Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Підприємство як суб єкт господарювання

Название: Підприємство як суб єкт господарювання
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Добавлен 18:31:31 06 октября 2010 Похожие работы
Просмотров: 62 Комментариев: 5 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Реферат на тему:

«Підприємство як суб’єкт господарювання»


План

1. Предмет, задачі, і методи дослідження науки «економіка підприємства»

2. Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства

3. Класифікація підприємств

4. Зовнішнє середовище діяльності підприємства


1. Предмет, задачі і методи дослідження науки “Економіка підприємства”

Термін «економіка» походить від 2-х грецьких слів: «oikos» - будинок, домашнє господарство і «nomos» - закон.

Таким чином, дослівно термін «економіка» переводиться як уміння вести домашнє господарство згідно норм, правил, законів.

Вперше цей термін ввів в науковий оборот найбільш відомий мислитель Аристотель. Цим терміном він позначив своє вчення про ведення домашнього господарства.

Але з тих пір пройшло 2 з гаком тисячоліття і цей термін до цього часу зберігся. Тим часом, у наш час він позначає 2 різні поняття:

- господарство будь-якої країни, підприємства регіону або всього світу;

- наукову дисципліну, яка залежно від об’єкту дослідження підрозділяється на наступні основні частини:

- мікроекономіка;

- макроекономіку;

- економіку підприємства;

- економіку окремих галузей (промисловості, транспорту, сільського господарства і т.д.)

Макро і мікроекономіка дозволяють одержати цілісне уявлення про економічне життя суспільства.

Економіка підприємства розглядає механізм функціонування самого підприємства як комерційної організації, його ресурси (оборотні кошти, робоча сила, інвестиції) і шляхи поліпшення їх використовування, форми організації виробництва, планування, фінанси підприємства.

Іншими словами, «економіка підприємства» покликана розкрити у всій повноті систему економічних відносин як у середині підприємства, так і між ними з урахуванням формування ринкового середовища. Відповідно, предметом науки економіка с/х підприємства є дослідження економічних відносин між людьми і трудовими колективами в процесі виробництва продукції і між підприємствами з приводу її розподілу, обміну і споживання, а також механізму дії економічних законів і форм їх прояву з урахуванням специфіки сільського господарства.

Найважливіша задача сільського господарства – забезпечення країни продовольством. В умовах формування ринкової економіки ця задача може бути вирішена тільки на основі підвищення економічної ефективності галузі. Отже, можна сказати, що метою науки є розробка економічних основ ефективної господарської діяльності підприємства, що дозволяє йому виробляти конкуренто здатну продукцію.

Оскільки господарська діяльність підприємства досить багатопланова задачі, що стоять перед наукою економіка с/х підприємства також дуже різноманітні. Зокрема вона займається розробкою і економічним обґрунтуванням:

- організаційно-правових форм господарювання, з урахуванням природних, економічних і демографічних умов;

- методів ефективного використання земельних, матеріальних і трудових ресурсів;

- оптимальних співвідношень між складовими частинами виробництва;

- ефективних форм організації і оплати праці;

- оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств з урахуванням природно-кліматичних умов;

- пріоритетних напрямів капітальних вкладень в сільське господарство;

- ефективної системи управління підприємством і т. д.

Для виконання своїх задач економічна наука використовує наступні методи дослідження:

- наукової абстракції, який полягає у виявленні суті, основи будь-якого явища, категорії

- Індукції - від конкретного до загального;

- Дедукції – від загального до конкретного;

- Порівняльного аналізу полягає в зіставленні економічних показників з метою виявлення найкращих результатів;

- Експериментальний;

- Монографічний;

- Статистико-економічний метод. _групування, кореляційно-регресійний, графічний і ін..)


2 Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства

Поняття діяльності і її мета.

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту або іншу програму і діють на основі певних правил і процедур. Проте цілі і характер діяльності таких численних організацій різні. По цій ознаці їх можна розділити на дві групи:

- підприємницькі (комерційні), існування яких забезпечується за рахунок власних засобів;

- непідприємницькі (некомерційні), які функціонують і розвиваються завдяки бюджетному фінансуванню держави.

Організації з підприємницьким характером діяльності прийнято називати підприємствами.

Підприємство – це організаційно виділена і економічно самостійна первинна ланка або одиниця виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію.

В економічній літературі поняття «підприємство» і «фірма» часто використовуються як ідентичні. Слід зазначити, що між цими поняттями існує певна відмінність.

Фірма – (як і підприємство) – це юридично самостійна підприємницька одиниця.

Нею може бути великий концерн, так і невелика компанія. До складу фірми входить декілька підприємств, які не є самостійно юридичними структурами. Якщо ж фірма складається з одного підприємства, то обидва поняття співпадають.

Щоб вважатися підприємством (фірмою), економічна структура повинна мати декілька істотних ознак:

1. бути юридичною особою;

2. мати замкнуту систему обліку і звітності;

3. самостійний баланс;

4. розрахунковий рахунок в банку;

5. друк з власним найменуванням;

6. товарний знак ( марку) у вигляді певного терміну, символу, малюнка або комбінації таких.

Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства (фірми). Головну мету підприємства в світовій економіці прийнято називати місією.

В більшості випадків місією сучасного підприємства вважається виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку і отримання максимально можливого прибутку.

На основі загальної місії підприємства формулюють і встановлюють загально фірмові цілі, які повинні відповідати певним вимогам:

1) цілі підприємства повинні бути конкретними і піддаватися вимірюванню.

2) Цілі підприємства повинні бути орієнтовані в часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування. Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі проміжки часу. Довгострокова мета має горизонти прогнозування, рівний п’яти рокам (іноді 7-10 років) для передових в технічному відношенні фірм; короткострокова - в межах одного року.;

3) Цілі підприємства повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності;

4) З позицій динаміки ефективності виробництва усі цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії і рішення, необхідні для досягнення однієї мети, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей.

Напрями діяльності.

В практиці господарювання кожне підприємство (фірма) як складна виробного-економічна система здійснює багато конкретних видів діяльності, які, виходячи з критерію спорідненості, можна об’єднати в окремі основні напрями.

1. Відповідно до логіки і послідовності процесу відтворювання визначальним напрямом діяльності кожного підприємства є вивчення ринку товарів , або ситуаційний аналіз. Такий аналіз повинен передбачати:

- комплексне дослідження ринку;

- рівня конкурентоспроможності і цін на продукцію;

- інших вимог покупців товарів;

- методів формування попиту і каналів товарообігу;

- зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

2. результати вивчення ринку товарів служать базою для обґрунтування конкретних шляхів вдосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період.

Інноваційна діяльність охоплює:

- Науково-технічні розробки;

- Технологічну і конструкторську підготовку виробництва;

- Упровадження технічних, організаційних і інших нововведень;

- Формування інвестиційної політики на найближчі роки;

- Визначення об’єму необхідних інвестицій і т. п.

3. наступним напрямом, причому найскладнішим за об’ємом організаційно - технічних задач, є виробнича діяльність підприємства , її організація і оперативне регулювання у просторі і часі.

Зі всієї сукупності постійно здійснюваних заходів, що становлять виробничу діяльність, найважливішими потрібно вважати:

- обґрунтування об’єму, асортименту і якості виготовленої продукції відповідно до потреб ринку;

- формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції, їх оптимізацію щодо виробничих можливостей підприємства;

- збалансування виробничої потужності і програми випуску продукції на поточний і кожний подальший рік прогнозного періоду;

- забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами;

- розробку і дотримання злагоджених в часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

4. Ефективність інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на кожному підприємстві, визначається рівнем комерційної діяльності підприємства, значущість якої в умовах ринку істотно зростає.

Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є:

- дієва реклама і безпосередня організація збуту своєї продукції

- розвиток системи товарних бірж

- належне стимулювання покупців.

5. Ще одним важливим напрямом діяльності підприємства, яке завершує послідовний цикл відтворювального процесу, слід вважати після продажний сервіс багатьох видів товарів – машин і устаткування, автомобілів, побутової техніки, інших виробів виробничо-технічного і споживацького призначення.

Після продажний сервіс охоплює:

- пусконалагоджувальні роботи у сфері експлуатації

- їх гарантійне технічне обслуговування протягом певного терміну

- забезпечення необхідними запасними частинами, проведення ремонтів під час нормативного терміну служби і т. п.

6. До інтегрованого напряму, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність підприємства (фірми)

Зокрема, вона включає:

- стратегічне і поточне планування;

- облік і звітність;

- ціноутворення;

- систему оплати праці;

- ресурсне забезпечення виробництва;

- зовнішньоекономічну і фінансову діяльність і ін..

Цей напрям є визначаючим для оцінки і регулювання всіх елементів системи господарювання на підприємстві.

7. Особливе значення має соціальна діяльність , оскільки вона істотно впливає на ефективність всіх інших напрямів і конкретних видів діяльності, результативність яких безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки і компетентності всіх категорій працівників, дієвості вживаного мотиваційного механізму, постійно підтримуваних на належному рівні умов праці і життя трудового колективу.


3. Класифікація підприємств

1. Мета і характер діяльності:

-комерційні,

- некомерційні

2. За формою власності:

- приватні;

- колективні;

- державні;

3.Національна приналежність капіталу:

- національні;

- іноземні;

- змішані підприємства

4. По правовому статусу і формі господарювання.

- одноосібні підприємства;

- господарські товариства – це підприємства де власником є дві або більше осіб.

Товариства поділяються на:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю – це підприємство де власником є дві і більше осіб і які за результати своєї діяльності несуть відповідальність тільки розміром свого внеску.

2. Товариство з повною відповідальністю - – це підприємство де власником є дві і більше осіб і які за результати своєї діяльності несуть відповідальність як своїм внеском так і власним майном.

3. Товариство з додатковою відповідальністю – це підприємство де власником є дві і більше осіб і які за результати своєї діяльності несуть відповідальність своїм внеском і частиною власного майна яке оговорено в статуті підприємства.

4. Командитне товариство – це коли один із засновників несе повну відповідальність а інший обмежену.

5. Різновидом товариств є акціонерні товариства де розмежовуються право власності і право управління.

. Кооперативи – це добровільні об’єднання громадян з метою сумісного ведення господарювання.

Кооперативи бувають:

- споживчі

- збутові

- виробничі.

5. Галузевий і функціональний вид діяльності

- сільське господарство;

- транспортні

- промислові

- банківські.

6. Ступінь підлеглості

- материнські (головні підприємства)

- дочірні – юридично самостійне підприємство яке має власний баланс, але підкоряється материнській фірмі оскільки вона має контрольний пакет акцій даного підприємства.

- Асоційовані підприємства – самостійні підприємства, але вже з будь-яких причин відчиняється материнському (філіал)

7. Розмір та чисельність працівників:

- малі

- середні

- великі.

В промисловості і будівництві до малих відносять підприємства наявність працівників до 200-х працівників, інші галузі виробничої сфери до 50. Наука і наукове обслуговування – 100 чол. Торгівля до 15 чоловік. Невиробнича сфера до 25.


Добровільні об’єднання

Картель – об’єднання як правило однієї галузі, які зберігають власність на засоби виробництва і результати праці.

Синдикат – це об’єднання підприємств однієї галузі, які зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають її на результати праці.

Трест – об’єднання підприємств однієї галузі, які втрачають власність як на засоби виробництва так і на результати праці.

Концерн – добровільне об’єднання підприємств декількох галузей, які втрачають повну власність на засоби виробництва і результати праці.

Консорціум – це об’єднання підприємств промисловості та банків які відповідно також втрачають власність на засоби виробництва і засоби праці.

Фінансова група – це об’єднання підприємств декількох галузей (промисловості, банків), але на відміну від концерну на чолі фінансової групи стоять один або два банки.

Холдинг – це об’єднання капіталів, а не виробництва, тобто холдинги скуповують контрольні пакети акцій інших підприємстві повністю їх контролюють.

4. Зовнішнє середовище діяльності підприємства

Зовнішнє середовище діяльності підприємства поділяється на чинники макро-, та мікросередовища. Чинники макросередовища – це чинники на які підприємство не може впливати, але повинно враховувати при діяльності підприємства. Чинники мікросередовища – це чинники на які підприємство має вплив, а відповідно може їх змінювати.

Чинники макросередовища

1. економічні чинники (зміни в грошових і натуральних доходах населення, розмір заробітної плати, пенсії, інфляція, стан і розвиток вітчизняного виробництва, розвиток міжнародних економічних відносин.

2. Політичні чинники – політична стабільність в державі та регіоні, напрями розвитку політичної системи.

3. Правові чинники – вплив законодавчого поля на підприємницьку діяльність, методи державного регулювання діяльності підприємств, відношення держави до малого бізнесу стабільність законодавчої бази

4. Демографічні чинники – характеризуються загальною чисельністю населення його чоловіковою групою та темпами зміни чисельності населення в цілому.

5. природні чинники – екологічний стан держави, регіону, області.

6. Соціально-культурні чинники – рівень народного добробуту і рівень задоволення фізіологічних і раціональних норм споживання.

Чинники мікросередовища

1. Споживачі – стан і розвиток потреб попиту на товари, і розвиток ринку.

2. Постачальники - привабливість постачальників, доцільність договірної політики.

3. Конкуренти – чисельність конкурентів їх активність та стан конкуренції цілому.

4. Посередники (товарні біржі, торгові дома)

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem03:21:06 22 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух18:38:24 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:14:21 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:42:51 29 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
17:24:26 25 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Підприємство як суб єкт господарювання

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194610)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru