Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Шпаргалка: Економічна теорія

Название: Економічна теорія
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: шпаргалка Добавлен 19:10:44 16 сентября 2008 Похожие работы
Просмотров: 1976 Комментариев: 6 Оценило: 2 человек Средний балл: 4.5 Оценка: неизвестно     Скачать

Економіка

40. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

- співвідношення купівельної спроможності нац. валют

7. Економічна політика – це:

- цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни

13. Економічна система вирішує 3 основні питання. Яке зайве?

- хто повинен виробляти?

3. Економічні закони відображають:

- істотні, стійкі, такі що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів

5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:

- діють лише у людському суспільстві

4. Економічні закони мають об’єктивний характер тому, що:

- не залежить від волі та свідомості людей

2. Економічні категорії це:

- логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ

49. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

- швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створювальний продукт

22. Здібності до підприємництва – це:

- здатність раціонально об’єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва

23. Змінні витрати виробництва – це фактори:

- що можуть бути змінені при обсягу випуску продукції

39. Конвертованість валюти – це:

- спроможність вільного обміну нац. валюти на інші іноземні валюти

46. Метою функціонування капіталу є:

- отримання прибутку

61. Недосконала конкуренція – це:

- будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення

48. Оборот капіталу – це:

- повернення вартості авансового капіталу до його власника у грошовій формі

24. Постійними витратами виробництва наз. фактори:

- з постійною ціною

86. «Споживчий кошик» - це:

- вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними

87. Система соц гарантій – це:

- нормативні зобов’язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць

18. У чому полягає соц.-ек. зміст перехідної економіки?

- перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки

36. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?

- люди з фіксованими доходами

63. Цінова дискримінація – це:

- продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям

30. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?

- воно є продуктом праці і здатне задовольнити потреби людини

34. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

- золотовалютний запас нац. банку

81. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?

- чередування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії, пожвавлення і піднесення

56. Що більш повно характеризує цінні папери?

Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідентив, відсотків

53. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?

- капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів

11. Що є визначальною узагальненою ознакою економічних інтересів?

- економічні інтереси – це зовнішня активізована свідомістю оболонка економічних потреб

91. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?

- поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.

38. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?

- стабільний стан нац. економіки

92. Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?

- міжнародний поділ праці

32. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?

- історичний розвиток товарного виробництва і обміну

75. Що є однією економічних функцій держави?

- антимонопольне регулювання

15. Що є причиною різноманітності форм власності?

- поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва

84. Що є реальною зар.платою?

- кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну зар. плату

35. Що є узагальненою причиною інфляції?

- порушення відтворювальних пропорцій в економіці і законів грошового обігу

10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?

- взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання

37. Що має найменьшу цінність при високих темпах інфляції?

- грошовий запас

14. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?

- відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва

41. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?

- сфера товарного та грошового обігу

47. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

- вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів

21. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

- суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини

59. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?

- угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції

45. Що найбільш повно характеризують сутність товарної пропозиції?

- кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною

9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?

- об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забазпечують життєдіяльнясть людини

51. Що належить до оборотного капіталу?

- вартість предметів праці та витрати на наймання робітників

50. Що належить до основного капіталу?

- вартість виробничих споруд та засобів праці

42. Що не є елементом механізму ринку?

- суспільний поділ праці

72. Що не є роздержавленням?

- ліквідація держ. підприємств-банкрутів

16. Що не може бути змінено при оренді підприємства?

- власник

31. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?

- регулювання попиту та пропозиції

25. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва

- абсолютний приріст суспільного продукту

26. Що не можна віднести до показниківсоціальної ефективності суспільного виробництва?

- рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва

20. Що не належить до закономірності перехідної економіки?

- функціонування в країні промислового, с/г виробництва та ін. галузей економіки

8. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?

- метод фізико-природних спостережень

19. Що не належить до основних ознак соц.-орієнтованої ринкової економіки?

- забюрократизована, громіздка і консервативна система держ. управління економікою

71. Що не притамане процесу переходу України до ринкової економіки?

-монопольне панування будь-якої однієї форми власності

73. Що слід вважати цілісною системою держ.економіки?

- сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності

12. Що таке економічна система суспільства?

- сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність – економічну структуру суспільства

52. Що характеризує моральне зношування основного капіталу?

- старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП

83. Що характеризує номінальну зар.плату?

- зар. плата у поточному грошовому вираженні

44. Що характеризує ринковий попит?

- кільуість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною

29. Що, насамперед, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?

- набуття робочою силою форми товару

55. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?

- гроші, що надаються у позику під певний відсоток

70. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?

- вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи

89. Яке безробіття існує завжди?

- фрикційне,структурне

27. Яке визначення найбільш точно віддзеркалює суть товарного виробництва?

-виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу

1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?

- наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб

17. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»?

- економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки

33. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

- це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну

78. Яке з соц.-ек.явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил?

- підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників

95. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?

- працевлаштування на більш вигідних умовах

28. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

- виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна виокремленість виробників

82. Які циклічні коливання ретельно досліджуються ек.теорією?

- цикли, об’єктивно властиві природі економічних явищ

6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?

- політичну

43. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

- забезпечення гармоній взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана18:42:37 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент04:13:02 10 июня 2018
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент22:12:34 09 июня 2018
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:06:31 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:10:25 19 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Шпаргалка: Економічна теорія

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201422)
Комментарии (2208)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru