Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Название: Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 04:27:43 23 мая 2009 Похожие работы
Просмотров: 23 Комментариев: 15 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Львівський національний університет імені Івана Франка

Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Галина Чень


Умови формування ринкової економічної системи України актуалізували проблему ефективності управління господарюючими суб’єктами як у практичному, так і теоретичному аспектах. Визначення рівня соціально-економічної ефективності функціонування підприємств є важливим завданням їх власників, споживачів, постачальників, фінансових інститутів та інших суб’єктів ринкової економіки. У сучасних кризових умовах господарювання необхідно, щоб показники соціально-економічної ефективності управління враховували всі параметри зовнішнього середовища, серед яких - ринкова кон'юнктура, екологічна безпека, орієнтація на прогресивні технології та матеріали тощо. Різноманітні існуючі моделі ефективності господарювання не завжди дають надійні результати в практиці будівельних підприємств, тому що будівельна галузь має цілий ряд специфічних особливостей, які формують її особливу організаційно-виробничу структуру та кінцеві фінансові результати.

Проблемам підвищення ефективності управління підприємствами присвячені праці таких українських та російських вчених, як В.В. Бузирева, А.В. Бусигіна, М.В. Володькіної, Д.М. Гвішиані, В.Г. Герасимчука, А.Ю. Денисова, С.А. Жданова, В.І. Кноррінга, В.М. Колпакова, В.С. Кулібанова, В.С. та інші. Серед науковців Західної Європи, які займалися такими проблемами, треба назвати в першу чергу наукові дослідження І. Ансоффа, О. Вільямсона, П. Друкера, Р. Коуза, М. Мескона, А. Файоля, Р. Холла та інших. У їхніх працях досліджено ряд показників, які оцінюють фінансовий стан діяльності підприємств. Проте єдиної системи показників, які оцінюють соціально-економічну ефективність управління саме будівельних підприємств, до цього часу ще не сформульовано. Це потребує проведення поглиблених наукових досліджень з урахуванням змінних ринкових вимог. Більшість дослідників, удосконалюючи методики оцінки ефективності, пропонують збільшення кількості фінансових показників, які на їх погляд треба включати до системи показників вимірювання ефективності [2, с.10-33]. Серед них майже відсутні показники нефінансового характеру, які іноді можуть суттєво впливати на фінансовий стан підприємства. Підсумком вимірювання ефективності є визначення кінцевих результатів діяльності підприємства та встановлення критерію ефективності. Визнання критерієм ефективності лише таких економічних показників як прибуток та різні види рентабельності, на наш погляд, є обмеженим і з цим можна погодитись тільки при певних застереженнях. На нашу думку, на підприємстві повинна існувати система критеріїв, до якої мають входити не тільки економічні показники, але й відображатися соціальні явища. Головними критеріями цієї системи крім прибутку та рентабельності, повинні бути і соціальні заходи для працівників. Необхідно зазначити, що Україна вибрала для себе на перспективу напрям руху до економічної європейської інтеграції, а це передбачає впровадження концепції соціально відповідального бізнесу (СВБ) [3, с.269-274] та концепції потрійних результатів діяльності [4]. Соціальні показники будівельних підприємств можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. До зовнішніх слід віднести ті, які впливають на розвиток та функціонування підприємств через сприйняття їх діяльності безпосередньо споживачами, контрагентами на ринку, постачальниками, державою через місцеві органи влади. Внутрішні ж соціальні показники - це ті, які забезпечують працівникам даного підприємства відповідні умов праці та рівень її оплати. Виходячи з такої системи критеріїв, показники соціально-економічної діяльності підприємства повинні включати такі групи:

А) Економічні показники: показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності.

Б) Якісні показники.

В) Соціальні показники: зовнішні, внутрішні. Така система показників дає можливість визначити фінансовий стан підприємства, а саме - на скільки дане підприємство є на ринку ліквідним, платоспроможним, активним і рентабельним.

До групи показників ліквідності найбільш доцільно віднести такі коефіцієнти: покриття, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності і чистий оборотний капітал. При здійсненні аналізу платоспроможності слід включити: коефіцієнт ("К") платоспроможності, "К" фінансування, "К" забезпеченості власними оборотними засобами, "К" маневреності власного капіталу. Аналіз ділової активності визначається "К" оборотності активів, фондовіддачею, "К" оборотності власного капіталу. Точне визначення рентабельності дають такі показники: "К" рентабельності активів, "К" рентабельності власного капіталу, "К" рентабельності діяльності і "К" рентабельності продукції. Згрупована сукупність показників не буде достатньою для найбільш точного визначення фінансового стану підприємства, якщо не врахувати показники якості та соціального стану. Рівень якості продукції та соціальний стан колективу є незначною, але вагомою часткою у діяльності будівельних підприємств. Таким чином, ефективність діяльності підприємства визначається його здатністю досягати свої загальні цілі та забезпечувати баланс ефективності соціальних зв’язків між учасниками колективу. Провівши аналіз цих показників в деяких підприємствах, можна зробити висновок щодо діяльності будівельної галузі. Для прикладу наведемо аналіз такої системи показників у підприємстві ТзОВ "БК Комфортбуд-1". Будівельна Компанія працює на ринку десятий рік. ВАТ "БК "КОМФОРТБУД" сьогодні - це мережа підприємств у Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Харкові, об'єднана єдиною стратегією розвитку - стати лідером на ринку будівельних послуг. Із динаміки показників ліквідності проаналізованого підприємства ТзОВ "Комфортбуд-1" за 2007 рік оборотній капітал перевищує короткострокову заборгованість. Борги підприємства своєчасно сплачуються. Підприємство може розширити свою діяльність. Платоспроможність не є високою, але стабільною ("К" платоспроможності - 0,17-0,2). Спостерігається залежність від залучених коштів, проте така залежність наприкінці року зменшилась. Забезпеченість оборотними засобами є достатньою. Досить добре використовуються основні і оборотні фонди. Фондовіддача має тенденцію до зростання (0,9-3,66). Власний капітал використовується ефективно. У всіх показниках рентабельності спостерігається зростання. Отже, діяльність будівельних підприємств, а саме ТзОВ "Комвортбуд-1" була достатньою для подальшого розвитку підприємства і нарощення виробничих потужностей. Проте якщо були б враховані і детально проаналізовані соціальні показники, можна було б передбачити різкий спад у виробництві 2008-2009рр. Не було передбачено зростання відсоткових ставок кредитування і зменшення частки інвесторів в діяльності будівельних підприємств Через відсутність фінансування не будується 95% будов та 96% об’єктів, а решта - через невідповідність проекту екологічним вимогам, відсутність сировини для виробництва запроектованої до випуску продукції, не укладання контрактів тощо. На основі вищезазначеного можна зробити висновок: система показників соціально економічної ефективності діяльності будівельних підприємств обов’язково повинна включати як і економічні, так і показники якості та соціального стану.

Література

1. Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом функционирования строительного предприятия / В.И. Торкатюк, Коммунальное хозяйство городов Л.Н. Шутенко и др.; Под общ. ред.В.И. Торкатюка. - Харьков: ХНАГХ, 2007. - 824 с.

2. Шутенко Л.Н., Торкатюк В.И. и др. Основные направления и методы повышения эффективности реализуемости проектов в строительной отрасли Украины // Коммунальное хозяйство городов: Науч. - техн. сб. Вып.59. Сер.: Экономические науки. - К.: Техніка, 2004. - С.10-33.

3. Яницький П.С., Фурса М.В. Фактори формування соціальної відповідальності бізнесу // Матеріали V щорічної міжнар. конф. ”Розбудова менеджмент-освіти в Україні”. - К., 2003. - С.269-274.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Olya11:44:23 25 августа 2019
.
.11:44:22 25 августа 2019
.
.11:44:22 25 августа 2019
.
.11:44:21 25 августа 2019
.
.11:44:20 25 августа 2019

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Реферат: Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(230591)
Комментарии (3158)
Copyright © 2005-2019 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru