Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Організація бухгалтерського обліку

Название: Організація бухгалтерського обліку
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 08:37:16 25 апреля 2010 Похожие работы
Просмотров: 62 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

( ХІЕРВМ )

Контрольна робота

з дисципліни бухгалтерський облік

Виконав студент ІІІ курсу

заочного відділення

економічного факультету

за спеціальністю „ Облік і аудит “

Півторонос Є.М.

Лубни 2008 рік


Зміст

Модуль І. Бухгалтерський облік та основи його організації

1. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова

2. Первинні документи, їх класифікація, види та збереження

Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу

1. Облік власного капіталу

2. Розрахунки з отриманих авансів

Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів та фінансових результатів

1. Облік фінансових результатів

2. Розподіл загальновиробничих витрат

Модуль IV. Практична частина

1.Журнал господарських операцій

2.Обігово-сальдова відомість

3. Баланс

Використана література

М одуль І . Бухгалтерський облік та основи його організації

1. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова

Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Причому використовують балансові узагальнення як статичні, так І динамічні.

Слово "баланс" (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає дві чаші, як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки бухгалтерів.

Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування господарських засобів. Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, СІЛА використовують вертикальну форму побудови бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім — пасиву.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:


У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві балансу).

Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками тощо.

Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 3.1.

Як видно з прикладу загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. У цьому виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і пасивів у грошовій оцінці.

Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показано в табл. 3.2.

Діючий в Україні Бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін.

Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповнення регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Відповідно до статті 11 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" баланс, разом зі звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства.

Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3.3).


Як бачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв'язок між складом господарських засобів в активі та джерелами їх формування в пасиві балансу. Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства.

У І розділі активу балансу "Необоротні активи" об'єднано статті: нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю (остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

У II розділі активу балансу "Оборотні активи" подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові документи, депозитні сертифікати, чеки тощо).

У III розділі активу балансу "Витрати майбутніх періодів" подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних періодів.

У І розділі пасиву балансу "Власний капітал" відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства.

У II розділі пасиву балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів" подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. До цього роз ділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування.

У III розділі пасиву балансу "Довгострокові зобов'язання" подають інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більше одного року.

У IV розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання" відображають зобов'язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержаними кредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо.

У V розділі пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дає змогу пізнати підприємство, дати характеристику стану господарських засобів і джерел їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику. Тому не випадково баланс є першою формою звіту про фінансовий стан підприємства.

2. Первинні документи, їх класифікація, види та збереження

Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування. Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це початок і основа бухгалтерського обліку. Без належно оформленого документа не може бути бухгалтерського запису, від нього залежать повнота і достовірність облікової інформації для користувачів.

Документ (лат. dokumentum) буквально означає свідоцтво, доказ. У широкому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що його використовують у процесі спілкування, на якому за допомогою різних засобів і способів зафіксовано в доцільній для сприйняття формі інформацію. Документи складають у різних сферах людської діяльності (науці, освіті, медицині, техніці, економіці тощо).

Бухгалтерський документ — письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення.

Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки служить для первинного спостереження за господарськими операціями, і обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час господарської операції. Первинними називаються документи, які складаються в момент здійснення господарської операції і там, де вона здійснюється.

Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складання документів регламентуються статтею 9 ("Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку") Закону України "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.

Первинне спостереження, документування та документація відіграють важливу роль в управлінні діяльністю підприємства, а саме:

—дають уявлення про фактичний стан господарських засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів;

—забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності та руху майна і коштів;

—є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій, що здійснюються;

—є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності.

Первинні документи мають бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів установлено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

До документів пред’являються вимоги:

1. Документи заповнюються охайно, чорнилом, без виправлень, зрозуміло;

2. В кожному документі повинні бути заповнені всі реквізити.

Документи складаються на спеціальних бланках, на яких зазначені реквізити, які повинні заповнити. Реквізити – показники, які містяться в документі, і які потрібно всі обов’язково заповнити. Вони поділяються на:

1. Загальні (обов’язкові) – дата, номер, назва, підписи.

2. Спеціальні реквізити.

Документ має юридичну силу тільки в тому випадку, коли всі реквізити документа будуть заповнені.

Бухгалтерських документів складається дуже велика кількість. Вони різні за формою, змістом, і для полегшення обліку проводиться класифікація бухгалтерських документів, тобто групування їх в групи і підгрупи за однорідними ознаками.

За призначенням документи поділяються на: розпорядчі, виправдні(виконавчі), комбіновані, бухгалтерського оформлення. Розпорядчими називаються документи, які містять в собі наказ, розпорядження на право здійснення господарської операції.

Вони представлені такими бухгалтерськими документами, як: платіжне доручення для перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства іншому підприємству, довіреність на отримання матеріальних цінностей, чек грошової чекової книжки для отримання грошей із банку у касу та ін.

Виправдні(виконавчі) – підтверджують той факт що операція вже здійснилася. Вони представлені такими бухгалтерськими документами, як: виписка із розрахункового рахунку підприємства, авансовий звіт щодо використання коштів підзвітною особою та ін.

Комбіновані документи поєднують в собі виконавчі і розпорядчі. Прикладом таких документів можуть бути: видатковий касовий ордер, в якому міститься як розпорядження керівника щодо видачі грошей із каси, так і підтвердження виконання операції (підписи касира і одержувача); видаткова накладна, яка містить як розпорядження щодо видачі із складу певних виробничих запасів, так і підтвердження, виконання операції (підписи комірника і одержувача) та ін.

Документи бухгалтерського оформлення складаються в бухгалтерії на підставі розпорядчих або виконавчих документів, а також даних поточного обліку в процесі підготовки для здійснення відповідних облікових записів. До таких документів належать різного роду бухгалтерські довідки, групувальні відомості, розрахунки (розподілу амортизації за підрозділами підприємства, розподілу загальновиробничих витрат, калькуляційні картки) та ін. Треба зауважити, що документи бухгалтерського оформлення не відображають безпосередньо факт здійснення господарської операції, а є лише підставою для здійснення облікових записів.

За способом охоплення операцій документи поділяються на: разові і накопичувальні . Разові документи використовуються для оформлення однієї, або кількох операцій, які записують до документа одночасно. Вони представлені зокрема такими як: первинні документи (прибутковий і видатковий касові ордери, накладні на оприбуткування і відпуск виробничих запасів зі складу (як одного так і декількох найменувань виробничих запасів одночасно), платіжне доручення, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Накопичувальні документи використовуються для оформлення однорідних господарських операцій. Прикладом накопичувальних документів можуть бути: лімітно-забірна картка, наряди на відрядну роботу (як індивідуальний, так і для бригади) та ін.

За місцем складання документи поділяються на: внутрішні і зовнішні . Внутрішніми називаються документи, які складені внутрі господарства і за межі його не виходять. Зовнішніми називаються документи, які надходять в господарство із сторони, або виходять за межі господарства.

За характером задокументованих операцій бухгалтерські документи поділяються на: грошові, матеріальні, розрахункові .

За допомогою грошових документів оформляються операції, які пов’язані із рухом грошових коштів на підприємстві. Такими документами є, зокрема: прибутковий та видатковий касові ордери, чек грошової чекової книжки для отримання коштів із банку у касу, об'ява на внесення готівки для здачі грошей із підприємства у банк.

Матеріальними документами оформляються операції, які пов'язані із рухом товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Вони представлені такими документами, як: прибуткова накладна, видаткова накладна, лімітно-забірна картка та ін.

Документи, за допомогою яких здійснюються розрахунки між підприємствами, організаціями та установами — називаються розрахунковими. Такі документи представлені зокрема платіжним дорученням, платіжною вимогою-дорученням. за допомогою яких здійснюються операції на розрахунковому рахунку.

За технікою складання і опрацювання бухгалтерські документи поділяються на такі, які оформляються вручну , а також за допомогою ЕОМ.

Треба зауважити, що фактично всі бухгалтерські документи в межах всієї системи обліку можуть бути одночасно і такими, які оформляються вручну і такими, які складаються за допомогою ЕОМ. Поділ і розмежування документів можливий лише на окремо взятому підприємстві, яке характеризується конкретним ступенем механізації ділянок облікової роботи. Так, на одному підприємстві, в силу механізації певних ділянок облікової роботи, одні документи можуть бути такими, які оформляються вручну, інші — за допомогою ЕОМ, а в цей же час на іншому підприємстві все може бути навпаки.

Основним нормативним документом при визначені термінів зберігання документів та їх відбору для включення до складу Національного архівного фонду (НАФ) України або для знищення документів є "Перелік типових документів"

(наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № -41 від 20.07.98 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України №578/3016 від 11=09. 98 р. Повний текст опублікований в "Офіційному віснику України" № 38 . від 8.10.98 р.).

Зберігання документів відіграє значну роль у справі правильної постановки бухгалтерського обліку. Раціональна система зберігання забезпечує не лише цілісність у зберіганні документів протягом встановлених законом термінів, а й можливість користування ними у будь-який момент для отримання різноманітних довідок.

Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Бланки суворої звітності мають зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх збереження.

Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіях визначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

Первинні документи поточного місяця, що підлягають обробці ручним способом і належать до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються й супроводжуються довідкою для архіву.

Термін зберігання документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архіві підприємства, установи визначається згідно з Переліком типових документів, що використовуються в діяльності органів державної представницької і виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, їх оформлення і передачу до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може здійснюватися тільки за рішенням головного бухгалтера.

Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів у підприємств, установ може бути здійснено тільки за постановою органів-дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів, державної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розпис відповідній посадовій особі підприємства, установи.

З дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть зняти копії та скласти реєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав І дати їх вилучення. Якщо вилучаються томи документів недооформлені (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовим зверненням можливість зробити виписку, витяг, копію документів для видачі довідок за обставинами відповідно до законодавства. У разі повернення зазначеними органами документів, що були раніше вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою підприємства, установи та разом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постанова про вилучення, реєстр і копії таких документів.

У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебувають підприємство, установа, а також державній податковій інспекції у 10-денний термін.

Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу

1. Облік власного капіталу

Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталу призначені рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема такі як: 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)'', 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 49 "Страхові резерви".

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. По кредиту відображається створення пайового капіталу, по дебету його використання.

Сільськогосподарські підприємства на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетам — його зменшення,

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід";

425 "Інший вкладений капітал";

423"Дооцінка активів";

424"Безоплатно одержані необоротні активи";

425"Інший додатковий капітал".

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій підприємства на фондовому ринку.

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" створення резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441"Прибуток нерозподілений";

442"Непокриті збитки";

443"Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції";

452 "Вилучені вклади й паї";

453 "Інший вилучений капітал"

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств), та за кожним засновником (учасником) підприємства.

На рахунку 47 "3абезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471"Забезпечення виплат відпусток";

472"Додаткове пенсійне забезпечення";

473"Забезпечення гарантійних зобов'язань";

474"Забезпечення інших витрат і платежів".

475"Забезпечення призового фонду (резерв виплат)";

476"Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою

участі у лотереї".

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів " ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

На субрахунку 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд — суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом — виплата (видача) виграшів

гравцям.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень. Узагальнення облікових даних по рахунках 4 класу здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №7,а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі ІІІ і IV Відомості 5-М. Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку власного капіталу наведено у таблиці 10.1.

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Проведено підписку на акції акціонерного товариства у розмірі статутного капіталу, визначеного у засновницьких документах.

46 «Неоплачений капітал»

40 «Статутний капітал»

2.

Відображено внесення засновниками грошових і матеріальних ресурсів в рахунок їх вкладу до статутного капіталу.

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточні фінансові інвестиції»

46 «Неоплачений капітал»

3.

Відображено перевищення внесків засновників над сумою визначеного статутного капіталу.

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточні фінансові інвестиції»

422 «Інший вкладений капітал»

4.

Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку підприємства.

433 «Прибуток використаний у звітному періоді»

40 «Статутний капітал»

5.

Збільшено статутний капітал за рахунок належних до сплати дивідендів акціонерам.

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

40 «Статутний капітал»

6.

Викуплено власні акції підприємством у своїх акціонерів:- по номіналу

45 «Вилучений капітал»

30 «Каса»31 «Рахунки в банках»

- на суму перевищення номінальної вартості над ціною викупу

45 «Вилучений капітал»

733 «Інші доходи від фінансових операцій»

- на суму перевищення ціни викупу над номінальною вартістю

952 «Інші фінансові витрати»

45 «Вилучений капітал»

7.

Відображено реалізацію підприємством викуплених акцій- на суму номіналу

30 «Каса»31 «Рахунки в банках»

45 «Вилучений капітал»

- на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю

30 «Каса»31 «Рахунки в банках»

421 «Емісійний дохід»

- на суму перевищення номінальної вартості над вартістю продажу

421 «Емісійний дохід»443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

45 «Вилучений капітал»

8.

Анульовано частину викуплених акцій

40 «Статутний капітал»

45 «Вилучений капітал»

9.

Проведено дооцінку активів підприємства

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»20 «Виробничі запаси»26 «Готова продукція»28 «Товари»

423 «Дооцінка активів»

10.

Відображено вартість безоплатно одержаних активів

10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

11.

Відображено отриманий прибуток підприємством

79 «Фінансові результати»

441 «Прибуток нерозподілений»

12.

Відображено отриманий збиток підприємством

442 «Непокриті збитки»

79 «Фінансові результати»

13.

Використано прибуток на :- збільшення резервного капіталу

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

43 «Резервний капітал»

- нарахування дивідендів за акціями

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

67 «Розрахунки з учасниками»

- нарахування премії працівникам підприємства

443 «Прибуток використаний у звітному періоді»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

14.

Відображено створення на підприємстві фонду на оплату відпусток

23 «Виробництво»91 «Загально виробничі витрати»92 «Адміністративні витрати»93 «Витрати на збут»

471 «Забезпечення виплат відпусток»

15.

Нараховано працівникам відпускні за рахунок фонду забезпечення виплат відпусток

471 «Забезпечення виплат відпусток»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

2. Розрахунки з отриманих авансів

На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи. Рахунок пасивний, по кредиту рахунка відображається одержаний аванс, по дебету здійснення заліку частини суми заборгованості за виконані роботи.

Розглянемо умовний числовий приклад про порядок відображення на бухгалтерських рахунках розрахунків за авансами одержаними.

Приклад. Будівельне підприємство «Рогань» згідно з підписаним договором з ПСП «Нива» на будівництво будівлі виробничого призначення одержало аванс в сумі 84 000 грн. В кінці місяця ПСП «Нива» пред'явлено рахунок за виконаний обсяг будівельних робіт на суму 60 000 грн і в наступному місяці — за другий етап будівельних робіт — на суму 72 000 грн з урахуванням податку на додану вартість. Зазначені операції відображуються такими проводками (табл. 4.14).


Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів та фінансових результатів

1. Облік фінансових результатів

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 "Фінансові результати" .

За кредитом рахунка 79 "Фінансові результати" відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

791"Результат операційної діяльності";

792"Результат фінансових операцій";

793"Результат іншої звичайної діяльності";

794"Результат надзвичайних подій".

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунка відображується в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації, 71 "Інший операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом - списання фінансових втрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

На субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунка відображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом списання витрат з рахунка 97 "Інші витрати".

На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".

Узагальнену модель обліку формування фінансових результатів наведено на рисунку14.8.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки Класу 8 "Витрати за елементами", субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція" та інших рахунків Класу 2 "Запаси", а також з кредитом рахунків Класу 1 "Необоротні активи" та Класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: 23 "Виробництво"; 26 "Готова продукція"; 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"; 70 "Доходи від реалізації""; 80 "Матеріальні витрати"; 81 "Витрати на оплату праці"; 82 "Відрахування на соціальні заходи"; 83 "Амортизація"; 84 "Інші операційні витрати"; 85 "Інші затрати"; 90 "Собівартість реалізації"; 92 "Адміністративні витрати"; 93 "Витрати на збут"; 94 "Інші витрати операційної діяльності"; 95 "Фінансові витрати"; 96 "Втрати від участі в капіталі"; 97 "Інші витрати"; 98 "Податок на прибуток"; 99 "Надзвичайні витрати ''.

За кредитом кореспондує з дебетом рахунків: 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"; 70 "Доходи від реалізації""; 71 "Інший операційний дохід"; 72 "Дохід від участі в капіталі"; 73 "Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи"; 75 "Надзвичайні доходи"; 98 "Податок на прибуток".

2. Розподіл загальновиробничих витрат

Такі витрати являють собою витрати на організацію виробництва та управління окремими галузями виробництва, а також різні виробничі витрати, які не можна віднести безпосередньо на певну культуру або вид продукції, оскільки вони належать до галузі чи окремого виробництва, підрозділу.

Облік загальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", який у сільськогосподарських підприємствах може мати такі субрахунки: 911 "Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва"; 912 "Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва"; 913 "Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв"; 914 "Загальновиробничі (цехові) витрати всіх напрямків діяльності".

За дебетом рахунка 91 відображується сума визнаних витрат, а за кредитом , відповідно розподілу, списання їх на рахунок 23 "Виробництво".

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтями витрат.

Загальновиробничі витрати обліковують на вказаних субрахунках за нижченаведеними статтями.

На статті "Матеріальні витрати" враховують витрати на утримання будівель, споруд, інвентарю, включаючи польові стани, легкового автотранспорту; вартість палива, будматеріалів, запчастин, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що використовуються на господарські потреби цехів, бригад, ферм тощо. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20, 22 (після перегрупування - 80). На цю статтю відносять також витрати за рахунок господарства на відшкодування утримання транспортних засобів спеціалістів, які використовуються ними для службових цілей. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20 та 80. Окремим елементом матеріальних витрат є транспортне обслуговування робіт всередині господарства: перевезення сільськогосподарських машин та інвентарю, води та палива для тракторів і комбайнів, різних матеріалів, а також працівників господарства на польові стани, в бригади, на ферми. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 23.

На статті "Витрати на оплату праці" обліковують основну та додаткову оплату праці працівників апарату управління галуззю відповідно до номенклатури посад апарату управління, основну і додаткову оплату праці персоналу: інженерів-енергетиків, зоотехніків-селекціонерів, агролісомеліораторів, інженерів-гідротехніків, технологів, ветфельдшерів, бригадирів, обліковців, завідувачів ферм, ветсанітарів та ін. На суму нарахованої оплати праці дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 66 (81).

На статті "Відрахування на соціальні заходи" обліковують відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві від нарахованої заробітної плати працівників апарату управління галузі (цеху), бригади та іншого персоналу. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 65 . "Розрахунки за страхуванням" (82).

На статті "Амортизація" відображують суму амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та Інші необоротні активи загально галузевого призначення. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 13 (83).

На статтю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування основних засобів загальногалузевого призначення, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, витрати на відрядження, плату стороннім організаціям за пожежну та сторожову охорону, витрати на операційну оренду необоротних активів загально виробничого призначення, інші витрати, не включені до попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і утримання дезінфекційних камер, душових, лазень, забезпечення спецодягом і спецвзуттям, захисними пристроями, придбання довідників і плакатів з охорони праці, організації лекцій і доповідей з правил техніки безпеки. Дебетують рахунок 91, кредитують рахунки 20, 22, 65, та ін. (84).

Загальновиробничі витрати розподіляють на об'єкти обліку витрат пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів (у промислових виробництвах). Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в таблиці 11.5.Модуль IV . Практична частина

1. В журналі господарських операцій зробити бухгалтерські проведення.

2. Скласти обігово-сальдову відомість за квітень 200Х р.

3. Скласти Баланс на 01.05.0Х р.

Вхідні дані

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

1000

Статутний капітал

3600

Каса в національній валюті

250

Резервний капітал

1060

Нерозподілений прибуток

400

Поточні рахунки в національній валюті

3150

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

200

Матеріали

300

Розрахунки з іншими кредиторами

3000

Незавершене виробництво

2370

Паливо

100

Знос основних засобів

210

Запасні частини

200

Готова продукція

400

Розрахунки з іншими дебіторами

700

БАЛАНС

8470

БАЛАНС

8470

1. Журнал господарських операцій за квітень 2008 р.

п/п

Зміст господарських операцій

Сума,

грн..

Проведення

Дт

Кт

1

Одержано у касу з поточного рахунку

1500

301

311

2

Надійшли матеріали у виробництво зі складу

200

233

201

3

Надійшла на поточний рахунок заборгованість від дебітора

700

311

377

4

Видано з каси Петрову на відрядження

500

372

301

5

Надійшла на поточний рахунок від покупця виручка від реалізації готової продукції

200

311

361

6

Відвантажена готова продукція покупцю

200

361

701

7

Списано доход на фінансовий результат

200

701

791

8

Відображена собівартість реалізованої готової продукції

140

901

26

9

Списана собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

140

791

901

10

Надійшли на склад матеріали від постачальника

200

201

631

11

Надійшли основні засоби від постачальника

1000

152

631

12

Нараховано знос основних засобів

150

233

131

13

Надійшло паливо від постачальника

120

203

631

14

Надійшли запасні частини від постачальника

80

207

631

15

Надійшла на склад готова продукція з цеху

200

26

233

16

Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачальнику

400

631

311

2. Обігово-сальдова відомість за квітень 2008 р.

рахунка

Сальдо на 01.04.08 р.

Обіг за місяць

Сальдо на 01.05.08 р.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

10

1000

1000

131

210

150

360

152

1000

1000

201

300

200

200

300

203

100

120

220

207

200

80

280

233

2370

350

200

2520

26

400

200

140

460

301

250

1500

500

1250

311

3150

900

1900

2150

361

200

200

372

500

500

377

700

700

40

3600

3600

43

1060

1060

44

400

400

631

200

400

1400

1200

685

3000

3000

701

200

200

791

140

200

60

901

140

140

Разом

8470

8470

5930

5930

9680

9680

3. Баланс на 1.05.08 р.

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

1000

Знос основних засобів

360

Придбання основних засобів

1000

Статутний капітал

3600

Матеріали

300

Резервний капітал

1060

Паливо

220

Нерозподілений прибуток

400

Запасні частини

280

Розрахунки з постачальниками

1200

Промислові виробництва

2520

Розрахунки з різними кредиторами

3000

Готова продукція

460

Фінансові результати

60

Каса в національній валюті

1250

Поточні рахунки в національній валюті

2150

Розрахунки з підзвітними особами

500

Баланс

9680

Баланс

9680

Використана література

1. Бухгалтерський облік: Підручник – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. – 659 с.

2. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред.. М.В. Кужельного. – 6-те вид. К.: А.С.К., 2002. –266 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

3. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання , 2006. – 525 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.

5.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні (З викор. нац. стандартів): Навч. посібник. – 5-е вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана19:27:18 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент04:35:50 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент22:32:46 09 июня 2018
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:48:09 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:20:45 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Контрольная работа: Організація бухгалтерського обліку

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201552)
Комментарии (2210)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru