Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

Название: Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові
Раздел: Рефераты по языковедению
Тип: реферат Добавлен 04:27:35 10 октября 2005 Похожие работы
Просмотров: 1844 Комментариев: 4 Оценило: 1 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать

Інститут міжнародних відносин

Національного університету імені Тараса Шевченка

РЕФЕРАТ З УКРАІНСЬКОЇ МОВИ

НА ТЕМУ:

ФУНКЦІОНУВАННЯ

СЛІВ-ТЕРМІНІВ ІНШОМОВНОГО

ПОХОДЖЕННЯ

В МОВЛЕННІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

(економічна лексика; літера Ф )

Студентки 1курсу

Відділення МЕВ

1 групи

Соловкової Оксани

КИЇВ – 98


ПЛАН

1.Вступне слово.

2.Дев‘ять слів іншомовного походження.

3.Резюме.

4.Література.


Сучасне суспільство не може існувати без мови – найважливішого засобу спілкування, засобу вираження думок та передачі досвіду сучасникам і нащадкам. Мова – наше національне багатство, тому на перший план виходить питання культури мови. Серед них головними є питання оволодіння правилами граматики, правопису, вимови й наголошення. Величезне значення має також вивчення й правильне використання мовних засобів вираження думки залежно від мети й змісту висловлювання.

Правильність мови – це насамперед дотримання тих літературних норм, які є усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови.

Культура мови якнайщільніше пов‘язана з дотриманням літературних норм слововживання – з семантично[1] точним і стилістично доречним вибором слова, з граматично й стилістично правильною сполучністю слів.До порушення норм слововживання може призвести змішування близьких за формою і сферою вживання, проте різних за творенням і змістом слів(паронімів: дільниця – ділянка; громадський – громадянський), уживання в певній мовній ситуації слів чи словосполучень іншого функціонального стилю, нерозуміння буквального значення рідковживаних чи застарілих слів, неправильне вживання запозичень, порушення норм сполучності тощо. Кожна освічена людина має дотримуватись культури своєї мови, а особливо це стосується спеціалістів, які повинні не допускати мовних помилок у своїй сфері діяльності.

Вивчення економічних дисциплін у вищіх (як, зокрема, і в середніх) навчальних закладах, опанування всієї суми знань в економіці передбачає необхідність глибокого засвоєння положень основ економічної теорії. У зв‘язку з цим дуже важливо оволодіти широким арсеналом термінів і понять економічної теорії.Проте потреба в сучасній систематизованій, конкретній економічній інформації є актуальною не лише для студентів, учнів, викладвчів, учителів, спеціфлістів-практиків, а й для кожної людини. Адже, реалізуючи свій діловий, інтелектуальний потенціал, хочеться, щоб він був адекватно оцінений, у тому числі й у фінансовому аспекті. І щоб правильно діяти, потрібні не лише інтуіція, на яку найчастіше доводиться покладатися, а передусім глибокі економічні знання.

ФАКТОРИНГ (англ. Factoring від factor – агент, посередник) – купівля банком у клієнта права на виплату боргу, один із видів банківських послуг. В основному банк купує дебіторські рахунки, пов‘язані з постачанням товарів або надання послуг. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші у розмірі 80-90% суми боргу, решту – 10-20% суми банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингом операції банк бере з клієнта плату. Завдяки факторингу у кредитно-фінансовий оборот залучаються вільні фінансові ресурси, контролюються рахунки постачальника та оплата поставок покупцем.

ФАКТУРА (лат. Factura – обробка, побудова) – товарний документ у вигляді виписуваного продавцем на ім‘я покупця рахунку, що містить дані про вид, кількість та вартість проданого товару.

ФЕРМЕР (англ. Farmer ) – підприємець у сільському господарстві, власник сільськогосподарського підприємства. Найпоширенішим видом сільськогоподарських підприємств у розвинутих країнах Заходу є сімейна ферма, де виробництво ведеться на власній землі силами членів сім‘ї, а під час сезонних робіт використовують і найманих працівників. Виготовлений продукт також належить фермеру.

ФІКСИНГ (англ. Fixing від англ. Fix – закріпляти, встановлювати) – ціна або цінове котирування товару, що встановлюються на біржі в даний, певний момент часу.

ФІНАНСИ (від фр. Finance – готівка, дохід) – система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами щодо привласнення частининаціонального доходу через механізм оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою соціально-економічних функцій. З точки зору речового змісту фінанси є сукупністю всіх грошових коштів, їх розподілу і використання.

ФІРМА (від італ. Firma ) – організація, яка веде господарську діяльність. Більшість фірм має у своєму складі одне підприємство, але значна частина фірм володіє декількома підприємствами. Фірми створюються у всіх галузях економіки і з будь-якою формою власності. Переважна більшість фірм у країнах з соціальною ринковою економікою належать до малих та середніх підприємств та організацій. Фірми, що складаються з багатьох підприємств, можуть бути об‘єднаннями “горизонтального”, “вертикального” типу або “конгломератами”. Фірми з вертикальною комбінацією виробництва включають у свій склад підприємства на різних стадіях виробничого процесу. Зразком горизонтального об‘єднання підприємств у фірмі є мережа магазинів роздрібної торгівлі. В конгломерати входять підприємства, які діють у різних галузях та різних ринках.

ФОНД (франц. Fond от лат. fondus – основа) –

1) запас, накопичення коштів, грошовий капітал;

2) грошові та матеріальні ресурси, що зосередженні в єдиній сукупності з метою їх використання для певних цілей (наприклад, пенсійний фонд);

3) організації, установи, які створені для виявлення сприяння певним видам діяльності, соціальним групам людей (наприклад, благодійні, наукові, культурні фонди).

ФОРВАРД (англ. Forward – вперед) – форма термінових, швидких розрахунків, що проводитимуться не більш ніж через два робочих дня після складання угоди. Зазвичай форваодні угоди складаються, здійснюються банками, торгівельно-промисловими фірмами з метою запобігання різноманітним збиткам від коливання, зміни цін, курсів валют.

ФРАХТ (нім. Fracht ) –

1) плата за перевезення вантажу водними шляхами, яка стягується після перевезення;

2) вантаж, що перевозиться за фрахтом та саме перевезення вантажу.

В своему рефераті я подала декілька, а саме дев‘ять, слів іншомовного походження. Вони найуживаніші в економічній лексиці. Звичайно, це далеко не всі терміни, які ми можемо знайти в офіціальному діловодстві . Разом з тим проведення такої роботи дозволяє відкрити для себе те, з чим людина не мала змоги зустрічатись у повсякденному житті.


ЛІТЕРАТУРА

1.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996 – 496с.

2.Мочерний С.В. «Економічний словник-довідник» з серії “Nota bene!”.

3.Ганич Д.И., Олейник И.С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. – 5-е изд., стер. – К.: Рад. Шк., 1991.-560с.

4.Мельничук О.С. Словник іншомовних слів.- К.:Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР, 1975.

5.Російсько-український словник для ділових людей / Тараненко О.О., Брицин В.М.; за редакцією О.О. Тараненка. – К.: Укр. Письменник, 1992. – 214с.

5.Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права. Учебное пособие. – Рук.авт.кол. Панов Н.И.: - Харьков, 1993.- с.165.

6.Блик О.П. Українська мова: Частина 1. Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 400с.

7.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Слов.-довід. – К.: Вища шк., 1995. –319с.


[1] СЕМАНТИКА (від грец. shmanticoz– означальний) – розділ мовознавства, що вивчає значення слів та виразів і зміну цих значень. Інша назва – СЕМАСІОЛОГІЯ.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:25:09 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
14:05:05 24 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:35:37 24 ноября 2015
енуео
ківпрікртц19:49:45 07 октября 2010Оценка: 3 - Средне

Работы, похожие на Реферат: Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові
Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України
ФАКТОРИНГ - НОВА ФІНАНСОВА ПОСЛУГА РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Зміст Вступ 1 Історія факторингу 2 Функції факторингу 3 Сутність операцій ...
Факторинг один із видів банківських послуг, купівля фактор-фірмами у клієнта права на виплату боргу.
По умовах відповідальності угоди факторингу можна розділити на факторинг з гарантією постачальника і факторинг без гарантії постачальника ( його іноді ще називають "факторинг з ...
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: дипломная работа Просмотров: 605 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Особливості договору факторингу
ВСТУП Об'єктом дослідження виступає місце, роль, особливості використання договору факторингу у сучасному законодавчому полі та розуміння договору ...
У п.1.10 Закону про ПДВ факторинг визначений як операція по переуступці першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредиторові з попередньою або наступною ...
Договір факторингу (від англ. factor - посередник; factoring - здійснювана в інтересах певної особи діяльність фінансового агента (представника), тобто фінансування під ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: курсовая работа Просмотров: 3371 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Збагачення англійського словника іншомовними запозиченнями
ПЛАН Вступ Розділ І. Запозичення як засіб збагачення словникового запасу англійської мови 1.1 Місце іншомовних запозичень в словниковому складі ...
Ці слова важко відрізнити від подальших латинських запозичень через французьку мову після норманського завоювання в XI ст., проте уже у британсько-латинському словнику 925 p ...
Крім того, зближенню обох мов сприяла відсутність єдиних мовних норм, закріплених письмом.
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: дипломная работа Просмотров: 12528 Комментариев: 1 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту
... НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ...
Аджастер (англ. "adjuster") - спеціаліст у галузі складання диспаш-рахунків (щодо збитків між судном, вантажем та фрахтом, пов'язаних із загальною аварією).
Факторинг (англ. "factoring") - вид фінансово-комерційних послуг, суть яких полягає в придбанні банками та іншими фінансовими організаціями боргів підприємств.
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: учебное пособие Просмотров: 18439 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 4.3 Оценка: неизвестно     Скачать
Компетентність вчителя іноземних мов
ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 1. Проблема професійної компетентності вчителя в психолого-педагогічній літературі 1.1. Історія педагогічної думки про особливості ...
Досягнення розвиваючої цілі навчання передбачає: розвиток вміння проникати в культуру країни, мова якої вивчається, під час зіткнення суспільних, культурних і мовних реалій ...
У словнику іноземних мов "мобільність" визначається, як "1) рухливий, здатний до швидкого пересування та дій; 2) переносно - енергійний, діяльний" [241, 364].
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Просмотров: 7507 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Державний кредит та проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу
Курсова робота на тему "Державний кредит та проблеми внутрішнього і зовнішнього боргу" Зміст Огляд літератури Вступ 1. Суть та призначення державного ...
"Досвід розвитку світової економіки підтвердив, що державний борг - це складне явище, зумовлене низкою факторів, яке в умовах кожної держави може мати свою специфіку.
В Україні в 1992 році прийнято Закон "Про державний внутрішній борг України", яким визначено, що державним внутрішнім боргом України є строкові боргові зобов"язання уряду України в ...
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: курсовая работа Просмотров: 3673 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
... мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов Передвісники порівняльно-історичного мовознавства. Новий етап в ...
Ф. Р у х і ч у своєму "Litausch-deutsches und deutsch-litauisches Lexikon ("Литовсько-німецький і німецько-литовський словник", 1747) вказав на спорідненість литовської, латиської ...
Отже, у кінці XVIII-на початку XIX ст. було вже накопичена величезний фактичний мовний матеріал, що наочно засвідчував спорідненість окремих мов і навіть груп мов між собою, і вже ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: курсовая работа Просмотров: 6030 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
НБУ-финансовый агент правительства
НБУ - фінансовий агент уряду ЗМІСТ Вступ. 4. І. Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду. 10. 1. Банківське обслуговування, як ...
2. Обслуговування внутрішнього державного боргу.
придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг ...
Раздел: Рефераты по праву
Тип: реферат Просмотров: 1387 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
... уточненню та активізації словника у дітей старшого дошкільного віку з ...
Міністерство освіти України Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Кафедра валеології Використання дидактичних ігор та ...
Маючи украй бідний активний словник, діти можуть мати достатній пасивний словник.
Мова носить характер скандованості (між однаковими за розміром мовними відрізками є рівної тривалості паузи) або фрагментарності (різні мовні відрізки розриваються різнотривалими ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: курсовая работа Просмотров: 7782 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Фінансові важелі управління державним боргом
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: " ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ " Київ-2002 3міст вступ.. 3 розділ І. Економічна природа державного боргу.. 6 ...
Зростання державного боргу - це складне явище, зумовлене цілою низкою факторів, яке в умовах окремої держави може мати свою специфіку.
Якщо мова йде про США, які є своєрідним локомотивом світової економіки, то стає очевидним вплив державного боргу цієї країни - а це близько 5 трильйонів доларів - на все світове ...
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: дипломная работа Просмотров: 1332 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові (3396)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156577)
Комментарии (1884)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru