Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Механізм дії перелитої крові

Название: Механізм дії перелитої крові
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 08:28:43 10 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 4 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Чому завдячує кров своїми ліку­вальними властивостями? Щоб відпо­вісти на це запитання, треба охарак­теризувати ті функції, які кров вико­нує в організмі. Говорячи про них, треба зазначити, що саме крові нале­жить головна роль у забезпеченні жит­тєдіяльності організму. Як жодне інше біологічне середовище, вона має ба­гатий хімічний склад. Понад 200 різних речовин міститься в ній. З ве­ликою точністю виконує кров своє призначення: забезпечує дихальну функцію організму, сприяє виведен­ню з нього продуктів обміну, бере участь у перебігу в організмі багатьох хімічних процесів, регулює водний, електролітний баланс, температуру, захищає організм від мікробів і різних шкідливих чинників, підтримує ста­лість роботи всіх органів і систем, зв'я­зуючи їх у єдине ціле.

Виходячи із сказаного вище, мож­на зробити висновок, що кров вико­нує в організмі багато функцій.

Дихальна функція крові полягає в тому, що, проходячи через капіляри альвеол, вона захоплює з них кисень і забезпечує ним усі тканини організ­му. З тканин вона забирає вуглекис­лоту, несе її в легені, де через альве­оли та виводиться з організму.

Замісна функція особливо помітна у разі переливання крові після крово­втрати. Вона поповнює загальну масу ОЦК, збільшує в кровоносному руслі кількість еритроцитів, поліпшуючи тим самим перенесення кисню від легень до тканин, стимулює вихід крові з депо і включає її в загальну циркуляцію. В організмі хворого пе­релита кров знаходить нормальні умо­ви для існування. Підтверджується це тим, що перелиті еритроцити донора зберігають в організмі реципієнта свої фізіологічні властивості до ЗО діб, виконуючи важливу роль у кисневому обміні. Лейкоцити теж зберігають свої фізіологічні властивості, беручи участь у фагоцитозі.

Гемостатична функція перелитої крові пов'язана з наявністю в ній фак­торів, які беруть активну участь у згор­танні. Найкращий ефект щодо цього дає пряме переливання крові.

Стимулююча дія спрямована на низ­ку важливих функцій організму. Вона найскладніша, а тому, можливо, най­менш вивчена. Перелита кров полі­пшує функції серцево-судинної сис­теми, ЦНС та її периферичних відділів, гемодинаміку, активізує зовнішнє і внутрішнє дихання, підвищує опір­ність організму. Вважається, що пе­релита плазма крові, яка містить багато колоїдів, білків, продуктів роз­паду форменних елементів, солей тощо, подразнює кістковий мозок, ре-тикулоендотеліальний апарат, чим і досягається її терапевтичний ефект.

Дезінтоксикаційна функція крові полягає у значному зниженні інток­сикації у разі отруєння організму ек-зогенно чи ендогенно. Мабуть, це пов'язано з підвищеною адсорбцією токсинів перелитими еритроцитами і білками, розчиненням їх у крові і транспортуванням до органів виділен­ня. Дезінтоксикаційна дія перелитої крові особливо виражена у разі отруєн­ня, коли гемоглобін переходить у мет­гемоглобін або карбоксигемоглобін (це буває у разі інтоксикації фенолом, бертолетовою сіллю, чадним і світиль­ним газом, гемолітичними отрутами, зокрема миш'яком, зміїною отрутою, грибами та ін.).

Імунобіологічна функція перелитої крові пов'язана: з можливістю пере­несення під час переливання імунних тіл, що стимулює розвиток у орга­нізмі реципієнта пасивного імунітету; збільшенням фагоцитарної активності лейкоцитів; стимуляцією утворення антитіл; нормалізацією реактивності організму. Для підсилення імуно-стимулюючої дії іноді використовують кров донорів, які мають імунітет до тієї чи тієї інфекції.

Трофічна функція гемотрансфузії грунтується на тому, що в перелитій крові є низка енергетичних і пластич­них компонентів (білки, жири, вуг­леводи, вітаміни, електроліти, вода та ін.). Введені разом із кров'ю в організм реципієнта, вони включа­ються у загальний обмін речовин.

Терморегулююча функція полягає у тому, що кров переносить тепло від енергоємких органів та зігріває орга­ни, які втрачають його.

Гуморальна функція полягає в пе­ренесенні кров'ю гормонів та інших біологічно активних сполук від клітин, де вони утворюються, до інших органів і тканин. Цим самим забез­печується хімічна взаємодія між усі­ма частинами організму.

Розглядаючи механізм дії перелитої крові на організм, треба зазначити, що в останні роки беруться під сумнів її окремі функції. Так, деякі вчені вва­жають, що перелита кров не лише не має гемостатичної дії, але, навпаки, про­вокує кровотечу; живильним ефектом володіє не сама кров, а лише альбумін, і то він асимілюється організмом лише через 2 таж; гемотрансфузія не прояв­ляє стимулюючого впливу, а, навпаки, блокує кровотворення. І лише одна функція крові залишається поза сумні­вом — дихальна.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem07:20:22 21 октября 2017
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух16:42:14 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:15:06 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:18:44 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Механізм дії перелитої крові

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198856)
Комментарии (2162)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru