Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Ознаки ділового етикету державного службовця

Название: Ознаки ділового етикету державного службовця
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: реферат Добавлен 15:15:42 20 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 11 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Проскуренко Наталя

Ознаки ділового етикету державного службовця

Науковий керівник Рудакевич М.І.

Етимологічно слово “етика” походить від давньогрецького слова “ethos”, що можна перекласти як звичай, вдача, натура, характер. [1,c.408] Це наука про мораль: її природу, сутність, специфіку, роль і місце в житті людини. Вона вивчає особливу сферу людської діяльності, її закономірності та прояви в історичній практиці людей, що виявляється у моральних поглядах, у структурі моральної свідомості.

Отже, етика – це сукупність принципів людської поведінки. Розширюючи це визначення на область бізнесу, можна стверджувати, що ділова етика являє собою сукупність принципів поведінки людей, зайнятих в сфері підприємницької діяльності. У вітчизняній літературі зустрічаються визначення, згідно яких ділова етика – це наука, що визначає такі моральні критерії та параметри між виробниками та споживачами, службовцями та керівництвом, компанією та державою, що утворюють систему взаємних зобов‘язань для встановлення корисних взаємовідносин [2,c.411]. Ділова етика виконує не тільки функцію морального судження, але й прийняття рішень, що дозволяє збалансувати етичні проблеми в бізнесі.

Етика осмислюється і в зв‘язку з етикетом, який трактується як встановлений порядок етичної поведінки.

В “Словнику іншомовних слів” (1954р) можна побачити деякі інші визначення етикету. Етикет (фр.etiquette)- строго встановлений порядок і форми прислуговування при дворі монархів, у відношеннях між дипломатами і т.д. Таке визначення пов‘язане з тим, що історично поняття “етикет” було введене для позначення правил поведінки при дворі ГенріхаIV.

З кінця минулого сторіччя “етикет” трактується значно ширше. Це - сукупність правил поведінки, встановлених у колективі, суспільстві і прийнятих як норма спілкування в різних життєвих ситуаціях.

В широкому розумінні слова етикет – важлива частка загальнолюдської культури, моралі, сформована на протязі багатьох століть всіма народами. Вона включає в себе уявлення про те, що відповідає поняттям про добро, справедливість, людяність в сфері моральної культури і про красу, порядок, благоустрій – в сфері культури матеріальної.

Взаємозв‘язок етики й етикету полягає в тому, що їх знання дають людині чіткі орієнтири у виборі того, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Кожна проблема, зв‘язана з етикетом повинна вирішуватися у світлі етичних норм, діючих в даній установі або фірмі.

Хоч деякі сфери етики й етикету співпадають, закони етики в цілому розглядають проблему в більш широкому аспекті і не торкаються таких дрібниць, як образа із-за того, що хтось комусь не сказав “дякую”, або “пробачте” і т.д.

З метою вивчення ставлення до досліджуваної проблеми керівників, нами було проведено соціологічне опитування на тему: “Етика й етикет

1. Словарь по этике //Под ред. И.С.Кона. – М., 1981. – с.408.

ділових відносин у трудовому колективі”. Дане дослідження проводилось серед державних службовців. Нами одержані такі результати: 20% опитаних дотримуються етикетних норм поведінки, 30% - виявили задовільний стан. Серед домінуючих особистісних якостей ділової людини опитані виділили професіоналізм, впевненість в собі, тактовність, установка на успіх. Такий перелік домінуючих якостей є порівняльно новими і позитивними. Серед ознак ділової культури перевагу надають обов‘язковості, надійності, чесності, здатності до компромісу. Позитивним є факт вибору цих якостей, оскільки вони є базовими моральними якостями особистості. Дані якості є суспільними цінностями. Їх наявність у керівника забезпечує спрямованість діяльності керованого підрозділу на розбудову гуманних й справедливих відносин у колективі і суспільстві.

Серед ознак, що визначають ділову репутацію керівника, опитані виділили: надійність, обов‘язковість, ввічливість, готовність йти на ризик. Це свідчить про увагу державних службовців до власної репутації. Вони уважні, доброзичливі, готові надати послугу тим, хто потребує, делікатні, не бояться нових ідей.

Враховуючи, що середній вік опитаних складає 36-40 років, можна зробити такий загальний висновок. В колективі державних службовців оргвідділу та управління економіки міськадміністрації м.Тернополя панує дух моральності й турботи про власну репутацію й репутацію установи. Виділення ними професіоналізму, впевненості в собі, установки на успіх, чесності, ввічливості як визначальних для керівника рис, дозволяє заключити, що на державну службу вийшла нова генерація молодих керівників. А це, вселяє оптимізм.

Нашою рекомендацією для державних установ може бути порада -розроблення ними свого етичного кодексу.

Етичний кодекс - це формальний документ, який діє як орієнтир для визначення працівниками норм і правил їх поведінки, прийняття рішення (в етичній формі чи манері).

У цьому документі повинні регламентуватися питання взаємовідносин в колективі, із зовнішнім середовищем; про конфіденційність інформації, правила вирішення конфліктів; оцінки вкладу окремої особи у загальну справу, питання подарунків, хабарів і тому подібне. Функціонування етичного кодексу повинно ретельно контролюватись, а при необхідності переглядатись та змінюватись.

Етичні кодекси не слід розглядати як засіб цензури чи контролю поведінки працівників. Такі Кодекси честі є загальним зразком моральної позиції та етичної поведінки, які б об‘єднували усіх службовців є єдиний колектив. В ряді колективів м.Тернополя вони успішно діють.

Варто також проводити систематичне навчання з ділової етики й етикету. Головна мета такого навчання полягає у тому, щоб допомогти керівникам усвідомити й засвоїти стандарти моральної поведінки. Це стосується і етикету розмови по телефону, і створення та підтримання таких умов праці підлеглих у яких вони поводяться етичної і інше.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem21:13:54 21 октября 2017
Ваш сайт очень полезный! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:03:17 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:30:34 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:55:26 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Ознаки ділового етикету державного службовця

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194488)
Комментарии (2139)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru