Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

Название: Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 14:39:21 21 апреля 2010 Похожие работы
Просмотров: 128 Комментариев: 3 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Варіант 10

1. Вплив зміни у доході на споживання. Криві Енгеля

Якщо дохід змінюється на величину ∆R, бюджетне обмеження набуває вигляду:

P1 Q1 + P2 Q2 = R + ∆R

Внаслідок збільшення доходу бюджетна пряма зсувається вправо. У разі зменшення доходу бюджетна лінія зсувається вліво. Якщо з'єднати між собою точки при зсуві бюджетної лінії вправо, одержимо криву «дохід – споживання».

Для нормальних товарів величина обсягу завжди змінюється у тому ж напрямку що й дохід. Крива дістала назву кривої рівняння життя.

Першим економістом, який досліджував вплив зміни доходу на структуру споживчих витрат, був німецький статистик Ернест Енгель.

Крива Енгеля – це графік попиту на один з товарів при незмінних цінах, поданий функцією доходу.

Приклади кривих «дохід – споживання» і кривих Енгеля.

Для товарів замінників, де P1 > P2 крива «дохід – споживання» збігається з горизонтальною віссю.

Функція доходу для товару 1 записується як R = P1 Q1 . Попит на товар 1 визначається як Q1 = R/ P1 і крива Енгеля являє собою пряму лінію. Нахил цієї прямої лінії дорівнюватиме P1 . Для товарів-комплементів крива «дохід – споживання» є променем, який виводиться з початку координат. Крива Енгеля має вигляд двох прямих, Що виходять з однієї точки і розташовані під прямим кутом. Бюджетне обмеження для споживача товарів-комплементів записується як


R =P1 Q1 + P2 Q2 =(P1 + P2 ) Q1, , оскільки Q1 = Q2 .

2. Поняття дисконтної величини та дисконтування

При оцінюванні ефективності варіантів проектів капітальних вкладень, їх інвестування, порівняння показників різночасових витрат і результатів здійснюється приведенням їх до початкового або наперед заданого іншого фіксованого моменту часу. Операція приведення доходу (результату) до моменту вкладення капіталу називається дисконтуванням . В її основі - норма дисконту (Е), що дорівнює прийнятній для інвестора нормі доходу на капітал. Приведення до базисного моменту часу витрат і результатів, які мають місце на іншому кроці розрахунку реалізації проекту, відображається їх добутком на коефіцієнт дисконтування аt що визначається для постійної норми дисконту (Е) за формулою:

де і - номер кроку розрахунку (і = 1, 2, 6+60, ..., t); t – строк освоєння капіталовкладень.

Відрізком часу, що відповідає кроку, може бути місяць, квартал, рік. Якщо ж норма дисконту змінюється у часі та на імовірному кроці дорівнює Еi то при a0 =1 коефіцієнт дисконтування

Сама величина норми дисконту складається з трьох складових: темпу інфляції, мінімальної норми прибутку, коефіцієнта, що враховує ступінь ризику. Під мінімальною нормою прибутку розуміють найменший гарантований рівень доходності, що склався на ринку капіталу. Дисконтований множник дозволяє визначити сучасну вартість (фінансовий еквівалент) наступних капітальних вкладень і доход, що зростають за певний строк за правилом складних процентів.

Порівняння різних інвестиційних проектів (або варіантів проекту) та вибір кращого з них для фінансування капітальних вкладень, що зіставляються з допомогою дисконтування, відбуваються з використанням різних показників, до яких належать:

• чистий дисконтний доход;

• індекс доходності (прибутковості);

• внутрішня норма доходності (внутрішня норма прибутковості, рентабельність, повернення інвестицій);

• строк окупності.

Чистий дисконтний доход (ЧДД).

Метод розрахунку ЧДД припускає, що підприємство (фірма) раніше задає мінімально допустиму ставку процента, при якій інвестиції можуть вважатися ефективними. Така «задана» ставка процента називається розрахунковою ставкою процента підприємства («суб'єктивною ставкою процентам).

ЧДД визначається як сума ефектів за увесь розрахунковий період, що приведена до початкового кроку, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Якщо протягом розрахункового періоду немає інфляційної зміни цін або розрахунок відбувається у базових цінах, то величина ЧДД для постійної норми дисконту обчислюється за формулою:


де Рi - результати, досягнуті на імовірному кроці розрахунку; Вi - витрати, у тому числі капітальні вкладення, що здійснюються на цьому ж кроці (за винятком амортизаційних відрахувань); t - період розрахунку.

Ефект, досягнутий на іншому кроці, дорівнює:

Чим більший чим більший чистий дисконтований доход, тим ефективніший проект.

На практиці часто користуються модифікованою формулою для визначення ЧДД. Для цього зі складу витрат виключають капітальні вкладення та позначають через:

Кi - капіталовкладення на першому кроці;

К - суму дисконтних капіталовкладень, а саме:

Якщо позначити витрати, не включені капіталовкладення через Вi , то отримаємо формулу:

Тут чистий дисконтний доход визначається як різниця між сумою приведених ефектів і приведеної до того ж моменту величиною капітальних вкладень.

Індекс доходності (ІД) проекту являє собою відношення суми приведених ефектів до величини капіталовкладень:


Індекс доходності тісно пов'язаний із ЧДД. Він складається з тих же елементів і його значення пов'язане зі значенням ЧДД: якщо ЧДД - додатний, то ІД>1 - неефективний.

Внутрішня норма доходності (ВНД) являє собою норму дисконту (ЕВН ), при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням, тобто чистий дисконтний доход перетворюється в нуль. Інакше кажучи, ЕВН (ВНД) є розв'язанням рівняння:

Таким чином, розрахунок ЧДД та ІД проекту дає відповідь на питання, чи є проект ефективним при певній визначеній нормі дисконту (Е), а внутрішня норма доходності проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з нормою доходу, яку вимагає інвестор на капітал, що вкладається.

Якщо ВНД дорівнює або більше норми доходу, яку вимагає інвестор на капітал, то інвестиції в даний проект виправдані.

Строк окупності - показник, що показує, за який період часу скуповуються капітальні вкладення у проект. Це - період, вимірюваний у місяцях, кварталах або роках, починаючи з якого первісні вкладення та інші витрати, пов'язані з інвестиційним проектом, покриваються сумарними результатами його здійснення.

Результати й витрати у зв'язку зі здійсненням проекту можна обчислювати з дисконтуванням і без дисконтування. Відповідно отримуємо і два різних строки окупності.

Визначення строку окупності проекту на базі недисконтних доходів застосовується при необхідності швидкої оцінки при виборі альтернативних проектів; він не враховує факторів часу.

Для більш точного визначення строку окупності рекомендується визначати цей строк із використанням дисконтування затрат і результатів реалізації проекту.

Строк окупності, що визначається з урахуванням методу дисконтування, - це мінімальний часовий інтервал від початку здійснення проекту, за межами якого інтегральний ефект стає у подальшому невід'ємним, тобто за період, починаючи з якого первісні вкладення та інші витрати, пов'язані з інвестиційним проектом, покриваються сумарними результатами його здійснення.

3. Задача

Функція ринкового попиту

XD = 100 – 6P,

а функція пропозиції

XS = 20 +P

Визначте обсяг надлишкового попиту, якщо державою встановлено фіксовану ціну на цей товар P = 10 грн.

Розв'язок:

XD = 100 – 6 * 10 = 40

XS = 20 + 10 = 30

XD > XS на 10

Відповідь: обсяг надлишкового попиту (дефіциту) становить 10.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Выражаю благодарность администрации сайта! Реферат помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:04:47 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:11:24 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
17:16:11 25 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(199401)
Комментарии (2165)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru