Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері

Название: Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: курсовая работа Добавлен 23:35:29 07 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 447 Комментариев: 6 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

1. Загальні положення

2. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері

2.1 Розрахунок очікуваної максимальної концентрації забруднювань (Смакс , мг/м3 )

2.2 Визначення відстані (Хм , м) до місця, де очікується максимальна концентрація Смакс. Виконується за формулами

2.3 Розрахунок небезпечної швидкості вітру Um (м/с)

2.4 Розрахунок гранично допустимих викидів (ГДВ)

2.5 Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони

2.6 Визначення мінімальної висоти джерела викидів

Список літератури


1. Загальні положення

Метою роботи - є вдосконалення теоретичних знань та придбання практичних навичок експертизи проектних рішень щодо охорони атмосферного повітря.

На розгляд експертних органів проектну документацію подіють у вигляді розділу «Охорона атмосферного повітря» у складі матеріалів проекту «Охорона навколишнього середовища».

Для визначення впливу викидів шкідливих речовин на забруднення приземного шару атмосфери, а також з метою визначення їх кількісних характеристик, у проектних матеріалах наводять розрахунки забруднення атмосфери.

Склад проектної документації та повнота її розробки повинні відповідати нормативним вимогам, які містяться у ДСТ 17.2.3.02-78 «Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами» і «Інструкції щодо порядку розгляду, узгодження та експертизи заходів по охороні повітря та видачі дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферу по проектним рішенням», ОНД 1-84.

При розробці проектів на будівництво нових та реконструкцію існуючих підприємств (об’єктів), створення нових технологічних процесів та підприємств необхідно передбачати заходи, які забезпечують дотримання норм ГДК у приземному шарі атмосфери шляхом встановлення норм гранично допустимих викидів.

Регламентом проведення державної екологічної експертизи при обґрунтуванні й оцінці впливу на атмосферу рекомендується розглядати наступне.

1. Характеристика існуючого і прогнозованого забруднення атмосферного повітря. Повинний проводитися розрахунок і аналіз очікуваного забруднення атмосферного повітря після введення проектованого об'єкта в експлуатацію на границі СЗЗ, у житловій зоні, на об'єктах особливої охорони і ін. природних територіях, що знаходяться в зоні впливу даного об'єкта.

2. Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

3. Параметри джерел викидів забруднюючих речовин, кількісні і якісні показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря при встановлених (нормальних) умовах експлуатації підприємства і максимальному завантаженню устаткування.

4. Обґрунтування даних про викиди ЗВ повинне в т.ч. містити перелік заходів щодо запобігання і зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу й оцінку ступеня відповідності застосовуваних процесів, технологічного і пилогазоочисного устаткування передовому рівневі.

5. Характеристика можливих залпових викидів.

6. Перелік забруднюючих речовин і груп речовин, що володіють сумуючою шкідливою дією.

7. Пропозиції по встановленню нормативів гранично припустимих викидів та заходів щодо їхнього досягнення.

8. Обґрунтування прийнятих розмірів СЗЗ (з урахуванням троянди вітрів).

9. Перелік можливих аварій: при порушенні технологічного режиму; при стихійних лихах.

10. Аналіз масштабів можливих аварій, заходу щодо запобігання аварійних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків.

11. Оцінка наслідків аварійного забруднення атмосферного повітря для людини й НС.

12. Заходу щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря в періоди аномально несприятливих метеорологічних умов.

13. Організація контролю за забрудненням атмосферного повітря.

14. Обсяг природоохоронних заходів і оцінка вартості капітальних вкладень на компенсаційні заходи і заходи для захисту атмосферного повітря від забруднень, у тому числі при аваріях і несприятливих метеоумовах.


2. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері

Він підпорядковується законам турбулентної дифузії. На розсіювання викидів суттєво впливає стан атмосфери, розміщення підприємства і характеристика джерел викидів (висота джерела, діаметр гирла тощо), особливості місцевості, фізичні та хімічні властивості речовин, що викидаються. Горизонтальне переміщення суміші визначається, як правило, швидкістю вітру, а вертикальне - розподілом температур у вертикальному напрямку.

З віддаленням від джерела викиду (труби) в напрямку розподілу промислових викидів відокремлюють три зони забруднення атмосфери:

1) зону перекиду факела викидів (вона характеризується невисоким вмістом шкідливих речовин у приземному шарі повітря);

2) зону задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин (ця зона найнебезпечніша для населення), яка залежить від метеорологічних умов і може бути розміщена у межах 10 - 49 висот джерела викиду (труби) від забудови;

3) зону поступового зниження рівня забруднення.

2.1 Розрахунок очікуваної максимальної концентрації забруднювань (Смакс , мг/м3 ) щодо викидів гарячої газової суміші

Значення максимальної приземної концентрації прямо пропорційне до обсягу викидів з джерела і обернено пропорційне квадрату висоти джерела викиду (труби) над землею. Підйом гарячих потоків майже повністю зумовлений підйомною силою газів, що мають вищу температуру, ніж навколишнє повітря.

Очікувана максимальна концентрація забруднювань (Смакс , мг/м3 ) щодо викидів гарячої газової суміші визначається за рівнянням:

(2.1)

де А - коефіцієнт , який залежить від температурної стратифікації атмосфери і враховує частоту температурних інверсій із значеннями:

240 200 160 120
субтропіки Середньої Азії Казахстан, Нижнє Поволжя, Кавказ, Молдова, Сибір, Далекий Схід Прибалтика, захід Європейської частини, середнє Поволжя, Урал, Україна Центральна частина Європейської частини

А=160 (Запоріжжя).

М - маса шкідливої речовини, викинутої в атмосферу за одиницю часу, г/с;

F - безрозмірний коефіцієнт, який ураховує швидкість осідання забруднювача у атмосфері із значеннями:

гази, мілкодисперсні золи, не осідаючі пил при коефіцієнті очистки
не менш 90 % від 90 до 75% менш 75%
1 2 2,5 3

F=2,5 (85%).

h - безрозмірний коефіцієнт, який ураховує вплив рельєфу місцевості, якщо місцевість рівна або з перепадом висот, які не перевищують 50 м на 1 км, h=1;

V1 - витрата газоповітряної суміші, яку визначають за формулою:

(2.2)

де W0 - середня швидкість виходу газів з труби, м/с;

D - діаметр труби, м.

m - безрозмірний коефіцієнт, який ураховує умови виходу газів з труби:

(2.3)

(2.4)

де Н - висота труби над землею, м;

DТ - різниця між температурою газоповітряної суміші, що викидається (Тг ) ітемпературою навколишнього атмосферного повітря (Тп ), °С.

DТ=70-20=50 °С.

n - безрозмірний коефіцієнт, який залежить від параметра Vм :

(2.5)

якщо Vм < 0,3; n = 3 (2.5, а)

якщо Vм > 2; n = 1 (2.5, б)

якщо 2 > Vм > 0,3; (2.5, в)

, так як 2 >1,968> 0,3, то

Усі розрахунки зводимо у таблицю 1.

Таблиця 1 – Максимальні приземні і гранично допустимі концентрації ЗР, що викидаються заводом по вижигу коксу

ЗР

М,

г/с

Н,

м

V1 ,

м3

Коефіцієнти

Cмакс,

мг/м3

ГДКмр,

мг/м3

ГДКсд,

мг/м3

Клас

шкідл.

реч-н

A F h m n Vm
SO2 12,5

33

18,31

160

1

1

0,828

1,003

1,71

1,968

0,157 0,5 0,05 3
CO 120 1 1,51 5,0 3,0 4
пил 0,105 2,5 0,0033 0,15 0,15 3
зола 0,4 2,5 0,0126 0,5 0,05 3
NOx 0,7 1 0,0088 0,085 0,04 2

Висновок: так як ні по одній із речовин не спостерігається перевищення ПДК, то розмір СЗЗ приймаємо рівним Хmax =430 м.

2.2 Визначення відстані (Хм , м) до місця, де очикується максимальна концентрація Смакс. Виконується за формулами

якщо F <2, то Хм = dH; (2.6)

якщо F 2, то . (2.6, а)

Значення безрозмірного параметра d залежить від параметра Vм , його знаходять за формулами (при f < 100):

Vм < 0,5, то (2.7, а)

0,5 <Vм < 2, то (2.7, б)

Vм > 2, то (2.7, в)

0,5<1,968<2, то

Якщо F<2 (SO2 , CO, NOx), то

Якщо F2 (пил, зола), то

Результати зводимо у таблицю.

Таблиця 2 – Результати розрахунків відстані формування максимальних приземних концентрацій для заводу по вижигу коксу

d 13,0004

Забруднююча

речовина

Ангідрид сірчаний SO2 Оксид вуглецю CO Пил Зола Діоксид азота NOx
F 1 1 2,5 2,5 1
Хm (м) 429,01 429,01 268,13 268,13 429,01

2.3 Розрахунок небезпечної швидкості вітру Um (м/с), при якій досягаються значення приземної концентрації шкідливих речовин Смакс

Визначення проводиться формулами:

Um = 0,5, при Vм < 0,5 (2.8, а)

Um = Vм , при 0,5 < Vм < 2 (2.8,б)

Um = Vм (1 + 0,12), при Vм > 2 (2.8,в)

Так як 0,5 <1,968 <2, то Um = Vм =1,968.

2.4 Розрахунок гранично допустимих викидів (ГДВ)

ГДВ визначається для кожної забруднюючої речовини окремо, при встановленні ГДВ ураховується фонова концентрація Сф цієї речовини (табл. 3).

Таблиця 3 - Фонові (Сф ) та гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднювачів

Концентрація зола пил SO2 CO NOx
Cф , мг/м3 0,11 0,042 0,011 1,87 0,031
ГДК, мг/м3 0,5 0,15 0,5 5,0 0,085

Значення ГДВ (г/с) для одиночного джерела у випадках Сф < ГДК визначається за формулою:

(2.9)

Усі розрахунки зводимо у таблицю 4.

Таблиця 4 – Підсумкова таблиця та визначення гранично допустимих викидів підприємство – завод по вижигу коксу, м. Запоріжжя.


Характеристики, розрахунок Значення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Висота димових труб, H, м

Діаметр труби, D, м

Швидкість виходу газоповітряної суміші,W0 , м /с

Температура газоповітряної суміші, Тг , ºС

Температура повітря, Тв , ºС

Викид двоокису сірки, МSO2 , г/с

Викид оксиду вуглецю, Мсо , г/с

Викид оксидів азоту, МNox , г/с

Викид пилу, Мп , г/с

Викид золи, Мз , г/с

Коефіцієнти у формулі (2.1):

А

η

F для газів

F для пилу та золи

Об’єм газоповітряної суміші, V1 , м3 /с (за формулою 2.2)

Перегрів газоподібної суміші ,∆Т, ºС

Параметр f (за формулою 2.4)

Параметр Vm (за формулою 2.5),м/с

Параметр m (за формулою 2.3)

Параметр n ( за формулою 2.5, в)

Небезпечна швидкість вітру Uм (за формулою 2.8,б), м/с

Параметр d ( за формулою 2.7,б)

Розрахунок ГДВ для кожної забруднюючої речовини, г/с

33,0

1,8

7,2

70

20

12,5

120

0,7

0,105

0,4

160

1

1

2,5

18,31

50

1,71

1,968

0,828

1,003

1,968

13,0004

38,91

249,1

4,3

3,44

12,41

2.5 Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони

Для визначення категорії небезпечності підприємства використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою статистичної звітності 2ТП-повітря. У цій формі має бути розшифрування «вуглеводнів» і не повинно бути інформації про сумарні викиди шкідливих речовин в атмосферу від групи підприємств.

Категорію небезпечності підприємств (КНП) обчислюють за виразом:

КНП = ,

де Мі - маса викиду і-тої речовини, т/рік;

ГДК - допустима концентрація і-тої речовини, мг/м3 ;

n - кількість викинутих підприємством шкідливих речовин, які забруднюють атмосферу;

аі - безрозмірна константа, яка дає змогу порівняти ступінь шкідливості i-тої речовини зі шкідливістю сірчистого газу (визначають за табл. 5).

Таблиця 5 - Значення аi для речовин різних класів небезпеки

Константа Клас небезпеки
I II III IV
аi 1,7 1,3 1,0 0,9

Для розрахунку КНП за відсутності середньодобових значень ГДК використовують значення максимально разових ГДК, ОБРВ або зменшені в десять разів значення ГДК робочої зони забруднюючих речовин.

Значення КНП для речовин, щодо яких немає інформації про ГДК або ОБРВ, прирівнюють до маси викидів даних речовин. За величиною КНП підприємства поділяють на 4 категорії небезпечності. Граничні умови для з'ясування категорії небезпечності підприємства наведено в табл. 6.

Таблиця 6 - Граничні умови для визначення категорії небезпеки підприємства.

Категорія небезпеки підприємства Значення КНП

I

II

III

IV

КНП 106

106 > КНП 104

104 > КНП 103

КНП 103

Залежно від КНП здійснюють облік викидів забруднюючих речовин в атмосферу, запроваджують періодичність контролю за викидами підприємств і визначають санітарно-захисну зону (СЗЗ) від джерел забруднень до житлових районів. У таких зонах розміщують адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо тощо.

Дані заносимо у таблицю 7.

Таблиця 7 – Розрахунок КНП котельні

Забруднююча речовина М, т/рік ГДК аi КНП
SO2 394 0,05 1 788
CO 4415 3 0,9 448
Пил 0,15 1
NOx 22,1 0,04 1,3 1379
Разом 2637

Як свідчать приведені дані підприємство належить до ІІІ категорії небезпечності і, відповідно, стандартна СЗЗ становить 300м.

Але необхідно провести уточнення цієї відстані з урахуванням «рози вітрів» і відстані формування концентрацій забруднюючих речовин у межах ГДК.

Уточнення розмірів стандартної СЗЗ проводять з урахуванням «рози вітрів» за формулою:

,

– відстань від джерела забруднення до межі санітарної зони, м. Її обчислюють за співвідношеннями:

якщо Х < Lсан ст , то Lсан = Lсан ст ;

якщо Lсан ст < X < 3 Lсан ст , то Lсан = Х;

якщо Х > 3 Lсан ст , то Lсан = 3 Lсан ст ,

де Lсан ст – розміри стандартної санітарно-захисної зони, м;

Х - найбільша відстань, де формується концентрація забруднюючої речовини в межах ГДК;

Р – середньорічна повторюваність напрямку вітру;

Р0 – повторюваність напрямку вітрів одного румба при круговій “розі вітрів” (при восьмирумбовій “розі” Р0 = 100/8 = 12,5%).

Так як Lсан ст < X < 3 Lсан ст. , тобто 300м<429м<900м, то Lсан = Х=429м.

Дані подаємо у таблицю 8.

Таблиця 8 – Уточнена санітарно-захисна зона для заводу по вижигу коксу

Напрямки вітру Пн Пн-Сх Сх Пд-Сх Пд Пд-Зх Зх Пн-Зх
Р 8 6 9 16 11 11 24 15
Р/Р0 0,64 0,48 0,72 1,28 0,88 0,88 1,92 1,2
Lсан ст 300 300 300 300 300 300 300 300
Lсан (Х) 429 429 429 429 429 429 429 429
Lсан 1 256 192 298 512 352 352 768 480

2.6 Визначення мінімальної висоти джерела викидів

Мінімальна висота одиночного джерела викидів (труби) Н (м), якщо встановлені значення М (г/с), Wo (м/с), V (м3 /с), D (м), визначається за формулою:

(2.11)

Якщо виконуються умови:

(2.12)

то значення Н є остаточним.

Якщо знайдене значення , то значення мінімальної висоти труби визначається за формулою:

(2.13)

За знайденим таким чином значенням Н1 визначають значення f1 , Vm1 , та встановлюються у першому приближенні коефіцієнти m=m1 і n = n1 . Якщо , то за значеннями m1 та n1 визначається друге наближення Н=Н2 за формулою:

(2.14)

В загальному випадку (і +1) –е наближення Н і+1 визначається за формулою:

(2.15)

де mi ,ni – відповідає Hi , а mi-1 , nі-1 - Hi-1 .

Уточнення значення Н призводиться поки два послідовно знайдених значення Н будуть відрізнятися менш ніж на 1 м

Так як , то значення мінімальної висоти труби визначається за формулою:

За знайденим таким чином значенням Н1 визначають значення f1 , Vm

>2, то n1 =1

Так як Н1 =14,62м, а Н2 =11,32м, то уточнення висоти труби необхідно продовжувати:

Тепер різниця між значеннями Н2 і Н3 складає 1м, тобто остаточне значення висоти труби приймаємо 10 м.


Список літератури

1. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе веществ, содержащихся в выбросах предприятий / ОНД-86. Л., Гидрометеоиздат, 1987.

2. Указания к расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. СН 369-74 М., 1975.

3. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям. М., Гидрометеоиздат, 1984.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk , и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают.
Оксана15:29:15 11 июня 2018Оценка: 5 - Отлично
Хватит париться. На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую.
Студент20:49:00 09 июня 2018
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:19:14 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:25:12 19 марта 2016
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:36:18 18 марта 2016

Смотреть все комментарии (6)
Работы, похожие на Курсовая работа: Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(201530)
Комментарии (2210)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru