Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Характеристика бухгалтерських рахунків

Название: Характеристика бухгалтерських рахунків
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 02:27:17 08 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 14 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Рахунок 01 "Основні засоби"

4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді.

Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на

забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби".

4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, термін служби яких більше одного року і вартість з 1 грудня 1994 р. складає 5000 тисяч українських карбованців і більше.

До основних засобів відносяться сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний механізований інструмент, робоча та продуктивна худоба, які є основними засобами не­залежно від їх вартості.

Гранична вартість предметів, що належать до основних засобів, може змінюватись за рішенням Кабінету Міністрів

України.

4.3. Основні засоби приймаються на облік на підставі актів вводу в експлуатацію, та актів прийомки-передачі

встановленої форми.

Основні засоби підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження і виготовлення. Ці затрати становлять їх первісну вартість. Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лише у разі добудови, ' дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об'єктів, переоцінки та індексації основних засобів за рішенням уряду. При цьому основні засоби, які були в експлуатації і придбані за оплату, приймаються на облік в сумі купівельної вартості і видатків на доставку і установку з Доданням суми зносу цих об'єктів, що вказані в документах на оплату.

4.4. Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу (амортизаційних відрахувань) за затвердженими нормами на витрати виробництва та обігу протягом терміну, за який первісна вартіть повністю переноситься на витрати виробництва (обігу).

В період, коли основні засоби знаходяться на реконструкції і модернізації з їх повною зупинкою, а також переведені на консервацію, амортизацію на повне відновлення не нараховується. На вказаний період продовжується термін нарахування амортизації. Знос основних засобів відображається в бухгалтерському обліку і звітності окремо і списується при реалізації та іншому вибутті основних засобів. У разі вибуття з експлуатації за непридатністю основних засобів до повного перенесення їх балансової вартості на витрати, амортизація недонараховується до величини, що дорівнює балансовій вартості. Недонарахована амортизація відображається в складі фінансових результатів від ліквідації основних засобів.

4.5. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт. За кожним інвентарним об'єктом закріпляється інвентарний номер.

Пооб'єктний облік основних засобів ведеться в грошовому і натуральних вимірниках на інвентарних карточках або в книгах типової форми, а також на рахунках аналітичного кількісно-сумового обліку (дод. 2). В цьому випадку аналітичний облік основних засобів ведеться пооб'єктно, а при наявності незначної кількості об'єктів основних засобів — груповим способом: записують назву, кількість і вартість основних засобів на одному аналітичному рахунку по дебету або по кредиту відповідно до змісту первинного документу.

Аналітичний облік орендованих основних засобів до забалансового рахунку 001 ведеться за назвою орендодавця і ;

об'єктів основних засобів (за інвентарними номерами | орендодавця).

4.6. Витрати на закінчені капітальні роботи в орендовані засоби також обліковуються на рахунку 01 "Основні засоби". Капітальні вкладення в орендовані основні засоби можуть бути ;

лише в тому випадку, коли вони обумовлені договором на оренду.

4.7. Основні засоби як діючі, так і на консервації або в запасі, а також закінчені капітальні вкладення в орендовані ' основні засоби, показують в активі балансу за первісною таї-залишковою вартістю. В підсумок валюти балансу входить лише залишкова вартість. Залишкова вартість основних


засобів по балансу визначається як різниця між первісною їх вартістю та сумою зносу.

4.8. Рахунок 01 "Основні засоби" дебетується по кредиту рахунків:

01 "Основні засоби" — на первісну вартість основних засобів, переданих від однієї матеріально відповідальної особи іншій;

02 "Знос основних засобів" — на суму зносу основних засобів, які надійшли за плату або безкоштовно;

05 "Матеріали" — на купівельну вартість придбаних основних засобів, переданих зі складу в експлуатацію;

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" — на купівельну вартість основних засобів, одержаних від постачальників і переданих в експлуатацію;

05 "Матеріали", 70 "Розрахунки по оплаті праці" та інших — на суму витрат на доставку, монтаж і установку основних засобів;

76, Анал. рахунок "Розрахунки з засновниками" — на первісну вартість основних засобів і нематеріальних активів, внесених засновниками підприємства в статутний фонд;

87, Анал. рахунок "Статутний фонд" — на первісну вартість основних засобів і нематеріальних активів, внесених засновниками підприємства в статутний фонд;

,87, анал. рахунок "Безплатно одержане майно" — на залишкову вартість основних засобів, одержаних підприємством безкоштовно (пп. 4. 149, 4.181);

33 "Капітальні вкладення" (якщо необхідне нагромадження витрат на цьому рахунку) — на фактичну вартість побудованих будинків і споруд або витрат по розширенню, реконструкції діючих основних засобів, на фактичну вартість придбаних машин і устаткування, включаючи витрати на їх доставку і спеціальні пристосування для їх установки — на суму капітальних вкладень в орендовані основні засоби, що збільшують їх первісну вартість.

4.9. Рахунок 01 "Основні засоби" кредитується по дебету рахунків:

01 Основні засоби" — на первісну вартість основних засобів, переданих від однієї матеріально відповідальної особи іншій;

87, анал. рахунок "Статутний фонд" на балансову вартість основних засобів, що списані внаслідок втрати виробничого

33


Відповідне сальдо по операціях з ліквідації основних засобів списується у тому ж звітному періоді на рахунок 80 "Прибутки і збитки" (у складі фінансових результатів від позареалізаційних операцій).

4.10. На рахунку 33 "Капітальні вкладення" відображаються витрати на будівництво будинків, споруд та інших об'єктів основних засобів. Рахунок 33 "Капітальні вкладення" дебетується з кредита — рахунків 05, 13, 70, 68, 76 та інших на вартість матеріалів, будівельних і монтажних робіт, устаткування та інших робіт і витрат, що включаються у первісну вартість основних засобів. Рахунок 33 "Капітальні вкладення" кредитується по дебету рахунку 01 "Основні засоби" — на первісну вартість основних засобів, введених в експлуатацію.

При введенні в експлуатацію основних засобів виробничого призначення із затрат, які нагромаджені на рахунку 33 "Капітальні вкладення" (включаючи ПДВ), необхідно виключити суми сплаченого ПДВ записом по дебету рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" і кредиту рахунку 33 "Капітальні вкладення" або відповідно сторнувати суму ПДВ (Дт 33 — Кт 68 — (—) сума).

В аналітичному обліку до рахунку 33 "Капітальні вкладення" суми сплаченого ПДВ на будівельні матеріали, обладнання для установки і роботи, виконані сторонніми підприємствами і організаціями, необхідно виділити на окрему статтю затрат "Податок на добавлену вартість".

Аналогічно відображають при необхідності на дебеті рахунку 03 "Ремонт основних засобів" витрати на ремонти основних засобів, які списуються з кредиту цього рахунку після закінчення і приймання ремонтних робіт на дебет рахунків витрат виробництва (20, 26 і ін.), витрат обігу (44), або за рахунок створеного ремонтного фонду (пп. 4.175 — 4.176).

4.11. При наявності на підприємстві нематеріальних активів і зносу нематеріальних активів вони обліковуються:

— нематеріальні активи (рахунок 04) — на окремому аналітичному рахунку до рахунку 01 "Основні засоби";

— знос нематеріальних активів — на окремому аналітичному рахунку до рахунку 02 "Знос основних засобів".

У складі нематеріальних активів відображають придбані підприємством права користування землею, водою, іншими


значення, старіння і зношення, передані іншид підприємствам, організаціям і установам (п.п. 4.149, 4.167) Одночасно вартість матеріальних цінностей (матеріалів запасних частин і т. п.) від ліквідації основних засобі] приходуються на відповідні рахунки з кредита рахунку 87 анал. рахунок "Статутний фонд".

76, анал. рахунок "Розрахунки з органами Держстраху" -на суму втрат основних засобів від вогню, стихійного лиха і т п., що підлягає поверненню органами Держстраху. Рештг суми втрат відображається в обліку в указаному вищ< порядку, як ліквідація основних засобів.

81 "Використання прибутку" — на залишкову вартісті основних засобів, безоплатно переданих іншим підприємства» (організаціям).

У разі реалізації та іншого вибуття основних засобії фінансовий результат визначається, виходячи з їх продажно вартості, зменшеної на залишкову вартість і суму податку н< добавлену вартість з урахуванням витрат, пов'язаних ;

вибуттям основних засобів, і вартості матеріальних цінностей одержаних від вибуття їх.

Таким чином, ліквідація основних засобів і її результаті відображаються на аналітичному рахунку "Статутний фонд".

Малі підприємства, які використовують Рекомендації п< веденню бухгалтерського обліку і застосуванню облікових» регістрів на малих підприємствах (повідомлені листомд Міністерства фінансів України від 27.09.91 р. № 18-09), »• також спільні підприємства з іноземними інвестиціями й господарські товариства ліквідацію основних засобів» відображають на рахунку 46 "Реалізація" наступними» записами: ш

по дебету рахунку 46, на окремому аналітичному рахункуЦВ відображають з кредита рахунку 01 "Основні засоби "|| балансову вартість основних засобів, що ліквідуються, і різних рахунків — витрати по ліквідації основних засобів;

по кредиту рахунку 46 відображають у кореспонденції з дебетом рахунку 02 "Знос основних засобів" суму нарахованого зносу і рахунків обліку виробничих запасів вартість матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації зсновних засобів в оцінці можливого використання або зеалізації.


(20, 26, 44 і ін.), і на дебет рахунку 81 "Використання прибутку" відносять решту суми орендної плати; по дебету рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" відображають суму ПДВ. При цьому кредитують рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" — на загальну суму орендної плати, що підлягає перерахуванню орендодавцю (п. 4.168).

4.12.5. У тому випадку, коли орендна плата внесена авансом за наступний період, її відображають по дебету рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів", (або за Рекомендаціями рахунку 76) з послідуючим списанням при настанні відповідного звітного періоду на рахунки витрат виробництва і обігу, використання прибутку та розрахунків з бюджетом по ПДВ (п. 4.132).

Майно, передане в оренду, продовжують обліковувати на рахунку 01 "Основні засоби".

В орендну плату не включається оплата послуг, які згідно з договором оренди зобов'язується надавати орендодавець, а також затрати на утримання орендованого майна і відрахування на його викуп.

Витрати, понесені орендарем на капітальний ремонт орендованих будівель (приміщень) нежитлового призначення, підлягають амортизації щомісячно рівними долями протягом строку дії договору оренди.

Рахунок 02 "Знос основних засобів"

4.13. На цьому пасивному рахунку відображають наявність і рух зносу основних засобів. Сума зносу діючих основних засобів відображається в обліку щомісячно на основі розрахунку їх амортизації на повне відновлення за встановленими нормами. Знос відображається також по основних засобах, одержаних безкоштовно, в тому числі від орендаря, по капітальних вкладеннях в орендовані основні засоби за даними, вказаними в актах прийомки. Сума зносу основних засобів, що були в експлуатації, придбані підприємством за плату, визначається за даними платіжних документів.

Сума зносу основних засобів житлового фонду визначається і відображається в обліку за нормами амортизації на повне відновлення (амортизаційний фонд на повне відновлення по житловому фонду не нараховується).


Вартість нематеріальних активів погашається віднесенням на витрати виробництва та обігу відрахувань за нормами, визначеними виходячи з встановленого терміну їх використання. Якщо неможливо визначити термін корисного використання нематеріальних активів, то норми зносу встановлюються з розрахунку на десять років, але не більше терміну діяльності підприємства. Знос нематеріальних активів обліковується і відображається в звітності окремо.

4.13. Сума зносу по окремих об'єктах основних засобів визначається при необхідності (при списанні, продажу, передачі, зміни норм амортизації і т. п.) на основі наявних облікових даних інвентарних карточок або аналітичних рахунків про первісну вартість об'єкта, часу його експлуатації, суми зносу, встановленої при переоцінці та діючих норм амортизації на повне відновлення.

Аналітичний облік зносу основних засобів ведеться окремо по групах: основних виробничих засобів, по галузях, основних невиробничих засобів та основних зособів житлового фонду на рахунках форми додатку 3.

Сальдо по рахунку 02 завжди кредитове і показує суму зносу власних основних засобів і закінчених капіталовкладень в орендовані основні засоби, нематеріальних активів.

4.14. Рахунок 02 "Знос основних засобів" кредитується по дебету рахунків:

87, анал. рахунок "Статутний фонд" — на суму щомісячного зносу основних засобів згідно з розрахунком амортизації на повне відновлення (п. 4.149).

01 "Основні засоби"— на суму зносу основних засобів, що надійшли за плату і безкоштовно.

4.15. Рахунок 02 "Знос основних засобів" дебетується по кредиту рахунку 87, анал. рахунок "Статутний фонд" — на суму зносу основних засобів, що вибули в зв'язку з ліквідацією та реалізацією внаслідок втрати виробничого значення, старіння і зношення (п.п. 4.9, 4.12, 4. 149).

Рахунок 05 "Матеріали"

4.16. На цьому рахунку обліковують наявність і рух матеріальних цінностей, які належать підприємству:

сировини, основних і допоміжних матеріалів, будівельних матеріалів, устаткування до установки, запасних частин,

оп

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem12:20:17 22 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух19:31:43 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:45:56 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:24:07 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Характеристика бухгалтерських рахунків

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194951)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru