Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Название: Інформаційні системи в економіці та підприємництві
Раздел: Рефераты по информатике
Тип: учебное пособие Добавлен 00:33:47 25 декабря 2009 Похожие работы
Просмотров: 13 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут підприємництва та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра міжнародної економіки

Інформаційні системи

в економіці та підприємництві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних завдань

для студентів освітно-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

базового напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”

Затверджено

на засіданні кафедри міжнародної економіки

протокол №1 від 30 серпня 2007 р

Завідувач кафедри

міжнародної економіки

доц., к.е.н. Домарадзька Г.С.

Львів 2007


ЗМІСТ

Загальні положення

Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання

Література

Перелік електронних джерел інформації

Додаток 1. Карта самостійної роботи студента

Додаток 2. Перелік видів економічної діяльності

Додаток 3. Перелік підрозділів організації

Додаток 4. Зразок титульної сторінки звіту


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Технічна й технологічна децентралізація, поява типових автоматизованих робочих місць і потужних стандартних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм зумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня кваліфікації студентів економічних спеціальностей в сфері обробки інформації, супроводу інформаційних систем та розробки альтернативних управлінських рішень.

Метою запропонованої індивідуальної роботи є розвиток у студента навичок роботи з сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями як складової його професійної підготовки.

Робочою програмою дисципліни «Інформаційні системи в економіці і підприємництві» передбачено виконання індивідуального завдання, за яке студент максимально може отримати 60 балів, а його виконання є умовою допуску до семестрового контролю (заліку). Індивідуальне завдання виконується на аркуші формату А-4, згідно з варіантом та графіком виконання, затвердженими лектором (див. Карту самостійної роботи студента – Додаток 1). Воно повинно містити особисті висновки студента з висвітлюваної тематики, обсягом не менше 0,5 аркуша. Оформлення індивідуального завдання здійснюється відповідно до сучасних вимог. Текст слід набрати на комп’ютері 14 шрифтом у 1,5 інтервали з полями: 3-1-1-1. Допускається текст, написаний від руки, але розбірливим, чітким почерком. Зразок титульної сторінки наведено в Додатку 4. В кінці роботи слід навести перелік, як мінімум 10-ти джерел інформації, використаних при виконанні даного індивідуального завдання, серед яких обов’язково повинні бути: монографії, навчальні посібники та Інтернет-сторінки.


2. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ВИМОГИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання: Удосконалення інформаційної системи підрозділу організації.

Дослідження можливостей удосконалення інформаційної системи на підприємстві полягає в послідовному виконанні таких завдань:

1. Описати підприємство, його місію та дати характеристику його основним напрямкам діяльності. Вид діяльності підприємства визначається на підставі переліку наведеного в Додатку 2, відповідно до групи, в якій навчається студент (варіант 1,2,3,4), та його порядковому номеру згідно з журналом викладача. Підрозділ організації, що підлягає детальному дослідженню, вибирається студентом з Додатку 3 із узгодженням даного факту з викладачем, про що робиться запис у журналі групи. Кількість управлінського персоналу і робітників, а також форма власності підприємства студентом визначається самостійно.

2. Намалювати структуру управління підприємства, в якій буде окремо виділений вибраний вами підрозділ. На цій схемі додатково вкажіть функціональні зв’язки.

3. Описати підрозділ, на базі якого розгортатиметься спеціалізована інформаційна система. Опишіть технологічні процеси (виробничі, інформаційні тощо), які характеризують призначення цього підрозділу. Вкажіть функції (2-3) цього підрозділу.

4. На основі вказаних функцій сформулюйте задачі:

- мета розв’язання;

- вхідні дані;

- шляхи розв’язання задачі (методи упорядкування – відбір, сортування, фільтрування, експертні підходи тощо)

- вихідні дані;

- вихідна форма (чи документ) у якій буде представлено розв’язок задачі.

5. Згідно з організаційною структурою управління опишіть інформаційні потоки, які пов’язані з вказаними задачами (тобто охоплюють вхідні чи вихідні дані). Окремо вкажіть зв’язки з зовнішнім світом (якщо такі дані поступають ззовні). Для висвітлення цього завдання потрібно використати оперограму, маршрутно-технологічну карту, документограму.

6. Запропонуйте власний варіант формування локальної обчислювальної мережі, яка б реалізувала задачі у спеціалізованій інформаційній системі. Зверніть увагу на відповідність організаційної структури управління у підрозділі і структури локальної обчислювальної мережі.

Максимальна оцінка за це завдання – 60 балів, з яких:

- за повне та самостійне і вчасне виконання всіх складових завдання – 16 балів;

- за оформлення роботи згідно з вимогами – 4 бали;

- за повне обґрунтування викладеного в самостійній роботі матеріалу на підставі конспекту лекцій – 40 балів.

Бальна оцінка зменшується:

- за невчасне виконання – на 5 балів;

- за недостатнє розкриття теми (по кожному завданню) – на 2 бали;

- за відсутність посилань на джерела інформації – на 5 бал;

- за недостатність обгрунтування і недостатність самостійності

при відповідях на задані питання при захисті роботи – на 10 балів.

- за невідповідність вимогам до виконання даного завдання – на10 балів.


ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про інформацію”, К., 1992.(зі змінами)

2. Закон України “Про науково-технічну інформацію”, К., 1993.(зі змінами)

3. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”, К., 1994. (зі змінами)

4. Закон України “Про електронні докумети та електронний документообіг”, К., 2003. (зі змінами)

6. Закон України “Про електронний цифровий підпис”, К., 2003.и)

7. Класифікатор видів економічної діяльності. ДК 009:2005, К., 2005

8. Класифікатор іноземних валют. Постанова НБУ №34 від04.02.98, К., 1998

9. Коди і кодування інформації. ДСТУ 3359-96, К., 1996

10.Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібн.- К.: КНЕУ, 1998.—140 с.

11.Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 1997.—252 с.

12. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник. / За ред.В.С.Пономаренка – К., ВЦ «Академія», 2002. – 544с.

13. В.П.Плескач, Т.Г.Затонацька. Електронна комерція. Підручник -К., Знання, 2007. – 535 с.

14. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

15. Ананьєв О.М. Сервіси Internet: Навч.-метод.посібник для студ.вузів. - Л.: вид-во ЛКА, 2007. – 124 с.

16 Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.

17. Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К: КНЕУ, 1999. — 128 с.

18. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 320 с

19. Елесеева Т.П. Система маркетинговой информации – основа регулирования спроса и предложения. –Минск: Технологія, 1997, 204 с.

20. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. Посібник / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарников, О.Ю. філімонова, М.М. Гузій. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 191 с.

21. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 407 с.

22. Кондрашова С.С. Информационные технологии в управлении. Учебное пособие. – К., МАУП, 1998. с. 131с.

23. Лавінський Г.В. Автоматизовані системи обробки економічної інформації. К. Вища школа, 1995.

24. Мур Джеффри, Уедерфорд Ларри Р., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Exel, 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024с.

25. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу. К.: КНЕУ, 1999, - 328.

26. Проектування інформаційних систем: Посібник // За ред. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 488 с.

27. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем. Навчальний посібник. - Київ, КНЕУ, 1997.

Перелік електронних джерел інформації

www.bank.gov.ua НБУ
www.banking.com.ua Банківські видання
www.companion.com.ua Журнал “Компаньйон”
www.doc.gov U.S. Department of Commerce
www.dol.gov U.S. Department of Labor (DOL)
www.dot.gov U.S. Department of Transportation (DOT)
www.econ.ag.gov Economic Research Service (ERS)
www.finance.com.ua Курси валют
www.imf.org Міжнародний валютний фонд (IWF)
www.jetro.go.jp Зовнішньоторговельна організація Японії (JETRO)
www.kitco.com Ціни на банківські метали
www.mckinseyquarterly.com Економічний огляд МакКінсі
www.oecd.org Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD)
www.strategy.com.ua Журнал “Стратегії”
www.ueplac.kiev.ua. TACIS. Тенденції української економіки
www.ukrnet.ua Новини
www.ukrstat.gov.ua Держкомстат України
www.unog.ch Женевська штаб-квартира ООН
www.stock.com.ua Торгівельна мережа України
www.poshuk.com "Пошук", інформаційний бізнес-портал
www.pricenews.com.ua Каталог товарів і послуг
www.ukrbp.com Український бізнес-портал
www.ufs.com.ua Український фінансовий сервер
www.dengi-info.com Газета „Гроші”
www.aval.ua Поштово-пенсійний банк "Аваль"
www.usb.com.ua АКБ "Укрсоцбанк"
www.upc.kiev.ua Український процесинговий центр
www.uabankir.com Банківський портал
www.ufg.com.ua Українська фінансова група
www.businessweek.com Бізнес у світі - огляди
www.belerp.com Огляд інформаційних економічних систем
www.tenfore.ukrpack.net Інформаційні фінансові системи
http://info.ua.net/fin.htpl Info.UA.NET- новини фінансових ринків
www.e-uniondirect.com Довідник європейських фірм
www.olap.ru Теорія та практика використання Оn-Line Analytical Processing
www.delukr.cec.eu.int Корисні посилання на Інтернет сайти від Делегації Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії
www.olapreport.com Детальна інформація про ринок та продукти Оn-Line Analytical Processing.
www.terf.ru Інформація про досвід реструктуризації підприємств в Росії.
www.cfin.ru Корпоративне управління та інформаційні системи.
www.osp.ru Журнали та статті по інформаційних технологіях.
www.russianenterprisesolutions.com Проектування, розробка та впровадження корпоративних інформаційних систем.
http://devbiz.narod.ru Матеріали по розвитку бізнесу та інформаційних систем.
www.projectmanagement.ru Програмне забезпечення та методи управління проектами.
www.rcsme.ru Ресурсний центр малого підприємництва.
www.intelligententerprise.com Публікації присвячені стратегічним бізнес програмам.
www.rusdoc.ru Велика база даних статей по інформаційних технологіях.
www.fsforum.com Сервер обміну ідеями та інформацією між спеціалістами по фінансових системах.
www.mcsa.ru Проектування, розробка та впровадження корпоративних інформаційних систем.

Додаток 1

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни „Інформаційні системи в економіці та підприємництві”

для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

форма навчання – денна

семестр – шостий

Вид самостійної роботи Планові терміни виконання відповідно до робочої навчальної програми Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів

На одне

заняття

Разом
1. Систематичність і активність роботи під час лабораторних занять
Модуль І
1.1. Підготовка до лабораторного заняття №№ 1.1, 2.1, 3.1 До кожного заняття відповідно розкладу Активна участь у лабора-торних заняттях, під час опитування теоретичного матеріалу, розв’язування завдань та проведення ана-літичної оцінки виконаної роботи 1 3
1.2. Підготовка і захист звіту по лабораторній роботі № 1.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 5 5
1.3. Підготовка і захист звітів по лабораторних роботах № № 2.1, 3.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 4 8
Модуль ІІ

1.4. Підготовка до лабораторних занять

№ № 4.1 , 5.1

До кожного заняття відповідно розкладу Активна участь у лабора-торних заняттях, під час опитування теоретичного матеріалу, розв’язування завдань та проведення ана-літичної оцінки виконаної роботи 1 2
1.5. Підготовка і захист звіту по лабораторній роботі № 4.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 4 4
1.5. Підготовка і захист звіту по лабораторній роботі № 5.1 До кожної лабораторної роботи Перевірка виконаних робіт 8 8
Всього: 30
2. Опрацювання теоретичного матеріалу
Модуль І
2.1. Опрацювання лекційного теоретичного матеріалу До кожної наступної лекції протягом семестру Оцінка активності сприй-няття нового лекційного матеріалу, здатності визна-чення взаємозв’язку із вже напрацьованим теоретич-ним матеріалом 1
2.2. Опрацювання теоретичного матеріалу, який заданий для самостійного вивчення Протягом семестру Опитування студентів на лекціях 3
Вид самостійної роботи Планові терміни виконання відповідно до робочої навчальної програми Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів

На одне

заняття

Разом
Модуль ІІ
2.3. Опрацювання лекційного теоретичного матеріалу До кожної наступної лекції протягом семестру

Оцінка активності сприй-няття нового лекційного матеріалу, здатності визна-

чення взаємозв’язку із вже напрацьованим теоретич-ним матеріалом

1

2.4. Опрацювання теоретичного матеріалу, який заданий для самостійного вивчення Протягом семестру Опитування студентів на лекціях 3
2.5 Орігінальний погляд на створення ІС в підприємництві Протягом семестру Загальна світопоглядна оцінка студента 2
Всього 10
3. Виконання завдань самостійного опрацювання
Модуль І
3.1. Виконання індивіду-ального завдання Удосконалення інфор-маційної системи під-розділу організації

Видача –

ІХ тиждень

Контроль –

ХІІтиждень

Перевірка частини викона-ної роботи під час індиві-дуальних консультацій 30
Модуль ІІ
3.2. Письмове виконання індивідуального завдання Удосконалення інфор-маційної системи під-розділу організації Виконання – ХVІтиждень Захист виконаної роботи під час індивідуальних консультацій та усної компоненти залікового контролю 30
Всього 60
Максимальна сумарна кількість балів, яку може набрати студент за СРС 100

Лектор к.т.н.Бріскін

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки.

Протокол № 1 від 30.08.2007 р.

Завідувач кафедри МЕ доц.., к.е.н. Домарадзька Г.С.


Додаток 2

Перелік видів економічної діяльності

Варіант 1

1. Рибальство, надання послуг у рибальстві

2. Добування та збагачення кам'яного вугілля

3. Добування природного газу

4. Добування залізних руд

5. Добування руд кольорових металів

6. Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших угруповань

7. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

8. Виробництво чаю та кави

9. Виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів

10. Виробництво харчових продуктів

11. Виробництво інших текстильних тканин

12. Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

13. Виробництво килимів та килимових виробів

14. Виробництво текстильних виробів

15. Виробництво трикотажних пуловерів, кардиганів та аналогічних виробів

16. Виробництво одягу зі шкіри

17. Виробництво верхнього одягу

18. Виробництво спіднього одягу

19. Виробництво хутра та виробів з хутра

20. Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів

21. Виробництво взуття

22. Тиражування звукозаписів

23. Тиражування відеозаписів

24. Тиражування програмного забезпечення

25. Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

26. Виробництво виробів з бетону для будівництва

Варіант 2

1. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

2. Виробництво інших кольорових металів

3. Виробництво двигунів та турбін

4. Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів

5. Виробництво машин та устаткування загального призначення

6. Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства

7. Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для сільського та лісового господарства

8. Виробництво верстатів для оброблення металу

9. Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів

10. Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів

11. Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів

12. Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості та будівництва

13. Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів

14. Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для виробництва паперу та картону

15. Виробництво машин та устаткування спеціального призначення.

16. Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування

17. Виробництво електричного устаткування

18. Виробництво автомобілів

19. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

20. Виробництво меблів для сидіння

21. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі

22. Оброблення металевих відходів та брухту

23. Оброблення неметалевих відходів та брухту

24. Виробництво електроенергії

25. Передача електроенергії

26. Розподілення та постачання електроенергії

Варіант 3

1. Виробництво газу

2. Розподілення та постачання газу

3. Розбирання та знесення будівель; земляні роботи

4. Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель

5. Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд

6. Інші спеціалізовані будівельні роботи

7. Електромонтажні роботи

8. Монтажні роботи

9. Покриття підлог та облицювання стін

10. Малярні роботи та скління

11. Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами

12. Оптова торгівля іншими продуктами харчування

13. Оптова торгівля текстильними товарами

14. Оптова торгівля хутряними виробами та доповненням до одягу

15. Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них

16. Оптова торгівля верстатами

17. Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

18. Оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

19. Оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням

20. Оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням

21. Оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням

22. Оптова торгівля сільськогосподарською технікою

23. Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

24. Діяльність готелів

25. Діяльність їдалень

26. Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Варіант 4

1. Грошове посередництво

2. Біржові операції з фондовими цінностями

3. Допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

4. Купівля та продаж нерухомого майна

5. Здавання в оренду власного нерухомого майна

6. Діяльність агентств нерухомості

7. Розроблення стандартного програмного забезпечення

8. Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

9. Інша діяльність у сфері інформатизації

10. Дослідження і розробки в галузі природничих наук

11. Дослідження і розробки в галузі технічних наук

12. Дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук

13. Дослідження і розробки в галузі суспільних наук

14. Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

15. Діяльність у сфері фотографії

16. Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

17. Діяльність телефонних центрів

18. Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

19. Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

20. Загальна середня освіта

21. Позашкільна освіта

22. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини

23. Збирання та знищення інших відходів

24. Збирання і оброблення стічних вод

25. Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності

26. Діяльність музеїв та охорона історичних місць і будівель


Додаток 3

Перелік підрозділів організації

1. Відділ маркетингу

2. Фінансовий відділ

3. Планово-економічний відділ

4. Відділ кадрів

5. Відділ зв’язків з громадськістю

6. Відділ збуту

7. Зовнішньоекономічний відділ

8. Відділ контролінгу

9. Відділ логістики

10. Відділ контролю якості

11. Відділ головного конструктора

12. Відділ головного технолога

13. Відділ головного енергетика

14. Відділ постачання

15. Відділ управління проектами

16. Відділ розвитку виробництва

17. Бухгалтерія


Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут підприємництва та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра міжнародної економіки

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

студента групи ____________

прізвище

______________________ 200___

місто

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem16:20:58 21 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух17:36:11 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:45:17 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
12:03:43 29 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:37:21 28 ноября 2015

Работы, похожие на Учебное пособие: Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(195090)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru