Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

Название: Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Добавлен 13:37:04 26 сентября 2010 Похожие работы
Просмотров: 233 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Поширений план конспект уроку комбінованого типу з інформатики

Тема: «Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері»

Хід уроку:

1. Організаційна частина (2–3 хв.):

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності до уроку;

- призначення чергового.

2. Актуалізація опорних знань (5–6 хв.):

- форма перевірки знань: фронтальна;

- питання для перевірки знань:

1. Які можливості надає комп’ютерна мережа?

2. Що таке спільні ресурси мережі?

3. Чи може бути принтер спільним ресурсом?

4. Для чого використовують сервер?

3. Виклад нового матеріалу (10–12 хв.):

а) оголошення нової теми;

б) теоретичні відомості:

1. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

Вивчаючи інформаційні технології і захоплюючись необмеженими можливостями комп'ютера, треба розуміти, що мислити комп'ютер не може. Йогопризначення– механічневиконання команд, які подаютькористувачіабопрограмісти. Апаратнізасоби, створені звикористаннямвисокихтехнологій, впоєднанніз великоюкількістю«розумних»програм, написанихлюдиною, – це ієте, щоробитьможливостікомп’ютератакимивражаючими.

Комп’ютер –целишепомічниклюдини, безякогонеможливо уявитирозв’язуваннязадачубудь-якійгалузілюдськоїдіяльності.

Розв’язування задач у будь - якій галузі діяльності -це завжди одержання певних результатів обробки вхідних даних

Для розв'язування задач комп'ютер озброєний найрізноманітнішими програмами, які поділяються на такі категорії:

· операційнісистеми;

· системипрограмування;

· прикладнепрограмнезабезпечення.

Оскільки комп'ютер реалізовує лише програми, створені для нього людиною, користувач повинен проаналізувати завдання, яке необхідно розв'язати, та обрати оптимально придатний програмний засіб, який є в арсеналі засобів його комп'ютера. Якщо не існує відповідного програмного забезпечення, або існуюче програмне забезпечення з певних причин не влаштовує, користувач має змогу самостійно написати програму для виконання поставленої задачі.

Розв’язанняприкладноїзадачізвикористаннямкомп’ютера проходитьчерезтакіетапи:

· Постановказадачі;

· Побудовамоделі (формалізація);

· Складанняалгоритму;

· Вибірпрограмногозасобу;

· Тестуванняпрограмногозасобу;

· Виконанняпрограмитааналізрезультатів.

2. Постановка задачі

Постановказадачі (формулюванняумови) – цепершийкроку розв'язаннібудь-якоїзадачі. Нацьомуетапірозглядаєтьсядосліджуванеявищечиоб’єкт, формулюєтьсяумовазадачі, конкретизується, щодано, ащотребазнайти, визначається, якірезультати будутьвважатисяправильними.

Успішно розв'язувати задачі можна тільки при чіткому і водночас однозначному визначенні вимог до кінцевих результатів. Розпливчастість і невизначеність формулювань може призвести до різного тлумачення умов і, як наслідок, – розбіжності в оцінці правильності результатів.

Точність постановки задач – це можливість забезпечити чиркове розуміння задач різними людьми. Точність визначень і формулювань не повинна допускати двозначного тлумачення, а найголовніше, щоб можна було однозначно міркувати, чи є пропоновані розв'язки правильними.

3. Моделювання

Самеслово«модель»–поняттяненове. Змоделямидоводитьсязустрічатисянаурокахфізики, хімії, біології, географії. Будь-якийнаочнийпосібник: географічнікартиіглобуси, муляжі кристалічнихрешіток– цевсемоделітихоб’єктів, яківивчаються.

Модель це спрощене уявлення про реальний об’єкт , процес чи явище.

Головне призначення моделі продемонструвати лише суттєві властивості об’єктів , процесів і явищ

Небуваєпросто«модель». Існуютьмоделігрившахи, модель токарноговерстата, модельатома, модельданихтощо. Моделлю можнавважатипристрій, щоімітуєіншийпристрійабопроцес, юридичнийкодекс, якиймоделюєправовівідносинивсуспільстві; манітькартинухудожникачитеатральнувиставуможнавважати моделлю, якавідображаєпевністоронидуховногосвітулюдини.

Заміна реального об’єкта, явища або процесу з метою його вивчення моделлю у вигляді схеми, таблиці, малюнка, натуральної моделі, математичної формули тощо називається моделюванням

З давніх часів люди використовують моделювання для досліджування об'єктів та явищ у різних галузях діяльності. Результати дослідженьдопомагаютьвизначититапокращитихарактеристикиреальнихоб’єктів тапроцесів, кращезрозумітисутністьявищ тапристосуватисядонихабокеруватиними, конструюватиновіта модернізуватистаріоб’єкти.

Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності.

Комп’ютерне моделювання цевикористаннявмоделюванні комп’ютераякпотужногозасобуобробкиінформації. Завдяки комп’ютерусуттєворозширилисягалузізастосуваннямоделювання із'явиласяможливістьвсебічногоаналізурезультатів.

4. Класифікація моделей

Найсуттєвішіознаки, заякимикласифікуютьмоделі, – це галузівикористання, факторчасуіспосібпредставлення.

Загалузямивикористаннярозрізняютьмоделі:

· навчальні навчальніпосібники, тренажери, програми;

· ігрові – військові навчання, спортивні ігри, економічні тренінги, які проводяться з метою вивчення можливої поведінки об'єкта в запрограмованих або непередбачених ситуаціях;

· дослідні – модельракети, літака, будинкутощо, якістворюютьсядлядослідженняхарактеристикреальногооб’єкта (наприклад, модельракетиперевіряєтьсянадальністьпольоту);

· науково - технічні моделі, яківикористовуютьсядлядослідженьпроцесівіявищ, наприклад, ядернийреактор;

· імітаційні моделі, яківідтворюютьреальнуситуацію, наприклад, випробуваннялікарськихпрепаратівнатваринах.

Заознакоюфакторачасумоделіможутьбути:

· динамічні проводятьсядослідженняпротягомпевного часу (наприклад, виставленняпоточнихоцінокпопредмету);

· статичні робитьсяодноразовийзрізстану (наприклад, контрольнаробота).

Заспособомпредставленнямоделіподіляютьсяна:

· матеріальні ;

· інформаційні .

Матеріальнімоделіпредметневідображаютьоб’єкт, наприклад, натуральнакопія– картинаабоскульптура, якавідображає певнийестетичнийобраз; модельлітакапризначенадлядослідженняйогоаеродинамічниххарактеристик; макетякого-небудь виробу, заякимпотімбудевиготовлятисяоригінал.

Інформаційні моделі

Інформаційна модель це сукупність інформації , яка

характеризує властивості та стан об’єкта , процесу чи явища , а також їхню взаємодію із зовнішнім світом

Інформаційнімоделіможутьбути:

· вербальні моделі, отриманіврезультатірозумовоїдіяльностілюдиниіпредставленіврозумовійабословеснійформі;

· знакові моделі, щовираженіспеціальнимизнаками (машинками, текстами, схемами, графіками, формуламитощо).

Заформамипредставленняможнавиділитинаступнівиди формаційнихмоделей:

· геометричні – графічніформитаоб'ємніконструкції;

· словесні – уснітаписьмовіописизілюстраціями;

· математичні математичніформули, щовідображають зв'язокрізнихпараметрівоб’єкта;

· структурні – схеми, графіки, таблиці;

· логічні – моделі, в яких представлені різні варіанти вибору дій на основі різних висновків та аналізу умов;

· спеціальні – ноти, хімічні формули тощо;

· комп'ютерні та некомп'ютерні.

Розглянемо, наприклад, створення інформаційної моделі відеотеки. Відеотека – це набір касет, на яких записані фільми, кліпи, документальні зйомки тощо. Найпростіша модель відеотеки-це список усіх касет, записану у довільній формі, де вказуються, наприклад, номер касети, назва відео матеріалу, час відтворення тощо.

Алетакумоделькомп'ютеропрацюватинезможе. Потрібно показники, щобчіткоописативідеотеку, асаме:

· номеркасети;

· назвавідеоматеріалу;

· прізвищережисера;

· датастворення;

· рубрика (сімейна, історична, музична, навчальна…);

· короткийзміст;

· часвідтвореннятощо.

Такамодельміститьневсю, алесуттєвуінформаціюіїївже можнавикористовуватидляствореннядовідково-інформаційної системи. Модельможнауточнювати, доповнюватиновимиатрибутами, наприклад, персонажамиівиконавцямитощо. Відповідність моделіреальномуоб’єктуможнавдосконалювати, алевідобразити всюінформаціюпринциповонеможливотаінедоцільно. Наприклад, такаінформація, яккількість, формаірозташуванняподряпин накорпусікасетивзагалієзайвою.

Вінформатиціікомп’ютернихтехнологіяхвикористовуються самеінформаційні моделіоб’єктів. Інформаційнімоделіоб’єктів, процесівіявищреальногосвітуразомзпрограмно-апаратними засобамидляїхобробкиназиваютьінформаційними системами .

Математичні моделі

Середрізнихвидівінформаційнихмоделейособливемісце займаютьматематичні. Описнайбільшсуттєвихвластивостей об’єктівіявищ, якідосліджуютьсявзадачізадопомогоюматематичнихформулірівнянь, називаєтьсяпобудовоюматематичної моделіцьогооб’єкта. Математичнамодельдаєможливістьзвести розв’язування реальноїзадачідовирішенняматематичноїзадачі. Самецейфактлежитьвосновізастосуванняматематикиупізнанні законівіїхпрактичномувикористанні.

Комп'ютерні технології дозволяють автоматизувати і прискорити обробку наукових експериментів в атомній і ядерній фізиці, керувати космічними апаратами при вивченні космосу тощо. Багато з цих процесів настільки складні, що необхідні обчислення зайняли б мільйони років навіть при роботі великої кількості математиків.

З появою комп'ютерів математичні моделі широко використовуються не лише у фізиці та техніці, але й в інших галузях: в соціології, економіці, біології, географії, екології та інших.

в) закріплення вивченого матеріалу:

1. Яке основне призначення комп’ютера?

2. З яких етапів складається розв’язання задачі на комп’ютері?

3. Які основні умови постановки задачі?

4. Що таке модель? Яке призначення моделі?

4. Практична робота (основний час):

а) формування завдання роботи.

Виконати вправу 6–1.

б) вступний інструктаж.

в) самостійна робота учнів.

г) поточний інструктаж.

5. Підведення підсумків (3–5 хв.):

а) загальна характеристика заняття;

б) демонстрування кращих робіт;

в) відзначення характерних недоліків в роботах учнів та їх усунення;

г) повідомлення оцінок та їх мотивація.

6. Домашнє завдання (до 3 хв.).

Теоретичне завдання по підручнику. На наступний урок потрібно вивчити тему п. 9.1, 9.2.

7. Прибирання робочих місць.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Мне с моими работами постоянно помогают на FAST-REFERAT.RU - можете просто зайти узнать стоимость, никто вас ни к чему не обязывает, там впринципе всё могут сделать, вне зависимости от уровня сложности) у меня просто парень электронщик там какой то, тоже там бывает заказывает))
FAST-REFERAT.RU09:30:38 06 декабря 2018
Спасибо, Оксаночка, за совет))) Заказал курсач, отчет по практике, 2 реферата и дипломную на REFERAT.GQ , все сдал на отлично, и нервы не пришлось тратить)
Алексей19:36:15 15 июля 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент00:55:35 10 июня 2018
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух16:38:36 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:46:09 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Учебное пособие: Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(225047)
Комментарии (3053)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru