Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Лікування хворих з інфекцією

Название: Лікування хворих з інфекцією
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 12:52:06 29 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 6 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Незалежно від характеру лікуваль­них заходів метою місцевої терапії є:

а) зменшення чи ліквідація больових відчуттів; б) обмеження поширення запального процесу та деструкції тка­нин; в) налагодження доброго відтоку ексудату з осередку, що сприяє змен­шенню інтоксикації та кількості мік­рофлори в зоні інфекції; г) гальмуван­ня розвитку чи зменшення кількості мікрофлори у осередку інфекції.

У початковій стадії гнійної інфек­ції — серозного запалення — місцеве лікування здійснюється консерватив­ними заходами, серед яких головним є іммобілізація ураженого органа, на­кладання (при зовнішній локалізації) пов'язок — примочок з 95 % етано­лом, який шляхом дегідратації тка­нин зменшує їх набряк і біль та пору­шення кровообігу; опромінення осе­редку інфекції ультрависокої частоти променями (УВЧ) чи опромінення розфокусованим промінням лазера — таке опромінення має протизапальну дію. Якщо осередок інфекції локалі­зується на кінцівках, зокрема на паль­цях, добрий ефект забезпечує про­відникова новокаїнова блокада 0,25— 0,5 % розчином новокаїну з антибіо­тиками за Вишневським проксималь-ніше від осередку на рівні незапале-них тканин (біля основи пальця при підшкірних панариціях кінцевої чи середньої фаланги або на рівні дис­тальної частини передпліччя при по­чаткових формах сухожильного пана­рицію та флегмонах кистей) або ко­ротка новокаїнова блокада навколо осередку інфекції, але не через запа­лені тканини (наприклад, ретромам-марна блокада при маститі). Одночас­но з такою блокадою на осередок на­кладають масляно-бальзамну пов'яз­ку Вишневського. Ураженому органу створюють підвищене положення (за допомогою пов'язки чи підставки) для зменшення припливу та полшшення відпливу крові. В останні роки по­відомляється про терапевтичну ефек­тивність постійного гальванічного струму, між електродами якого роз­міщують уражений орган чи все тіло (А.В. Алексеенко, В.В. Тарабанчук, 1991). Паралельно з місцевим консер­вативним лікуванням у більшості ви­падків проводять і загальну терапію протимікробними засобами — анти­біотиками чи іншими препаратами (перорально або ін'єкційним шляхом у відповідних дозах та з урахуванням чутливості інфекції до антибіотика).

Треба наголосити, що лише кон­сервативна місцева терапія здатна обір­вати тільки початкові форми запален­ня (головним чином серозного) в м'я­ких тканинах (поверхневий панарицій, інфільтрат в зоні рани, мастит, ери-тематозна та еритематозно-бульозна бешиха тощо). Її продовжують лише тоді, коли через 12—24 год є відчутні ознаки поліпшення стану хворого,

У двопросвітних дренажах спеціаль­ної конструкції промивання і відтік з порожнини відбувається через дренаж (трубку). Поряд з такими активно-па­сивними, постійної чи періодичної дії, припливно-відпливними дрснажами широке застосування мають трубчасті закриті дренажі, призначені для аспі­рації через них гнійного ексудату та введення, інстиляції в гнійну порож­нину (абсцес легень, печінки) анти­біотиків чи антисептиків, а також за­криті дренажі для активної вакуумноїпостійної аспірації гнійного ексудату з різних порожнин. Це вакуумний дре­наж Редона, один кінець якого з бічни­ми отворами вводиться в гнійну порож­нину, а другий з'єднується з герметич-но закритою склянкою з низьким тис­ком у ній, в яку аспірується гнійний ексудат, завдяки чому спадається гнійна порожнина. Склянка може бути замінена гумовим балоном ("гру­шею"), під час стискання стінок якої створюється в ній вакуум, який і зу­мовлює відсмоктування ексудату до розправлення балона внаслідок запов­нення його.

Другий вид закритого вакуумного аспіраційного дренажу, який дозво­ляє дозувати розрідження в системі, застосовується при лікуванні гнійно­го плевриту. Він складається з труб­ки (силіконова чи гумова, стінки яких не спадаються), введеної в нижній відділ плевральної порожнини і з'єд­наної своїм зовнішнім кінцем із апа­ратом А.А. Боброва з двох скляних, сполучених між собою банок, або трьох, також сполучених, скляних ампул, в яких переливання асептич­ної рідини із розташованої вгорі банки в нижню утворює вакуум і забеспечує присмоктування ексудату.

Хоча зараз у гнійній хірургії засто­совують головним чином трубчасті, рідше — рукавично-трубчасті дренажі, але й марлеві дренажі, незважаючи на дуже швидку втрату ними своїх дре­нажних якостей після намокання, інколи застосовують поряд із трубча­стими. Їх уводять не стільки для дре­нування, скільки для обмеження осе­редків інфекції в черевній порожнині, для гемостатичних цілей при капіляр­них кровотечах у гнійних осередках у черевній порожнині, а також у вели­ких гнійних зовнішніх порожнинах для підтримки зяяння останніх з метою за­побігання передчасному утворенню ізольованих камер у них тощо.

Дренажі, особливо не термолабіль­ні — гумові, скляні, не можна роз­міщувати поруч із судинами, щоб не спричинити тромбозу їх або пролежнів (арозію). Вони повинні бути ізольо­вані від судин м'якими тканинами.

Найбільш вживаними трубчастими дренажами є силіконові, хлорвінілові та інші пластикові термолабільні —як одно-, так і двопросвітні. Останні не спадаються і не закупорюються гноєм.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem11:18:30 21 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Препод на экзамене: Вот раньше, в молодости, я лютовал - заваливал студентов только так, а сейчас постарел, подобрел... возьмите зачетку, придете на пересдачу. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:06:47 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:01:35 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:11:55 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Лікування хворих з інфекцією

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194587)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru