконання учнями завдання учитель ставить запитання: «Яке запитання викликало у вас трудноті?»

Фрагментуроку «Уряд і центральні органи виконавчої влади»

Тема. Яку діяльність здійснює виконавча влада?

Завдання учням

Працюючи в трійках, використайте статті 116 та 119 Конституції України для розв'язання наведених ситуацій:

1) Коледж культури та мистецтв міста Л. не пройшов державну акредитацію на навчальний заклад IIIрівня (інститут). Батьки та студенти, які сплатили гроші за навчання у вищому навчальному закладі, у відчаї: діти не зможуть отримати відповідний диплом. Які органи виконавчої влади можуть розв'язувати такі проблеми?

2)Припустімо, що минулого року в Україні Президент оголосив екологічну програму «Чисті річки — спільна турбота». Яку участь і які саме органи виконавчої влади можуть та мають взяти участь у виконанні програми?

3) Підприємець Петренко, виступаючи на місцевому телеканалі, заявив: «У нашій країні ніколи не можна почуватися в безпеці. Наша міліція немає навіть нормального автомобіля, щоб наздогнати злочинця, а про рації, і комп'ютери та зброю годі й казати!» Які органи виконавчої влади мають розв'язати проблеми міліції?

Фрагмент уроку «Судова влада України»

Тема. Система судів в Україні.

Завдання учням

Працюючи у парах та спираючись на статті 127, 128, 147 Конституції України, спробуйте погодитися або спростувати твердження представника управління юстиції.

Представник управління юстиції однієї з областей України скептично посміхнувся, коли його повідомили, що в юридичній академії створено спеціальний судовий факультет, який готує кваліфіковані кадри для судових органів. «.«Більшість випускників факультету не зможуть працювати в органах судової влади», — зазначив він.

Фрагмент уроку «Цивільно-правові відносини»

Тема. Що таке цивільно-правові відносини?

Витяг із Цивільного кодексу України

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством.

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані-на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майнові самостійності їх учасників.

Стаття 2. Учасники цивільних відносин

1.Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи.

2.Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та суб'єкти публічного права.

Завдання учням

Використовуючи наведені статті, працюючи в парах, дайте відповіді на запитання.

1) Які відносини регулює цивільне право?

2) Хто є учасниками цивільних відносин?

3) Розрізніть ситуації майнових та особистих немайнових цивільних правовідносин;

а)молодий поет склав збірку віршів;

б)Ольга уклала договір найму квартири з Андрієм Петровичем;

в)Олег звернувся до суду з позовом про захист власної честі та гідності;

г)туристична агенція не виконала зобов'язань перед громадянином Іваненком щодо умов перевезення багажу.

Витяг з Цивільного кодексу України

Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

1.Здатність мати цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

2.Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини.

3.У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

4.Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність.

1.Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

2.Уразі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу Уразі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття І набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Уразі визнання шлюбу недійсним на підставах, не пов'язаних із протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності.

І. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Завдання учням

Працюючи в парах та використовуючи витяги із Цивільного кодексу jУкраїни, визначте, в яких із наведених випадків потрібно мати дієздатність, а в яких достатньо правоздатності:

І) бути власником будинку; 2) купувати магнітофон; 3) бути автором художнього твору; 4) отримувати за використання твору гонорар; 5) обмінювати одну цінну річ на іншу;

6) бути власником майна, яке дісталося у спадок; 7) отримувати в подарунок цінну річ;

|8) бути квартиронаймачем; 9) брати цінну річ в іншої особи на зберігання; 10) користуватися житлом, Фрагмент уроку «Що таке право власності?»

Тема. Зміст права власності.

Витяги з документів

Стаття 41 Конституції України

Кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю.

Стаття 317 Цивільного кодексу України. Зміст права власності

1.Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

2.На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна.

Стаття 318 Цивільного кодексу України. Суб'єкти права власності.

1.Суб'єктами прав власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу.

2.Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.

Завдання учням

Об'єднавшись у чотири групи, виконайте такі завдання. Дайте, обґрунтувавши, відповіді на запитання. Чи можна сказати, що ви володієте: зошитом, який ви передали у користування на якийсь час своєму товаришу;

• зимовим взуттям, яке зберігається у коморі до настання відповідної пори року; годинником, який ви забули у друзів;

• портфелем, який ви тримаєте у руках;

велосипедом, який залишився у бабусі в селі?

2) Чи охоплює, на вашу думку, поняття «користування майном» такі ситуації:

• ви дивитися-на картину, що висить у вашій кімнаті ви читаєте підручник, готуючи

домашнє завдання;

ви чистите зуби зубною щіткою;

ви нарізаєте хліб ножем;

ви шиєте на швейній машинці

сукню для своєї подруги;

ви малюєте олівцями краєвид для

Обґрунтуйте свої відповіді.

3)Визначте, які з перелічених дій щодо речі вважаються розпорядженням нею:

ви з'їли яблуко; ви почистили щіткою взуття; ви спалили дрова у комині; ви подарували свою книгу однокласникові; ви перенесли телевізор з однієї кімнати до іншої; ви продали комп'ютерну дискету.

4)Порівняйте, в чому відмінність між користуванням дачним будиночком, який, припустімо, ваші батьки орендували влітку, та правами вашого сусіда по дачі який живе у власному літньому будинку.

Фрагмент уроку «Цивільно-правові угоди»

Тема. Що таке цивільно-правовий договір?

Витяг з Цивільного кодексу України

Стаття 626. Поняття та види договору

1.-Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

5.Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Завдання учням

Складіть схему «Види договорів».

Фрагмент уроку «Основи спадкового права»

Тема. Що таке спадкування та як воно здійснюється?

Витяги з Цивільного кодексу України

Стаття 1217. Види спадкування.

1. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Стаття 1218. Склад спадщини.

1. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця (наприклад, честь, гідність, авторство, право на аліменти або пенсію тощо).

Стаття 1220. Відкриття спадщини.

1.Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.

2.Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою...

Стаття 1221. Місце відкриття спадщини.

і. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місце знаходження основної частини рухомого майна.

Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині.

1. Неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка)...

Завдання учням

1) Працюючи в парах, визначте, чи будуть перешкодою для відкриття спадщини: невстановлений час її відкриття; невстановлене місце її відкриття;

2) відсутність заповіту спадкодавця;

3) борги, які не сплатив спадкодавець;

4) відмова спадкоємців прийняти спадщину.

Чому, на вашу думку, закон визначає групу осіб, які не мають права на спадщину?

2)Учні об'єднуються в малі групи і виконують такі завдання:

1-а група. Кого за законом можна віднести до спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку спадщини: утриманців померлого, батьків, неповнолітніх дітей померлого, братів та сестер померлого, непрацездатних батьків, неповнолітніх усиновлених дітей, дружини померлого.

2-а група. Спадкодавець заповів усе своє майно другові. Після його смерті залишилися дві його доньки віком 12 та 14 років. Хто успадкує майно у цьому разі і в яких частках?

3-я група. Після смерті громадянина Антонова залишилася його майно на суму 35 тис. грн. (автомобіль та вклад у банку на суму 2 тис. грн.). Він мав сина та доньку, був одружений, мав молодшого брата, разом-з ним мешкала його мати; яку він утримував. Як, на вашу думку, має бути розподілено майно громадянина Антонова, якщо він залишив заповіт, згідно з яким все майно передавалося синові.

4-а група. Спадкодавець заповів своє майно дитячій лікарні. Після його смерті залишилися два його сини віком 18 та 20 років. Хто успадкує майно в цьому разі?

5-а група. Спадкоємцями за заповітом є два рідних брати і рідна сестра. Сестра відмовилася від спадщини. Інших родичів, які б претендували на спадщину, не має. У яких частках брати померлого успадкують його майно? Що змінилося б, якби сестра відмовилася від своєї частки спадщини на користь одного з братів?

Фрагмент уроку «Цивільно-правова відповідальність»

Тема. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Витяги з Цивільного кодексу України

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

1.Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

2.Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано без їхньої вини.

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

1. Неповнолітня особа ( віком від 14 до 18 років) відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах.

2. Уразі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоду було завдано не з його вини.

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності.

1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони дати згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть/що шкоду було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоду, повноліття.

Завдання учням

Працюючи в парах, визначте, хто нестиме відповідальність у таких ситуаціях, і поясніть, спираючись на закон, особливості відповідальності різних груп. Обговоріть результати своєї роботи у четвірках.

1) 13-річний Микола позичив у свого друга Петра велосипед та, катаючись, серйозно пошкодив його.

2) 15-річна Мар'яна, запізнюючись до школи, щоб скоротити шлях, перелізла через паркан парку і випадково розтоптала рідкісні квіти.

3) Граючи м'ячем, троє хлопців 9, 10 та 14 років розбили вітрину магазину одягу.

4) 17-річний Андрій, який працює диск-жокеєм у барі, пошкодив відеомагнітофон, що належить його подрузі.

5) 7-річна заміжня Уляна вирішила заробити гроші на продажу косметики однієї з фірм. Однак випадково залишила сумку з продукцією, взятою для реалізації, в таксі.

Література

1. Дайри Н.Г.Основное усвоить на уроке. — М., 1987.

2. Задорожня Л.Навчити працювати самостійно. Методичні рекомендації // Історія в школах України. — 2004. -№ 5.- С. 7-10.

3. Квасов В.В.Практикум з основ правознавства. 9 клас. — X., 2004.

4. Коляда І. А., Булда А.А.Основи правознавства. 9 кл. / Метод, посіб. для вчителів. — К.,2000.

5. Коляда І.А., Лозовий А.Я. .Основи правознавства. 9 клас: Зошит-конспект. - К.,1996.

6. КонституціяУкраїни. — К., 2009.

7. Кремень В.Сучасні цивілізаційні зміни і нові вимоги до вчителя // Голос України. — 2006. — № 130 (3880).

8. Наровлянський О.Д.Дидактичні матеріали з основ правознавства / Навч. посіб. для учнів 9 кл. — К., 1999.

3. Світ права: Навч. посіб. з основ правознавства для учнів 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Р.А. Калюжний, О.І. Пометун, Т.О. Ремехтаін. — К., 2004.

10. Цивільний кодекс України. — X., 2003.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU09:40:51 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей19:37:40 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент01:29:20 10 июня 2018
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух16:08:01 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:04:18 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Реферат: Застосування нормативно-правових актів на уроках права

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(225064)
Комментарии (3053)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru