Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Украинская символика

Название: Украинская символика
Раздел: Рефераты по международным отношениям
Тип: реферат Добавлен 20:57:47 06 октября 2005 Похожие работы
Просмотров: 3721 Комментариев: 15 Оценило: 16 человек Средний балл: 3.4 Оценка: 3     Скачать

ПЛАН

1.Вступ.

2.Українська державна символіка .

3.Висновок.

ВСТУП

Історія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел історії та симантики національної символіки . Це цілком природно , бо національні символи - не випадкові значки і барви . Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов ` язані з його духовністю , з його прагненням до єднання , готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів .

Українська державна символіка

Українська державна символіка,-як у скіфських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР,-

відображує традиційну українську символіку , що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства . Ключем до її розуміння є чільний їїсим- вол , нині відомий під назвою «Тризуб» .

Перша літописна згадка про тризуб як про вели-кокнязівський знак стосується ХХст.Його зображен-

ня відоме із печатки Святослава Ігоревича.Згодом цей знак карбується на срібних монетах великого князя київського Володимира Святославовича де з одного боку портрет володаря ,а з іншого -тризуб.

Тризуб символізує туж саму трійцю життєтворчих енергій , що й хрест та шестикутна зірка , тобто

Мудрість , Знання і Любов(або Вогонь, Воду й Жит- тя).Тож тризуб можна зустріти на цеглі Десятинної

церкви ,на плитах Успенської церкви у Володимирі-

Волинському , його зображення знайдено на варязь-

кому мечі ,в гербі французької королеви Анни , на

надробку св.Еріка у Швеції та ін.

Тризуб на час прийняття Руссю-Україною христи-янства був настільки популярним , що хрест дове-лось об ` єднати з ним в один знак ,- для сприйман-

ня широкими верствами народу .Поєднання хреста й тризуба і сьогодні височить над Києвом на маківці реставрованих Золотих воріт , на маківках Володи-мирського собору (де тризуб уже ледь помітний).

Кожен символ ставить акценти на різних аспек-тах світобудови , графіка кожного знаку лаконічна

чітка і промовиста . Якщо хрест концентрує увагу назначимості для світобудови третьої сили , то тризуб , відображаючи як триєдність світобудови , так і троїстість полум ` я-енергії , принцип вогню

і поступу .

У прямих предків сучасних українців-слов ` янсь-

кого племені полян ,званих також «русь» і «сколо- ти» , як і у їхніх попередників , паувала триком-понентна структура суспільства і була поширена легенда про походження полянської(Київської) дер-жави від трьох братів ,що «сіли» на трьох київсь-

ких горах.Зверхники полян-русів , київські князі,

так само , як і царі скіфів , карбували на своїх монетах знак Трійці- Тризуб .

Поряд з офіційною функцією державного і релі-гійного символів Тризуб має на Україні і широку естетичну функцію та функцію оберега .Тризуб зоб-ражався як в орнаментах тканин , килимів , карбу-вання , так у рукописних текстах книг ,на монетах

і печатках , на ювілірних виробах ,державних від-

знаках , підвісках і навіть на посуді.

Культ тризуба в орнаментуванні українських рукописів зникає , на жаль , у XVII ст. разом із заміною рукописів друкованими книжками . Однак у народному побуті найменш денаціоналізованих , гірських районів України він живе й досі.Так у Карпатах , під Різдво чи Йордань , селяни деяких сіл донедавна малювали на своїх хатах споконвічні магічні знаки тризуба .

Крім містичного знака-тризуба українська дер-жавна символіка включає жовто-блакитні барви.

На відміну від однозначного слова «колір»,сло-во «барва» багатозначне . В старовину воно озна-чало не лише певний колір , але й уніфікований одяг,тобто належність до певної групи людей .Один з діалектних варіантів слова«барва» набув значен-

ня матеріального барвника , це слово «фарба» , інший «варна» - зберіг лише його друге значення: певної групи людей.

У давніх аріїв було три барви (варни): біла -

старшина , жреці - правителі , яких звали рахмани

(брахмани) ; червоно - малинова - воїни (шатри , кшаттії) ;чорна - сіячі та скотарі (вайш ` ї і шуд-

ри).

Запорожці , як люди , що повністю присвятили себе священній війні за Україну , дотримувались звичаїв і символіки барви воїнів - зодягались у червоно-малиновий одяг і мали , мрім мирного жов-то-блакитного , бойовий , червоно-малиновий стяг;

гетьман мав срібно-білого прапора ,військово-маг-

натськи формування - червоно-білого ,а військово-

народні -червоно-чорного .Оскільки гетьман у пев-

них ситуаціях мав виступити то від старшини , то

від козацтва ,то від селян , а то й від усіх зра-

зу - він мав бунчуки білого , червоного , та чор-ного кольорів.Біло-червоно-чорна символіка кольо-

рів збереглася і до сьогоднішнього дня на Східній Україні в традиції вишивати червоно-чорним по бі-лому ,що символізує єдність усіх груп (барв,варн)

у одному народі .

Можна наводити чимало пикладів популярності біло-червоно-чорної барви на Україні , але жоден зцих традиційних кольорів не став державною бар-вою в силу двох причин . Перша полягає в тому , що ця барва є спільною для десятків націй і на-родностей ,які розвинулися з єдиної давньоарійсь-

кої спільності ,а друга - в тому , що за цими ко-

льорами протягом тисячоліть , міцно установилася соціальна функція . В українців національною бар-вою стала інтегруюча релігійна блакитно - жовта .

Після батиївського погрому на Київських землях завмерла усяка національна і державна діяльність.

Коли ж нація почала оживати ,- відродилась і сим-

воліка .Національна барва з ` являється по всій Ук-

раїні і ,насамперед , у розписах церков та у цер-ковних речах -ризах , фарбованій різьбі іконоста-

сів . Ця барва оживає також у творах мистецтва - мініатюрах і прикрасах , у масовому виготовленні жовто - блакитних тканин , у гербах українських земель . Так герб роду Богунів мав голубий щит із золотолтою підковою і золотим кавалерським хрес-том .

Звертає на себе увагу органічна близькість українців різних земель із національною блакитно-

жовтою барвою ,яка виразно виявилася за середньо-

віччя , коли почалась повсюдна фіксація та форма-лізація національної символіки . Як відомо ,Київ-

щина на цей період встановила золотого тризуба на голубому полі , Галичина - золотого лева на голу-бому полі.Так на землях України узаконилась одна-кова національна барва . Збіг досить промовистий,

якщо зважити,що ці землі на той час не були об ` єд

нані в єдиній Український державі .

Жовто-блакитна барва була наствльки усвідом-леною як національна українська , що узаконення Центральною Радою жовто - блакитного прапора як

державного символа , яке сталось 22 березня 1918р., не викликало ні в Україні , ні в Росії жодного сумніву , що до правомврності цього акту.

Висновок

Сьогодні наш прапор майорить на вершинах Гімалаїв ,

Ельбрусу і Кіліманджаро , а жовто - блакитна барва , як Укра-

їнська національна символіка , утвердилась на всіх материках

планети.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений22:34:38 18 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:59:16 24 ноября 2015
редиска редиска
Вадик15:10:37 19 февраля 2012
редиска
Вадик15:10:17 19 февраля 2012
Хня
Артём15:09:53 19 февраля 2012Оценка: 2 - Плохо

Смотреть все комментарии (15)
Работы, похожие на Реферат: Украинская символика
Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и ...
... що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел, історії та семантики національної символіки. Це цілком природно, бо ...
Жовто-блакитна барва типова також для гербів повітових міст Чернігівіцини: герб Прилук - золота голова бика з рогами (двозуб) на голубому тлі; герб Лохвиці - в золотому полі ворота ...
У цих українських національних барвах київський герб дожив до революції, яка замінила його традиційними державними символами.Під жовто-блакитними та блакитно-жовтими знаменами ...
Раздел: Остальные рефераты
Тип: реферат Просмотров: 68 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Декоративно-прикладне мистецтво
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДУ Народна творчість - це історична основа, на якій ...
Він може бути звичайного, природного кольору від світлого жовто-рожевого до червоно-коричневого і темно-сірого або поливаний кольоровими ангобами.
У кольоровому відношенні образно переважає темно-синій колір спідниць, запасок; блакитний - у камізельках; червоно-білий - у вишивках і прикрасах з бісеру.
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: курсовая работа Просмотров: 29935 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 3.7 Оценка: неизвестно     Скачать
Гiмн України
Гiмн України Змiст 1. Вступ 2. Визначення слова гiмн 3. Початок створення Украiнськрго гiмну 4. Затвердження Державного гімну Верховною Радою України ...
Запорожці, як люди, які повністю присвятили себе священній війні за Україну, дотримувались звичаїв і символіки барви воїнів - зодягались у червоно-малиновий одяг і мали, крім ...
Біло-червоно-чорна символіка кольорів збереглася на Україні і до сьогоднішнього дня в традиції вишивати червоно-чорним по білому, що символізує єдність усіх груп (барв, варн) в ...
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Просмотров: 233 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Государственная символика Украины
Юрий Васильевич Дьяченко Герб Герб - это эмблема, являющаяся особым наследственным знаком, составленным в соответствии с законами геральдики ...
цветам в гербе - герб на синем поле -, как утверждал Михаил Грушевский, основным цветом флага должен был стать жёлтый, и, следовательно, должен был быть сверху, и потому они его ...
С этого времени начинают изготавливаться и флаги нескольких цветов с изображением на полотнищах небесных светил, крестов, родовых княжеских знаков - тризубов-двузубов и тому ...
Раздел: Рефераты по географии
Тип: статья Просмотров: 8075 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 10 человек Средний балл: 4.2 Оценка: 4     Скачать
Проблеми теорії, історії й методів геральдики в російській ...
Проблеми теорії, історії й методів геральдики в російській історіографії кінця XVIII - початку ХХ ст. 1. Поняття "герб" в інтерпретації російських ...
Вважаючи герби знаками відзнаки, автор у визначенні герба виходив із простої його асоціації й тісного взаємозв'язку з існуванням дворянства як соціального стану:
В ній золото позначалося крапками, срібло - незаштрихованою поверхнею, блакитний колір - горизонтальними лініями, червоний - вертикальними, чорний - сіткою з вертикальних і ...
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Просмотров: 108 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Символіка давньоруської держави
Зміст 1. Герб 2. Прапор 3. Гімн Список літератури 1. Герб Ще в період родоплемінного ладу східні слов'яни на території України вживали символічні ...
Зокрема, тризуб чітко вирізняється на грошових знаках боспорських царів Котіса (123-131 pp.), Ріміталка (131-153 pp.), Ріску - поріда (239-261 pp.)
Державний колір проявлявся в древності передусім на військових знаменах-стягах, печатях і в гербах на князівських грамотах.
Раздел: Исторические личности
Тип: курсовая работа Просмотров: 669 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Техніка писанкарства
Зміст Вступ Розділ І. Розвиток писанкарства на Україні в історичному ракурсі 1.1 Походження традиції писанкарства 1.2 Писемні та археологічні джерела ...
Писанки Прикарпаття, особливо Космача, Калуша, Яворова, Косова, захоплюють складністю орнаменту і насиченістю кольорової гами з характерними жовтими, червоними і чорними барвами.
Разом з тим ще в давні часи почало панувати абстраговане зображення "Дерева Життя" -"Тризуб", що згодом став гербом України.
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: курсовая работа Просмотров: 7239 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній ...
Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет імені Івана Франка Навчально-науковий інститут педагогіки Кафедра педагогіки ...
Державний розділ складають: уявлення про українську державу, Прапор, Герб, Гімн; про рідний край (село, селище, місто), про рідні місця, рідну мову; розуміння сутності обов"язку ...
Герб має форму тризуба - це символ княжого роду Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 29402 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Особливості розвитку культури Київської Русі
... Київської Русі ПЛАН 1. Вступ. 2. Феномен культури Київської Русі 3. Давньоруська література. 4. Походження і суть національного символу - тризуба 5. ...
У X-ХНІ ст. зображення тризуба було поширене на великій території - від Криму до Новгорода, від Кавказу до Франції та Швеції, що закономірно, оскільки на цей час припадає пік ...
Нове життя для цього державного символу настає після проголошення Центральною Радою в січні 1918 р. IV Універсалу, коли було визнано за необхідне використати знак князівської влади ...
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Просмотров: 1501 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Десятинна церква - минуле, сьогодення і можливе майбутнє
План 1. Вступ 2. Будівництво церкви князем Володимиром 3. Святині, реліквії і поховання Десятинної церкви 4. Загибель Десятинної церкви 5. Відродження ...
Імовірно, що першим київським "Єрусалимом" могла бути модель "матері церков руських" - Богородиці Десятинної.
Одні пояснювали це зображенням родового герба у вигляді тризуба, а інші - називали це монограмою імені або грецького титулу князя.
Раздел: Рефераты по культуре и искусству
Тип: курсовая работа Просмотров: 472 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Украинская символика (464)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156389)
Комментарии (1882)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru