Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Муковиматхо

Название: Муковиматхо
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Добавлен 10:19:28 22 сентября 2005 Похожие работы
Просмотров: 643 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И

КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатории № 6

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А "

Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим Чамшедович

Санчид

Химояро кабул кард

Бо методи схемаи пулак муайян кардани муковимат

Максади кор: шиносои бо методи классикии агдозагирии муковимат бо ёрии пулаки чараёни доими санчиши тачрибавии формулахои пайвасти параллелию пай дар паи резистхо.

Лавозимот: магазини муковиматхо, мачмуи резисторхое, ки муковиматашонро чен кардан мебояд, манбаи чараён, реохорд, калидхо, васлсоз.

Назаряи метод ва тафсири дастгох

Схемаи пулаки чараёни доими, ки бегтар пулаки Уитсон меномандаш, дар расми ё тасвир ёфтааст.

Он шакли чоркунчаеро дорад, ки тарафхояш аз муковиматхои R0, Rx, R1, ва R2 иборатанд. Ба яке аз диогоналхои ин чоркунча галванометри хассосияташ баланд ва сифати диогонали дигар манбаи чараёни доими пайваст шудааст. Тамоми раванди андозагири аз нтихоби чунон муковиматхои R0, R1 ва R2 иборат аст, ки кувваи чараён дар пулаки CD баробари сифр шавад (Ir=0). Номи маъмули Уитсон гирифтани метод аз хамин чост.

Дар холи аз галванометр катъ ёфтани чараён пулак дар мувозанат дониста мешавад. Барои муайян кардани шарти мувозанати пулак коидахои Кирхгофро татбик менамоем.

Хотиррасон месозем, ки ду коидаи Кирхгофро барои хисобу китоби занчирхои мураккабу шохадори электри мешниход шудаанд. Мувофики коидаи якум суммаи алгебравии куввахои чараён дар гиреххои занчир баробари сифр аст:

n

I k = 0

k=1


S

Гирех гуфта нуктаи пайвасти 3 ва ё зиёда аз он чараёнро мефахманд. Кувваи чараёни ба гирех барояндаро манфи кабул мекунем.

Коидаи 2-юми Кирхгоф тасдик мекунад, ки суммаи алгебравии хосили зарби кувваи чараён ба муковиматхи китъаи алохидаи контури сарбасти занчир ба хосили чамъи алгебравии КЭХ – хои манбаъхое баробар аст, ки дар ин контур амал мекунад:

n

I k Rk = Em

k=1


S S

Хангоми тадбики ин коида аввало самти гашти контурхо ихтиёран ва агар самтхои чараёнхои китъахо маълум габошад, самти чараёнхоро низ изтиёран, вале окилона интихоб кардан мебояд. Дар мавриди рост омадаи самти гашту чараёнхои китъахо хосили зарби Iк Rк мусбату дар акси хол манфи, ба рафти гашт аз кутби потенсиалаш кам ба кутби потенсиалаш баланд гузаштани манбаи чараёни доими КЭХ-и онро аломат чамъ (+) ва дар акси хол бо аломати тарх (-) бояд гирифт.

Мувофики коидаи аввали Кирхгоф барои гиреххои С ва D ифодахои зеринро сабт кардан равост.

I0 – Ir – Ix = 0 (3)

I1 + Ir – I2 = 0 (4)

Дар асоси коидаи дигари Кирхгоф барои контурхои сарбасти ACDA ва CBDC мувофики муодилахои.

I0 R0 + Ir Rr – I1 R1 = 0 (5)

Ix Rx – I2 R2 – Ir Rr =0 (6)

хосил мешаванд.

Тартиби ичрои кор

1. Мувофики схемаи расми 2 занчири электри тартиб дихед.

2. Лагжонаки D-ро дар миёнчои сими реохорд шузошта, калиди К-ро васл бинмоед.

3. Дар муддати кутох калиди галванометр К0 -ро пайваст сохта, чунон бузургии R0 -ро дар магазин муковиматхо интихоб кардан лозим аст, ки акрабаки калванометр ба кимати сифри наздик бошад.

4. Дар ин хол лагжонаки D-ро кадре кучонда, пулакро ба мувозанат – овардан мебояд, яъне акрабаки галванометр ба кимати сифри наздик бошад.

5. Аз руи таксимоти шкалаи рехорд киматхои l1 ва l2 аз магазини муковиматхо кимати R0 -ро мукаррар намоед.

6. Мувофики формулаи (13) кимати Rx 1 -ро муайян созед.

7. Натичахои андозагири ва хисобу китобро дар чадвали 1 гирд оваред.

R0

l1 , Cм

Rx ОМ

<Rx>, Ом

I

1)

2)

3)

II

1)

2)

3)

III

1)

2)

3)

Пай дар пай

1)

2)

3)

параллели

1)

2)

3)

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений21:44:39 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
13:47:35 24 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Муковиматхо
Таърих
ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДОНИШГОХИ ТЕХНИКИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ М. С. ОСИМЙ КАФЕДРАИ "ФАНХОИ ГУМАНИТАРЙ" РЕФЕРАТ Мавзуъ: "Точикон дар ...
БА НОМИ М. С. ОСИМЙ
Вакте ки волии Бухоро бо кўшуни худ ба тарафи Самарканд равона шуд, Шайбонихон аз муѭосира бархоста, ба мукобили ў шитофт ва дар роѭ ин кувваи аскариро торумор намуда, ба сўи ...
Таѭкики сабабѭои тадриѭан, вале устуворона ка шудани истеѭсолоти молї ва тиѭорати пўли дар асри XVI ва суръати бештар дар асри XVIII хеле кобили таваѭѭўѭ аст.
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Просмотров: 2373 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 7 человек Средний балл: 4.1 Оценка: 4     Скачать
Харакатхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Ин раккосак аз ду диск (курс) - и радиусхояшон гуногун иборат аст, ки ба он чорто милаи таксимоти сантиметридор нисбат ба якдигар тахти кунчи рост чойгирбуда (салабшакл) васл карда ...
Нуги расмонро ба диски радиусаш калон (r2) андармон карда, пунктхои аз 4 то 8 - ро такроран ичро намоед ва натичахоро дар чадвали 1 гирд варед.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 626 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Гармигунчоишхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Ба ибораи дигар, температураи гази массааш m-ро ба кадри =T дар харду поцесс (V = const ва p = const) баланд бардоштан микдори гармихои гуногун, аз чумла дар процесси изобари гарми ...
Баъди он, ки фишор дар баллон аз нав баркарор мегардад (савияхои моеъ дар сутунхои манометр ба бетагйир мемонанд), фарки дуйумини савияхо h1- ро ба кайд гирад.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 396 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Ракосакхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
есмонхо ба навард печони-дашуда имкон медиханд, ки раккосак бо таъсироти кувваи вазнини ба харакат даромада хамзамон намудан ба поён мефурояд ва дар гирди мехвари аз маркази ...
ки дар ин чо mмассаи раккосак (якчоя бо сарчарх ва халкахои ба курс шинонда), Wкин - энергияи кинетикии система, Мс - моменти куввахои соиш 1 - кунчи пурраи гардиши раккосак аст.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 110 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Харакатхо
В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н Б А Н О М И А К А Д Е М И ...
Баробари ба платформаи поёни, ки дар он датчики дигари фотоэлектрии 12 чойгир карда шудааст, расидани руяи поёни бори 8 ва буридани мехвари оптикии ин датчик импулси электрие ...
Барои ин танхо рохоои харакати собитшитоб h, мунтазам ва тули вакти харакати мунтазам S ва t - ро ба сахехии муайян ва ба кадри кофи дакик ба кайд гирифтан лозим аст.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 639 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4.5 Оценка: неизвестно     Скачать
100 Задач по Физике со вступительных экзаменов
Решебник задач По Физике Динамика, кинематика, законы сохранения, механические колебания Гидростатика, идеальный газ тепловые явления Электростатика ...
E1=q/4П T1*T1 E2=(-4)q/4Пr2*r2* след-но q/4П (1/r1*r1- 4/r2*r2
А) =I(R1*R/(R1+R) +r) U=Ir
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 12076 Комментариев: 11 Похожие работы
Оценило: 10 человек Средний балл: 4.4 Оценка: 4     Скачать
Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока
Министерство науки и образования Республики Казахстан Технико-экономическая академия кино и телевидения Кафедра инженерных дисциплин КУРСОВАЯ РАБОТА ...
U1/U2=R1/R2
Здесь произведение IR называется падением напряжения на внешнем участке цепи, Ir - падением напряжения на внутреннем участке цепи.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 22004 Комментариев: 7 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать
Рушноихо
МУАЙЯН КАРДАНИ НИШОНДИХАНДАИ ШИКАСТИ РУШНОИ ДАР ШИША БО ЁРИИ МИКРОСКОП Лавозимот: микроскоп бо винти микрометри, микрометр манбаъи рушнои, лавхаи ...
Лавозимот: микроскоп бо винти микрометри, микрометр манбаъи рушнои, лавхаи хамвори шишагин, ки дар хар ду сатхаш раххои солбишакл дорад.
Рафти яке аз ба нуктаи D-и сатхи мукобили лавха афтида, дар худуди гигаву хаво мегинанд ва аз шиша мебарояду ба чашми мо омада мерасад.
Бо ёрии микрометр гафсии хакикии лавхаи шишаги Н-ро дар нукате, ки ба мо лозим аст, якчанд маротиба чен карда кимати миёнаан Нм-ро муайян месозем.
Раздел: Рефераты по физике
Тип: реферат Просмотров: 3626 Комментариев: 11 Похожие работы
Оценило: 5 человек Средний балл: 3.8 Оценка: неизвестно     Скачать
Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ ...
Кольцом называется числ. множ. На котором выполняются три опер-ии: слож, умнож, вычит. Полем наз. Числ множ. На котором выполняются 4 операции: слож ...
x), r1(x) = r2(x)q2(x)+r3(x) . rk-2(x) = rk-1(x)qk-1(x)+rk(x), rk-1(x) = rk(x)qk(x). Перепишем все рав-ва алго-а Евклида, кроме послед-го (1). Выразим остаток из каждого равенства ...
Признак дел-ти на 11: a=an10n+ an-110n-1+. a110+a0. r0=1. 10=-1(mod 11), 102=1(mod 11), 103=-1(mod 11),
Раздел: Рефераты по математике
Тип: реферат Просмотров: 3513 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 3 Оценка: неизвестно     Скачать
Вопросы,ответы и шпоры по общепрофессиональным экзаменам
1. Основные экономические вопросы развития общества и их решение в обществах с различной организацией национального хозяйства. Конечной целью ...
При том же самом спросе на деньги %-ставка падает от r0 до r1, это приводит к росту частных плановых инвестиций от I0 ДО I1.
Проводником ден-кред. пол-ки гос-ва выступает ЦБ в соответствии с его ф-ями, объектами пол-ки явл. спрос и предложение на денежном рынке.
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: шпаргалка Просмотров: 5442 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Муковиматхо (994)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156774)
Комментарии (1886)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru