Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

Название: Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 08:32:23 27 мая 2008 Похожие работы
Просмотров: 42 Комментариев: 15 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

Вступ 3ст.

1.Загальне поняття про інвестиції 5ст.

2. Інвестиційна привабливість Вінницької області 7ст.

3.Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область 10ст.

4.Найбільш привабливі інвестиційні проекти Вінницької області 16ст.

Висновки 22 ст.

Список використаних джерел 23ст.


В ступ

Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку. Необхідність у нових підходах до інвестиційних процесів назріла також у зв'язку з тим, що ринкова організація економічної діяльності означає вільний розподіл інвестицій із властивим йому міжрегіональним і міжгалузевим переливанням капіталу. В інвестиційній сфері відбулося значне розширення кола її учасників. Якщо раніше в інвестиційній сфері брали участь держава, підприємства й банки, то зараз тут з'явились принципово нові учасники: страхові, інвестиційні, фінансові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, консорціуми, промислово-фінансові групи.

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому.

Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного етапу економічного розвитку України. У рамках вирішення цієї проблеми основна роль належить питанню удосконалення організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності.

Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.


1.Загальне поняття про інвестиції

Інвестиції ( або капіталовкладення) складаються з доданих протягом року до національного основного капіталу будівель, устаткуавння та запасів. Інвестиції означають відмову в поточному споживанні, щоб збільшити майбутнє споживання.

Інвестиції - основний чинник формування сталої тенденції до економічного зростання, а відтак - і запорука бюджетної самодостатності кожної конкретної території. Проте, на відміну від інших складових сукупного попиту, які власне і визначають рівень ділової активності на кожному товарному ринку, інвестиції є найбільш мінливою величиною, на яку, поряд з економічними, впливають фактори як політичного, так і психологічного характеру.

Важливо зрозуміти, що існує два види інвестицій. Перший вид - це вкладання в основний капітал, тобто видатки ділових фірм на устаткування (верстати, комп'ютери, літаки) та будівництво (фабрики, приміщення контор, торгові центри) і планові видатки на житлові будинки. Другий вид - це інвестиції у товарно-матеріальні запаси, тобто видатки ділових фірм на додаткові запаси сировини, деталей та кінцевих товарів, що обчислюються як зміна запасів цих статей протягом певного періоду часу, скажімо за рік.

Важлива риса інвестицій у товарно-матеріальні запаси полягає у тому, що, на відміну від інвестицій в устаткування, які завжди є плановими, ряд інвестицій у товарно-матеріальні запаси можуть бути незапланованими.

Розрізняють також чисті і валові інвестиції.

Валові інвестиції не корегуються на амортизацію, яка вимірює величину капіталу що був спожитий у певному році. Отже, валові інвестиції включають всі машини, фабрики, будинки, що збудовані протягом року, - навіть коли окремі з них просто були куплені, щоб замістити старі засоби праці, що зносилися.

Щоб отримати величину розширення суспільного капіталу, валові інвестиції не є точним вимірювачем.

Для того, щоб знайти чистий приріст капіталу, потрібно взяти валові інвестиції і вирахувати вибуття капіталу у формі амортизації, тобто суму зношеного капіталу.

Таким чином, щоб оцінити капіталовкладення, розраховуємо чисті інвестиції. Чисті інвестиції завжди дорівнюють новоствореному капіталу (валові інвестиції) за мінусом вибулого капіталу (амортизація капіталу).

Важливе місце в інвестиційній діяльності займає міжнародне інвестування.

Міжнародні інвестиції - це довгострокове вкладення міжнародного капіталу в економіку країни у вигляді створення філій, дочірніх компаній, спільних підприємств і просто у вигляді участі в капіталі.

В залежності від ступеня реальноздійснюваного контролю за діяльністю створених підприємств виділяють дві форми інвестицій:

1. Прямі закордонні інвестиції- це капіталовкладення в закордонні підприємства, які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними і відповідний дохід.

Прямий контроль за діяльністю підприємства забезпечує іноземному інвестору володіння як 100% акціонерного капіталу так і володіння контрольним пакетом акцій (не менше 25% акціонерного капіталу, а в американських фірмах не менше 10%).

2. Портфельні закордонні інвестиції - це капіталовкладення в закордонні підприємства, які приносять інвестрові відповідний дохід, але не дають права контролю над підприємствами.

Інвестування має велике значення і вигідне для обох країн: експортери капіталу отримують прибуток, який вивозять з країни, або використовують для повторних інвестицій в даній країні. Імпортери капіталу мають можливість ефективно і раціонально використовувати зовнішні джерела коштів і технологій в національних інтересах.

2. Інвестиційна привабливість Вінницької області

Інвестиційна привабливість — це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки.

Інвестиційна привабливість галузей економіки і видів діяльності — це інтегральна характеристика окремих галузей або видів діяльності з позицій ефективності їх функціонування. Оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості здійснюють за такими параметрами:

• рівнем перспективного розвитку середньо галузевої рентабельності діяльності підприємств і її зміною в динаміці;

• галузевими інвестиційними ризиками.

Інвестиційна привабливість реальних проектів — це інтегральна їх характеристика з позицій ефективності реалізації цих проектів для конкретного підприємства. Така привабливість є основою для складання бізнес-плану.

Інвестиційна привабливість регіонів — це інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позицій ефективності здійснення в них інвестиційної діяльності. Оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів здійснюють за такими параметрами:

• рівнем загальноекономічного розвитку;

• рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури;

• демографічною характеристикою;

• рівнем розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури;

• ступнем безпеки інвестиційної діяльності.

Інвестиційна привабливість фінансових інструментів — це інтегральна характеристика окремих фондових і грошових інструментів інвестування, що здійснюється інвестором у процесі формування портфеля фінансових інвестицій, у тому числі акцій, облігацій, ощадних сертифікатів.

У дослідженні інвестиційної привабливості певного регіону слід ураховувати певні чинники. Перелічимо основні з них.

1. Загальноекономічний розвиток регіону:

• питома вага регіону у ВВП України;

• обсяг виробництва промислової та сільськогосподарської продукції на душу населення;

• сальдо ввезення і вивезення споживчих товарів;

• середня місячна заробітна плата робітників і службовців;

• кількість промислових підприємств.

2. Економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури:

• географічне розміщення регіону;

• густота залізниць на 1000 квадратних кілометрів території;

• густота автомобільних доріг з твердим покриттям;

• обсяг виробництва електроенергії на душу населення;

• курортно-туристичне значення регіону.

3. Демографічний стан:

• питома вага населення регіону в загальній чисельності населення України;

• питома вага міських жителів у загальній чисельності населення України;

• кількість зареєстрованих безробітних;

• питома вага зайнятого населення в його загальній чисельності.

4. Розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури:

• кількість банків, страхових компаній, бірж;

• питома вага приватизованих квартир;

• питома вага промислових підприємств, викуплених колективами;

• кількість спільних підприємств.

5. Інвестиційний ринок:

• відношення середньої заробітної плати до максимальної;

• рівень економічної злочинності;

Динаміка змін рівня інвестиційної привабливості Вінницької області виявилась однією з найвищих в Україні. Основним джерелом ресурсів виступає приватний капітал, який інвестує ті підприємства, котрі створили сприятливі умови для ведення прозорого бізнесу, мають належну ресурсну базу та інфраструктуру, що дозволяє забезпечити окупність інвестицій.

Унікальним інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є земельні ресурси. Площа сільськогосподарських угідь складає 2 млн. га, із них рілля 1,7 млн. га, багаторічних насаджень - 54 тис. га, сіножатей - 51 тис. га, пасовищ - 181 тис. га. У орних землях переважають опідзолені ґрунти. Значну частину - 21% займають ґрунти чорноземного типу, це унікальна в масштабах усього світу концентрація високоякісних земельних ресурсів.

Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в рослинництві є вирощування зернових культур і цукрових буряків; у тваринництві - виробництво м'яса та молока

Величезні потенційні можливості регіону по виробництву м'яса, молока і яєць можна реалізувати при розвитку кормової бази. У Вінницькій області розпочато випуск сучасних комбікормів (домішок) на основі сої і ріпаку. Інвестування в розвиток сучасної кормової бази в поєднанні з багатовіковою культурою скотарства дасть можливість робити продукцію високої якості по порівняно низькій ціні.

Інтенсивний розвиток сільського господарства створить потужну базу для розвитку харчової і переробної промисловості. Проте повільне впровадження сучасних технологій глибокої переробки сільськогосподарської продукції, технологій тари, упакування, менеджменту і маркетингу, на існуючих підприємствах харчової і переробної промисловості, не стимулює виробників сільськогосподарської продукції до інтенсифікації виробництва.


3. Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

До капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), в інші необоротні матеріальні активи; витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкту, і, на суму яких збільшується первісна вартість основних засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада.

роки Освоєно, всього в тому числі
інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) витрати на інші необоротні матеріальні активи витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) інвестиції в нематеріальні активи витрати на формування основного стада
у фактичних цінах, млн.грн.
2002 759,4 635,3 11,6 77,7 2,6 32,2
2003 1039,6 857,0 17,4 129,9 5,3 30,0
2004 1413,5 1155,4 29,3 184,6 13,6 30,6
2005 2065,4 1693,2 58,4 264,6 14,3 34,9
2006 2923,6 2494,5 53,1 261,7 76,5 37,8
у % до загального обсягу
2002 100,0 83,7 1,6 10,2 0,3 4,2
2003 100,0 82,4 1,7 12,5 0,5 2,9
2004 100,0 81,7 2,1 13,0 1,0 2,2
2005 100,0 82,0 2,8 12,8 0,7 1,7
2006 100,0 85,3 1,8 9,0 2,6 1,3

Капітальні інвестиції у Вінницьку область протягом періоду з 2002 до 2006 роки

таблиця 1

Капітальні інвестиції у Вінницьку область за січень–червень 2007 року

таблиця 2

Освоєно (використано)
у фактичних цінах, тис.грн. у % до загального обсягу
Капітальні інвестиції 1285154 100,0
в тому числі
інвестиції в основний капітал 1158836 90,2
витрати на інші необоротні матеріальні активи 25950 2,0
витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 77615 6,0
інвестиції в нематеріальні активи 10153 0,8
витрати на формування основного стада 12600 1,0

В обсяги інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) включені витрати на капітальне будівництво (нове будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення діючих підприємств усіх видів економічної діяльності, витрати на будівництво об’єктів житлово-цивільного призначення); витрати на придбання машин та обладнання без здійснення капітального будівництва. До інвестицій в основний капітал належать витрати на будівельні і монтажні роботи усіх видів (включаючи монтаж обладнання); придбання машин, обладнання, виробничого інструменту і господарчого інвентарю; інші капітальні роботи та інші витрати. До інвестицій в основний капітал також включені кошти населення на будівництво власних житлових будинків з надвірними господарськими будівлями.

Дані з інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності наведені виходячи з призначення основних засобів (сфери діяльності, в якій вони будуть функціонувати), у розвиток яких були спрямовані ці інвестиції.
Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років.

Інвестиції в основний капітал Вінницької області протягом періоду з 1995 до 2006 роки

таблиця 3

роки Освоєно
у фактичних цінах у % до попереднього року
Млрд.крб.
1995 26203 71,1
Млн.грн.
1996 334 74,6
1997 286 79,3
1998 283 92,8
1999 284 82,1
2000 365 109,9
2001 555 131,5
2002 635 109,2
2003 857 128,3
2004 1155 117,6
2005 1693 121,1
2006 2494 129,5

Індекси обчислено за даними у порівнянних цінах. Суми податку на додану вартість включено до складових капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал. Будівельні роботи включають підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005).

До обсягу будівельних робіт включається вартість (у фактичних цінах, без ПДВ) зазначених робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.

Індекси обсягів виконаних будівельних робіт визначаються як відношення обсягів будівельних робіт, виконаних з початку звітного року до обсягів відповідного періоду попереднього року, перерахованих у порівнянні ціни з використанням індексу цін на будівельно-монтажні роботи.
Загальна площа житла визначається як сума загальної площі новихжитлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті розширення, реконструкції існуючого житлового фонду та інших будівель.
Загальна площа житла складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні ігардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.

До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки садибного типу, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.

Інформація про введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (житла, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів, лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів) включається до статистичної звітності на підставі підписаних і затверджених актів державних приймальних комісій про прийняття їх в експлуатацію відповідно до встановленого “Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, затвердженого постановою КМУ № 1243 від 22.09.2004.

Інвестиції в основний капітал Вінницької області за видами економічної діяльності за січень–червень 2007 року

таблиця 4

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал
тис.грн. у % до
січня–червня 2006р загального обсягу
Всього 1158836 136,3 100,0
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 128862 99,4 11,0
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги 126951 99,6 11,0
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 1911 89,0 0,2
Рибальство, рибництво 1 1,6 0,0
Промисловість 355684 199,6 30,7
Добувна промисловість 13874 1809,7 3,9
Переробна промисловість 271623 229,0 76,4
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 70187 119,4 19,7
Будівництво 34749 206,0 3,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 150429 225,8 13,0
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 10905 134,2 0,9
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 107562 687,7 9,3
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 31962 74,6 2,8
Діяльність готелів та ресторанів 733 50,1 0,1
діяльність готелів 36 40,4 0,0
Діяльність транспорту та зв’язку 102118 147,9 8,8
Діяльність наземного транспорту 44143 228,3 3,8
Діяльність водного транспорту
Діяльність авіаційного транспорту 95
Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 30009 359,6 2,6
Діяльність пошти та зв’язку 27871 67,4 2,4
діяльність зв’язку 27513 66,8 2,4
Фінансова діяльність 13335 249,7 1,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 350968 98,9 30,3
Операції з нерухомим майном 345897 99,1 29,8
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 2 0,0
Діяльність у сфері інформатизації 2332 50,7 0,2
Дослідження і розробки 244 30,5 0,0
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 2493 451,6 0,2
Державне управління 8393 237,3 0,7
Освіта 5530 72,7 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 7143 46,2 0,6
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 891 75,0 0,1
Санітарні послуги, прибирання сміття знищення відходів 57 21,6 0,0
Діяльність громадських організацій 1 1,9 0,0
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 746 154,1 0,1
Надання індивідуальних послуг 87 22,5 0,0

4.Найбільш привабливі інвестиційні проекти Вінницької області

"Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" ("Умбіцент")

Сучасні виробництва і технології в рамках Технопарку "Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" ("Умбіцент"). В нього входять підприємства "Ензим", "Біолік", Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, державний аграрний університет.

Проект "Виробництво сучасних біопрепаратів на ДП "Ензим". Виконавець ТОВ "Карбон-синтез". Проектом передбачається виробництво сімейства ферментних препаратів, препаратів для захисту рослин, препаратів для силосування, ферментних препаратів для спиртової галузі, технічних препаратів. Необхідні інвестиції - 1,8 млн. дол. США. Умови - портфельні інвестиції. Термін окупності - 2 роки.

Проект "Створення сучасного виробництва фітопрепаратів та виготовлення фармацевтичної продукції".Виконавець ВАТ "Біолік". Проектом передбачається створення виробництва по виготовленню лікарських препаратів на базі екстрактів з лікарської сировини у вигляді капсул та супозиторіїв по патентах України. Необхідні інвестиції - 1 ,5 млн. дол. США. Умови - портфельні інвестиції. Термін окупності - 2 роки.

Транспортні коридори.

Автомобільні магістральні дороги по території Вінницької області:

Західний кордон України-Вінниця-Київ, Вінниця-кордон з Російською Федерацією, Хмельницький-Керч-Новоросійськ.

Магістральні автомобільні дороги, як частина і продовження "Крітських коридорів", що є частиною "Шовкового шляху" - забезпечать грузові і пасажирські перевезення, в тому числі міжнародні, з великими швидкостями (120-150 км/год.) дозволять організувати транзитний рух автотранспорту в напрямках схід-захід, північ-південь.

Для обслуговування пасажирів і транспортних засобів передбачена потужна мережа спеціалізованого сервісу, а також розбудова двух транспортних портів контейнерних терміналів (логістичних центрів).

Проект "Підготовка інфраструктури Вінницької області до будівництва транспортних коридорів Європи". Виконавець ТОВ "Вінниця- Транскор". Проектом передбачається розбудова локальної, багатофункціональної перманентної GPS/CORS/VRS підсистеми точного місцеположення і навігації для створення і ведення регіонального ГІС кадастру ресурсів та комунікацій і реалізації проекту "Українські Транспортні Коридори" у Вінницькій області. Необхідні інвестиції 1,2 8 млн. дол. Умови - спільне підприємство. Термін окупності - 3 роки. Виконаня комплексу робіт по підвищенню швидкості руху поїздів Реконструкція аеровокзального комплексу "Гавришівка" , що дозволить приймати літаки на міжнародних авіалініях (Вінниця-Сочі)

Будівництво оптико-волоконних каналів зв'язку.

Цей захід дозволить значно поліпшити роботу засобів електрозв'язку, мережі Інтернет , телекомунікаційних і комп'ютерних технологій на відстані, впровадити на території області телефонний відеозв'язок.

Робота по модернізації насосних станцій магістральних газопроводів "Союз", "Дружба", "Уренгой - Помари - Ужгород " (розташованих на території області), а також пуск в постійну експлуатацію нафтопроводу "Одеса - Броди - Гданськ " дозволять максимально збільшити використання енергоїв для потреб Вінницької області, більш повно завантажити наявні енергетичні потужності Ладижинської теплоелектростанції.

Проект "Модернізація котлоагрегатів Вінницького підприємства теплових мереж". Виконавець: Українсько-польський ЕКО – Консорціум. Проектом передбачено заміна котлоагрегатів на більш потужні і з високим коефіціентом корисної дії, розрахованих на різні види палива, в тому числі промислових відходів: тирси, лузги, тощо.
Необхідні інвестиції - 4,3-4,5 млн.дол.США. Термін окупності - 3 роки.

Проект "Виробництво високоефективних матеріалів для нафтогазодобувної, гірничо-збагачувальної, хімічної промисловості, спеціальних високомарочних цементів для утилізації техногенних відходів, оборонних споруд, гідротехнічного, підводного, підземного, дорожнього будівництва, тампонажних цементів для нафтогазового буріння".

Виконавець Науково Дослідна Лабораторія НДЛ Мікропродукт".

Проектом передбачається впровадження у виробництво на базі НОУ-ХАУ і патентів України цементів для зимового бетонування (до -150С), гідрофобних порошків, цементів для підводних робіт, гідротехнічних цементів и МРЗ до 1400 циклів, цементів для утилізації радіоактивних відходів, токсичних відходів. Необхідні інвестиції - 8 ,5 млн. дол. США. Умови - створення спільного підприємства по законодавству України. Термін окупності - 5 років.

Проект "Переоснащення цукрових заводів Вінничини з використанням електроплазмолізних технологій" 10 цукрових заводів Вінниччини. Виконавець Фірма "Біакс" .

Проектом передбачається переоснащення цукрової промисловості Вінницької області на базі НОУ-ХАУ і патентів України та технологій по прикладу компанії "Imperial Holli Corporation" США . Проект дасть збільшення виходу цукру на 1,5%, забезпечить економію електроенергії на 15%, вапняного каменю на 20%. Необхідні інвестиції - 9,5 млн. дол. США. Умови - створення спільного підприємства згідно законодавства України. Термін окупності - 4 років.

Проект "Створення виробництва сірковмісного добрива"

Виконавець ВО "Хімпром",Інститут кормів ААН. Проектом передбачається виготовлення добрив по патенту України, що забезпечує використання фосфогіпсу - відходів виробництва хімічної промисловості. Вартість 1 тонни добрива до 40 дол. США. Необхідні інвестиції - 2 ,5 млн. дол. США. Умови - портфельні інвестиції. Термін окупності - 2 роки.

Проект "Створення заводу по переробці та захороненню твердих побутових відходів".

Виконавець проекту ТОВ "Теплий дім". Проект передбачає побудову заводу по сортуванню, переробці та захороненню твердих побутових відходів (ТПВ) по технології Шведської фірми "Presona". Виконавець проекту ТОВ "Теплий дім".Новизна та оригінальність проекту - завод буде створений на технології, яка в Україні не має аналогів. Проект заводу по переробці та захованню ТПВ передбачає використання технології надщільного пресування, що забезпечить зростання обсягів сировини для вторинної переробки (макулатура, металобрухт, скло, полімерна сировина). Виробнича потужність 100 000 тон/рік. Необхідні інвестиції - 15 млн. дол. США. Умови - створення спільного підприємства по законодавству України.Термін окупності - 5 років.

Проект „Будівництво нафтопереробного заводу в селі Северинівка" Жмеринського району.

Проектом передбачається створення потужностей по переробці 1 млн.тонн нафти в рік, виробництво світлих нафтопродуктів і поточного мазуту. Необхідні інвестиції - 43,5 млн. дол. США.

Умови - спільне підприємство, інвестиції. Термін окупності - 6 років.

Проект "Впровадження проекту будівництва заводу по виробництву ламінованої KSW-плити" в м.Калинівка.

Виконавець ТОВ "Мікропродукт", підприємство "Експерементальний завод ДСП". Проект передбачає створення виробництва, яке дозволить переробляти відходи пакувальних матеріалів, деревообробки, сільского господарства у екологічно чисту KSW-Плиту. Головними конкурентними продуктами є ламіновані плити MDF та HDF, переважно подані в Україні продукцією фірм KRONOSPAN (Австрія), HDM (Німеччина) і FANTONI (Італія). Роздрібна ціна на цей продукт - біля /м2, при цьому споживчі властивості непоступаються KSW-Плиті по таких показниках: вміст (емісія) формальдегіду; горючість; водопоглинання (розбухання). Просуванню KSW-Плити на ринок сприятимуть успіхи цього матеріалу на міжнародних виставках: 26-й Міжнародний салон нових продуктів і технологій, м. Женева, Швейцарія, квітень 1998 - золота медаль; INPEX XIV, Пітсбург, США, травень 1998 - золота медаль. Необхідні інвестиції - 5 млн. дол. США.

Умови - створення спільного підприємства по законодавству України.

Термін окупності - 3.7 роки.

Проект "Будівництво гірничо-збагачувального комбінату на базі Бахтинського родовища флюоритів"

Виконавець ТОВ "Прем"єр-фінанс".Проектом передбачається створення ГЗК з потужністю виробництва 65,5 тис. тон флюоритового концентрату, 83,5 тис. тонн польового шпату, та 250 тис.тонн кварцового концентрату на рік. Необхідні інвестиції - 45 млн. дол. США. Умови - створення спільного підприємства. Термін окупності - 8 років, чистий прибуток 154 млн. дол.

Проект "Будівництво та експлуатація комплексу з виробництва етанолу, екологічно чистого моторного палива із зерна кукурудзи на основі сучасних безвідходних технологій" в Чернівецькому районі.

Виконавець СТОВ "Дружба". Проектом передбачається Будівництво промислового комплексу по виробництву етанолу - покращувач моторного палива на основі переробки зерна кукурудзи і інших зернових культур. На відходах етанолового виробництва проводиметься відгодівля 60 тисяч голів ВРХ вагою до 500кг, і більше 30 тисяч свиней. Переробка тваринницької продукції на молочному та м'ясокомбінатах, вирощування пушних звірів з метою отримання міхів, вичинка шкір та пошив шкіряних виробів. Вирощування плодів і ягід і їх переробка. Очікуваний дохід від реалізації всієї продукції складатиме до 160 млн. дол. США в рік. Виконавець СТОВ "Дружба" Вінницька обл. Чернівецький р-н. с. Борівка. Необхідні інвестиції - 9 млн. дол. США. Умови - спільне підприємство по законодавству України. Термін окупності - 3,5 років.

Пропонується співробітництво в гуманітарній і суспільно-політичній сферах:

навчання громадян різних країн в вищих учбових закладах Вінницької області: медичному, технічному, аграрному університетах, в коледжі залізничного транспорту і Гущинецькому сільськогосподарському профтехучилищі;

наукова співпраця колективів Національного медичного університету, технічного університету, Українського інституту кормів з відповідними науковими, науково-навчальними закладами інших держав;

використання можливостей санаторно-рекреаційного полісу - курорту „Хмільник", санаторію „Авангард", Військово-медичного центру ВПС України, обласного диспансеру радіологічного захисту населення з метою діагностики, медичного і санаторного лікування громадян зарубіжних країн з використанням сучасної діагностичної апаратури і мінеральної води „Радон";

обмін досвідом територіальних органів самоврядування (повітів, міст) по вирішенню соціально-економічних проблем регіону, в тому числі екології, використання природних ресурсів, охорони здоров'я і культури;

організація спортивних змагань між командами Вінницької області та
інших країн.


Висновки

Ефективність регіональної інвестиційної політики значною мірою залежить від її спроможності балансувати між інтересами бізнесу та територіальної громади в досягненні стратегічних цілей їх діяльності. З одного боку, це забезпечення окупності інвестицій на розширеній основі, з іншого - зайнятість населення, комплексний розвиток території, формування дохідної частини місцевих бюджетів тощо.

Відмова від штучної підтримки неефективно працюючих підприємств прискорила проведення структурної перебудови, а посилення конкурентного середовища створило потужну мотивацію до необхідності інвестування процесів модернізації та перепрофілювання виробництва.

Сформована нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібно розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного і державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші міри, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої фірми, чи компанії галузі, так і на рівні національної економіки в цілому.

Загалом економічний розвиток області характеризується закріпленням тенденцій до стабілізації, нарощенням обсягів виробництва, покращенням фінансового стану, зменшенням суми допущених збитків та кількості збиткових підприємств.


Список використаних джерел

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. „Економіка”,- Київ, 2003р.

2.Губський Б.О. „Економіка України. Проблеми міжнародного інвестування в Україні”,- Київ, 2003р.

3. Ерина А. М., Пальян 3. О. „Теория статистики”,- Київ, 2001р.

4.Статистичний щорічник України за 2005 рік. Київ, 2005р.

5.Управління статистики Вінницької області.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya11:45:16 25 августа 2019
.
.11:45:15 25 августа 2019
.
.11:45:14 25 августа 2019
.
.11:45:14 25 августа 2019
.
.11:45:13 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Курсовая работа: Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(243468)
Комментарии (3293)
Copyright © 2005-2020 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru