Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Розрахунково-аналітичні методичні прийоми

Название: Розрахунково-аналітичні методичні прийоми
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 05:59:27 30 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 10 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Коломийський

економіко-правовий коледж

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Розрахунково-аналітичні

методичні прийоми


Використання у контрольно-аудиторському процесі роз­рахунково-аналітичних методичних прийомів дає змогу вста­новити загальний стан об'єктів контролю: невиконання дер­жавного замовлення випуску продукції народного споживання, зниження продуктивності праці проти запланованої, нерит-мічність виробництва продукції, збільшення браку, збитко­вість окремих видів продукції, перевитрати металу проти норм, неоптимальні маршрути перевезення продукції тощо.

Крім того, розрахунково-аналітичні методичні прийоми дають можливість виявити фактори, які негативно вплину­ли на результати фінансово-господарської діяльності вироб­ничих одиниць підприємства, об'єднання, а також встановити подальший напрям контрольно-аудиторського процесу з метою виявлення місць зосередження різних втрат і пере­витрат, а також конкретних осіб, відповідальних за незадо­вільні результати господарювання. При проведенні контро­лю такі методичні прийоми поєднують із документальними.

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми об'єднують економічний аналіз, статистичні розрахунки і економіко-математичні методи, які у контрольно-аудиторському про­цесі використовуються з ЕОМ.

Економічний аналіз у фінансово-господарському контролі і аудиті застосовується при перевірці виробництва і реалі­зації продукції, використанні трудових ресурсів, основних фондів і матеріалів у виробництві, виявленні перевитрат собівартості окремих видів продукції, визначенні рентабель­ності її, а також дійсного фінансового стану підприємства.

В умовах ринкових відносин важливим завданням конт­ролю є виявлення фактів зменшення обсягів реалізації про­дукції у державній звітності за договорами з іншими під­приємствами та заниження отриманого валового доходу з метою ухиляння від оподаткування.

Одним із прийомів перевірки звітних даних про вироб­лену і реалізовану продукцію є складання балансу товарної продукції (табл. 5.2).

Із даних табл. 5.2 видно, що на підприємстві утворився значний обсяг нереалізованої продукції. За оптовими ціна­ми, прийнятими у плані, залишок нереалізованої продукції на кінець року становив 240 400 грн., а за собівартістю — 210 300 грн., тобто збільшився відповідно на 146 316 (240 400 - 94 084), і за виробничою собівартістю 130 238 (210 300 - 80 062) грн.

За допомогою документальних методичних прийомів у процесі контролю за даними бухгалтерського обліку на рахун­ках "Основне виробництво", "Готова продукція", "Товари відвантажені, виконані роботи і послуги", "Реалізація" і "Внут-рішньосистемний відпуск товарів, робіт і послуг" встанов­люють, ким випущено товарну продукцію, коли оприбутко­вано на складах, чому не відвантажено покупцям або чому

Таблиця 5.2

Баланс товарної продукції, випущеної і реалізованої за підконтрольний період швейним об'єднанням 'Талант", грн.

№ пор. Показник продукції За оптовими цінами, прийнятими у плані Собівартість виробнича Джерела інформації

1

2

Фактичний залишок нереалізованої продук­ції на початок року

Випуск продукції

94 084

12 755 880

80 062

11 453 750

Рахунок "Готова продукція"

3

4

5

Всього

(рядок 1 + рядок 2)

Реалізація продукції

Фактичний залишок

нереалізованої продукції

на кінець року

12 849 964

12 609 564

240 400

11 533 812

11 323 510

210 300

Рахунок “Реалізація”
6

Всього

(рядок 4 + рядок 5)

12 849 964

11 533 810

не надійшла за неї оплата. Це дає змогу вивчити викривлення обліку обсягів продукції при виробництві і на стадії реаліза­ції її покупцям. Зокрема, необхідно здійснити інвентаризацію залишку продукції на кінець року на складах підприємства. Трапляються випадки, коли фактичний залишок нереалізо­ваної продукції відображений неправильно. Продукція реа­лізована, на складах її значно менше, але гроші на рахунок підприємства повністю не надійшли, а залишилися на рахун­ках у зарубіжних банках, відкритих на вигаданих осіб.

Статистичні розрахунки дають можливість визначити сукупний (валовий) продукт, який є сумою матеріальних благ, створюваних за певний період (переважно за рік) у галузях матеріального виробництва. Сукупний продукт ви­никає у результаті складних виробничих зв'язків як усере­дині окремих підприємств, так і між галузями. При цьому продукція одного виду використовується як вихідний мате­ріал при виробництві продукції іншого виду, що, природно, призводить до повторного обліку перенесеної вартості у за­гальній вартості виробленої продукції, наприклад викорис­тання тканин при пошитті одягу, шкіряної сировини при виробництві взуття. У зв'язку з цим плани виробництва ви­конуються підприємствами без особливих зусиль завдяки використанню дорогоцінної сировини.

Завданням контролю є проведення статистичних розра­хунків та елімінування впливу зовнішніх факторів на вико­нання планових завдань підприємством, яке контролюють, тобто витрат минулої матеріалізованої праці, зміни індексу цін на сировину і засоби праці тощо. Крім того, у процесі контролю статистичні розрахунки використовують при вста­новленні ритмічності випуску продукції у натуральному вигляді, що особливо важливо для контролю виконання дер­жавного замовлення на виробництво товарів народного спо­живання, при контролі використання робочого часу, визна­ченні рівня продуктивності праці та її оплати, обчисленні індексу витрат на 1 грн. товарної продукції та інших показни­ків, які характеризують виробничу і фінансово-господарську Діяльність підприємства.

Економіко-математичні методи використовують у фінан­сово-господарському контролі для встановлення оптималь­них виробничих ситуацій і зіставлення їх із факторами, які склалися у процесі виробництва. Передусім до них треба

віднести методи лінійного програмування, за допомогою яких визначають оптимальний варіант плану, наприклад викорис­тання автомобілів при виконанні транспортного процесу. При цьому вирішують такі завдання:

скорочення нульового пробігу рухомого складу раціональ­ним розподілом автомобілів за клієнтами і маршрутами;

зменшення відстані перевезення вантажів за допомогою закріплення споживачів за постачальниками;

підвищення коефіцієнта використання пробігу плануван­ням раціональних маршрутів перевезень масових вантажів і ліквідації зустрічних перевезень;

скорочення простоїв автомобілів та інших машин і меха­нізмів під навантаженням (розвантаженням);

зниження собівартості автомобільних перевезень, збіль­шення прибутку (доходу), вивільнення рухомого складу (ви­конання заданого обсягу перевезень з меншою кількістю автомобілів).

Економіко-математичні методи застосовують при оптимі-зації розкрою тканин, коли міжлекальні відходи у швейному виробництві мінімальні.

У процесі контролю економіко-математичні методи вико­ристовують для виявлення невикористаних резервів раціо­нального господарювання, економного витрачання матеріаль­них і трудових ресурсів.

Результати застосування розрахунково-аналітичних мето­дичних прийомів у процесі контролю оформляють у вигляді машинограм (відомостей), які додають до акта комплексно­го аудиту діяльності підприємства.

Таким чином, застосування у фінансово-господарському контролі й аудиті економічного аналізу, статистичних розра­хунків та економіко-математичних методів (із використан­ням ЕОМ) підвищує наукову достовірність контролю і його ефективність у раціональному господарюванні в умовах рин­кових відносин.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem11:35:49 21 октября 2017
Супер у Вас сайт! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:08:36 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений09:00:34 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:11:25 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Розрахунково-аналітичні методичні прийоми

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194491)
Комментарии (2139)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru