Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Теорія економічного аналізу

Название: Теорія економічного аналізу
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 00:14:35 21 октября 2002 Похожие работы
Просмотров: 147 Комментариев: 17 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тести з теорії економічного аналізу

1. Причина, яка впливає на певний результат (наслідок) – це:

1) резерв

2) індукція

3) фактор

4) дедукція

2. Запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи у будь-якій системі, - це:

1) фактор

2) резерв

3) комплекс

4) баланс

3. Які бувають види аналізу залежно від часу їх проведення:

1) попередній, оперативний, наступний, перспективний

2) системний, оперативний, порівняльний, перспективний

3) попередній, оперативний, прогнозний

4) оперативний, наступний, прогнозний

4. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі:

1) оперативний

2) прогнозний

3) порівняльний

4) системний

5. Як інакше називають порівняльний аналіз:

1) ретроспективний

2) перспективний

3) поточний

4) міжгосподарський

6. Який аналіз застосовують для досліджень складних економічних проблем, великих виробничих комплексів, які поєднують з аналізом технічних, соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних і політичних умов:

1) ретроспективний

2) стратегічний

3) статистичний

4) системний

7. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт:

1) оперативний

2) наступний

3) попередній

4) прогнозний

8. Який аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, оцінює їхню ефективність:

1) поточний

2) прогнозний

3) порівняльний

4) оперативний

9. За характером впливу на результати господарської діяльності розрізняють фактори:

1) трудові та нетрудові

2) внутрішньогосподарські, галузеві

3) інтенсивні та екстенсивні

4) регіональні, народногосподарські

10. Розбір, розкладання, розчинення предметів або явищ на складові частини, властивості, ознаки – це:

1) порівняння

2) аналіз

3) моделювання

4) елімінування

11. Як називається основний метод курсу аналізу, за допомогою якого складне явище – господарська діяльність підприємства – уявно розкладається на окремі, більш прості елементи, а потім вивчаються їхні кількісні та якісні сторони, зв`язки:

1) моделювання

2) елімінування

3) аналітичний

4) статистичний

12. засіб аналітичного методу, за яким йдуть від загальних показників до деталізованих, послідовно розчленовуючи загальні показники на складові:

1) порівняння

2) елімінування

3) розкладання

4) деталізація

13. Метод, за допомогою якого предмет (явище) характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами або явищами:

1) порівняння

2) деталізація

3) абстрагування

4) абсолютизація

14. Метод, при якому будуть зменшені предмети або умовні подоби (образи), які замінюють у нашій уяві дійсні предмети або явища:

1) елімінування

2) моделювання

3) порівняння

4) деталізація

15. Моделі можуть бути:

1) дійсні та недійсні

2) середні, великі, гігантські

3) матеріальні (фізичні) та абстрактні

4) дрібні, середні, великі

16. Метод, що ґрунтується на обмеженості, кінцевості величини матеріальних ресурсів і жорстких взаємозв`язках між окремими елементами сукупності:

1) деталізація

2) статистичний

3) порівняння

4) балансовий

17. Метод, суть якого полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів:

1) порівняння

2) елімінування

3) балансовий

4) моделювання

18. В якому статистичному методі аналізу таблиці служать накопиченню, опрацюванню і зберіганню цифрової інформації:

1) табличний

2) динамічні ряди

3) кореляційний

4) балансовий

19. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або виробництва з метою з`ясування певних питань:

1) елімінування

2) запит

3) анкетний метод

4) листування

20. Впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них – це:

1) анкета

2) модель

3) аналіз

4) інформація

21. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках, - це:

1) деталізація

2) структура

3) баланс

4) елімінування

22. Які показники характеризують величину параметрів господарської діяльності:

1) кількісні

2) основні

3) якісні

4) другорядні

23. Які показники характеризують особливості параметрів господарської діяльності:

1) кількісні

2) зведені

3) якісні

4) агрегатні

24. Які показники характеризують діяльність господарства у натуральних вимірах:

1) якісні

2) абсолютні

3) кількісні

4) відносні

25. Які показники характеризують господарську діяльність у співвідношенні одних показників до інших:

1) якісні

2) абсолютні

3) кількісні

4) відносні

26. За обсягом охоплення аналіз буває:

1) комплексний, тематичний, локальний, вибірковий

2) локальний, комплексний

3) вибірковий, місцевий, частковий

27. Які індекси (відносні величини) показують співвідношення величини фактичних та планових індивідуальних показників:

1) зведені

2) агрегатні

3) індивідуальні

4) вибіркові

28. Прийом, що використовується для визначення тісноти зв`язку між факторами, що вивчаються, - це:

1) елімінування

2) кореляція

3) порівняння

4) моделювання

29. Розклад (аналіз) загального на частки називають:

1) дедукція

2) кореляція

3) індукція

4) елімінування

30. Узагальнення (синтез) часток у загальне називають:

1) дедукція

2) кореляція

3) індукція

4) елімінування

31. резерви виробництва за місцем знаходження класифікують на:

1) поточні і перспективні

2) зовнішні і внутрішні

3) власні і залучені

Відповіді

1 – 3

2 – 2

3 – 1

4 – 3

5 – 4

6 – 4

7 – 1

8 – 2

9 – 3

10 – 2

11 – 3

12 – 4

13 – 1

14 – 2

15 – 3

16 – 4

17 – 2

18 – 1

19 – 3

20 – 4

21 – 2

22 – 1

23 – 3

24 – 2

25 – 4

26 – 1

27 – 3

28 – 2

29 – 1

30 – 3

31 – 2

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya11:47:45 25 августа 2019
.
.11:47:44 25 августа 2019
.
.11:47:43 25 августа 2019
.
.11:47:43 25 августа 2019
.
.11:47:42 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (17)
Работы, похожие на Контрольная работа: Теорія економічного аналізу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(230601)
Комментарии (3158)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru