364 , , : , , , , , , . , , , .
:
364141
(304)
(123)
(23)
(113)
(4)
(4814)
(5227)
(2616)
(3423)
(4214)
(1518)
(68)
- (2836)
(8269)
(50)
(50)
(762)
(2)
(5275)
(30)
(1222)
(43)
(20403)
(465)
(19)
(108)
(173)
(96)
(899)
(54)
(34)
(476)
(106)
(62791)
(3562)
, (6444)
(2165)
(21320)
(766)
(64)
(3145)
(60)
(17)
(588)
(1000)
(106)
(48)
(3)
(1167)
(8485)
(537)
: (2044)
(11657)
(532)
(21)
(7985)
(3721)
, (10549)
(88)
(58)
(36)
(2257)
(12491)
(91)
(797)
(1338)
(24)
, (214)
(1141)
(3)
(8)
(21692)
(7850)
(3801)
(682)
, (2881)
(475)
(1)
, (7100)
(8693)
, (4121)
(443)
(952)
(2967)
(23)
(748)
(4876)
(95)
(107)
(7)
(2004)
(15)
(663)
(240)
(39)
(25)
(624)
(16)
(2652)
(136)
(90)
(406)
(95)
(24)
(3462)
(4482)
(7216)
(4592)
(5386)
(3)
(2244)
(23)
(29)
(35)
(4517)
(20644)
- (666)
(119)
(2573)
(889)
(288)
(148)
, (1140)

: .

: .
:
: 18:22:09 08 2011
: 19 : 4 : 0 : 0 :    

.


: , , , , , , . , , , . , .


. , , ( business game ), - ( management game ) . , , , " " (simulation game ). , , " ", " ", . " " . , , , . , . , , , , . , " " " " . , , . , , . , . ' , "" , , ..


, , , - - . , : , ( ) " ". , , . ( ) .


, ( -, ). ? ? , , , "" . , . , , . , , "" , , ; , . , , .. .


, "" , . , , , , , (, "", , , , , , ).


, , , , , ( ) . , "", , . , , - "" . ,, , , , , . , cacioMs , -. , , (.. ) . .. : , ." ?^ , . : "", .. . . . : , " ", - , . , , -;? , "* .


: . , , - , , , - . . , ! , , , , , , , ? ( ) , '., : 1) , ..; 2) &, ; 3) , .. . . , , .1. > , . ( ) , , .


2. . , . , , , , , .


3. , . -. "" ^ . "" , , . , -, , ; , ' . , .


4. , , "" , .. , . , .


5. , , , .


, , - .


' , , .


.


1. , ; , ; .


2. , ; ; ; , .


3. , , .


4. , .


, , , , "" .


5. , . . - ., , . , , .


, , (. . 2). .


, , .


, .
- ;


- ;


- ;


- ;


- .


:


- ;


- :


- ;


- .- ;


- .


- , .


- , , , . , , , . , , , -.


" " , .


. - , . , , , .


, , , - . , , oppoae , .
᫥ ६ 樮 室
ப ਬ ᠬ ࠧ : ᭮
, ⠪ 樮, , -
, ࠧ, த᪮ ஢, ਨ. 樮-
ᯮ ⮢ ᯥ樠⮢ ᮮ⢥-
, ⠪ 祭 ᫥, ண,
஡஢ 砥 . ࠡ뢠 樮-
ᯮᮡ 㭨樨 ᯥ樠⠬ ࠧ
⥩, ᮡ 饣.

ᠭ ⮣ ⮤ ࠧ ନ.
筮, ᫨ ஢ ⠬, 뢠 -
ன ( bueineee game ), ० - ࠢ᪮ ( management
game ^ 樮. , த᪮ -
, ࠢ, ᯮ ନ "樮 "
(simulation game ). ࠭ 騬, ,
 ନ "樮 ", "஢ -
", 宣 ᠬ ନ । ᯥ樠-
⮢ . ᯮ짮 ନ "樮 " 易
뤥 ⢥ ࠪ⨪ ⮣ ⮤. -
, 祭 ப ।⢥
ᯥਬ஢ ᮧ 㫨஢ ﬨ, -
⠬, 騬 ॠ ꥪ 祭. 樠 㪠
ப ࠭ 稫 設 , ॠ
䮯 ⮩ ᫥㥬 ⥬. 㣮 -
஭, ᮡ⢥ ஢ ⮤, ⭨
ਭ ᥡ । ஫, 㯠 ।⢥
⢨ 㣮, ६ ⨣ ᢮ ஫
楫. ।, "஢ ⠯" "樮

4

" ꥤ 室. ᭮뢠
⤠, ॠ쭮 , ।⠢ ᮡ -
饭 ⢨⥫쭮. ࠧ, ᭮
樮 , ॠ
⢨ ⭨ . ᥡ ஫
⨢ ࠡ⭨ ᪨ ⥫ ࠧ뢠-
宧⢥, ࠢ -
ᨬ ᮤঠ . ࠤ樮 ⠪' ન-
⮣ 䠪, 樮 
"쥧묨" ࠬ , ࠧ祭, 宬
..

ᯥ樠쭮 ⬥, 樮
室 ⫨ 㣨 ⨢ ⮤ 祭,
஭, ⮤ 樠쭮-宫᪮ ७ - -
. ਧ, ⮬ -
: ନ 㯮ॡ ० ⠪ ࠧ
⮤ 㯯 , ஫ (⠪ ᠬ ᥡ
筮 ࠧத ) -
騬 ⨥ " ". 㤭
砥 筮 ⥮᪮ 䫥ᨨ -
᪨ ᫮ ⮤, ⠪ ⢨ ⥮-
ਥ, ᭮ 뫮 ஢ ࠢ
ࠪ⨪ 䨪. 騥 ⪨ -
䨪樨 㡮 ᪨ (᫥ ࠧ -
᪨ ᫮ ࠧ
ࠪ⨪ ) ⥮᪨ ࠪ.

㦥 ⬥砫 , ⫨⥫ ਧ ᮡ⢥
樮  稥 樮
( ⠪ 뢠 ࣠-⥫쭮, ஫
樮 ). ਧ
筮 ଠ 騬 ⮬ ⮤? ।-
稥 樮 魮 ஢ ⮤?
⮣, ⮡ ⢥ , 室 , -
᪨ "⮨" ⨥ 樮 ஫
ࠥ ࣠樨 ⥫쭮 祫 . ।⠢,
宫᪮ 窨 ७ 樮 -
ᬮ७ ᯥ᪮ ਠ쭮 ଥ ਥ-
஢筠 ந ⥫쭮. ⢨⥫쭮,
ᮧ⥫ த뢠 ஬ ࠡ , ࣠-
ᨮ ⥫쭮. ⮫쪮 
堭, 㦨, ।騥 "" 㭪樮஢

i'^Ol 5

ࠧ ⮩ 쭮ᣨ, । -
祭) ஡ ᠬᣮ⥫쭮 㭪-
⮢ ᣥ, ࠧࠡ稪 ᪮஢ ;
1 ⮣ ⮡ ᮧ 樮 ,  -
쥧 ᫥⥫ ࠡ. ࣠ ᭮
⠪ ࠧ 뤥 樮 -
⥬ ࠢ, ਢ ப -
室 ࠦ 楫, .. ᢮ ਥ஢-
ந ⥫쭮.

᫨ ।⠢ ᥡ ⠪ ॠ쭮 樠쭮
࠭⢮, ஬ 뢠 "ᮯ⨢" ਠ
ॠ樨 륤 ஬ ⮬ , -
⢮ 11&. ᨫ쭮 ⠪ 㡥.
⫨稥 ࠭ 窨 ७ ⮬, ।-
⠢ ᮡ ⢮ ࠭祭 ᢮, ।⠢
, 堭 뢠, ந
ᮡ ⮫쪮 ᥢ, ᪮쪮 ⮫
⪮ ନ஢ ॠ쭮 (,
"", 祬 ॠ쭠 , ⠪ 뢠
ॠ쭮 襭 ⮩ ஡,
ॠ쭮 宫᪨, ਡ , -
, 襭 ⮩ ).

᫨ ࠢ ⠪ ࠧ ⥭
⮩ 樥, ன 祫 ⠫ ஫ ,
㢨 न ⫨, ᫮ ⢨ -
樮 ᫥, , ।饩 譥
ਠ ( ⥬ ஢ ࠢ) ᯫ樨 -
஢筮 ࣠樨 ⥫쭮. ஫
祫 ⠫ । 樥, -
⢨ ⢥ 娩 "࣠", ஬
ॠ ⥫쭮, 室 쭮 ந.
⮣, ⮡ २ , ࠢ驩-ᯮ⥫ ⮩
஫ ਢ "" ᮤঠ -
쭮 ⥫쭮. ਢᥭ,筮, ⮫쪮
᭮ 㡮 ந ⥫쭮, 樠
஫, ࠧ뢠 ஡ 㬥 ᮧ, 䫥஢
⥫쭮 , ன ⢫.
, ⭨ । த ࠡ ४-
樨 cacioMs ஢, ࠥ 室 ॠ쭮
-쭮. , ࠧ

, 룠 ^ 橯 (.. -ᣥ⢥ ࠢ-
) ᣢ. 砩 室 ஫
宦 ᠭ ..᫠᪨ 㤪ᣨ -
: ⢨, ஥ ." ?^ ॠ-
, 믮 業. 稭 : 祬 -
⢨ "", .. 렣஠ 믮. ⥬
ᮧ 믮 ਥ. -
ࠥ ॠ樨. 㣨 ⬥砥
䠪: ஫ 䥪⨢, " ", ஦-
, ᫨ ⭨ ।⢥ ந-
⥫쭮. , ࣠檨 ॣ -
⢥ ॣ, 稭-;?
⥮᪨ ਠ ஡, ॢ "ॣ*
⥮ .

襨 ᭨  䠪:
砩 ࠧ稥 ਬ ஫-
. ⥬, । -
⠬ 묨, ⮬ ᭮ ਫ ⮤ - -
⨪, , ஫ । 樠-
묨 宫, ⮬ ᭮ ਬ -
७ 㭨⨢ 몮. ⥫ ભ 砩-
. ஡ ࣠ , -
ᮡ⢥ 饭! 祭 ०
ᥣ ⮬, 宫 ⥮᪨ ।⠢-
饭, ᠭ ਥ-
஢筮 ᭮ ⥫쭮, -
᭮ 樮 , 㣮 ஭,
᪠, ࠢ᪠ 㣨 ⥫쭮⥩
ࠧ । ᣥ
䫥ᨨ ஢, ⢨⥫쭮 -
뢠 ॠ ? ।⠢ (
⥬᪨ ) ᪨ 樠 ,
ᮢ६ '㪥.ᬠਢ 楫 ஢ ਬ -
, ᫥ 뤥 ᭮ ࠢ: 1) ᫥-
, ࠢ ..; 2) &, ⮢
९⮢ 㪮 ஢; 3) ⡮,
஢.

⮤ ᫥ ⢥' 㪠

楫 樮, ⭮,
⮤ ᫥ ᪨, 樠 -
㪠. ⠫ ந -
樠쭮 ᪮ ⥫쭮 ᫮.
⮤ ᯥ樠⠬ ᨭ⥧஢ ꥪ -
᢮⢠. ࠧ, ᠬ ᮧ , ᭮
ன ⥧ ।⠢ ⢥
堭 ᫥㥬 ⥬, 㯠 ᯮᮡ
஢ન ⥧. ^ ஭, ᫥⥫ -
⨢ 訢 砥 , ६
, ୮ ஢ ᫥, ࠢ १ -
뢠 .. ࠢ १⮢ ந뢠 ᮮ⢥-
⥫ ॠ쭮 ⥬ (ਬ, ᪮)
㢨 ࠭ 㥬 ⥬,
ᮢ襭⢮. ᭮ १⮢ ஢
⠪ 䥤㫨 ࠧࠡ ⥧. -
ᬠਢ ⢥筮 ᯥਬ
᪨, 樠 㪠. ਧ,
⠪ 砥  ᯥਬ⮬ 祭 ࠭.
ᯥਬ, ᫨ 業ࠫ ᫮ 
ᯥ樠쭮 ஢ ⭨ ࠢ -
஢ 樨 (묨 ᫮,ନ ᮡ ० ⥫-
⭨) ਭ⨥ ⭨ ࠢ. 㣮
஭, 饥 ६ ⠭ , ᯥਬ
ࠤ樮, ⢥砮 ਠ
樠 㪠, .. ꥪ⮬ 㬠 樠
㪠  筮 ᮧ ꥪ.
⮬ ᯥਬ ᠬ 䠪⮬ ᢮ ᫥
饭 "ꥪ" ᫥, 磻 ⠪ 뢠 "ꥪ-
⮬" ᫥ ᯥਬ஬ ⭮襭
ਭ樯쭮 ⮫, 祬 ⢥ 㪠:
ᨬ ⭮襭 饭, ⢨, ﭨ

""^ 13

ꥪ⮢ .. ⮤ ᫥ 室
ࠬ ⢥筮 ࠤ ᫥ ꥪ⨢
頥 ⮤, ஦ 㬠
樠 㪠. 㣮 , ᪮쪮 㤠 ࠬ
⮤ ᮧ ᯮ짮. ࠫ쭮 ⥬
 饭 ᠬ ࠧ ᪮, ஥ -
⠪ ⢨⥫쭮 ਢ १
, 뫨 ।ᬮ७ ࠭ ࠬ^ 㪠-
뢠 .., "ᠬ 㡮 ஢ ᮤঠ 뢠
१ 饭 ப ࣠ . ⠪ 饭
饥 祭 ஢७ ⥩᪨ . ࠢ
믮 ஫ ᢮ࠧ 몠. ஭ "।-
⥫", ࠧ ⮬ 몥 ᢮ ७ -
८ ࠢ" 7. .201].

⮤ 祭

ࠡ⪠ ⮤ ⥫쭮 ⥯ 易
⥬ ࠪ᪨ 砬', ⠫ 祭,
⭮ ⮢ ९⮢ 㪮 ஢. ।
ᯥ樠⠬ ⠫ ᪠ ⠪ ⮤ 祭,
ࠪ᪮ ⥫쭮 ⮣,
㯨 ॠ쭠 砫 ॠ쭠 ⥫쭮, ^-
⠪ , । ᫮. -

14

⠪ ࠤ樮 "ࡠ" ⮤ 祭, -
樨, ᥬ᪨ , 㦤 ᫥⥫ ᪠
ᯮᮡ । , ଠ樨, . 樮
, ந騥 ॠ ᫮ ࠪ᪮
⥫쭮, ⠫ ⠪ ⮤ 祪.
ࠢ 祭 孨 ਭ 襭, 㬥
ࠪ⨪ ਬ ⥮᪨ , 祭 㣨 -
, 㣮 ஭, 騥 㡥 室 ⥮-
᪮ ⮢ ࠪ᪮ ⥫쭮, ⠪ -
।⠢ ⮩ ॠ쭮, ஡, ᢠ
室 ⥮ਨ, 믮 ஫, ਮ-
모 饭, ⢨ 쬨 .. , ⫨-
稥 ࠤ樮 ⮤ 祭, ० ᥣ ࠧ-
騩 䥪, ॢ 騬; ந室
⮫쪮 祭, 뢠 ⢨ 楫 筮
⭨, ந室 ⠭. १
⬥砥 饥 襭 ⨢樨 祭
।, ⨢ , ࠦ, ⢮᪮ -
᪠, ᯥਬ஢ .. 㣮 ஭, ᠬ -
⢥ ந ࠪ.

砫 ⠤ ࠧ ⮤ 뫨 ।ਭ ⪨
ᯮ짮 奢᪮ 楯樨 祭 ᭥
䥪⮢ , २⢥ ᯮ짮 ࠡ
.ठ, ࠦ騥 ࠧ ୤᪨ -
祭. ᪮ ⠫ 祢 ⮫쪮 㧮 奬,
אַ ⨢稥 ⤥ ஢ .
60- . ந諠 ८⥭ ࠡ .㭥.
㫨஢ 祭 ᮮ⢥⢮ ࠪ-
⨪ ஢ , ⠪ ᭮뢠 ,
訬 ᯮᮡ ਮॣ 몮  饭
, ࠬ, 樨 ᪨
⮤.

, ਭ⨥ ஢ ஫, ஫ ᯥ-
⢥ ⨢ ந ࠪ ᢮.
⢨⥫쭮, 室 , ᫥⥫쭮,
ࠧ 堭, ࣠ 祭 ^ଠ樨,
ࠡ , ⮫쪮 魠 , ॢ碥 -
"ॡ⥫". 娩 ஠ 室
饭, ⥮⨧஢, ⠢ 室
ਠ.
15

। 㣨 䠪஢, ᯥ稢 襭 ⨢樨
祭-ᮧ ଠ쭮 祭, 室-
⢨, 㤮⢮७ ࠧ ॡ-
⥩ , ८ ।㡥 ࠤ樮 -
祭 ..

᫮ ஢ ⥫쭮, ⢨ ᪠ 㤠 -
⮬, 祫 ᥡ ६ ᫠
⢨ ⥬ ⠭, 뢠 ࠭ 㯭
ଠ樨 (᫥⢨ ᥫ⨢ ⢨ ⠭ 堭-
). ந室 ७ ⥬
ॠ ⠭ 祫.

, ᮪ 業 饩 ୮
, ﭭ ᪠뢠 ᪨ 砭
⮤. ᮬ ⠢ ॠ筮 ,
ᮮ⢥⢨ ⢨ ⭨ ॠ쭮 樨,
७ 몮, 祭 ,
ॠ ⢨⥫쭮 .. 㣮 ஭, -
אַ ⨢ ࠪ. ᨫ 譥 ॠ筮-
, ஢, ᪫砥 -
⭮襭, , ᯥਬ஢ .. -
⨪ ᨫ ࠧ ᥬ ᪫祭 ᯥ樠-
⠬ ⥧ ⢥ ⨢樨 祭,
饩 , 樮쭮 饭. ᪠뢠
ᥭ, ᠬ 騩 䥪 祭 ,
㯠 ᪮॥ ࠧ祭 -"ࠧ, ".

ਠ, ० ᢣ ᫥ ⬥
祢 ࠣ୮ ᪠뢠 㦤
⮤ 祭, ᪨ ࠪ. 稭
易 ⥬, ࠧ , ࠧ
஢.

騩 易 ⢨ ⥮᪮ ᫥-
, ⭮ ᬮ७ ⮤ 祭.
ਬ"᫥", ⪮ ࠢ-
, 楫 ⮩ ⭮ , 堭,
ᯥ稢 ⨦ 楫. 㣮
ᯥ . 襭 䥪⨢ ஢ ⮤
祭, ⮫쪮 ⬥砫, ॡ ᯮ짮 ⮩
楯樨 祭, 宫᪨ ।⠢,
᭮ ࠧࠡ⪥ ஢ -
樮 . 뢠, 楯 㤥 ⮬
ᯮ짮, ࣠ ᠬ묨

16

ࠧ묨 ᯮᮡ. , ਥ 奢 楯
祭 ।, ᢮ 몮 .
⥬ "஡ 訡", i,l.. 뫠 ᤥ ⪠ ਬ-
⥮ਨ ୮ ନ஢ ⢥-
⢨ 祭 ⥫쭮 ॣ஢. ண-
ᯥਬ⠫쭮 ᫥ , "
ன ⥫쭮 ⭮ ࠪ᪮ ⥫쭮-
... ந室 ⥫쭮 ॥ 䥪⨢, ᫨
뤥 ⮤ "஡ 訡", ᭮ ।-
⥫쭮 뤥 奬 ਥ஢筮 ᭮ ⢨" [
17


⡮ ஢

ᯮ짮 樮 -
⨪ ⡮ ஢. ⠥, 冷 -
ࠢ ⨪,஢ ᭮ -
⥪⮢,  ᮡ, 㬥
祫 ।⢥ ⥫쭮, ந饩 ॠ-
. ।⠢ ᮬ⥫, ⮡ ࠤ樮 -
楤 ⨪ 砥 뫨 .
ࠤ樮 ⨪ ࠢ  ⮣,
祫 (, ᢮): ,  ,
ࠢ 楫 ࠧ⨥ 筮, ८ ࠭祭,
室 । ᮡ⢥ ⥩. ࠧ, ⠭-
᪨ 室 ⨢ 室
⥭樨 . , 砥 㬥⭥ 뫮
⮫쪮 譥 ⨪, ᪮쪮 ᠬ-
⨪ ⭨. ᬠਢ ᯥ⨢
ࠧ ⮤, ⭮ ᫥ 
⭨ ⠫ 祩 ᠫ⨪.ॣ 宫᪨ ࠡ ᣨ 樮
᪮쪨 ࠢ. ० ᥣ 樮
㯨 ᫥ 宫᪨ ୮ᣥ.
㣮 ࠡ 易 室 ꥪ
᫥. , , ࠬ 宫᪮ ࠤ樨 ࠧ-
ᠡ뢠 樮 襭 ࠪ᪨ -
宣࠯ ᣨ.

᫥ 宫

ࠤ樮 ᯥਬ, ᢮ ६ ࠢ訩
஫ 宫᪮ 㪨, ᫥
६ 㤮北 宫. ᣢ ०
ᥣ 뢠 ᣢ, ࢠ ࠣ୮ ᯥ-
ਬ ॠ쭮 , ᫥ 祫 -
⭮ ᥬ ࠧ ⢥ . 裡
⨬ 宫 ᠬ ࠧ ࠢ ਥ権 -
ᨬ쭮 ਡ 権 ᫥-
宫᪨ .

⮡ 業 ⢥ ⮤
宫᪮ ᫥ᢠ, ᫥ ᫥-
騥 ᮡ.

1. 宫᪮ ᫥ 뢠 ࠩ >
䠪, 樮 ந
᪠ ᪠ ⥫쭮 祫-
⢥ . (।
) ந ⢨⥫쭮 樨,
᫥ 祫 ᫮, ᨬ쭮 -
. ⬥ ᮢ᪨ ᯥ樠 -
, "... ᠬ ... , -
ᯥ᪮ ⥫쭮, ᫮ ࠪ⨪ -
ࠢ ॠ쭮 ⢨⥫쭮 ᫮... -
஢ ⠪ ⢥ - ० ᥣ ஢-
ᯥ᪮ 祫᪮ ⥫쭮, ࠢ, -
⨢ ⥫쭮..."[5, . . 㤭 ८業 祭
⮣ 䠪 - ᫥ ஢ ⥫쭮 (
⢨ 権) 㤭 ⢨ - -
ࠤ樮 ᯥਬ⮢ ⮩ ..

19

⭮ ந ⭮ ࠪ-
᪮ ⥫쭮 ⢥ ᤥ-
᫥ ।⮬ 宫᪮ 祭.

2. 筮 ⭨. 稥 -
⭮ 祭 ⭨ ࠧ뢠 樨, -
㡨 ० 室 権  ન
᪨ 䠪⮬. ࠪ᪨ ࠡ, 饭 -
⮤ 樮 , ⬥砥 樮-
쭠 饭, 樮쭠 拉, 㪠뢠
襭 ⨢樨 祭, 㦤 砥
।.

'樮 뢠 稬묨 ⭨
㥬 権 ॠ 稬
ᠬ 㥬 ஡. , -
᢮ 饩 ᨮ쭮 ⥫쭮, ࠡ-
⮩, ᫥ 㥬 ॠ쭮, ஢ ᥡ, ᢮
ࠪ᪮ ⥫쭮, த஢ ᢮
⨦ ⨦ .

⮫쪮 ॠ 稬 ⨢ -
㡮 筮⭠ 祭 ⭨ . -
室 ᬮ ᮡ ப ⭮襭 -
ᮢ. ⥫쭠 , ⭨
ॠ쭮 ⢮ । ⥫⢠, ᤥ -
ॠ ᢮ . ﭨ 㥬
⥬, ࠧ ⮢ 㯠 ।-
⢥ ᫥⢨, १ ᠬ⥫ ⢨ ⭨.
㣨 ᮡ⥩ , ⠪ ஢
⢥ 痢 ⭮襭 ⥬, ᮪饭 ६
࠭⢥ ࢠ, 稥 筮 ண ⥬
ࠢ, ꥪ⨢ ⮢ ਭ 襭,
ࠧ 쭮 筮 業 ꥪ⨢ १ ᢮
⢨ . ᫮ ஢ ⥫쭮 뢠 ⠪
ન, ० ⭨
஢ ᮡ⨩, ᠭ -
.

3. ந ⥫쭮 ⢫ ᫮ -
ᨣ쭮 । ⭮襭 ⮣ 襭, ஥
. ࠧ । -
-ࠧ. 砥 "⪮" 樨 । 롮
^ ୠ 襭. "᢮" ,
ਡ ᫮ ॠ쭮 ⢨⥫쭮 -
楫⭮, ⭨ ᠬ 㫨 ஡
࠭祭 ᢮ 襭 ⢨.
⭨ ⪮ ஢ 楫 ᯮᮡ 먣
, 㣨-樨, 騥 , ।⠢ -
᢮; ᠬ ⠢ । ᮡ 楫
ᯮ짮 ⨦ ।⢠, ' த⠢-
ࠢ . ࠪ । ஢ 権,
।⮨ ⭮ 砥 ᯥ樠쭮.

ந 䫨 樨 ⮣ 롮
⮣ 襭 ਮ⠥ ࠬ ࠪ.
ঠ 䫨⮢ ᠬ ࠧ ࠧ 宫-
᪨ ᫥⢨ 祭 ⭨ -
᫮. 裡 ᫥ 筮 ᮡ 祭
ਮ 䫨 ᠬ ࠧ ⮢ -
, ப ।⠢ 롮
. 㣮 砥 ⭨ ࠭ ⠢ ࠢ
᫮, ஦騥 ꥪ⨢ ^ ᨣ樨, -
⠢ 롮.

ᯮ짮 ⢥ ᫥-
楫⭮ ⥫쭮 ᮡ 裡 祭
筮⭮ ॣ樨 ⠥ ᮮ⭮襭 ஢ ॠ-
⥫쭮. 襭 ஡ 室 뢠
᫥騥 ⢥ .

㥬 権 ॠ묨, 稬
⭨ 뢠 䨪 ᯮ塞 ஫.,
⮦⢫ "஢ " "ॠ쭮 ". ⮬
宫 㪠뢠 ॠ쭮 ० 室 :
"...ᬮ ᫮ ஢ 檯, ⢠,
뢠 騩,  묨, ॠ묨. -
묨  , , ࠧ뢠,
ॠ , ᫮, 稬
饣" 2,c.l9

㣮 ஭, ।⠢ ᮡ ⢥-
樨 ᯥ樠쭮 ࠧࠡ⠭묨 ࠢ,
饣 ﭭ ⠢ , "㦠"
襭 䫨⮢, ஡ .. ⢨ ᫮ ஢
権  㥬 ⭨ ஭
樠 ⮢, ⢨ ᠭ権 ᫥⢨ ஢
⢨ ॠ쭮 . 宫᪨ ᫥⢨
鸞 㣨 ᮡ⥩  ,
㬥 ᮧ⥫ ஫ 筮 ᢮ .
, ᫮, ꥪ ࠢ -
묨 ⢨ﬨ 室 ॠ쭮 樨, -
宫᪨ 堭 ॣ樨 ⥫쭮- ஭
᫮ ࠧ 筮. 裡 ⨬ 㬥⭮ ᯮ,
ॠ ᫮ ⥫쭮 宫᪮
ᮤঠ ᮢ.

ந쭮 ஫ 譥, ஭
⥫쭮, 砩 ⥫⢠, ᫮ ⥫쭮, -
筮 ᫥⢨ ⢨ 祫 拉 ᫮
権 㤭 ᫥ ॣ樨 ⥫쭮 -
᫮ ࠧ 筮. ࠧ ࠤ -
⮬, ।ᣠ 祫
"" , 祬 "ࠥ" ॠ쭮 , " -
", " ".

5. ࠢ 樮 㣨 ⮤ ᫥-
筮, ᫥ ⬥, 冷
२ ࠢ 묨 ⮤, ⠪
᫥ 筮 ⢥ ᫮.

樮 ।⠢  -
 筮,  , ࠭-
१⠬ ᯥ-⨢ ࠪ.

஢ 樨 'ਭ ⭨ ᮡ
ᯥਬ⠫ 樨, த 筮 ,
 ॠ 樨.

㥬 権 ॠ쭮
⭨,  묨, ⮬ 
筮 㯠 ⭮⥫쭮 ஫㥪.. -
樮 , 稥 ࠢ, ࠢ
᫮ﬨ, ᮧ ⨯ 樨,
६ 㣨 ᮡ ஢ 権, 룮 ⫨-
⠪ ⮤ 宫᪮ ᫥, -
⢥ ᫮ ..

ந ⮫쭮, 樮-
"ꥪ⨢", ७ :
ﬨ樮 , ந ॠ쭨 -
᪨ 樨 ⥫쭮 祫 HEX,
"樥" 筮 ⭨ ।⠢騥
롮 ࠧ ⨢ , ᯮ짮
祢 㤮 ⥫쭮 祫,
⠪ ᫥ 砮 ⥫쭮, 筮⭮ ஢-
ॣ樨 ⥫쭮.

⨬ 宫᪨ ᫥,
஢ ࠬ 樮 . 뤥
᫥騥 ਥ 室 ᯮ짮 -
᪮ ᫥.

1. 㯠 ॠ 権 ᮡ⨩, -
室 ⥭; ਭ ⨥ ࠧ 㯯
㥬, ࠭ ᭮ ।⥫쭮 
宫᪨ ; ᫥ ஫ -
宫᪨ ६ ନ஢ ॠ쭮 襭.

, ᫥ .ଠ .ଠ ਭ ⨨
㯯 㥬. ࢠ 㯯 뫠 ନ஢ 砩^
ࠧ, ६ 㯯 ⡨ࠫ ᭮
筮 ⮢ ⠪ 㥬, ⮡ ᢮ ".
᢮⢠ ᮮ⢥⢮ ࠬ 㤠 - ⭨
ࢮ ஢ . 㯯 ᭮ ࠭ ᠭ-
業, ஬ ࢮ ஢ -
, ᨬ 㣠 ࠧ뢠 쭥訩 室 ᮡ⨩.
⮬ ࠭ ॠ ᮡ 뫨 ஢, ⮡ 砥^
ᮮ⭥ ᪮ 樥. -
, ன 㯯, ப 뫨 ࠭ -
⭠ ᢮⢠, 室 筮묨 ᢮⢠ ॠ
᪨ ⥫, ࠧ⨥ 権 뫮 -
ᮡ, 祬 ࢮ 㯯.

2. ᯮ 饬 権,
ᮡ⨩; ਭ ⨥ 宫᪨ ࠧ
㯯 㥬; 㯯 ᭮ -
; ᫥ ஫ 筮 䠪஢ ନ஢
襭, ண 室 㮬
ᮡ⨩ ⢨⥫쭮.

⢥ ਬ ᬮਬ-ࠡ .⬠, .ଠ
.. ⢮ 㯯, 騥 祫,
஢ , 㯮祭 ਭ 襭 -
⢨, ࠭ ᭮ 㤠⢠.
㯯 ᮮ頫, ࠭ ࣫ " -
". १ ᫥ ।० ந
. 祭 ᫥ ਭ -
襭 ⠪, "⢥⭮ 拉୮ 㤠",
ॣ .. ⢥ 筮 ६,
᭮ ࠫ 㯯 㥬, 㯠 ᠬ業-
⨢ ᫮.

3. ᠬ ᫥
室, 祭 筮ᣨ ᣢ北 室 ࠢ-
, ⢨ 室 樮 .
ࠡ ⮬ ࠢ 뫠 த .-
, .஬, . .. ᯥਬ ஢
뢠 ୮ 樮
" " ( - R.Q.Shirta ). ⢥ ᫥㥬
筮 ६ 㯠 ௨ 筮ᣨ, -
᪫ . ஢ ᪮쪮"१":
, ६ ᫥ ࠬࠬ. १죠-
⭨ 䨪஢ 稬 "ᤢ" ஭
襩 ௨ 襣 ⨧.
࣠ - 稬 .

4. ᫥ 饭 樨 ⮤ 樮
, ࠢ १⮢ ⮤ 㣨 ⮤
ॠ쭮

㣨 ࠡ, , ஢ 㯠
ॠ쭮 , ⠪ ࠧ, ஢-
㣨 "ࡠ" ⮢. , .稭
. ᭮ ஢ " ஫" .-
⠫ ।᪠ ᮡ -
. ࠢ १⠬  -
㥬 . ࠬ 㤠 ஢ ⥫-
ᮢ १⮢.

5. ᫥  ࠡ, 饭
樮 ࠬ ᮢ᪮ 宫. -
㯠 ० ᥣ ⮤ ᫥ 楫⭮ ⥫쭮-
. ।⮬  㥬 ᫮-࣠
஢ ⥫쭮 祫. , ࠡ ..-
.. [llJ । ᯮ짮 樮-
஢ 祭 ᮢ ਭ 襭
ࠢ᪮ ⥫쭮. ஢ ⠪ ᫥
। ஢ ଠ⨢ ᠭ ࣠樨
⥫쭮 ਭ 襭 । ஢.
ॠ ⢨ 㥬 ⭮襭 ଠ⨢
࣠樨 ।⠢ ᮡ 訡 ⪫ ॡ-
. ᫥ ⪫ ⠭ ᭮
஥ ਯ⨢ ॠ쭮 ਭ -
襭. ஥ ⠪ । 楤 䨪-
権 ⨯ ⪫ ᫮ ⥫쭮.

24

㣮 室 祭 ⥫쭮 ᯮ짮 -
樮 祭 ᫥ .. (19].
᭮ 뫨 ।⠢ ନ ᯥਬ-
宫᪮ ⮤ ᫥. ⢥ ।
᫥ 樨 㯨 ⥫쭮 ॣ஢.
砫 뤥﫠 ᪠ ⥫쭮 -
ॣ஢ ⥬ ⥬⨧樨 訡, 饭-
⭨ ॣ୮ , ⠭ ய饭
⢨ ॣ஢, ⠪ 祭 ⥭ࠬ
ॠ ॣ஢ ᯥ⮢. ஢ ନ-
騩 ᯥਬ, ਧ ஢ ࠢ쭮 ⥧
ॣ୮ ⢫쭮. . ᯥਬ ஢-
樮 ॣ஢, 쭮
⭨ (㤥⮢ ) ࣠뢠
। ᯥ樠쭮 ⠢ 奬 ਥ-
.஢筮 ᭮ ⢨, 室 ॣ஢.
砥 ਡ ନ㥬 ॣ୮ ⥫쭮 -
ࠬࠬ ॠ쭮, ⢥ত -
⥧, ࠢ쭮 뤥 砥 ⥫쭮.
25
᪮ ⢠ ᠬ -
⮤ ஢, 饯ਭ-
⮣ ।⠢ ,
 騬 ࠧ 室. ࠢ,
室 ᢮ ᪮ ࠢ -
,
㣨 ஢.

।⠢ ⥪ ⥮-
᪨ ।⠢ ଥ -⥪⭮
祭, ஬ ⭨ ⢫ ᨮ-
⥫쭮, .. ⠪ ⥫쭮,
ᥡ 祭, ⠪ 㤠. -
।, 몠 ᮮ⢥ ।-
樠쭮 ᮤঠ 饩 ᨮ쭮 ⥫-
. ᪠, ࠡ 饣 - 㠥
祭, , .. , 祭.

᭮ ࠧࠡ⪨  ᮧ -
樮 ஢ , ࣠᪨ -
뢠 㣠, ।
(. . 2). ᬮਬ ⮩ .

樮 ࠦ ࠭ ࠣ ॠ쭮
⢨⥫쭮, ⨯
ꥪ⮬ 樨, । ⥪ ᨮ-
⥫쭮 ᯥ樠 祡 . ஢ -
 䠪᪨ ᯮᮡ ᠭ ࠡ ⭨
樮 , 樠 ⥪ -
ᨮ쭮 ⥫쭮 ᯥ樠⮢.

롮 ᠭ ꥪ 樨  -
᫮ ⠯ ஢ . ᯥ譮
ॠ ண ⠫쭠 ࠡ. ꥪ⮬
樨  । १ ந⢥ -
, ᢮ ண 騬 楫ﬨ ⮢ ᯥ-
樠 䨫, 䨪஢묨 ᯥ樠-
. ⢥ ⠪ 㯠 䨪樮-
ࠪ⨪ ᯥ樠,
ᮢ襭.

. 2. ୠ 奬 楫

歮  ॠ⮨
ꥪ 樨, 믮 ࠧ-
稪 . ⢥ ⠪ ꥪ 롨-
⨯ ࠣ ᨮ쭮 ॠ쭮,
믮 ண ᯥ樠⠬ ॡ ⥬ ਬ-
ࠧࠧ 㬥 몮, "⮢" -
ਮ 祭, ।騩 , 祬 ਬ-
易 㤭ﬨ: 襭 ᨮ
祭 ᯥ樠⮢, ࠧ -
᢮ । ⥫쭮.

ࠧ,  ᮤঠ ᨮ-
⥫쭮 室 樮 ஢,
⮫쪮 ⠪, ஥ 筮 ᫮, ᮤন ᥡ
஡ ᢮ 㠫쭮. ।-
騬, 뢠, -
ਬ, ।⮬ ᯮ⨢ - ⡮ 箬
⥭ 稪.

樮 ࠧࠡ뢠 ᯮ짮
11311 ਭ樯 । ஢, ⮬ ᫥ -
᪮, ᯥ⭮ 業, ࠢ ᫠ ࠪ-
᪮ . ᠭ ᤯ ।
ࠡ ꥪ 樨 - 饭, -
饭 権, ⡮ ࠢ ᫮ , ᦠ⨥
⠡ po^e .. - ୨ ⮣ ᮤঠ, -
஥ ᢮ ⭨ . ᮮ⢥⢨ -
㪠 ਭ樯 ந ⥬ ஢
, ॠ ਭ樯 ஡
ࠧ稢 ६ ந⢥ -
.

樮 㯠 -ப
।⭠ ᭮ ᨮ쭮 ⥫쭮. -
⭮ ᠭ 樮 ᯥ稢 ᮧ-
⥪ ॠ쭮. 㦭 ६ ⮬, ⮡
裡 ᨮ쭮 ⥫쭮
ᨮ쭮 ⥫쭮, , 뫨
筮 ॠ묨 묨 ப.

樮 砥 ᢮ 饭 ᫥
: 楫, । , ᪠
⢨ ⭨, ⥬ 業; ஢
- 楫, ஫ 㭪権 ப, 業਩,
ࠢ .

- ᫮ -
᪨ ⨢稢 ன ⮢. 㦥 뫮
᪠, 楫 ॠ ᫮, , -
᪨ (楫 祭 ᯨ⠭) ஢.
஢ 楫 㦭 ᠬ ᥡ, ᪮ 䠪 먣
ந 祣 ⥬ , 㬥,
몠, 묨 騩 ᯥ樠. -
室 ᮧ ⨢樨 , ᮮ⢥饣 -
樮쭮 䮭, 樨 ८ ᮯ⨢ "⨢-
". த 楫 ।⢮ -
筮 ᯥ樠, ⭮襭
᪨ 楫 ᠬ 믮 稭, .
㦥 ஫, ஫ ।⢠ ⨦ ᪨ 楫.
஢ 楫 祡 ஢ ଥ, 祭
ன.

⨬ ਧ 㣨 ஢ 楫 -
易⥫쭮 "", 楫 먣. ஢ 楫 -
楫, אַ 易 ᪨ 楫ﬨ. ᫥
⮬, ⮡ ନ஢ । 樠
⥭⭮ ᯥ樠, ᨮ , 㬥-
, 모, ᯮᮡ, ⥬ ⭮襭 , 㣨
, ᠬ ᥡ, .

稥 ஢묨 ᪨ 楫ﬨ ⠪
த ⥬ 楫,
"⮤ ஢ ", ࠧ-
ࠡ⠫ ᮠࠬ /3/:

᪨ 楫- ९ ⥬ ஢ ;

- ࠡ⪠ ⥬ 㬥 ஢ ⮤-
᪮ ᠭ ;

- ⮬ ᮧ ;

- ᮢ襭⢮ 몮 ਭ ⨢ 襭;

- ࠧ⨥ 㭨⨢ 㬥 ࠧ த.

ᯨ⥫:

- ஦ ⢮᪮ 諥;

- ࠡ⪠ ⠭ ࠪ᪮ ᯮ짮 :

- ᯨ⠭ 㠫쭮 ⨫ ⢨
쬨;

- ८ 宫᪮ ⭮-
ଠ ⮤ ⨢ 祭.

஢ 楫

- ࠧࠡ⪠ ਠ⮢ ஥ ;

- ࠧࠡ稪 ਥ ᮧ
஢ ⥪.

, 楫 "ࠧࠡ⪠ ਠ⮢ ஥ "
S  ஢ 楫, ᪮ ࠧࠡ稪 믮﫨
^ ॠ ⥫쭮 ஢ ,

ਠ⮢. , ᠬ , 
஢; 楫 뫮 ⮤ -
஢ ,- .. ᯮᮡ ᮧ ,
ࠧࠡ⪠ ⮣ ਠ ஥ .

஢ ᪨ 楫 -
⨢, .. 室 , 롨 ⭨-
. ⮬ ᠬ ⭨ , ⨦-
᪨ 楫 ஢ . 易⥫-
, 騩 , ⮡ ⥬
ࠧ, ᥣ ᢥ, 室 , ᯮᮡ-
⨦ 殫. ⭨ 業-
஢ ⨢ । ᢮ ⥫쭮: 믮
⢨ 樮 , ࠧ
樨, ଠ樨, ॡ㥬 㬥-
樨, 믮 ८ࠧ ..

᢮ ⨯ - ਢ 祡
⢨, ࠢ ⨦ 祡 楫. 㦥
⨩ த 楫, ஢묨 ᪨ 楫ﬨ.
⫨⥫쭠 - ᮧ 楫 ⭨
, ᪮ ९⥫, ⠢
ᠬ ⭨.

⫨⥫쭮 ᮡ  ,
⭨ ⨢ ப ப
ᠬ⥫쭮 ⠭ 楫 ⠪ த, 室 -
樮 , ᪠ । ⨦, 믮-
ᮮ⢥ ⢨ ⨦ 楫. -
楫ࠧ 楫⢫ ᠬ 騬 -
訩 䠪 ᫥ 祭, ஦
⥫쭮 ᨮ쭮 ⨢樨, ⢮᪮ -
ᨮ쭮 諥 ⭨ . 䠪 - 楫-
ࠧ - 楫⢫ - ᭮,
祭 ⨢.

⮫쪮 । 楫 , 業 ⥯
⨦, 易 ⥬ 業, -
ᬮ७ . 業 ⥯ ⨦ 殫
ᯮ짮 ᯥ樠 ⠡,
९⥫ﬨ, ⠪ 騬, ⥬ ࠢ.

९⥫ 易 ᮧ 室 ᫮ ॠ樨
楫 ⠯ . 䥪⨢ ।⢮ 業 -
䫥, ஢ ஬ ⥫-
⠯ , 楤 ன ।ᬠਢ 業-
.

। - । ⥫쭮 ⭨ ,
ᯥ᪮ ଥ 饩 । ॠ쭮 ᨮ-
쭮 ⥫쭮. । , 室 ᮤ-
⮢ ᯥ樠, 䨪樮 ࠪ-
⨪, ।⠢ ᮡ 祭 ᮢ ,
ᮧ (㥬) , ॡ 믮
ᨮ쭮 ⥭ ⢨. 믮
ਢ ନ஢ 㬥 몮, 筮
ᨮ, ।⠢ ᯥ樠.

" । " ।⮬
㯠 ᪠, ᠭ, , 業
। /2/. ୮ ⨯ ।-
⮬  ࠧࠡ⪠ 奬 ஢ -
饣 省 (), ⠪ 奬 ⮪⥫
묨 ࠬࠬ: 㤮, ⥫쭮 ࠡ-
祣 室, 樥⮬ , 稭 㧪.

樮 "" 祭 ।-
६ 1讫 ࠡ, 易 ᯥ祭-
ᮡ 饩, ᮤঠ ६⮬ , -
ன ⥬, ⮡ ⠥ ஢. '।-
⮬ "६--ਡ"  ⠢
. (⥢ ) 믮 ࠡ ⮬
। ப.

㡫 ࠧࠡ⪠ । ^
뤥: ਪ "ᮤঠ "
"楫 ".

業਩ - ஢ 楤,
室 ࠦ ਭ樯 ஡, 㯫, ᮢ-
⭮ ⥫쭮. 業ਥ ᠭ
᫮᭮ ᪮ ଥ ।⭮ ᮤঠ, -
ࠦ ࠪ ᫥⥫쭮 ⢨ ப,
⠪ ९⥫, . 業ਨ ⮡ࠦ-
᫥⥫쭮 , ࠧ ᭮ ⠯,
樨 蠣, ।⠢ -奬.

⢥ ਬ ਢ -奬 "" /6/.
"ந⢮" 㯠 ᪨ .⠯: ଠ-
-⥮-


⠯: ࣠-


III ⠯: ⥭
業 権

1 ⠯: ⥫-


⠯:


1.

2. 室 ଠ

3. 㯥 롮
஢ ᯥ⮢

4. ஫ﬨ -


5. ⥭ 1- 樨

6. 業 1- 樨

7. ⥭ 2- 樨

8. 業 2- 樨

9. 㦤 㯯

10. 㯫 ஢

11. 㯫 ᯥ⮢

12. 㯫 ९⥫-
㪮⥫

. 3. -奬 ""

( 権 - 蠣> - ⥪⮢
ᠭ ᮤঠ 権)

騬 ⮬ 業  ᠭ ᮤঠ
⨢ (⨢稩) 䫨,  ॠ-
樥 ਭ樯 ன ᮤঠ . -
"⨢稥" "䫨" 㦠 饭묨 ନ-
祭 ᮣᮢ ࠬ஢ ⥫쭮,
⮫ ࠧ  - ࣠樮, 孨-
᪨, 筮, ᪨, ᮢ 権 ப,
⨢稢 ਥ ਭ 襭 (
ࠢ 订 묨, ன-
⢮ , த⮢ 祭 让
⮩ ᨫ ।) ..

㦭 ࠧ ஠쭮 ⨢稥 ஢ 䫨.
⨢稥 ॠ ᠭ 樮 , -
ਬ. ⨢, 騥 - ࠧ -
⨢ 롮, - ࠪ᪨ ᫮ ᯮ짮
, - ⥮᪮ 襭 -
ࠪ᪮ ⢨ ⮣. த -
⨢ ஡ ᠭ ஡ -
.

஢ 䫨 - ⠪ ⨢稥, ஥ -
᫮ ࠧ 権 ப ⮣
ᮤঠ, 䠪, ஡, ࠧ稥 ᮢ ⭨
த-⮫ । 쥢 ந⢠ (-
, 孮, ந⢥, ।⠢⥫ 稪,
ࠡ⭨ ᠫ⠭樨, ..), 筮 ᮢ
।⥭, 㠫 ⨫ ⥫쭮 (-
, ᪨, ଭ), 㠫 ᮡ-
⮩ 筮 (ᠭ, 宫 .).

㦭 ભ, ᮧ ⨢稩 䫨-
権 㦨 ᪨ 㬥⮬ 楫ࠢ-
ࠢ ᮬ ᥩ ஭ ९⥫.
ࠢ ਭ樯 㯫, 騩 ࠧ -
ப. ⫨稥 ॠ쭮 ⨢, 뢠-
樮 , ஢ 䫨 -
ࠤ ࠪ᪨ ஢ . , ࠧ-
ᮢ ப ᯥ稢 ࠢ , 㭪-
ﬨ ப, ﬨ, ⥬ ⨬㫨஢. 㦭
, ஢ 䫨 ॢ
䫨 ⭮襭 ப.  䫨
ᮤঠ⥫쭮 ࠧ襭 ⥬ ਭ ᮣᮢ -
⥭ 襭. ⮩ 裡 뤥 ⨯ 䫨-
: ᮤঠ⥫, 易 । ᮤঠ -
⥫쭮, ᪨, ࠦ騩 樠쭮-\筮
ࠪ⨪ ᨮ쭮 ᯥ樠.
ᮧ ।, ன - 樠 ⥪ 饩
ᨮ쭮 ⥫쭮 饣 孨㬠.

⠤ 業 - ᯮᮡ ஢ ᮡ-
⨩, ஫.権 ⮯ ⬨樯 ஢樨
⭨ . ᯮᮡ: ନ஢,
ᯮ⠭, ᬥ蠭. ࠬ ।
ࠪ ࠧ ஢ ᢮ -
樨 楫 . ନ஢
ᯮᮡ, ⢨,
, ७; ᯮ⠭ -
⠥ த⢮ 祭, ⠥
ன.

襩 ᬥ蠭 ᯮᮡ
஢ ᮡ⨩, ᫥ -
饭 , ࠦ饬 孮 ந⢥-
, ⨢鮬 ⭮ ࠪ ᮡ-
⨩. ᮡ ᫥⢨ ᠬࠧ -
ঠ (᪠, 業 ।ᬠਢ ਥ
ᯥ⮢ ஭, ஢, 㧫 -
쭥襣 ந⢠ ࠡ .., ⮩
"ࠥ" ), -
஭ ९⥫, "-^騬 .

⢨ ଠ, ⭨-
, "䠬". ப
ਭ த ꥪ 樨,
⮬ ᠬ "" ⠪ ࠦ -
ঠ ॠ쭮 ⥫쭮: 㤮,
⢨ 㦭 ᮢ, ᮪饭 ப ந⢠
ࠡ, 㤭 ࠡ, ࠢ " -
" .. ᮡ "" ᠬ묨
ࠧ묨 - 窨 ᠭ - 樨, -
, ஢ । .. ᯮ짮 ""
, , 易⥫ ᫮ ஢
 . " ࠭" 騬 ᯮᮡ ⢮᪮-
諥, ନ ᯮᮡ ᯥ樠 ਭ -
⠭ 襭, ⢥⢥ ᥡ. -
஫ ⢨ ⭨ 뢠 -
஢ ஢ .
⮩ ࠦ oece^J ⠢ ⭨ - ।-
⠢᫥ ࠭ 㭪権, ਣ㯫
㯯 裡, ।⠢ -
⠯ .

᪠ ⢨ 來 ।-
⠢ ࠭⢥ ᯮ ⭨-
, ஥ ⢥ 祭 ᮧ ஢
⠭ ࠢ ன. ᮡ ࠧ饭 ⭨
ᠭ . ᪠ ⢨
⭨ ᮯ஢ ४ﬨ ⮤᪮
ࠪ ९⥫ .

⭮ ࠦ "-
⨭" ⮣ ࠣ ᨮ쭮 ⥫쭮,
. 饥 設⢮ ᠭ
ᮤন ࠬ, 室
, ⥯ ⠫樨 ࠪ 権 -
ࠡ⠭.

ࠧ ஫ 樠, ᫮ ⮬
⥬ ⢥ ⭮襭 (ᨮ,
樠쭮-᪨ .), ஫ 筮. -
塞 ⮬ ⥬ 筮 ⭮襭
(, , ⢥থ .), 樠 娩.
롮 ஫ । ꥪ⮬ 樨
楫ﬨ 祭, 裡 祬 ஫ ॠ-
ᨮ쭮 ⢨⥫쭮 (४, 砫쭨
, , ।⠢⥫ 饣 ࣠, 
ࠡ⭨ ..), ⠪ ᯥ樠 ஢
஫ (᪥⨪^ "७ "), ᫨ ॡ
⨦ 楫 ᮧ ஢ ⠭. 楫 ࠦ-
। ஭ ⭮ 樨
஫, ॠ쭮 騥 ⭮ ᯨᠭ ந-
⢠.

롮 㤠筮 ⠭ ஫ ᢨ⥫ ᮪
஢ ࠧࠡ稪 , ஫
᢮ࠧ "९஢" ᨮ ⢨-
⥫쭮 ⥬, ⮡ ⭨ -
⭮ ᢮.

᪠ ஫  ஢, 㯯 ᯮ
஫, ਢ祭 ⭨ ࣠樨
஢ ᯥ⨧. ᠭ ஫
᫥騥 : 祭 ஫ -
㥬 㯯; 㭪樨, 믮塞 ப, ࠢ
易: 樨 ᯮ ⭮ -
; ஫ ࠪਧ騥 筮 ⢠ -
.

ᠭ 権 ப ᫥騬:
- ᫮᭮ ᠭ ᢮ ଥ -
, ࠢ 易⥩ ப:

- 箭 ⢨ १⮢ ⠡筮 ଥ;

- ⬨᪮ ।⠢ ப, ᮮ-
饥 孮 ᨮ쭮 ⥫쭮,
१⮢ & ᪮ ଥ. ન ਬ஬ ॠ樨
⮣ ᯮᮡ 㦨 ਢ ਫ "".

ᯮᮡ 롨ࠥ ᨬ ᮤঠ
楫 , ⭮ ⠯. ஢樮 -
᢮ ଠ, ࠪ⨪ 筮-
.

⪮ । 㭪権 ப  ᫮ -
⮬ ࠧࠡ⪥ : 㦭 ⠢ 饭 㭪樨
᭮ ⥫쭮 ᯥ樠⮢, 㥬
. 㭪樨 㦠 ﬨ ப.

஢ ஫ 室
뢠 ப, ࠦ ⨢稢
ᮤঠ ꥪ 樨 楤 . -
楫ᮮࠧ ᨮ, 筮
஫, ᯮ ᯮᮡ ᮧ ஡,
䫨 権: "", "ନ", "ࢠ-
" .

祭 । ஫
㭪権 ப ⢥ ⠢ ⭨ ᫮
஢ 㯯. 㪠뢠 ⨬쭮, ᨬ-
쭮 ᫮ ⭨ ᥩ 㯯.
祭, ६ ⨥ 50 祫 १-
᭨ 䥪⨢. ⨬ ᫮ ⭨
 30 祫, 㯯 - 7 祫.

ਢ ਬ ப ஫ 㭪権
"", ᮤঠ ன  ࠧࠡ-
騬 ࠤ஭ 奬 묨 ࠬࠬ
ॠ 믮 , 묨 ᭠-
ࠪ^ (10). 믮
஫: 㪮⥫ ਣ ஢-ࠧࠡ稪, ࠧࠡ-
稪-, ࠧࠡ稪-ନ⥫, ।⠢⥫ 稪.

㭪樨, ⬥, ९⥫
। ⭨ ᢮ 㭪権 ஫
業 ࠡ, ᥡ 㭪 .
ࠪ⨪ ஢ "" 㣨 த -
뢠, 騥 ᯥ譮 ࠢ ⨬ 㭪-
ﬨ 뢠 १, 稬 ᮪, 祬
ᯮ짮 ࠤ樮 ⮤ ஢ ୮
ࠪ⨪㬠.

ࠢ . 㣨 ஢
, ࠦ 宫-᪨ ਭ樯 . -
ࠢ 室 ᠬ ꥪ 樨, 㫨஢-
⮩ ᭮ ࠢ ࠦ ࠪ⨪ ॠ
ᮢ , ⨯ 㥬
⢨⥫쭮. ⮬, ࠢ -
⮣, ᮧ , ⠪ ᠬ
 饭 ⢨⥫쭮.

㣮 筨 ࠢ - ࠪ⨪
୮ ࠧ뢠 祡 ⥫쭮 ஢
ଥ. ன . ᫨ ࠢ 뢠-
, ⮤᪨ ᯥ稢, ஦ ⨥
७᪮ ⨯, ஥ 筮 䥪⨢
। த 楫, 㤥 ன.

⥯ ⪮ ࠢ 楫 ꥪ
樨. ࠢ  ମ ,
稢 . ।-
⠢ ப ࠢ ࠢ, -
⬥ , ᫨ ᮮ⢥ .
 ⥫ ⨬㫨騬 䠪-
஬ , 稭 ᥡ
ࠬ 㦮 , ᮠࠬ, ⭨ ⮫쪮
祡, ᫥⮫᪮ .

ࠢ - ⨢襥 .
ண㥬 孮 ந-
⢠ 樠묨 ᠬ ⢮. ᭮ -
- ⭮ ࠧ ॠ쭨, ⠪ ஢,
᫮ ⥫쭮: । 樠 ⥪
ᨮ쭮 ⥫쭮.

஡ ࠢ ⥬⨧஢
᫥鮬 :

- ࠢ ᮤঠ ࠭祭,  鸞 ᯥ⮢
: 孮 , 易 ᮤঠ; ॣ
஢ 楤 ⤥ ⮢; ஫ 㭪樨
९⥫, ; ⥬ 殭; ᯮᮡ
⢨ ப; -
権;

- ᭮ ࠢ ᫨ ,
᢮ . ⨬쭮 ⢮ ⠪
ࠢ - 5-10, ।⠢ ᥩ 㤨ਨ
⮢ 孨᪨ ।. ,
⠪ ᪠ ⠪᪨ ࠢ ᯥ樠쭮 -
, ।⠢묨 㣨
( ஫ 樨 ப, ⥬ ஢ -
, ᪮ ।⠢ ..) 㫨-
ᮢ, ॡ ਭ 襭
⮢ ஢ ;

- ந ॠ쭮, ⠪ ஢ ⥪-
⮢ ࠢ ;

- ࠢ ᭮ 易 㣨 ࠬ-
, ० ᥣ ⥬ ⨬㫨஢ -
ﬨ ப.

ਬ ᭮ ࠢ : ண ᮡ
ॣ 㯫 ᨩ (10 ); 稪 易-
ਬ ࠧ ⥫ ଠ樨; ᯮ짮 -
, ⨢ ।⠢ ଠ樨; ⭨
⠢ 稪 ⠪ ࠧ, ⮡ -
⨢ (1).

⥬ 殭  ꥬ
⮬ 樮-஢ . ᯮ稢,
஭, ஫ ⢠ ਭ 襭 -
権 ॡ ᨮ쭮 ⥫쭮, -
- ᯮᮡ⢮' ࠧ뢠 ஢ 祡
⥫쭮. ⥬ 業 믮 㭪樨 ⮫쪮
஫, ᠬ஫ ࠧ䥮ᨮ쭮 ⮫-
, ᯥ稢 op^poae ஢, ⥫쭮 -
ᨮ쭮 ⨢樨 ⭨ .

⥬ 業 :

- । ᮤঠ⥫ 業 業 த-
誠 ⢠ ࠡ뢠 襭;

- ᯥ稢 । 冷 ⢨ -
⨦ 㠫 饣 १⮢, ࠧ稥 -
ᮢ ⭨, ୠ⨢ 襭, ஢-
⮫ ࠪ ࠮ ஢ 㯯;

- 業 ⥫쭮 筮 ⢠
⭨ , ᯠ譮 ࠡ ஢ 㯯.

஬ । 楫 業 ࠧࠡ⪥ -
業 㦭 ⠪ , 業,
㤥 , ந -
. ঠ 業 ࠪ⨪ ꥪ
樨.

㦭 室 ⮣, , ⮤-
ࠡ⪥, ॡ ﭭ ⥫⢠ ९-
⥫ ⥪. ⮬ ⥬ 殭
ந ० ᥣ ⥬ ᠬ業 ,
⥬ - ⥬ 業 ஭ ९⥫, -
.

ભ, 業 ஭ ९⥫, 㣨
⭨ ஢ 㯯  ⨢騬
䠪஬. ⮬ ᭮ ࠧࠡ稪, ,
⠪ ⮫쪮 稨 魮
⥬ ⨬樨, ࠧࠡ뢠 ஡ "⥦ -
" , ⢨ ப -
, , . ࠡ뢠 ஬
⠡ 業, 蠣, ७ 䮢,

29

࠭ (᪮஥ ࠭) ࠧ ⮫쪮
⭨, 騥 , 㦮 .
⠪ த "믠" ன, ᫮
ॢ頥 ᢮ த ࠭, , -
⢥ 楫 ⭨ ⭨ ன - , -
⨮ ࢮ , 祭 - ⠭ ਧ.
⠥ 㬥⮬ 祭 ᯨ⠭ 筮-
ᯥ樠.

ᯥ᪮ 祡-
⥫쭮 ⥫쭮  ࠧ뢠
ᮤঠ , ᮤঠ⥫ . ⮣, ⮡
, ।ਭ ᫮ ஢ 㬥⮢
ॠ쭮 祡 ⥫쭮 ᢮ 楫⭮ -
쭮 ⥫쭮 饣 ᯥ樠. ⥬
業 ᫮ ⠭ ਨ ⥭
। 樠 ⢨ ⭨, ନ-
, 室 ᨮ쭮 䨫 ⮢-
ᯮ樠 ⭮襭, ਭ ந⢥-
⨢, ⢥ 楫.

ਭ ॡ, , ᪨, ࠢ,
樨, ⠭, ॣ騥 孮᪨ -
ந⢠ ⮣ த ( 客
ந⢮). ⢨ ᮮ⢥⢨ ⠢
⥭⭮ ᯥ樠, ᨮ ,
஢ 䨪樨.

६ ॢ訥, ⦨訥 ࠢ -
樨, ⢨ ᯥ樠 ᮮ⢥⢨
⥭, "" ᯥ樠⮬. ,
⢮᪮ ᠬ ᢮ , ஥, ᪨ -
ࠫ쭮 ॢ襥 ࠧ , ப "몠-
" 蠣 . ⮬ ࠧ㬭 ६-
ࠧࠡ稪 ⨬㫨஢ ⭨
⠪, ⮡ ६ ⢮ " " - -
ப, ^業 (ᬮ - 뢠). -
⢮ " ", ⠪ ࠧ, ⮡ ,
, ⭥, ⨩ ஢ ᢮ ᨮ-
ॠ쭮. 㤥 ⢮᪨ ⨦ ⭨,

30

᫨ ᮢ襭 ࠢ, ਥ, -
. ⢮ - ந, "⬥" ண ⠭-
। , ணᨢ.

㭪樨 業, ⮬ ᪠, 믮
ᠬ ப (祬 業 襭 ଠ쭮:
"४⭮ 训^ "ᨢ '1 "⢮᪨ 室"^
権 ॡ ᢮ ஫, ⠪ ᯮ⥫ ᯥ樠쭮
ᮧ 楫 ஫ - ᯮ, ⨪, ।-
⠢⥫ 稪. ९⥫ 砥 業-
⥫쭮 㯯 ப ଠ -
, ⠪ ᢮ ଥ.

ᮮࠧ 來 ।⠢ 室 業,
ᯮᮡ 筮 , ᮡ ⠯
஢. ਬ 業, ਬ-
㬬 業 ਢ ᪠
뢮 ४. 㣨 ᯮ
⮤ ஢, ᭮ ⮤ ᯮ-
業.

९⥫, 䫥 ⭨ -
ਯ⨩ ⥫쭮 ᨨ, 饩
室 ⠢ 業, -
ᯨ뢠 㧪.

⥬ 業 㭪樨 ⥬ ⨬㫨஢ ᯮ-
ᮡ, ࠢ ⬥砥 , ⮬, -
砥 室 ꥤ 楫 ⭨-
饩 楫 ⨢, 業 筮
⨦ 饩 楫, ꥪ⨢ 業 १⮢ ᥩ
஢ ⥫쭮.

⮤᪨ ᪮஢ ⮣ -
, 祬 ࠦ ⢥: 믮
⠪- ࠡ, ⠪- ப, ⠪- -
.. ⮬ ⥫ ९⥫ -
ᮤঠ⥫ ࠧ 稭, ਢ 箭 -
⠬, ⢥ , ⮣ , 祬
⠪, 㦭 쭥襬, -
樥 . ⠭ 䠪஬ ᫮஢
⭨ ⥫쭮 ⥫쭮.


I
. . 쥢
᫥ ६ 宫, ⠪ 1;
㣨 㪨, ந室 ன
ࠪ⨪ ⮤ ࠡ, ⭮ -
ப ࠭ ࠧ筮 த .
⨢ ७ ࠪ⨪ ஢ -
易 冷 毮 ᮢ,
ࠢ 樠쭮 ࣠-
⭮襭 [1]. -
⠫ ᭮ ࠬ 㦥 ࠤ権, -
㤮⢮ ᮢ६ ᫮ 筮-
\11᪮ ॢ樨: ஬ ⮪ ଠ樨,
⨢ ଠ ⢮⢠, १ 㢥祭
㣠 饭. ⮬ 業 祭
-4] 뢠 ᪨ 窨 㠫쭮
樠쭮 ࠧ, ८ ਧᮢ, ᯮ-
ᮡ 室 奬. ।ਭ-
த⨢ ⪨ ⠭ 堭
樨 ࠧ뢮, ࠧ 孮-
⨪, 㠫 ⨢
⢮⢮, ७樠樥 樯-
ࠪ஬ ஡, ࠤ樮묨 ଠ -
ﬨ . ᥩ , ࠭
⥬,  ࠤ樮-
ଠ ࠡ⪨ ९ ࠧ 樮-
, ० ᥣ ॣ樨
஥ ஫ 筮 ⭮襭,
⮬ ᫥ ⠭ ।⢮ ନ-

. . 

஡ ᨮ쭮 祭 饣 -
樠쭮 ࠧ , ⥬
⠪ । ⮤, -
ᯥ稢 ࠧ⨥ 筮 ନ
祫 ᯮᮡ ᫥⥫᪮ ⢮᪨-
८ࠧ饣 ⭮襭 㦠饩 ⢨⥫-
.

/1:1 .箣-ᤠ᪮ ⥮ਨ
:1 ^^᪮ ^⭪ :)> ^筮 ᫮
:1, ᪮^ ᥤ ॠ쭮 ﭫ
᫥⥫᪮ ⢮᪮ ⭮襭 ⢨-
⥫쭮 砥 ࠩ । , ࠢ,
ନ஢ . ,
^ ᭥ 稭.

-, ᥩ ⥬ 祭
᢮ ᭮묨 ᪨ ਭ樯
ਥ஢ ࠢ ࠧ⨥ 筮 祫-
祭, ᯥ稢 ଯ஢-
筮-⥮᪮ 諥 , ⮥,
ନ ᠬ ᯮᮡ . ६ -
, ࠢ 砥 . . 뤮 f3J,
⢫ १ 來 ࠧ殢 -
⢨ ᢮ 騬 ⥬ אַ -
.
. . 뤮 ⮩ ࠡ.- ਮ
த⢠ ⢮᪮ 諥 뭥譥 -
, ந室 娩,, 쬠 -

ᮢ襯, ४ ९ ⠭ ࠤ-
⥬ 祭> 18]. ࠧ -
祭, 稭饥 砫쭮 誮 த-
饥 , ᥬ
쭥襣 ࠧ 祫, ᮧ
㤮 ࠨ ९த⨢ ⨫-
-᪨ ⥫쭮 諥.

-, । ꥪ⨢ -
⨢稥 ॡﬨ ॠ樨 ᨮ-
㭪権 ᢮묨 ਥ஢ -
⢥ ⥫쭮 祫, ஭,.
⠭ ⢮᪮ ॢ樮-८-
饥 ⭮襭 祫 饬 ந-
- 㣮. ꥪ⨢ 室 믮-
ᨮ 㭪権 ⨢ ⥭-
樨 ࠧ ᮢ襭⢮. , ^\
祭 ⠪, -^
⮬, ᥣ ,
⨢樨 祭. ⯥᭯, ஡
祭 - :> ⮫쪮 ஡ אַ
ନ஢ , ⠪ ஡ 稢
८ ᮯ⨢ 祭.

ࠧ, ⠭ ᭮, ᪮ 室
ࠪ᪨ 稬 ࠧࠡ⪠ ࣠樮
ࠧ, ॠ뢠 ਭ- ''
⨪ ࠧ饣 祭 [3].
६ ࠧ 뢠 1
ᯥ䨪 ᨮ쭮 ⥫쭮 楫
ᮡ ⥫쭮 ᫮ 祫. -
祭 ࠧ -
>. :!.111 ࠧ饣 祭 ⭮襭
11:1 .iio^ieU?

饥 ६ 㡥 ࠭
⥭ᨢ ࠧ ࠧ -.^-
⨢ _ ᮤ쭮-宫.᪮...⢨,
। ᫥ ஢-
祭 [1].

⨥ ᮢ६ ஢ 祭 -
室 ﭨ ⮤ 祭 樠쭮-
宫᪮ ⮢ ᨮ쭮 ࣠-
樮-ࠢ᪮ ⥫쭮 . ०-
ᥣ 뫮 易 
⮤ 樮 祭, ⭮:
஫ ⮤, ⮤ 権, -

⮤ i:i)iiTii4cci;oi'o 11.11 ⨭ ஫

. ⠪ -

^\ II i> 11,1111 ii ^^ii^i....-- .-,

砥 lie ⨢ ஢ ⥫쭮
宫᪨ ࠣ 筮 ⭨, . .
᪠, 騩 室 ,
⢫ ஢ ⥫쭮.

㦥 ᪠ ⢥ত ⮬,
祭 䥪⨢" ॠ-
樨 ਭ樯 ⨪ ࠧ饣 祭.
砥, ࠧ
⮫쪮 ᮬ । । ࠧ殢, ᪮-
1 ᮬ ࠢ ࠧ⨥ 筮. 襩
.窨 ७, ⢫ ࠢ ࠧ-
-, ⨥ 祭, ᮧ騥 ᫮
ji ந⢠ ஢ ⥫쭮. 宫-
'.'
, ^^ . . 쥢 . . 쪮, ।-
1 北 ⥫쭮, । i. -⨢ ன -
1 ᠬ ⢫ [8, 9]. 種,
' ⠪ ।  ஭ ન-

ꥪ⨢-⨢樮 ᯥ ஢ \
⥫쭮, ࠪਧ ᯥ䨪 ᮤঠ 1
ᮢ. ஭ । -
, ᫨ ࠪ⨪ -
᪨ ᮡ⥩ ⥫룮 ᮢ, -
ᮡ⢥ ᯥ稢 ᮢ ⨢
। ⥫쭮 ᠬ. ᮡ-
ﬨ  ० ᥣ 䫥ᨢ -")
ࠢ ᠬ࣠ ᯮᮡ ⢫- \
⥫쭮. ....---_-..

ࠧ, .஢ ⥫쭮/ࠪਧ-
ᠬ ᮧ⥫쭮 ࣠樨 ᯮᮡ -
⢫ ⥫쭮, ᭮뢠 -
ᨨ ⨢ ᪮ ⢨ -
ঠ த^, ஢ 㭪権 . 쪮
⮣, ꥪ ⥫쭮 稭 -
⢫ ࣠.毮 ⯨ IIOB'.^IV ,
।⮬ ᯮ ⥫쭮 co;(ep;K.iiiiie -
. ioiiopim. 11:111111;11111111 jn-poitoU I^G.-'
TeAbiiocTiij ii ^骜^ ஢ ⭮襭.

" ⪠ ࠪ⨪ ᯥ᪨ -
⥩ 䫥ᨢ ᠬ࣠樨 ஢
⥫쭮 ⢥ত, 㯠
䥪⨢ 堭 ࠧ 祫. 䫥-
ᨢ, ᪮, ᫨⥫ ࣠樮
஢ ⥫쭮^ନ ꥪ-
᫥⥫᪮ ⢮᪮ ⭮襭 ⢨-
⥫쭮. 砥, , ᮧ ⮩ '
ଥ ᫮ ஢ - i'
⥫쭮 ⥬ ᠬ ⠭ ᮡ⢥- ;
ᯮᮡ ⨭ ᮮ࣠. - \
᫮, ࠪ᪨ ନ㥬 ᮤ-
⥫쭮 , ⠪ ࠧ, ⢫塞
ࠧ饥 祭, _j

ப ࠭ 饥 ६ - '
^ 뢠 㤮⢮⥫묨
窨 ७ 楫 ᨮ쯮 - \
祭. 饬 ^ ।
᭮ ࠧ ᢮ ࣠樨: )
㥬 , ࠦ ᨬ
, ந室
ﭨ ⢨ 襭 ⭨-
; ) ⥬ । ப 襭
⢨, 뢠 , १-

। . ਭ樯 ஥-
㥬 ᮢ -
, 묨 . 室 饣
ᨮ쭮 , ப ਭ 襭
II II 1)11 殈 裡 १ ᢮
01111. ⥫쭮, 騥 ᫮
७樨 樨 㣨 ⭨
.111>>11111?^=1⢨ﬨ.

?1.1 ᯮᮡ ⢫ -
" liTiBHoi'o noiicx.s ਬ^ । ࠧ-
y^fOM ᯅ" 室 ஡ -
J3- ^⯥ >>.^^smlallle ⮫ -
=--? ^", .^ * - ; ⨢
^--^ :- ᮤঠ⥫ ஡. ⮬

- -. 饭, ^-7 - , ᯮᮡ ⨦-
^- ^- ᮣᮢ-=_^^ ९⢥ 筮 ᢠ-
^^^-i ⭨-^- 饭 ଠ [41.
' -''.⥨ ⮣ ॡ ᯥ樠쭠 ࠡ

-^^樯 ࠧ.^^-- 䫨 権

-"-'-ci ᮤঠ-^= ࠪ ।⭮
'-L^SOU . ⢫ ⢨ -
:- ^稢 - ᯠ쭠 ^⊡^ड栤.

- -?~ ^~-⨯ ஡⨧樨 ࠢ
z^izie ⯨-  祭 -

- -- 稬 npg ' ' - ᨮ -


^'~t^ooeco ᯥ祭. 㦮 -
^- i .-^ ^ࠪਧ ⢮ -

権 ⮫ 祪 ७ , ᯥ樠-
⢨ﬨ  室 㦤 ᭮-
஡, ﭭ ࣠樥 ࠢ
⨢ ᯮᮡ ᫨⥫쭮 ⥫쭮.
᫮ ⠪ ⥭ᨢ 㭪樮-
஢ ⢨ 樨,
ᠬ 騥 室묨
襭 ᯮᮡ ࠡ, 諥-
⥫쭮. 砥 ࣠-
樮 ।ᬠਢ ᯥ樠쭠 㦡
⮤᪮ ᯥ祭 ।⢠, ᮧ -
⢥ 㯯7~0 ࠥ ᯥ樠⮢,
ᯮᮡ ⮤ 襭 ஡, -
騬 , ᨮ쭮
ਥ஢ ࠧࠡ ⠪ ᯮᮡ. -
ᨨ 㦭 ஡ 㦡
⮤᪮ ᯥ祯 ।.1_],1 - '
ii.iii ࠢ ⥫쭮 ⭨ ;
⨨ ⢮ ࠧࠡ ᯮᮡ 1
, । ⮢ '
襭.

宫᪮ ᯥ祭. ࣠樮 -
- ᥣ ᫮ ࠧ -
⥫㠫 樠 ⢨ ⭨-
ᮡ ।⠢⥫ﬨ ࠧ
࣠樮 㦡. 祢, ⠪ ࣠-
஢ ࠪਧ
ࠧࠧ묨 樠쭮-宫᪨ 䥭-
, ﭨ 㦭 易⥫쭮 뢠
棫 ࠯ 室 ᥩ . ⮣
.栥 祭 ᫥,
⢫塞 ᯥ樠쭮 㭪樮쭮 㦡
宫᪮ ᯥ祯. 宫᪠ 㦡
।⠢⥫ ᮮ⢥ 㯯 ⢫)
⨢ ࣠樨 楫 ঠ)
⥫쭮 宫᪮ , ᫨ -
⢫ 宫᪮ ४樨. -
஡ 室 ஢ ⢨ ஦-
⥫ 䥪⨢ ᫥-
⢨, 室 ४஢ ࣠樮-
묨 ࠢ騬 ⢨ﬨ.

஬ ⮣, ᯥ樠 宫᪮ 㦡
⢫ 祭 ᭮ ᮢ -

55

⨢ ⢨. ᭮ -
" 祯 ᫥  ࠧࠡ-
饥 ६ 1. .䨪樮(>
.^^^௭ II ⢨  ᮢ-
⭮ ⥫쭮 {10}.

孨᪮ ᯥ祭. ࣠樮 ࠢ-
᪨ ᯥ譮 ᢮ ࣠樨 ॡ
⢮ । 孨᪮ ࠪ.  ⭮-
।⢠ ⮡ࠦ ଠ樨 ⢨
⭨, ।⢠ ।⠢ १⮢ -
)1, , ⥬ ॣ樨 ࠡ -
ᮢ . ('. ,
᫠/ ୮ ࠡ
㦡 孨᪮ ᯥ祭. ⮬ -
樮 ᯥ樠쭮 ।ᬠਢ ᮧ-
ணࠬ ࣠樨 ஢ -
᪨ ᯥ祭.

ࠧ, ࣠樮 -
।⠢ ᮡ ⥬ ⨯ ⭮襭:
㦡 .
奬筮 ⭮襭 ।⠢ . 1.

⢫ 樮-
᪮ 樠쭮-宫᪮ ⢨
. 㦡 ஡⨧樨, 㦡 ।
宫᪮ ᯥ祭 ᮡ 室

⭮襭 樨 ᮣᮢ ᢮ ⢨
࣠ࠬ. ஬ ⮣, 㦡 ࣠樮-
⢨ 室 ⭮襭 ᯥ祭 -
ᯥ⭮ ࣠ࠬ -
祭. __ _. .__.._..

^ᮡ ९ ]_^].1^
11_^.)⫨饨 㣨 ஢ , '
 ﭭ 䫥ᨢ ⮡ࠦ-:
11_ ᮢ ஢ ⢨ ࠧ {
権 । 殬 ⭨. ન- \
ࠧ稩 ᨬ ।-
⥫㠫묨 ।⠢ﬨ '")樠묨
⯮襭ﬨ ⢨ﬨ
ᯮ ⥬ ⮡ࠦ ஢ -
ᮢ ⮡ࠦ ^ . "
⥬ '䯧"'^l'^oro ࠧ?" ࠯ -
⥫ﬨ II ࠬ ⭨᪮ ⤮
1')뫯 ᨮ.짮. 11110-. lll^-pafioTiii-⭨-
祭 ⨯ ࣠஢
㯯 ᯥ祯 騬 室 ࠡ -
ᠬ. ६ ࣠ ४-
宫᪮ ࠡ, ⢫
㣥⨢ ⢨ ⭨ ࠧ
ଠ. ࣠ । ⨢
⥣ ࣠樨 ᫥饣 横 .

⠯ ᢮ ᭮ -
横 ஢ . -
, 뢠 ஢ ஢
祭, ᮧ ᮡ ⣬ 樮 -
ᮭ ன ⠭ 宫᪨ 堭-
MI)U ᫨⥫쭮 ࠡ ⭨. ஢ -
।쭠 業 १⮢ 㦥
ᥩ ⥫쭮 䥪⨢-
࣠樮 . 襤訥 -
祭 㪮⥫ ᢮ 筮
⠭ ਥ 묨 ᯮ-
।⢠ ࠡ. ନ ᯮᮡ
ᮡ⢥ ⢨, ᪨ 室
ࠢ ᠬ࣠.

筮, । ⮨ ⢮ 襭-
஡, ⠪ ⨪ ⨭, -
१⮢ 祭, ⠡쭮 ନ㥬
⠭. 襭 - 쭥襩 ⭮
筮-ࠪ᪮ ⥫쭮.

᫥ ६ 樮 室
ப ਬ ᠬ ࠧ : ᭮
, ⠪ 樮, , -
, ࠧ, த᪮ ஢, ਨ. 樮-
ᯮ ⮢ ᯥ樠⮢ ᮮ⢥-
, ⠪ 祭 ᫥, ண,
஡஢ 砥 . ࠡ뢠 樮-
ᯮᮡ 㭨樨 ᯥ樠⠬ ࠧ
⥩, ᮡ 饣.

ᠭ ⮣ ⮤ ࠧ ନ.
筮, ᫨ ஢ ⠬, 뢠 -
ன ( bueineee game ), ० - ࠢ᪮ ( management
game ^ 樮. , த᪮ -
, ࠢ, ᯮ ନ "樮 "
(simulation game ). ࠭ 騬, ,
 ନ "樮 ", "஢ -
", 宣 ᠬ ନ । ᯥ樠-
⮢ . ᯮ짮 ନ "樮 " 易
뤥 ⢥ ࠪ⨪ ⮣ ⮤. -
, 祭 ப ।⢥
ᯥਬ஢ ᮧ 㫨஢ ﬨ, -
⠬, 騬 ॠ ꥪ 祭. 樠 㪠
ப ࠭ 稫 設 , ॠ
䮯 ⮩ ᫥㥬 ⥬. 㣮 -
஭, ᮡ⢥ ஢ ⮤, ⭨
ਭ ᥡ । ஫, 㯠 ।⢥
⢨ 㣮, ६ ⨣ ᢮ ஫
楫. ।, "஢ ⠯" "樮

4

" ꥤ 室. ᭮뢠
⤠, ॠ쭮 , ।⠢ ᮡ -
饭 ⢨⥫쭮. ࠧ, ᭮
樮 , ॠ
⢨ ⭨ . ᥡ ஫
⨢ ࠡ⭨ ᪨ ⥫ ࠧ뢠-
宧⢥, ࠢ -
ᨬ ᮤঠ . ࠤ樮 ⠪' ન-
⮣ 䠪, 樮 
"쥧묨" ࠬ , ࠧ祭, 宬
..

ᯥ樠쭮 ⬥, 樮
室 ⫨ 㣨 ⨢ ⮤ 祭,
஭, ⮤ 樠쭮-宫᪮ ७ - -
. ਧ, ⮬ -
: ନ 㯮ॡ ० ⠪ ࠧ
⮤ 㯯 , ஫ (⠪ ᠬ ᥡ
筮 ࠧத ) -
騬 ⨥ " ". 㤭
砥 筮 ⥮᪮ 䫥ᨨ -
᪨ ᫮ ⮤, ⠪ ⢨ ⥮-
ਥ, ᭮ 뫮 ஢ ࠢ
ࠪ⨪ 䨪. 騥 ⪨ -
䨪樨 㡮 ᪨ (᫥ ࠧ -
᪨ ᫮ ࠧ
ࠪ⨪ ) ⥮᪨ ࠪ.

㦥 ⬥砫 , ⫨⥫ ਧ ᮡ⢥
樮  稥 樮
( ⠪ 뢠 ࣠-⥫쭮, ஫
樮 ). ਧ
筮 ଠ 騬 ⮬ ⮤? ।-
稥 樮 魮 ஢ ⮤?
⮣, ⮡ ⢥ , 室 , -
᪨ "⮨" ⨥ 樮 ஫
ࠥ ࣠樨 ⥫쭮 祫 . ।⠢,
宫᪮ 窨 ७ 樮 -
ᬮ७ ᯥ᪮ ਠ쭮 ଥ ਥ-
஢筠 ந ⥫쭮. ⢨⥫쭮,
ᮧ⥫ த뢠 ஬ ࠡ , ࣠-
ᨮ ⥫쭮. ⮫쪮 
堭, 㦨, ।騥 "" 㭪樮஢

i'^Ol 5

ࠧ ⮩ 쭮ᣨ, । -
祭) ஡ ᠬᣮ⥫쭮 㭪-
⮢ ᣥ, ࠧࠡ稪 ᪮஢ ;
1 ⮣ ⮡ ᮧ 樮 ,  -
쥧 ᫥⥫ ࠡ. ࣠ ᭮
⠪ ࠧ 뤥 樮 -
⥬ ࠢ, ਢ ப -
室 ࠦ 楫, .. ᢮ ਥ஢-
ந ⥫쭮.

᫨ ।⠢ ᥡ ⠪ ॠ쭮 樠쭮
࠭⢮, ஬ 뢠 "ᮯ⨢" ਠ
ॠ樨 륤 ஬ ⮬ , -
⢮ 11&. ᨫ쭮 ⠪ 㡥.
⫨稥 ࠭ 窨 ७ ⮬, ।-
⠢ ᮡ ⢮ ࠭祭 ᢮, ।⠢
, 堭 뢠, ந
ᮡ ⮫쪮 ᥢ, ᪮쪮 ⮫
⪮ ନ஢ ॠ쭮 (,
"", 祬 ॠ쭠 , ⠪ 뢠
ॠ쭮 襭 ⮩ ஡,
ॠ쭮 宫᪨, ਡ , -
, 襭 ⮩ ).

᫨ ࠢ ⠪ ࠧ ⥭
⮩ 樥, ன 祫 ⠫ ஫ ,
㢨 न ⫨, ᫮ ⢨ -
樮 ᫥, , ।饩 譥
ਠ ( ⥬ ஢ ࠢ) ᯫ樨 -
஢筮 ࣠樨 ⥫쭮. ஫
祫 ⠫ । 樥, -
⢨ ⢥ 娩 "࣠", ஬
ॠ ⥫쭮, 室 쭮 ந.
⮣, ⮡ २ , ࠢ驩-ᯮ⥫ ⮩
஫ ਢ "" ᮤঠ -
쭮 ⥫쭮. ਢᥭ,筮, ⮫쪮
᭮ 㡮 ந ⥫쭮, 樠
஫, ࠧ뢠 ஡ 㬥 ᮧ, 䫥஢
⥫쭮 , ன ⢫.
, ⭨ । த ࠡ ४-
樨 cacioMs ஢, ࠥ 室 ॠ쭮
-쭮. , ࠧ

, 룠 ^ 橯 (.. -ᣥ⢥ ࠢ-
) ᣢ. 砩 室 ஫
宦 ᠭ ..᫠᪨ 㤪ᣨ -
: ⢨, ஥ ." ?^ ॠ-
, 믮 業. 稭 : 祬 -
⢨ "", .. 렣஠ 믮. ⥬
ᮧ 믮 ਥ. -
ࠥ ॠ樨. 㣨 ⬥砥
䠪: ஫ 䥪⨢, " ", ஦-
, ᫨ ⭨ ।⢥ ந-
⥫쭮. , ࣠檨 ॣ -
⢥ ॣ, 稭-;?
⥮᪨ ਠ ஡, ॢ "ॣ*
⥮ .

襨 ᭨  䠪:
砩 ࠧ稥 ਬ ஫-
. ⥬, । -
⠬ 묨, ⮬ ᭮ ਫ ⮤ - -
⨪, , ஫ । 樠-
묨 宫, ⮬ ᭮ ਬ -
७ 㭨⨢ 몮. ⥫ ભ 砩-
. ஡ ࣠ , -
ᮡ⢥ 饭! 祭 ०
ᥣ ⮬, 宫 ⥮᪨ ।⠢-
饭, ᠭ ਥ-
஢筮 ᭮ ⥫쭮, -
᭮ 樮 , 㣮 ஭,
᪠, ࠢ᪠ 㣨 ⥫쭮⥩
ࠧ । ᣥ
䫥ᨨ ஢, ⢨⥫쭮 -
뢠 ॠ ? ।⠢ (
⥬᪨ ) ᪨ 樠 ,
ᮢ६ '㪥.

㦤 ᠬ⥫쭮 ࠡ

ᬠਢ 楫 ஢ ਬ -
, ᫥ 뤥 ᭮ ࠢ: 1) ᫥-
, ࠢ ..; 2) &, ⮢
९⮢ 㪮 ஢; 3) ⡮,
஢.

⮤ ᫥ ⢥' 㪠

楫 樮, ⭮,
⮤ ᫥ ᪨, 樠 -
㪠. ⠫ ந -
樠쭮 ᪮ ⥫쭮 ᫮.
⮤ ᯥ樠⠬ ᨭ⥧஢ ꥪ -
᢮⢠. ࠧ, ᠬ ᮧ , ᭮
ன ⥧ ।⠢ ⢥
堭 ᫥㥬 ⥬, 㯠 ᯮᮡ
஢ન ⥧. ^ ஭, ᫥⥫ -
⨢ 訢 砥 , ६
, ୮ ஢ ᫥, ࠢ १ -
뢠 .. ࠢ १⮢ ந뢠 ᮮ⢥-
⥫ ॠ쭮 ⥬ (ਬ, ᪮)
㢨 ࠭ 㥬 ⥬,
ᮢ襭⢮. ᭮ १⮢ ஢
⠪ 䥤㫨 ࠧࠡ ⥧. -
ᬠਢ ⢥筮 ᯥਬ
᪨, 樠 㪠. ਧ,
⠪ 砥  ᯥਬ⮬ 祭 ࠭.
ᯥਬ, ᫨ 業ࠫ ᫮ 
ᯥ樠쭮 ஢ ⭨ ࠢ -
஢ 樨 (묨 ᫮,ନ ᮡ ० ⥫-
⭨) ਭ⨥ ⭨ ࠢ. 㣮
஭, 饥 ६ ⠭ , ᯥਬ
ࠤ樮, ⢥砮 ਠ
樠 㪠, .. ꥪ⮬ 㬠 樠
㪠  筮 ᮧ ꥪ.
⮬ ᯥਬ ᠬ 䠪⮬ ᢮ ᫥
饭 "ꥪ" ᫥, 磻 ⠪ 뢠 "ꥪ-
⮬" ᫥ ᯥਬ஬ ⭮襭
ਭ樯쭮 ⮫, 祬 ⢥ 㪠:
ᨬ ⭮襭 饭, ⢨, ﭨ

""^ 13

ꥪ⮢ .. ⮤ ᫥ 室
ࠬ ⢥筮 ࠤ ᫥ ꥪ⨢
頥 ⮤, ஦ 㬠
樠 㪠. 㣮 , ᪮쪮 㤠 ࠬ
⮤ ᮧ ᯮ짮. ࠫ쭮 ⥬
 饭 ᠬ ࠧ ᪮, ஥ -
⠪ ⢨⥫쭮 ਢ १
, 뫨 ।ᬮ७ ࠭ ࠬ^ 㪠-
뢠 .., "ᠬ 㡮 ஢ ᮤঠ 뢠
१ 饭 ப ࣠ . ⠪ 饭
饥 祭 ஢७ ⥩᪨ . ࠢ
믮 ஫ ᢮ࠧ 몠. ஭ "।-
⥫", ࠧ ⮬ 몥 ᢮ ७ -
८ ࠢ" 7. .201].

⮤ 祭

ࠡ⪠ ⮤ ⥫쭮 ⥯ 易
⥬ ࠪ᪨ 砬', ⠫ 祭,
⭮ ⮢ ९⮢ 㪮 ஢. ।
ᯥ樠⠬ ⠫ ᪠ ⠪ ⮤ 祭,
ࠪ᪮ ⥫쭮 ⮣,
㯨 ॠ쭠 砫 ॠ쭠 ⥫쭮, ^-
⠪ , । ᫮. -

14

⠪ ࠤ樮 "ࡠ" ⮤ 祭, -
樨, ᥬ᪨ , 㦤 ᫥⥫ ᪠
ᯮᮡ । , ଠ樨, . 樮
, ந騥 ॠ ᫮ ࠪ᪮
⥫쭮, ⠫ ⠪ ⮤ 祪.
ࠢ 祭 孨 ਭ 襭, 㬥
ࠪ⨪ ਬ ⥮᪨ , 祭 㣨 -
, 㣮 ஭, 騥 㡥 室 ⥮-
᪮ ⮢ ࠪ᪮ ⥫쭮, ⠪ -
।⠢ ⮩ ॠ쭮, ஡, ᢠ
室 ⥮ਨ, 믮 ஫, ਮ-
모 饭, ⢨ 쬨 .. , ⫨-
稥 ࠤ樮 ⮤ 祭, ० ᥣ ࠧ-
騩 䥪, ॢ 騬; ந室
⮫쪮 祭, 뢠 ⢨ 楫 筮
⭨, ந室 ⠭. १
⬥砥 饥 襭 ⨢樨 祭
।, ⨢ , ࠦ, ⢮᪮ -
᪠, ᯥਬ஢ .. 㣮 ஭, ᠬ -
⢥ ந ࠪ.

砫 ⠤ ࠧ ⮤ 뫨 ।ਭ ⪨
ᯮ짮 奢᪮ 楯樨 祭 ᭥
䥪⮢ , २⢥ ᯮ짮 ࠡ
.ठ, ࠦ騥 ࠧ ୤᪨ -
祭. ᪮ ⠫ 祢 ⮫쪮 㧮 奬,
אַ ⨢稥 ⤥ ஢ .
60- . ந諠 ८⥭ ࠡ .㭥.
㫨஢ 祭 ᮮ⢥⢮ ࠪ-
⨪ ஢ , ⠪ ᭮뢠 ,
訬 ᯮᮡ ਮॣ 몮  饭
, ࠬ, 樨 ᪨
⮤.

, ਭ⨥ ஢ ஫, ஫ ᯥ-
⢥ ⨢ ந ࠪ ᢮.
⢨⥫쭮, 室 , ᫥⥫쭮,
ࠧ 堭, ࣠ 祭 ^ଠ樨,
ࠡ , ⮫쪮 魠 , ॢ碥 -
"ॡ⥫". 娩 ஠ 室
饭, ⥮⨧஢, ⠢ 室
ਠ.
15

। 㣨 䠪஢, ᯥ稢 襭 ⨢樨
祭-ᮧ ଠ쭮 祭, 室-
⢨, 㤮⢮७ ࠧ ॡ-
⥩ , ८ ।㡥 ࠤ樮 -
祭 ..

᫮ ஢ ⥫쭮, ⢨ ᪠ 㤠 -
⮬, 祫 ᥡ ६ ᫠
⢨ ⥬ ⠭, 뢠 ࠭ 㯭
ଠ樨 (᫥⢨ ᥫ⨢ ⢨ ⠭ 堭-
). ந室 ७ ⥬
ॠ ⠭ 祫.

, ᮪ 業 饩 ୮
, ﭭ ᪠뢠 ᪨ 砭
⮤. ᮬ ⠢ ॠ筮 ,
ᮮ⢥⢨ ⢨ ⭨ ॠ쭮 樨,
७ 몮, 祭 ,
ॠ ⢨⥫쭮 .. 㣮 ஭, -
אַ ⨢ ࠪ. ᨫ 譥 ॠ筮-
, ஢, ᪫砥 -
⭮襭, , ᯥਬ஢ .. -
⨪ ᨫ ࠧ ᥬ ᪫祭 ᯥ樠-
⠬ ⥧ ⢥ ⨢樨 祭,
饩 , 樮쭮 饭. ᪠뢠
ᥭ, ᠬ 騩 䥪 祭 ,
㯠 ᪮॥ ࠧ祭 -"ࠧ, ".

ਠ, ० ᢣ ᫥ ⬥
祢 ࠣ୮ ᪠뢠 㦤
⮤ 祭, ᪨ ࠪ. 稭
易 ⥬, ࠧ , ࠧ
஢.

騩 易 ⢨ ⥮᪮ ᫥-
, ⭮ ᬮ७ ⮤ 祭.
ਬ"᫥", ⪮ ࠢ-
, 楫 ⮩ ⭮ , 堭,
ᯥ稢 ⨦ 楫. 㣮
ᯥ . 襭 䥪⨢ ஢ ⮤
祭, ⮫쪮 ⬥砫, ॡ ᯮ짮 ⮩
楯樨 祭, 宫᪨ ।⠢,
᭮ ࠧࠡ⪥ ஢ -
樮 . 뢠, 楯 㤥 ⮬
ᯮ짮, ࣠ ᠬ묨

16

ࠧ묨 ᯮᮡ. , ਥ 奢 楯
祭 ।, ᢮ 몮 .
⥬ "஡ 訡", i,l.. 뫠 ᤥ ⪠ ਬ-
⥮ਨ ୮ ନ஢ ⢥-
⢨ 祭 ⥫쭮 ॣ஢. ண-
ᯥਬ⠫쭮 ᫥ , "
ன ⥫쭮 ⭮ ࠪ᪮ ⥫쭮-
... ந室 ⥫쭮 ॥ 䥪⨢, ᫨
뤥 ⮤ "஡ 訡", ᭮ ।-
⥫쭮 뤥 奬 ਥ஢筮 ᭮ ⢨" [
17


⡮ ஢

ᯮ짮 樮 -
⨪ ⡮ ஢. ⠥, 冷 -
ࠢ ⨪,஢ ᭮ -
⥪⮢,  ᮡ, 㬥
祫 ।⢥ ⥫쭮, ந饩 ॠ-
. ।⠢ ᮬ⥫, ⮡ ࠤ樮 -
楤 ⨪ 砥 뫨 .
ࠤ樮 ⨪ ࠢ  ⮣,
祫 (, ᢮): ,  ,
ࠢ 楫 ࠧ⨥ 筮, ८ ࠭祭,
室 । ᮡ⢥ ⥩. ࠧ, ⠭-
᪨ 室 ⨢ 室
⥭樨 . , 砥 㬥⭥ 뫮
⮫쪮 譥 ⨪, ᪮쪮 ᠬ-
⨪ ⭨. ᬠਢ ᯥ⨢
ࠧ ⮤, ⭮ ᫥ 
⭨ ⠫ 祩 ᠫ⨪.ॣ 宫᪨ ࠡ ᣨ 樮
᪮쪨 ࠢ. ० ᥣ 樮
㯨 ᫥ 宫᪨ ୮ᣥ.
㣮 ࠡ 易 室 ꥪ
᫥. , , ࠬ 宫᪮ ࠤ樨 ࠧ-
ᠡ뢠 樮 襭 ࠪ᪨ -
宣࠯ ᣨ.

᫥ 宫

ࠤ樮 ᯥਬ, ᢮ ६ ࠢ訩
஫ 宫᪮ 㪨, ᫥
६ 㤮北 宫. ᣢ ०
ᥣ 뢠 ᣢ, ࢠ ࠣ୮ ᯥ-
ਬ ॠ쭮 , ᫥ 祫 -
⭮ ᥬ ࠧ ⢥ . 裡
⨬ 宫 ᠬ ࠧ ࠢ ਥ権 -
ᨬ쭮 ਡ 権 ᫥-
宫᪨ .

⮡ 業 ⢥ ⮤
宫᪮ ᫥ᢠ, ᫥ ᫥-
騥 ᮡ.

1. 宫᪮ ᫥ 뢠 ࠩ >
䠪, 樮 ந
᪠ ᪠ ⥫쭮 祫-
⢥ . (।
) ந ⢨⥫쭮 樨,
᫥ 祫 ᫮, ᨬ쭮 -
. ⬥ ᮢ᪨ ᯥ樠 -
, "... ᠬ ... , -
ᯥ᪮ ⥫쭮, ᫮ ࠪ⨪ -
ࠢ ॠ쭮 ⢨⥫쭮 ᫮... -
஢ ⠪ ⢥ - ० ᥣ ஢-
ᯥ᪮ 祫᪮ ⥫쭮, ࠢ, -
⨢ ⥫쭮..."[5, . . 㤭 ८業 祭
⮣ 䠪 - ᫥ ஢ ⥫쭮 (
⢨ 権) 㤭 ⢨ - -
ࠤ樮 ᯥਬ⮢ ⮩ ..

19

⭮ ந ⭮ ࠪ-
᪮ ⥫쭮 ⢥ ᤥ-
᫥ ।⮬ 宫᪮ 祭.

2. 筮 ⭨. 稥 -
⭮ 祭 ⭨ ࠧ뢠 樨, -
㡨 ० 室 権  ન
᪨ 䠪⮬. ࠪ᪨ ࠡ, 饭 -
⮤ 樮 , ⬥砥 樮-
쭠 饭, 樮쭠 拉, 㪠뢠
襭 ⨢樨 祭, 㦤 砥
।.

'樮 뢠 稬묨 ⭨
㥬 権 ॠ 稬
ᠬ 㥬 ஡. , -
᢮ 饩 ᨮ쭮 ⥫쭮, ࠡ-
⮩, ᫥ 㥬 ॠ쭮, ஢ ᥡ, ᢮
ࠪ᪮ ⥫쭮, த஢ ᢮
⨦ ⨦ .

⮫쪮 ॠ 稬 ⨢ -
㡮 筮⭠ 祭 ⭨ . -
室 ᬮ ᮡ ப ⭮襭 -
ᮢ. ⥫쭠 , ⭨
ॠ쭮 ⢮ । ⥫⢠, ᤥ -
ॠ ᢮ . ﭨ 㥬
⥬, ࠧ ⮢ 㯠 ।-
⢥ ᫥⢨, १ ᠬ⥫ ⢨ ⭨.
㣨 ᮡ⥩ , ⠪ ஢
⢥ 痢 ⭮襭 ⥬, ᮪饭 ६
࠭⢥ ࢠ, 稥 筮 ண ⥬
ࠢ, ꥪ⨢ ⮢ ਭ 襭,
ࠧ 쭮 筮 業 ꥪ⨢ १ ᢮
⢨ . ᫮ ஢ ⥫쭮 뢠 ⠪
ન, ० ⭨
஢ ᮡ⨩, ᠭ -
.

3. ந ⥫쭮 ⢫ ᫮ -
ᨣ쭮 । ⭮襭 ⮣ 襭, ஥
. ࠧ । -
-ࠧ. 砥 "⪮" 樨 । 롮
^ ୠ 襭. "᢮" ,

20

ਡ ᫮ ॠ쭮 ⢨⥫쭮 -
楫⭮, ⭨ ᠬ 㫨 ஡
࠭祭 ᢮ 襭 ⢨.
⭨ ⪮ ஢ 楫 ᯮᮡ 먣
, 㣨-樨, 騥 , ।⠢ -
᢮; ᠬ ⠢ । ᮡ 楫
ᯮ짮 ⨦ ।⢠, ' த⠢-
ࠢ . ࠪ । ஢ 権,
।⮨ ⭮ 砥 ᯥ樠쭮.

ந 䫨 樨 ⮣ 롮
⮣ 襭 ਮ⠥ ࠬ ࠪ.
ঠ 䫨⮢ ᠬ ࠧ ࠧ 宫-
᪨ ᫥⢨ 祭 ⭨ -
᫮. 裡 ᫥ 筮 ᮡ 祭
ਮ 䫨 ᠬ ࠧ ⮢ -
, ப ।⠢ 롮
. 㣮 砥 ⭨ ࠭ ⠢ ࠢ
᫮, ஦騥 ꥪ⨢ ^ ᨣ樨, -
⠢ 롮.

ᯮ짮 ⢥ ᫥-
楫⭮ ⥫쭮 ᮡ 裡 祭
筮⭮ ॣ樨 ⠥ ᮮ⭮襭 ஢ ॠ-
⥫쭮. 襭 ஡ 室 뢠
᫥騥 ⢥ .

㥬 権 ॠ묨, 稬
⭨ 뢠 䨪 ᯮ塞 ஫.,
⮦⢫ "஢ " "ॠ쭮 ". ⮬
宫 㪠뢠 ॠ쭮 ० 室 :
"...ᬮ ᫮ ஢ 檯, ⢠,
뢠 騩,  묨, ॠ묨. -
묨  , , ࠧ뢠,
ॠ , ᫮, 稬
饣" 2,c.l9

㣮 ஭, ।⠢ ᮡ ⢥-
樨 ᯥ樠쭮 ࠧࠡ⠭묨 ࠢ,
饣 ﭭ ⠢ , "㦠"
襭 䫨⮢, ஡ .. ⢨ ᫮ ஢
権  㥬 ⭨ ஭
樠 ⮢, ⢨ ᠭ権 ᫥⢨ ஢
⢨ ॠ쭮 . 宫᪨ ᫥⢨
鸞 㣨 ᮡ⥩  ,
*-/30 21

㬥 ᮧ⥫ ஫ 筮 ᢮ .
, ᫮, ꥪ ࠢ -
묨 ⢨ﬨ 室 ॠ쭮 樨, -
宫᪨ 堭 ॣ樨 ⥫쭮- ஭
᫮ ࠧ 筮. 裡 ⨬ 㬥⭮ ᯮ,
ॠ ᫮ ⥫쭮 宫᪮
ᮤঠ ᮢ.

ந쭮 ஫ 譥, ஭
⥫쭮, 砩 ⥫⢠, ᫮ ⥫쭮, -
筮 ᫥⢨ ⢨ 祫 拉 ᫮
権 㤭 ᫥ ॣ樨 ⥫쭮 -
᫮ ࠧ 筮. ࠧ ࠤ -
⮬, ।ᣠ 祫
"" , 祬 "ࠥ" ॠ쭮 , " -
", " ".

5. ࠢ 樮 㣨 ⮤ ᫥-
筮, ᫥ ⬥, 冷
२ ࠢ 묨 ⮤, ⠪
᫥ 筮 ⢥ ᫮.

樮 ।⠢  -
 筮,  , ࠭-
१⠬ ᯥ-⨢ ࠪ.

஢ 樨 'ਭ ⭨ ᮡ
ᯥਬ⠫ 樨, த 筮 ,
 ॠ 樨.

㥬 権 ॠ쭮
⭨,  묨, ⮬ 
筮 㯠 ⭮⥫쭮 ஫㥪.. -
樮 , 稥 ࠢ, ࠢ
᫮ﬨ, ᮧ ⨯ 樨,
६ 㣨 ᮡ ஢ 権, 룮 ⫨-
⠪ ⮤ 宫᪮ ᫥, -
⢥ ᫮ ..

ந ⮫쭮, 樮-
"ꥪ⨢", ७ :
ﬨ樮 , ந ॠ쭨 -
᪨ 樨 ⥫쭮 祫 HEX,
"樥" 筮 ⭨ ।⠢騥
롮 ࠧ ⨢ , ᯮ짮
祢 㤮 ⥫쭮 祫,
⠪ ᫥ 砮 ⥫쭮, 筮⭮ ஢-

22

ॣ樨 ⥫쭮.

⨬ 宫᪨ ᫥,
஢ ࠬ 樮 . 뤥
᫥騥 ਥ 室 ᯮ짮 -
᪮ ᫥.

1. 㯠 ॠ 権 ᮡ⨩, -
室 ⥭; ਭ ⨥ ࠧ 㯯
㥬, ࠭ ᭮ ।⥫쭮 
宫᪨ ; ᫥ ஫ -
宫᪨ ६ ନ஢ ॠ쭮 襭.

, ᫥ .ଠ .ଠ ਭ ⨨
㯯 㥬. ࢠ 㯯 뫠 ନ஢ 砩^
ࠧ, ६ 㯯 ⡨ࠫ ᭮
筮 ⮢ ⠪ 㥬, ⮡ ᢮ ".
᢮⢠ ᮮ⢥⢮ ࠬ 㤠 - ⭨
ࢮ ஢ . 㯯 ᭮ ࠭ ᠭ-
業, ஬ ࢮ ஢ -
, ᨬ 㣠 ࠧ뢠 쭥訩 室 ᮡ⨩.
⮬ ࠭ ॠ ᮡ 뫨 ஢, ⮡ 砥^
ᮮ⭥ ᪮ 樥. -
, ன 㯯, ப 뫨 ࠭ -
⭠ ᢮⢠, 室 筮묨 ᢮⢠ ॠ
᪨ ⥫, ࠧ⨥ 権 뫮 -
ᮡ, 祬 ࢮ 㯯.

2. ᯮ 饬 権,
ᮡ⨩; ਭ ⨥ 宫᪨ ࠧ
㯯 㥬; 㯯 ᭮ -
; ᫥ ஫ 筮 䠪஢ ନ஢
襭, ண 室 㮬
ᮡ⨩ ⢨⥫쭮.

⢥ ਬ ᬮਬ-ࠡ .⬠, .ଠ
.. ⢮ 㯯, 騥 祫,
஢ , 㯮祭 ਭ 襭 -
⢨, ࠭ ᭮ 㤠⢠.
㯯 ᮮ頫, ࠭ ࣫ " -
". १ ᫥ ।० ந
. 祭 ᫥ ਭ -
襭 ⠪, "⢥⭮ 拉୮ 㤠",
ॣ .. ⢥ 筮 ६,
᭮ ࠫ 㯯 㥬, 㯠 ᠬ業-
⨢ ᫮.
23

3. ᠬ ᫥
室, 祭 筮ᣨ ᣢ北 室 ࠢ-
, ⢨ 室 樮 .
ࠡ ⮬ ࠢ 뫠 த .-
, .஬, . .. ᯥਬ ஢
뢠 ୮ 樮
" " ( - R.Q.Shirta ). ⢥ ᫥㥬
筮 ६ 㯠 ௨ 筮ᣨ, -
᪫ . ஢ ᪮쪮"१":
, ६ ᫥ ࠬࠬ. १죠-
⭨ 䨪஢ 稬 "ᤢ" ஭
襩 ௨ 襣 ⨧.
࣠ - 稬 .

4. ᫥ 饭 樨 ⮤ 樮
, ࠢ १⮢ ⮤ 㣨 ⮤
ॠ쭮

㣨 ࠡ, , ஢ 㯠
ॠ쭮 , ⠪ ࠧ, ஢-
㣨 "ࡠ" ⮢. , .稭
. ᭮ ஢ " ஫" .-
⠫ ।᪠ ᮡ -
. ࠢ १⠬  -
㥬 . ࠬ 㤠 ஢ ⥫-
ᮢ १⮢.

5. ᫥  ࠡ, 饭
樮 ࠬ ᮢ᪮ 宫. -
㯠 ० ᥣ ⮤ ᫥ 楫⭮ ⥫쭮-
. ।⮬  㥬 ᫮-࣠
஢ ⥫쭮 祫. , ࠡ ..-
.. [llJ । ᯮ짮 樮-
஢ 祭 ᮢ ਭ 襭
ࠢ᪮ ⥫쭮. ஢ ⠪ ᫥
। ஢ ଠ⨢ ᠭ ࣠樨
⥫쭮 ਭ 襭 । ஢.
ॠ ⢨ 㥬 ⭮襭 ଠ⨢
࣠樨 ।⠢ ᮡ 訡 ⪫ ॡ-
. ᫥ ⪫ ⠭ ᭮
஥ ਯ⨢ ॠ쭮 ਭ -
襭. ஥ ⠪ । 楤 䨪-
権 ⨯ ⪫ ᫮ ⥫쭮.

24

㣮 室 祭 ⥫쭮 ᯮ짮 -
樮 祭 ᫥ .. (19].
᭮ 뫨 ।⠢ ନ ᯥਬ-
宫᪮ ⮤ ᫥. ⢥ ।
᫥ 樨 㯨 ⥫쭮 ॣ஢.
砫 뤥﫠 ᪠ ⥫쭮 -
ॣ஢ ⥬ ⥬⨧樨 訡, 饭-
⭨ ॣ୮ , ⠭ ய饭
⢨ ॣ஢, ⠪ 祭 ⥭ࠬ
ॠ ॣ஢ ᯥ⮢. ஢ ନ-
騩 ᯥਬ, ਧ ஢ ࠢ쭮 ⥧
ॣ୮ ⢫쭮. . ᯥਬ ஢-
樮 ॣ஢, 쭮
⭨ (㤥⮢ ) ࣠뢠
। ᯥ樠쭮 ⠢ 奬 ਥ-
.஢筮 ᭮ ⢨, 室 ॣ஢.
砥 ਡ ନ㥬 ॣ୮ ⥫쭮 -
ࠬࠬ ॠ쭮, ⢥ত -
⥧, ࠢ쭮 뤥 砥 ⥫쭮.
25
᪮ ⢠ ᠬ -
⮤ ஢, 饯ਭ-
⮣ ।⠢ ,
 騬 ࠧ 室. ࠢ,
室 ᢮ ᪮ ࠢ -
,
㣨 ஢.

।⠢ ⥪ ⥮-
᪨ ।⠢ ଥ -⥪⭮
祭, ஬ ⭨ ⢫ ᨮ-
⥫쭮, .. ⠪ ⥫쭮,
ᥡ 祭, ⠪ 㤠. -
।, 몠 ᮮ⢥ ।-
樠쭮 ᮤঠ 饩 ᨮ쭮 ⥫-
. ᪠, ࠡ 饣 - 㠥
祭, , .. , 祭.

᭮ ࠧࠡ⪨  ᮧ -
樮 ஢ , ࣠᪨ -
뢠 㣠, ।
(. . 2). ᬮਬ ⮩ .

樮 ࠦ ࠭ ࠣ ॠ쭮
⢨⥫쭮, ⨯
ꥪ⮬ 樨, । ⥪ ᨮ-
⥫쭮 ᯥ樠 祡 . ஢ -
 䠪᪨ ᯮᮡ ᠭ ࠡ ⭨
樮 , 樠 ⥪ -
ᨮ쭮 ⥫쭮 ᯥ樠⮢.

롮 ᠭ ꥪ 樨  -
᫮ ⠯ ஢ . ᯥ譮
ॠ ண ⠫쭠 ࠡ. ꥪ⮬
樨  । १ ந⢥ -
, ᢮ ண 騬 楫ﬨ ⮢ ᯥ-
樠 䨫, 䨪஢묨 ᯥ樠-
. ⢥ ⠪ 㯠 䨪樮-
ࠪ⨪ ᯥ樠,
ᮢ襭.

16

. 2. ୠ 奬 楫

歮  ॠ⮨
ꥪ 樨, 믮 ࠧ-
稪 . ⢥ ⠪ ꥪ 롨-
⨯ ࠣ ᨮ쭮 ॠ쭮,
믮 ண ᯥ樠⠬ ॡ ⥬ ਬ-
ࠧࠧ 㬥 몮, "⮢" -
ਮ 祭, ।騩 , 祬 ਬ-
易 㤭ﬨ: 襭 ᨮ
祭 ᯥ樠⮢, ࠧ -
᢮ । ⥫쭮.

ࠧ,  ᮤঠ ᨮ-
⥫쭮 室 樮 ஢,
⮫쪮 ⠪, ஥ 筮 ᫮, ᮤন ᥡ
஡ ᢮ 㠫쭮. ।-
騬, 뢠, -
ਬ, ।⮬ ᯮ⨢ - ⡮ 箬
⥭ 稪.

樮 ࠧࠡ뢠 ᯮ짮
11311 ਭ樯 । ஢, ⮬ ᫥ -

1-9 1?

᪮, ᯥ⭮ 業, ࠢ ᫠ ࠪ-
᪮ . ᠭ ᤯ ।
ࠡ ꥪ 樨 - 饭, -
饭 権, ⡮ ࠢ ᫮ , ᦠ⨥
⠡ po^e .. - ୨ ⮣ ᮤঠ, -
஥ ᢮ ⭨ . ᮮ⢥⢨ -
㪠 ਭ樯 ந ⥬ ஢
, ॠ ਭ樯 ஡
ࠧ稢 ६ ந⢥ -
.

樮 㯠 -ப
।⭠ ᭮ ᨮ쭮 ⥫쭮. -
⭮ ᠭ 樮 ᯥ稢 ᮧ-
⥪ ॠ쭮. 㦭 ६ ⮬, ⮡
裡 ᨮ쭮 ⥫쭮
ᨮ쭮 ⥫쭮, , 뫨
筮 ॠ묨 묨 ப.

樮 砥 ᢮ 饭 ᫥
: 楫, । , ᪠
⢨ ⭨, ⥬ 業; ஢
- 楫, ஫ 㭪権 ப, 業਩,
ࠢ .

- ᫮ -
᪨ ⨢稢 ன ⮢. 㦥 뫮
᪠, 楫 ॠ ᫮, , -
᪨ (楫 祭 ᯨ⠭) ஢.
஢ 楫 㦭 ᠬ ᥡ, ᪮ 䠪 먣
ந 祣 ⥬ , 㬥,
몠, 묨 騩 ᯥ樠. -
室 ᮧ ⨢樨 , ᮮ⢥饣 -
樮쭮 䮭, 樨 ८ ᮯ⨢ "⨢-
". த 楫 ।⢮ -
筮 ᯥ樠, ⭮襭
᪨ 楫 ᠬ 믮 稭, .
㦥 ஫, ஫ ।⢠ ⨦ ᪨ 楫.
஢ 楫 祡 ஢ ଥ, 祭
ன.

18

⨬ ਧ 㣨 ஢ 楫 -
易⥫쭮 "", 楫 먣. ஢ 楫 -
楫, אַ 易 ᪨ 楫ﬨ. ᫥
⮬, ⮡ ନ஢ । 樠
⥭⭮ ᯥ樠, ᨮ , 㬥-
, 모, ᯮᮡ, ⥬ ⭮襭 , 㣨
, ᠬ ᥡ, .

稥 ஢묨 ᪨ 楫ﬨ ⠪
த ⥬ 楫,
"⮤ ஢ ", ࠧ-
ࠡ⠫ ᮠࠬ /3/:

᪨ 楫९ ⥬
஢ ;
ࠡ⪠ ⥬ 㬥
஢ ⮤-
᪮ ᠭ ;
⮬ ᮧ ;
ᮢ襭⢮ 몮
ਭ ⨢
襭;

ࠧ⨥ 㭨⨢
㬥 ࠧ த

ᯨ⥫:

஦ ⢮᪮
諥;

ࠡ⪠ ⠭
ࠪ᪮ ᯮ짮-
:

ᯨ⠭ 㠫-


쬨;

८ 宫-
᪮ ⭮-
ଠ ⮫
⨢ 祭

஢ ^

- ࠧࠡ⪠ ਠ⮢ ஥ ;

- ࠧࠡ稪 ਥ ᮧ
஢ ⥪

, 楫 "ࠧࠡ⪠ ਠ⮢ ஥ "
S  ஢ 楫, ᪮ ࠧࠡ稪 믮﫨
^ ॠ ⥫쭮 ஢ ,

ਠ⮢. , ᠬ , 
஢; 楫 뫮 ⮤ -
஢ ,- .. ᯮᮡ ᮧ ,
ࠧࠡ⪠ ⮣ ਠ ஥ .

஢ ᪨ 楫 -
⨢, .. 室 , 롨 ⭨-
. ⮬ ᠬ ⭨ , ⨦-
᪨ 楫 ஢ . 易⥫-
, 騩 , ⮡ ⥬
ࠧ, ᥣ ᢥ, 室 , ᯮᮡ-
⨦ 殫. ⭨ 業-
஢ ⨢ । ᢮ ⥫쭮: 믮
⢨ 樮 , ࠧ
樨, ଠ樨, ॡ㥬 㬥-
樨, 믮 ८ࠧ ..

᢮ ⨯ - ਢ 祡
⢨, ࠢ ⨦ 祡 楫. 㦥
⨩ த 楫, ஢묨 ᪨ 楫ﬨ.
⫨⥫쭠 - ᮧ 楫 ⭨
, ᪮ ९⥫, ⠢
ᠬ ⭨.

⫨⥫쭮 ᮡ  ,
⭨ ⨢ ப ப
ᠬ⥫쭮 ⠭ 楫 ⠪ த, 室 -
樮 , ᪠ । ⨦, 믮-
ᮮ⢥ ⢨ ⨦ 楫. -
楫ࠧ 楫⢫ ᠬ 騬 -
訩 䠪 ᫥ 祭, ஦
⥫쭮 ᨮ쭮 ⨢樨, ⢮᪮ -
ᨮ쭮 諥 ⭨ . 䠪 - 楫-
ࠧ - 楫⢫ - ᭮,
祭 ⨢.

⮫쪮 । 楫 , 業 ⥯
⨦, 易 ⥬ 業, -
ᬮ७ . 業 ⥯ ⨦ 殫
ᯮ짮 ᯥ樠 ⠡,
९⥫ﬨ, ⠪ 騬, ⥬ ࠢ.

20

९⥫ 易 ᮧ 室 ᫮ ॠ樨
楫 ⠯ . 䥪⨢ ।⢮ 業 -
䫥, ஢ ஬ ⥫-
⠯ , 楤 ன ।ᬠਢ 業-
.

। - । ⥫쭮 ⭨ ,
ᯥ᪮ ଥ 饩 । ॠ쭮 ᨮ-
쭮 ⥫쭮. । , 室 ᮤ-
⮢ ᯥ樠, 䨪樮 ࠪ-
⨪, ।⠢ ᮡ 祭 ᮢ ,
ᮧ (㥬) , ॡ 믮
ᨮ쭮 ⥭ ⢨. 믮
ਢ ନ஢ 㬥 몮, 筮
ᨮ, ।⠢ ᯥ樠.

" । " ।⮬
㯠 ᪠, ᠭ, , 業
। /2/. ୮ ⨯ ।-
⮬  ࠧࠡ⪠ 奬 ஢ -
饣 省 (), ⠪ 奬 ⮪⥫
묨 ࠬࠬ: 㤮, ⥫쭮 ࠡ-
祣 室, 樥⮬ , 稭 㧪.

樮 "" 祭 ।-
६ 1讫 ࠡ, 易 ᯥ祭-
ᮡ 饩, ᮤঠ ६⮬ , -
ன ⥬, ⮡ ⠥ ஢. '।-
⮬ "६--ਡ"  ⠢
. (⥢ ) 믮 ࠡ ⮬
। ப.

㡫 ࠧࠡ⪠ । ^
뤥: ਪ "ᮤঠ "
"楫 ".

業਩ - ஢ 楤,'
室 ࠦ ਭ樯 ஡ , 㯫, ᮢ-
⭮ ⥫쭮. 業ਥ ᠭ
᫮᭮ ᪮ ଥ ।⭮ ᮤঠ, -
ࠦ ࠪ ᫥⥫쭮 ⢨ ப,

1-11 21

⠪ ९⥫, . 業ਨ ⮡ࠦ-
᫥⥫쭮 , ࠧ ᭮ ⠯,
樨 蠣, ।⠢ -奬.

⢥ ਬ ਢ -奬 "" /6/.
"ந⢮" 㯠 ᪨ .⠯: ଠ-
-⥮-


⠯: ࣠-


III ⠯: ⥭
業 権

1 ⠯: ⥫-


⠯:


1.

2. 室 ଠ

3. 㯥 롮
஢ ᯥ⮢

4. ஫ﬨ -


5. ⥭ 1- 樨

6. 業 1- 樨

7. ⥭ 2- 樨

8. 業 2- 樨

9. 㦤 㯯

10. 㯫 ஢

11. 㯫 ᯥ⮢

12. 㯫 ९⥫-
㪮⥫

. 3. -奬 ""

( 権 - 蠣> - ⥪⮢
ᠭ ᮤঠ 権)

騬 ⮬ 業  ᠭ ᮤঠ
⨢ (⨢稩) 䫨,  ॠ-
樥 ਭ樯 ன ᮤঠ . -
"⨢稥" "䫨" 㦠 饭묨 ନ-
祭 ᮣᮢ ࠬ஢ ⥫쭮,
⮫ ࠧ  - ࣠樮, 孨-
᪨, 筮, ᪨, ᮢ 権 ப,
⨢稢 ਥ ਭ 襭 (


S

ࠢ 订 묨, ன-
⢮ , த⮢ 祭 让
⮩ ᨫ ।) ..

㦭 ࠧ ஠쭮 ⨢稥 ஢ 䫨.
⨢稥 ॠ ᠭ 樮 , -
ਬ. ⨢, 騥 - ࠧ -
⨢ 롮, - ࠪ᪨ ᫮ ᯮ짮
, - ⥮᪮ 襭 -
ࠪ᪮ ⢨ ⮣. த -
⨢ ஡ ᠭ ஡ -
.

஢ 䫨 - ⠪ ⨢稥, ஥ -
᫮ ࠧ 権 ப ⮣
ᮤঠ, 䠪, ஡, ࠧ稥 ᮢ ⭨
த-⮫ । 쥢 ந⢠ (-
, 孮, ந⢥, ।⠢⥫ 稪,
ࠡ⭨ ᠫ⠭樨, ..), 筮 ᮢ
।⥭, 㠫 ⨫ ⥫쭮 (-
, ᪨, ଭ), 㠫 ᮡ-
⮩ 筮 (ᠭ, 宫 .).

㦭 ભ, ᮧ ⨢稩 䫨-
権 㦨 ᪨ 㬥⮬ 楫ࠢ-
ࠢ ᮬ ᥩ ஭ ९⥫.
ࠢ ਭ樯 㯫, 騩 ࠧ -
ப. ⫨稥 ॠ쭮 ⨢, 뢠-
樮 , ஢ 䫨 -
ࠤ ࠪ᪨ ஢ . , ࠧ-
ᮢ ப ᯥ稢 ࠢ , 㭪-
ﬨ ப, ﬨ, ⥬ ⨬㫨஢. 㦭
, ஢ 䫨 ॢ
䫨 ⭮襭 ப.  䫨
ᮤঠ⥫쭮 ࠧ襭 ⥬ ਭ ᮣᮢ -
⥭ 襭. ⮩ 裡 뤥 ⨯ 䫨-
: ᮤঠ⥫, 易 । ᮤঠ -
⥫쭮, ᪨, ࠦ騩 樠쭮-\筮
ࠪ⨪ ᨮ쭮 ᯥ樠.
ᮧ ।, ன - 樠 ⥪ 饩
ᨮ쭮 ⥫쭮 饣 孨㬠.
1-12 23

⠤ 業 - ᯮᮡ ஢ ᮡ-
⨩, ஫.権 ⮯ ⬨樯 ஢樨
⭨ . ᯮᮡ: ନ஢,
ᯮ⠭, ᬥ蠭. ࠬ ।
ࠪ ࠧ ஢ ᢮ -
樨 楫 . ନ஢
ᯮᮡ, ⢨,
, ७; ᯮ⠭ -
⠥ த⢮ 祭, ⠥
ன.

襩 ᬥ蠭 ᯮᮡ
஢ ᮡ⨩, ᫥ -
饭 , ࠦ饬 孮 ந⢥-
, ⨢鮬 ⭮ ࠪ ᮡ-
⨩. ᮡ ᫥⢨ ᠬࠧ -
ঠ (᪠, 業 ।ᬠਢ ਥ
ᯥ⮢ ஭, ஢, 㧫 -
쭥襣 ந⢠ ࠡ .., ⮩
"ࠥ" ), -
஭ ९⥫, "-^騬 .

⢨ ଠ, ⭨-
, "䠬". ப
ਭ த ꥪ 樨,
⮬ ᠬ "" ⠪ ࠦ -
ঠ ॠ쭮 ⥫쭮: 㤮,
⢨ 㦭 ᮢ, ᮪饭 ப ந⢠
ࠡ, 㤭 ࠡ, ࠢ " -
" .. ᮡ "" ᠬ묨
ࠧ묨 - 窨 ᠭ - 樨, -
, ஢ । .. ᯮ짮 ""
, , 易⥫ ᫮ ஢
 . " ࠭" 騬 ᯮᮡ ⢮᪮-
諥, ନ ᯮᮡ ᯥ樠 ਭ -
⠭ 襭, ⢥⢥ ᥡ. -
஫ ⢨ ⭨ 뢠 -
஢ ஢ .
⮩ ࠦ oece^J ⠢ ⭨ - ।-

24

⠢᫥ ࠭ 㭪権, ਣ㯫
㯯 裡, ।⠢ -
⠯ .

᪠ ⢨ 來 ।-
⠢ ࠭⢥ ᯮ ⭨-
, ஥ ⢥ 祭 ᮧ ஢
⠭ ࠢ ன. ᮡ ࠧ饭 ⭨
ᠭ . ᪠ ⢨
⭨ ᮯ஢ ४ﬨ ⮤᪮
ࠪ ९⥫ .

⭮ ࠦ "-
⨭" ⮣ ࠣ ᨮ쭮 ⥫쭮,
. 饥 設⢮ ᠭ
ᮤন ࠬ, 室
, ⥯ ⠫樨 ࠪ 権 -
ࠡ⠭.

ࠧ ஫ 樠, ᫮ ⮬
⥬ ⢥ ⭮襭 (ᨮ,
樠쭮-᪨ .), ஫ 筮. -
塞 ⮬ ⥬ 筮 ⭮襭
(, , ⢥থ .), 樠 娩.
롮 ஫ । ꥪ⮬ 樨
楫ﬨ 祭, 裡 祬 ஫ ॠ-
ᨮ쭮 ⢨⥫쭮 (४, 砫쭨
, , ।⠢⥫ 饣 ࣠, 
ࠡ⭨ ..), ⠪ ᯥ樠 ஢
஫ (᪥⨪^ "७ "), ᫨ ॡ
⨦ 楫 ᮧ ஢ ⠭. 楫 ࠦ-
। ஭ ⭮ 樨
஫, ॠ쭮 騥 ⭮ ᯨᠭ ந-
⢠.

롮 㤠筮 ⠭ ஫ ᢨ⥫ ᮪
஢ ࠧࠡ稪 , ஫
᢮ࠧ "९஢" ᨮ ⢨-
⥫쭮 ⥬, ⮡ ⭨ -
⭮ ᢮.

25

᪠ ஫  ஢, 㯯 ᯮ
஫, ਢ祭 ⭨ ࣠樨
஢ ᯥ⨧. ᠭ ஫
᫥騥 : 祭 ஫ -
㥬 㯯; 㭪樨, 믮塞 ப, ࠢ
易: 樨 ᯮ ⭮ -
; ஫ ࠪਧ騥 筮 ⢠ -
.

ᠭ 権 ப ᫥騬:
- ᫮᭮ ᠭ ᢮ ଥ -
, ࠢ 易⥩ ப:

- 箭 ⢨ १⮢ ⠡筮 ଥ;

- ⬨᪮ ।⠢ ப, ᮮ-
饥 孮 ᨮ쭮 ⥫쭮,
१⮢ & ᪮ ଥ. ન ਬ஬ ॠ樨
⮣ ᯮᮡ 㦨 ਢ ਫ "".

ᯮᮡ 롨ࠥ ᨬ ᮤঠ
楫 , ⭮ ⠯. ஢樮 -
᢮ ଠ, ࠪ⨪ 筮-
.

⪮ । 㭪権 ப  ᫮ -
⮬ ࠧࠡ⪥ : 㦭 ⠢ 饭 㭪樨
᭮ ⥫쭮 ᯥ樠⮢, 㥬
. 㭪樨 㦠 ﬨ ப.

஢ ஫ 室
뢠 ப, ࠦ ⨢稢
ᮤঠ ꥪ 樨 楤 . -
楫ᮮࠧ ᨮ, 筮
஫, ᯮ ᯮᮡ ᮧ ஡,
䫨 権: "", "ନ", "ࢠ-
" .

祭 । ஫
㭪権 ப ⢥ ⠢ ⭨ ᫮
஢ 㯯. 㪠뢠 ⨬쭮, ᨬ-
쭮 ᫮ ⭨ ᥩ 㯯.
祭, ६ ⨥ 50 祫 १-
᭨ 䥪⨢. ⨬ ᫮ ⭨

26

 30 祫, 㯯 - 7 祫.

ਢ ਬ ப ஫ 㭪権
"", ᮤঠ ன  ࠧࠡ-
騬 ࠤ஭ 奬 묨 ࠬࠬ
ॠ 믮 , 묨 ᭠-
ࠪ^ (10). 믮
஫: 㪮⥫ ਣ ஢-ࠧࠡ稪, ࠧࠡ-
稪-, ࠧࠡ稪-ନ⥫, ।⠢⥫ 稪.

㭪樨, ⬥, ९⥫
। ⭨ ᢮ 㭪権 ஫
業 ࠡ, ᥡ 㭪 .
ࠪ⨪ ஢ "" 㣨 த -
뢠, 騥 ᯥ譮 ࠢ ⨬ 㭪-
ﬨ 뢠 १, 稬 ᮪, 祬
ᯮ짮 ࠤ樮 ⮤ ஢ ୮
ࠪ⨪㬠.

ࠢ . 㣨 ஢
, ࠦ 宫-᪨ ਭ樯 . -
ࠢ 室 ᠬ ꥪ 樨, 㫨஢-
⮩ ᭮ ࠢ ࠦ ࠪ⨪ ॠ
ᮢ , ⨯ 㥬
⢨⥫쭮. ⮬, ࠢ -
⮣, ᮧ , ⠪ ᠬ
 饭 ⢨⥫쭮.

㣮 筨 ࠢ - ࠪ⨪
୮ ࠧ뢠 祡 ⥫쭮 ஢
ଥ. ன . ᫨ ࠢ 뢠-
, ⮤᪨ ᯥ稢, ஦ ⨥
७᪮ ⨯, ஥ 筮 䥪⨢
। த 楫, 㤥 ன.

⥯ ⪮ ࠢ 楫 ꥪ
樨. ࠢ  ମ ,
稢 . ।-
⠢ ப ࠢ ࠢ, -
⬥ , ᫨ ᮮ⢥ .
 ⥫ ⨬㫨騬 䠪-
஬ , 稭 ᥡ

27

ࠬ 㦮 , ᮠࠬ, ⭨ ⮫쪮
祡, ᫥⮫᪮ .

ࠢ - ⨢襥 .
ண㥬 孮 ந-
⢠ 樠묨 ᠬ ⢮. ᭮ -
- ⭮ ࠧ ॠ쭨, ⠪ ஢,
᫮ ⥫쭮: । 樠 ⥪
ᨮ쭮 ⥫쭮.

஡ ࠢ ⥬⨧஢
᫥鮬 :

- ࠢ ᮤঠ ࠭祭,  鸞 ᯥ⮢
: 孮 , 易 ᮤঠ; ॣ
஢ 楤 ⤥ ⮢; ஫ 㭪樨
९⥫, ; ⥬ 殭; ᯮᮡ
⢨ ப; -
権;

- ᭮ ࠢ ᫨ ,
᢮ . ⨬쭮 ⢮ ⠪
ࠢ - 5-10, ।⠢ ᥩ 㤨ਨ
⮢ 孨᪨ ।. ,
⠪ ᪠ ⠪᪨ ࠢ ᯥ樠쭮 -
, ।⠢묨 㣨
( ஫ 樨 ப, ⥬ ஢ -
, ᪮ ।⠢ ..) 㫨-
ᮢ, ॡ ਭ 襭
⮢ ஢ ;

- ந ॠ쭮, ⠪ ஢ ⥪-
⮢ ࠢ ;

- ࠢ ᭮ 易 㣨 ࠬ-
, ० ᥣ ⥬ ⨬㫨஢ -
ﬨ ப.

ਬ ᭮ ࠢ : ண ᮡ
ॣ 㯫 ᨩ (10 ); 稪 易-
ਬ ࠧ ⥫ ଠ樨; ᯮ짮 -
, ⨢ ।⠢ ଠ樨; ⭨
⠢ 稪 ⠪ ࠧ, ⮡ -
⨢ (1).

28

⥬ 殭  ꥬ
⮬ 樮-஢ . ᯮ稢,
஭, ஫ ⢠ ਭ 襭 -
権 ॡ ᨮ쭮 ⥫쭮, -
- ᯮᮡ⢮' ࠧ뢠 ஢ 祡
⥫쭮. ⥬ 業 믮 㭪樨 ⮫쪮
஫, ᠬ஫ ࠧ䥮ᨮ쭮 ⮫-
, ᯥ稢 op^poae ஢, ⥫쭮 -
ᨮ쭮 ⨢樨 ⭨ .

⥬ 業 :

- । ᮤঠ⥫ 業 業 த-
誠 ⢠ ࠡ뢠 襭;

- ᯥ稢 । 冷 ⢨ -
⨦ 㠫 饣 १⮢, ࠧ稥 -
ᮢ ⭨, ୠ⨢ 襭, ஢-
⮫ ࠪ ࠮ ஢ 㯯;

- 業 ⥫쭮 筮 ⢠
⭨ , ᯠ譮 ࠡ ஢ 㯯.

஬ । 楫 業 ࠧࠡ⪥ -
業 㦭 ⠪ , 業,
㤥 , ந -
. ঠ 業 ࠪ⨪ ꥪ
樨.

㦭 室 ⮣, , ⮤-
ࠡ⪥, ॡ ﭭ ⥫⢠ ९-
⥫ ⥪. ⮬ ⥬ 殭
ந ० ᥣ ⥬ ᠬ業 ,
⥬ - ⥬ 業 ஭ ९⥫, -
.

ભ, 業 ஭ ९⥫, 㣨
⭨ ஢ 㯯  ⨢騬
䠪஬. ⮬ ᭮ ࠧࠡ稪, ,
⠪ ⮫쪮 稨 魮
⥬ ⨬樨, ࠧࠡ뢠 ஡ "⥦ -
" , ⢨ ப -
, , . ࠡ뢠 ஬
⠡ 業, 蠣, ७ 䮢,

29

࠭ (᪮஥ ࠭) ࠧ ⮫쪮
⭨, 騥 , 㦮 .
⠪ த "믠" ன, ᫮
ॢ頥 ᢮ த ࠭, , -
⢥ 楫 ⭨ ⭨ ன - , -
⨮ ࢮ , 祭 - ⠭ ਧ.
⠥ 㬥⮬ 祭 ᯨ⠭ 筮-
ᯥ樠.

ᯥ᪮ 祡-
⥫쭮 ⥫쭮  ࠧ뢠
ᮤঠ , ᮤঠ⥫ . ⮣, ⮡
, ।ਭ ᫮ ஢ 㬥⮢
ॠ쭮 祡 ⥫쭮 ᢮ 楫⭮ -
쭮 ⥫쭮 饣 ᯥ樠. ⥬
業 ᫮ ⠭ ਨ ⥭
। 樠 ⢨ ⭨, ନ-
, 室 ᨮ쭮 䨫 ⮢-
ᯮ樠 ⭮襭, ਭ ந⢥-
⨢, ⢥ 楫.

ਭ ॡ, , ᪨, ࠢ,
樨, ⠭, ॣ騥 孮᪨ -
ந⢠ ⮣ த ( 客
ந⢮). ⢨ ᮮ⢥⢨ ⠢
⥭⭮ ᯥ樠, ᨮ ,
஢ 䨪樨.

६ ॢ訥, ⦨訥 ࠢ -
樨, ⢨ ᯥ樠 ᮮ⢥⢨
⥭, "" ᯥ樠⮬. ,
⢮᪮ ᠬ ᢮ , ஥, ᪨ -
ࠫ쭮 ॢ襥 ࠧ , ப "몠-
" 蠣 . ⮬ ࠧ㬭 ६-
ࠧࠡ稪 ⨬㫨஢ ⭨
⠪, ⮡ ६ ⢮ " " - -
ப, ^業 (ᬮ - 뢠). -
⢮ " ", ⠪ ࠧ, ⮡ ,
, ⭥, ⨩ ஢ ᢮ ᨮ-
ॠ쭮. 㤥 ⢮᪨ ⨦ ⭨,

30

᫨ ᮢ襭 ࠢ, ਥ, -
. ⢮ - ந, "⬥" ண ⠭-
। , ணᨢ.

㭪樨 業, ⮬ ᪠, 믮
ᠬ ப (祬 業 襭 ଠ쭮:
"४⭮ 训^ "ᨢ '1 "⢮᪨ 室"^
権 ॡ ᢮ ஫, ⠪ ᯮ⥫ ᯥ樠쭮
ᮧ 楫 ஫ - ᯮ, ⨪, ।-
⠢⥫ 稪. ९⥫ 砥 業-
⥫쭮 㯯 ப ଠ -
, ⠪ ᢮ ଥ.

ᮮࠧ 來 ।⠢ 室 業,
ᯮᮡ 筮 , ᮡ ⠯
஢. ਬ 業, ਬ-
㬬 業 ਢ ᪠
뢮 ४. 㣨 ᯮ
⮤ ஢, ᭮ ⮤ ᯮ-
業.

९⥫, 䫥 ⭨ -
ਯ⨩ ⥫쭮 ᨨ, 饩
室 ⠢ 業, -
ᯨ뢠 㧪.

⥬ 業 㭪樨 ⥬ ⨬㫨஢ ᯮ-
ᮡ, ࠢ ⬥砥 , ⮬, -
砥 室 ꥤ 楫 ⭨-
饩 楫 ⨢, 業 筮
⨦ 饩 楫, ꥪ⨢ 業 १⮢ ᥩ
஢ ⥫쭮.

⮤᪨ ᪮஢ ⮣ -
, 祬 ࠦ ⢥: 믮
⠪- ࠡ, ⠪- ப, ⠪- -
.. ⮬ ⥫ ९⥫ -
ᮤঠ⥫ ࠧ 稭, ਢ 箭 -
⠬, ⢥ , ⮣ , 祬
⠪, 㦭 쭥襬, -
樥 . ⠭ 䠪஬ ᫮஢
⭨ ⥫쭮 ⥫쭮.


I
. . 쥢
᫥ ६ 宫, ⠪ 1;
㣨 㪨, ந室 ன
ࠪ⨪ ⮤ ࠡ, ⭮ -
ப ࠭ ࠧ筮 த .
⨢ ७ ࠪ⨪ ஢ -
易 冷 毮 ᮢ,
ࠢ 樠쭮 ࣠-
⭮襭 [1]. -
⠫ ᭮ ࠬ 㦥 ࠤ権, -
㤮⢮ ᮢ६ ᫮ 筮-
\11᪮ ॢ樨: ஬ ⮪ ଠ樨,
⨢ ଠ ⢮⢠, १ 㢥祭
㣠 饭. ⮬ 業 祭
-4] 뢠 ᪨ 窨 㠫쭮
樠쭮 ࠧ, ८ ਧᮢ, ᯮ-
ᮡ 室 奬. ।ਭ-
த⨢ ⪨ ⠭ 堭
樨 ࠧ뢮, ࠧ 孮-
⨪, 㠫 ⨢
⢮⢮, ७樠樥 樯-
ࠪ஬ ஡, ࠤ樮묨 ଠ -
ﬨ . ᥩ , ࠭
⥬,  ࠤ樮-
ଠ ࠡ⪨ ९ ࠧ 樮-
, ० ᥣ ॣ樨
஥ ஫ 筮 ⭮襭,
⮬ ᫥ ⠭ ।⢮ ନ-. . 

uoiipocon, >/1110 -
, ᪮ 宫 뢠
஡ ᨮ쯮 祭 饣 -
樠쭮 ࠧ . 襭 ஡-
, ਧ 設⢮ ᯥ樠⮢,
⨣ ᮧ ⠪ ࣠樨 -
祭 ᯮ짮 ⠪ ਤ ⮤, -
ᯥ稢 ࠧ 筮 ନ
祫 ᯮᮡ ᤮᪮ ⨮᪨-
ம.襣 ⭮襭 ପ讨 ⯨-
IIOCTII [1-41. /1:1 .箣-ᤠ᪮ ⥮ਨ
:1 ^^᪮ ^⭪ :)> ^筮 ᫮
:1, ᪮^ ᥤ ॠ쭮 ﭫ
᫥⥫᪮ ⢮᪮ ⭮襭 ⢨-
⥫쭮 砥 ࠩ । , ࠢ,
ନ஢ . ,
^ ᭥ 稭.

-, ᥩ ⥬ 祭
᢮ ᭮묨 ᪨ ਭ樯
ਥ஢ ࠢ ࠧ⨥ 筮 祫-
祭, ᯥ稢 ଯ஢-
筮-⥮᪮ 諥 , ⮥,
ନ ᠬ ᯮᮡ . ६ -
, ࠢ 砥 . . 뤮 f3J,
⢫ १ 來 ࠧ殢 -
⢨ ᢮ 騬 ⥬ אַ -
.
. . 뤮 ⮩ ࠡ.- ਮ
த⢠ ⢮᪮ 諥 뭥譥 -
, ந室 娩,, 쬠 -

ᮢ襯, ४ ९ ⠭ ࠤ-
⥬ 祭> 18]. ࠧ -
祭, 稭饥 砫쭮 誮 த-
饥 , ᥬ
쭥襣 ࠧ 祫, ᮧ
㤮 ࠨ ९த⨢ ⨫-
-᪨ ⥫쭮 諥.

-, । ꥪ⨢ -
⨢稥 ॡﬨ ॠ樨 ᨮ-
㭪権 ᢮묨 ਥ஢ -
⢥ ⥫쭮 祫, ஭,.
⠭ ⢮᪮ ॢ樮-८-
饥 ⭮襭 祫 饬 ந-
- 㣮. ꥪ⨢ 室 믮-
ᨮ 㭪権 ⨢ ⥭-
樨 ࠧ ᮢ襭⢮. , ^\
祭 ⠪, -^
⮬, ᥣ ,
⨢樨 祭. ⯥᭯, ஡
祭 - :> ⮫쪮 ஡ אַ
ନ஢ , ⠪ ஡ 稢
८ ᮯ⨢ 祭.

ࠧ, ⠭ ᭮, ᪮ 室
ࠪ᪨ 稬 ࠧࠡ⪠ ࣠樮
ࠧ, ॠ뢠 ਭ- ''
⨪ ࠧ饣 祭 [3].
६ ࠧ 뢠 1
ᯥ䨪 ᨮ쭮 ⥫쭮 楫
ᮡ ⥫쭮 ᫮ 祫. -
祭 ࠧ -
>. :!.111 ࠧ饣 祭 ⭮襭
11:1 .iio^ieU?

饥 ६ 㡥 ࠭
⥭ᨢ ࠧ ࠧ -.^-
⨢ _ ᮤ쭮-宫.᪮...⢨,
। ᫥ ஢-
祭 [1].

⨥ ᮢ६ ஢ 祭 -
室 ﭨ ⮤ 祭 樠쭮-
宫᪮ ⮢ ᨮ쭮 ࣠-
樮-ࠢ᪮ ⥫쭮 . ०-
ᥣ 뫮 易 
⮤ 樮 祭, ⭮:
஫ ⮤, ⮤ 権, -

⮤ i:i)iiTii4cci;oi'o 11.11 ⨭ ஫

. ⠪ -

^\ II i> 11,1111 ii ^^ii^i....-- .-,

砥 lie ⨢ ஢ ⥫쭮
宫᪨ ࠣ 筮 ⭨, . .
᪠, 騩 室 ,
⢫ ஢ ⥫쭮.

㦥 ᪠ ⢥ত ⮬,
祭 䥪⨢" ॠ-
樨 ਭ樯 ⨪ ࠧ饣 祭.
砥, ࠧ
⮫쪮 ᮬ । । ࠧ殢, ᪮-
1 ᮬ ࠢ ࠧ⨥ 筮. 襩
.窨 ७, ⢫ ࠢ ࠧ-
-, ⨥ 祭, ᮧ騥 ᫮
ji ந⢠ ஢ ⥫쭮. 宫-
'.'
, ^^ . . 쥢 . . 쪮, ।-
1 北 ⥫쭮, । i. -⨢ ன -
1 ᠬ ⢫ [8, 9]. 種,
' ⠪ ।  ஭ ન-

ꥪ⨢-⨢樮 ᯥ ஢ \
⥫쭮, ࠪਧ ᯥ䨪 ᮤঠ 1
ᮢ. ஭ । -
, ᫨ ࠪ⨪ -
᪨ ᮡ⥩ ⥫룮 ᮢ, -
ᮡ⢥ ᯥ稢 ᮢ ⨢
। ⥫쭮 ᠬ. ᮡ-
ﬨ  ० ᥣ 䫥ᨢ -")
ࠢ ᠬ࣠ ᯮᮡ ⢫- \
⥫쭮. ....---_-..

ࠧ, .஢ ⥫쭮/ࠪਧ-
ᠬ ᮧ⥫쭮 ࣠樨 ᯮᮡ -
⢫ ⥫쭮, ᭮뢠 -
ᨨ ⨢ ᪮ ⢨ -
ঠ த^, ஢ 㭪権 . 쪮
⮣, ꥪ ⥫쭮 稭 -
⢫ ࣠.毮 ⯨ IIOB'.^IV ,
।⮬ ᯮ ⥫쭮 co;(ep;K.iiiiie -
. ioiiopim. 11:111111;11111111 jn-poitoU I^G.-'
TeAbiiocTiij ii ^骜^ ஢ ⭮襭.

" ⪠ ࠪ⨪ ᯥ᪨ -
⥩ 䫥ᨢ ᠬ࣠樨 ஢
⥫쭮 ⢥ত, 㯠
䥪⨢ 堭 ࠧ 祫. 䫥-
ᨢ, ᪮, ᫨⥫ ࣠樮
஢ ⥫쭮^ନ ꥪ-
᫥⥫᪮ ⢮᪮ ⭮襭 ⢨-
⥫쭮. 砥, , ᮧ ⮩ '
ଥ ᫮ ஢ - i'
⥫쭮 ⥬ ᠬ ⠭ ᮡ⢥- ;
ᯮᮡ ⨭ ᮮ࣠. - \
᫮, ࠪ᪨ ନ㥬 ᮤ-
⥫쭮 , ⠪ ࠧ, ⢫塞
ࠧ饥 祭, _j

ப ࠭ 饥 ६ - '
^ 뢠 㤮⢮⥫묨
窨 ७ 楫 ᨮ쯮 - \
祭. 饬 ^ ।
᭮ ࠧ ᢮ ࣠樨: )
㥬 , ࠦ ᨬ
, ந室
ﭨ ⢨ 襭 ⭨-
; ) ⥬ । ப 襭
⢨, 뢠 , १-

। . ਭ樯 ஥-
㥬 ᮢ -
, 묨 . 室 饣
ᨮ쭮 , ப ਭ 襭
II II 1)11 殈 裡 १ ᢮
01111. ⥫쭮, 騥 ᫮
७樨 樨 㣨 ⭨
.111>>11111?^=1⢨ﬨ.

?1.1 ᯮᮡ ⢫ -
" liTiBHoi'o noiicx.s ਬ^ । ࠧ-
y^fOM ᯅ" 室 ஡ -
J3- ^⯥ >>.^^smlallle ⮫ -
=--? ^", .^ * - ; ⨢
^--^ :- ᮤঠ⥫ ஡. ⮬

- -. 饭, ^-7 - , ᯮᮡ ⨦-
^- ^- ᮣᮢ-=_^^ ९⢥ 筮 ᢠ-
^^^-i ⭨-^- 饭 ଠ [41.
' -''.⥨ ⮣ ॡ ᯥ樠쭠 ࠡ

-^^樯 ࠧ.^^-- 䫨 権

-"-'-ci ᮤঠ-^= ࠪ ।⭮
'-L^SOU . ⢫ ⢨ -
:- ^稢 - ᯠ쭠 ^⊡^ड栤.

- -?~ ^~-⨯ ஡⨧樨 ࠢ
z^izie ⯨-  祭 -

- -- 稬 npg ' ' - ᨮ -


^'~t^ooeco ᯥ祭. 㦮 -
^- i .-^ ^ࠪਧ ⢮ -

権 ⮫ 祪 ७ , ᯥ樠-
⢨ﬨ  室 㦤 ᭮-
஡, ﭭ ࣠樥 ࠢ
⨢ ᯮᮡ ᫨⥫쭮 ⥫쭮.
᫮ ⠪ ⥭ᨢ 㭪樮-
஢ ⢨ 樨,
ᠬ 騥 室묨
襭 ᯮᮡ ࠡ, 諥-
⥫쭮. 砥 ࣠-
樮 ।ᬠਢ ᯥ樠쭠 㦡
⮤᪮ ᯥ祭 ।⢠, ᮧ -
⢥ 㯯7~0 ࠥ ᯥ樠⮢,
ᯮᮡ ⮤ 襭 ஡, -
騬 , ᨮ쭮
ਥ஢ ࠧࠡ ⠪ ᯮᮡ. -
ᨨ 㦭 ஡ 㦡
⮤᪮ ᯥ祯 ।.1_],1 - '
ii.iii ࠢ ⥫쭮 ⭨ ;
⨨ ⢮ ࠧࠡ ᯮᮡ 1
, । ⮢ '
襭.

宫᪮ ᯥ祭. ࣠樮 -
- ᥣ ᫮ ࠧ -
⥫㠫 樠 ⢨ ⭨-
ᮡ ।⠢⥫ﬨ ࠧ
࣠樮 㦡. 祢, ⠪ ࣠-
஢ ࠪਧ
ࠧࠧ묨 樠쭮-宫᪨ 䥭-
, ﭨ 㦭 易⥫쭮 뢠
棫 ࠯ 室 ᥩ . ⮣
.栥 祭 ᫥,
⢫塞 ᯥ樠쭮 㭪樮쭮 㦡
宫᪮ ᯥ祯. 宫᪠ 㦡
।⠢⥫ ᮮ⢥ 㯯 ⢫)
⨢ ࣠樨 楫 ঠ)
⥫쭮 宫᪮ , ᫨ -
⢫ 宫᪮ ४樨. -
஡ 室 ஢ ⢨ ஦-
⥫ 䥪⨢ ᫥-
⢨, 室 ४஢ ࣠樮-
묨 ࠢ騬 ⢨ﬨ.

஬ ⮣, ᯥ樠 宫᪮ 㦡
⢫ 祭 ᭮ ᮢ -

55

⨢ ⢨. ᭮ -
" 祯 ᫥  ࠧࠡ-
饥 ६ 1. .䨪樮(>
.^^^௭ II ⢨  ᮢ-
⭮ ⥫쭮 {10}.

孨᪮ ᯥ祭. ࣠樮 ࠢ-
᪨ ᯥ譮 ᢮ ࣠樨 ॡ
⢮ । 孨᪮ ࠪ.  ⭮-
।⢠ ⮡ࠦ ଠ樨 ⢨
⭨, ।⢠ ।⠢ १⮢ -
)1, , ⥬ ॣ樨 ࠡ -
ᮢ . ('. ,
᫠/ ୮ ࠡ
㦡 孨᪮ ᯥ祭. ⮬ -
樮 ᯥ樠쭮 ।ᬠਢ ᮧ-
ணࠬ ࣠樨 ஢ -
᪨ ᯥ祭.

ࠧ, ࣠樮 -
।⠢ ᮡ ⥬ ⨯ ⭮襭:
㦡 .
奬筮 ⭮襭 ।⠢ . 1.

⢫ 樮-
᪮ 樠쭮-宫᪮ ⢨
. 㦡 ஡⨧樨, 㦡 ।
宫᪮ ᯥ祭 ᮡ 室

⭮襭 樨 ᮣᮢ ᢮ ⢨
࣠ࠬ. ஬ ⮣, 㦡 ࣠樮-
⢨ 室 ⭮襭 ᯥ祭 -
ᯥ⭮ ࣠ࠬ -
祭. __ _. .__.._..

^ᮡ ९ ]_^].1^
11_^.)⫨饨 㣨 ஢ , '
 ﭭ 䫥ᨢ ⮡ࠦ-:
11_ ᮢ ஢ ⢨ ࠧ {
権 । 殬 ⭨. ન- \
ࠧ稩 ᨬ ।-
⥫㠫묨 ।⠢ﬨ '")樠묨
⯮襭ﬨ ⢨ﬨ
ᯮ ⥬ ⮡ࠦ ஢ -
ᮢ ⮡ࠦ ^ . "
⥬ '䯧"'^l'^oro ࠧ?" ࠯ -
⥫ﬨ II ࠬ ⭨᪮ ⤮
1')뫯 ᨮ.짮. 11110-. lll^-pafioTiii-⭨-
祭 ⨯ ࣠஢
㯯 ᯥ祯 騬 室 ࠡ -
ᠬ. ६ ࣠ ४-
宫᪮ ࠡ, ⢫
㣥⨢ ⢨ ⭨ ࠧ
ଠ. ࣠ । ⨢
⥣ ࣠樨 ᫥饣 横 .

⠯ ᢮ ᭮ -
横 ஢ . -
, 뢠 ஢ ஢
祭, ᮧ ᮡ ⣬ 樮 -
ᮭ ன ⠭ 宫᪨ 堭-
MI)U ᫨⥫쭮 ࠡ ⭨. ஢ -
।쭠 業 १⮢ 㦥
ᥩ ⥫쭮 䥪⨢-
࣠樮 . 襤訥 -
祭 㪮⥫ ᢮ 筮
⠭ ਥ 묨 ᯮ-
।⢠ ࠡ. ନ ᯮᮡ
ᮡ⢥ ⢨, ᪨ 室
ࠢ ᠬ࣠.

筮, । ⮨ ⢮ 襭-
஡, ⠪ ⨪ ⨭, -
१⮢ 祭, ⠡쭮 ନ㥬
⠭. 襭 - 쭥襩 ⭮
筮-ࠪ᪮ ⥫쭮.
---------------------------------------------' ⥪- 祭 ᯮᮡ -
.- ⢮᪮ ⥫쭮, 㦥 몠 䥪⨢ -
.ivHi! L it ᮮ饭 , ८᫥ 饣


ࢠ 0,8-1,2 믮 䨧᪨ ࠦ-
. , AT, ஢஢ 㤮⢥ ᠬ⥫쭮-
. . ஢ 1 ࠧ 祭 ஢
४ॠ樮 - મ, 墠뢠饩 -
⨢ ⥫쭮, १ 饩 殮 -
⥫㠫쭮 ࠡ⮩ (ਬ஬ 㦨 ஢-
஢ ।⠢- ,
. .).

稬 ⨦ ஢ 楫  -
। ࣠樮 ⥫쭮: ⨢,
㯯 .

ਢ ࠪ⨪ ᭮ ⥫쭮.
饪 ⥫쭮.
ᥤ, 訥 ४ॠ樮 .

ᥤ, i) ਭ ⨥
騥, ᫥ ⠪ 楫: ) ଠ樥 -
; ) न ⨢ '᪮ ࠡ-
; ) ᫥ ᭮ ⠯ 饩 楫;
) ⨬㫨஢ ⢮᪮ ⥬ ᮯ⠢
⥯ த (७ ஭樨);
) ᨭ⥧஢ 襭; ) ⨢ 䫥-
⠯ ⮣ .

୮ ᥤ ஢ ᥣ ⮤ -
ᨨ: 㯠 ⢥ 稪,
⠫ ஫ 'ocp⨢o 樨.

⬥, ୮ ᥤ- -
த⨢ ଠ ⨢ ⥫-
.

㯯 ⥫쭮 (ࠡ ண㯯-
). ᭮ ଠ ࠡ . ண㯯
ﭭ ⠢ (⨬쭮 7-12 祫). -
ᨬ 楫 , ᭮ ᠬ।,
ଠ ਧ 砩 ࠧ. -
易⥫쭮 ( ⥫쭮), ⮡ 뫠 㦥 ࠭-
. 稥 ⮩稢 筮 ஢
⭮襭 ᭨ ⢮᪨ ⥭樠 . ,
㦤 ᭮ 㤭 묨 쬨
⠭⭮ ⠭, 㦥 ⨬ ⥫⢮
᢮ ८⨯, 㠫 ᢮ ⢮-
᪨ ⥭樠.

㯯 ᨫﬨ 㪮⥫-孨 ᮧ -
⬮ 宫᪮ , ९饭
⢮᪮ ⥫쭮, 饭 筮 ⮨⢠
童. ਭ ᯥ樠 -
ਣ㯯 ⢨.

- ᭮ ଠ 㯯 ࠡ 室 ,
⮬ ⢥ 㯠 ⥫ ⢮᪮
,  >-, ॠ஬, ஬


஥, . . 믮 ஫ ୮ -
樨 .

६ 㯯 ᬥ蠭 ⠢ (
1ᩫ>-㯯-). । ⠯
ਭ樯 ஢ ।⠢⥫
㯯. ࠧ ࠧ
1៫>-㯯-㯯 ᬥ蠭 ⠢.

ᮧ-饭 饭, ⥭-
/
:
halyava.125mb.com
Duke Nukem11:48:56 22 2017
! , , : - , , - . - . , chatanekdotov.ru
19:28:32 07 2017
? : letsdoit777.blogspot.com
07:47:40 19 2016
9000 " "? : business1777.blogspot.com ! C !
11:25:12 29 2015

, : ., ?

, .
, .
, .
, .
, .(198827)
(2162)
Copyright 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com

@Mail.ru