Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Аналізу витрат та розробка практичних рекомендацій щодо аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ Столичний

Название: Аналізу витрат та розробка практичних рекомендацій щодо аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ Столичний
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 13:27:44 02 сентября 2011 Похожие работы
Просмотров: 194 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ

1.1 Витрати як об’єкт економічного аналізу

1.2 Організація економічного аналізу витрат

1.3 Методичні аспекти економічного аналізу витрат

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ»

2.1 Аналіз тенденції розвитку галузі виробництва виноградних вин

2.2 Техніко-економічна характеристика діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний»

2.3 Рейтингова оцінка основних показників діяльності підприємства

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ»

3.1 Формування методики економічного аналізу витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»

3.2 Прогнозування витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»

3.3 Рекомендації щодо зменшення витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний» та їх вплив на результати роботи підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Економічний аналіз як наукова дисципліна - це система спеціальних знань, пов'язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденцій розвитку, з виявленням глибинної їх суті і причин, що зумовлюють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов'язань, виробничих потужностей, та об'єктивною оцінкою їх виконання.

Тобто, можна сказати, що метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності їх діяльності.

Варто наголосити на можливостях економічного аналізу як засобу, який сприяє управлінню підприємством. Будь-яке управління складається з двох етапів. На першому на підставі відповідної інформації та її аналітичного опрацювання оцінюють стан і динаміку того чи іншого процесу, на другому, якщо аналіз визначить необхідність втручання з метою зміни якихось параметрів у процесі, - приймається відповідне управлінське рішення.

Чільне місце в цих етапах посідає аналіз діяльності – виробничої, комерційної або грошово-кредитної.

Будь-яка діяльність із вищезазначених направлена на виготовлення (вироблення, випуск) продукції. Продукція може бути виробом, наданою послугою або виконаною роботою (що є фактично видом послуг).

Кожний вид підприємницької діяльності поділяється на галузі – промисловість, сільське господарство тощо; підгалузі – машинобудування, легка, харчова промисловість або рослинництво, тваринництво тощо.

Визначення вартісних характеристик продукції, собівартості, вимагає аналізу витрат на виготовлення продукції та її реалізацію.

Витрати виробництва – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).[1 (ст.155)]

Об’єктом витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Аналіз собівартості продукції, робіт і послуг є важливим інструментом у системі управління витратами. Він дає змогу вивчити тенденції зміни її рівня, визначити відхилення фактичних витрат від нормативних (стандартних) і їхні причини, виявити резерви зниження собівартості продукції і виробити заходи з їх освоєння.

Досвід підприємств легкої промисловості і аналіз їх діяльності доказує, що відсутність контролю і матеріальної відповідальності за не оправданими витратами приводять до того, що підприємство для зростання прибутку обирає, як правило, не інтенсивний шлях зниження собівартості, а екстенсивний. Цим в основному і пояснюється некероване зростання цін.

Тому метою курсової роботи є висвітлення методичних підходів до аналізу витрат та розробка практичних рекомендацій щодо аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ «Столичний».

Щодо реалізації поставленої мети виникає необхідність вирішення наступних завдань:

· охарактеризувати витрати як об’єкт економічного аналізу;

· розкрити порядок організації економічного аналізу витрат;

· розробити методику аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ «Столичний»;

· проаналізувати тенденції розвитку галузі виробництва виноградних вин;

· провести техніко-економічну характеристику діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний»;

· визначити місце підприємства серед конкурентів;

· спрогнозувати розмір витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»;

· надати рекомендації щодо зменшення витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний» та їх впливу на результати роботи підприємства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ

1.1 Витрати як об’єкт економічного аналізу

Методологічні засади формування інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається у П(С)БО 16 «Витрати».

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснено.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

· платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

· попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

· погашення одержаних позик;

· інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам витрат звітного періоду;

· витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

· прямі матеріальні витрати;

· прямі витрати на оплату праці;

· інші прямі витрати;

· змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, який викладений вище.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічного неминучого браку.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

· витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

· амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

· амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

· витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

· витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

· витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

· витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

· витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

· інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку А цієї курсової роботи.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

· загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

· витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

· витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

· винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

· витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

· амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

· витрати на врегулювання спорів і судових органах;

· податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

· плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

· інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

· витрати пакувальних матеріалів для затарення готової продукції на складах готової продукції;

· витрати на ремонт тари;

· оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

· витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

· витрати на передпродажну підготовку товарів;

· витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

· витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

· витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

· витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

· витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

· витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

· інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До інших операційних витрат включаються:

· витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»;

· собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

· собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

· сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

· втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

· втрати від знецінення запасів;

· нестачі й втрати від псування цінностей;

· визнані штрафи, пеня, неустойка;

· витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

· інші витрати операційної діяльності.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

· матеріальні затрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація;

· інші операційні витрати.

До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

· сировини й основних матеріалів;

· купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

· палива й енергії;

· будівельних матеріалів;

· запасних частин;

· тари й тарних матеріалів.

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат «Матеріальні затрати».

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» .

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку Б цієї курсової роботи.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

· собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

· втрати від зменшення корисності необоротних активів;

· втрати від безоплатної передачі необоротних активів;

· втрати від не операційних курсових різниць;

· сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

· витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

· залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

· інші витрати звичайної діяльності.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.[1, ст.154 – 162] Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку В цієї курсової роботи.

1.2 Організація економічного аналізу витрат

Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.

Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці).

Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є обов'язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів. Згідно з певними організаційно-технічними рішеннями та умовами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо.

Установлені норми витрат—це граничні витрати окремих видів ресурсів за даних організаційно-технічних умов виробництва. Вони є важливим чинником забезпечення режиму жорсткої економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства. У процесі планування встановлюються граничні (допустимі) загальні витрати в підрозділах і в цілому по підприємству (кошториси) та на одиницю продукції. Фактичний рівень витрат обчислюється за даними поточного обліку.

Порівняння фактичних витрат з плановими (нормативними) дає змогу в процесі аналізу оцінювати роботу підрозділів з використання ресурсів, з'ясовувати причини відхилень фактичних витрат від планових і відповідно стимулювати працівників підприємства до їхнього зниження.

Формування і контроль витрат за місцями та центрами відповідальності
Управління витратами на підприємстві передбачає їхню диференціацію за місцями та центрами відповідальності. Місце витрат — це місце їхнього формування (робоче місце, група робочих місць, дільниця, цех). Під центром відповідальності розуміють організаційну єдність місць витрат з центром, відповідальним за їхній рівень.

На практиці вважають, що центр відповідальності збігається з місцем витрат, хоча це не обов'язково. Формування місць витрат і центрів відповідальності здійснюється за функціональною та територіальною ознаками. У першому випадку витрати локалізуються в певній функціональній сфері діяльності (маркетинг, дослідження й підготовка виробництва, матеріально-технічне забезпечення, виробництво, технічне обслуговування виробництва, управління). Територіальні місця витрат і центри відповідальності включають організаційні підрозділи підприємства (відділи, дільниці, цехи), які виокремленні просторово.

За центрами відповідальності складаються кошториси (планові витрати), обчислюються фактичні витрати, а для виробничих підрозділів визначається собівартість одиниці продукції (послуг). Це уможливлює ефективний контроль за витрачанням ресурсів. При цьому важливе значення має поділ витрат стосовно кожного центру відповідальності на прямі й непрямі, змінні та постійні. Перший поділ має істотне значення для визначення собівартості окремих виробів (калькулювання). Прямі витрати безпосередньо відносять на продукцію центрів відповідальності (місць витрат), а непрямі — формуються в цих центрах, а потім розподіляються між окремими видами продукції. Поділ витрат на змінні та постійні стосовно центрів відповідальності (місць витрат) важливий для складання так званих гнучких кошторисів та оцінки діяльності. Таке розмежування витрат дає змогу оперативно обчислювати кошториси для різних варіантів обсягу виробництва, а також перераховувати планові витрати на фактичний обсяг продукції під час аналізу та оцінки роботи підрозділів.[2]

Планування й облік собівартості на підприємствах ведуться за елементами витрат і калькуляційними статтями витрат.

Елементи витрат: матеріальні витрати (сировина і матеріали, куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати, паливо, електроенергія, теплоенергія і т. д.), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів, орендна плата, обов’язкові страхові платежі, проценти за кредитами банку, податки, що входять до собівартості продукції, відрахування в позабюджетні фонди тощо).

Групування витрат за елементами необхідне для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, фондомісткість і визначити вплив технічного прогресу на структуру витрат. Якщо частка заробітної плати зменшується, а частка амортизації збільшується, то це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про зростання продуктивності праці. Частка зарплати зменшується і в тому разі, якщо збільшується частка купованих комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що свідчить про підвищення рівня кооперації і спеціалізації.[3, ст. 228]

На ЗАТ КЗШВ «Столичний» економічним аналізом показників діяльності займається економічний відділ.

1.3 Методичні аспекти економічного аналізу витрат

Для оцінки ефективності формування витрат на підприємстві існує певна система економічних показників (табл. 1.1) [4, ст. 353]

Таблиця 1.1

Аналіз та оцінка витрат підприємства

Показник Методика розрахунку показника Економічний зміст показника
1 2 3
Коефіцієнт покриття виробничих витрат

Валова продукція/Операційні

витрати

Скільки валової продукції

створюється на підприємстві за рахунок 1 грн. операційних витрат

Коефіцієнт окупності виробничих витрат Операційні витрати/Валова продукція Які витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції
Коефіцієнт покриття реалізованих виробничих витрат Чистий дохід/Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) Скільки чистого доходу створює підприємству 1 грн. виробничих витрат
Коефіцієнт окупності реалізованих виробничих витрат Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)/Чистий дохід Які виробничі витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт покриття постійних витрат Чистий дохід/(Адміністративні витрати + Витрати на збут) Скільки чистого доходу створює 1 грн. постійних витрат
Коефіцієнт окупності постійних витрат (Адміністративні витрати + Витрати на збут)/Чистий дохід Які постійні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт покриття адміністративних витрат Чистий дохід/Адміністративні витрати Скільки чистого доходу створює 1 грн. адміністративних витрат
Коефіцієнт окупності адміністративних витрат Адміністративні витрати/Чистий дохід Які адміністративні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт ефективності загальногосподарського управління Валова продукція/Адміністративні витрати Скільки валової продукції створює підприємству 1 грн. адміністративних витрат
Коефіцієнт витратомісткості загальногосподарського управління Адміністративні витрати/Операційні витрати Яка питома вага адміністративних витрат в операційних витратах
Коефіцієнт валової віддачі адміністративних витрат Адміністративні витрати/Валова продукція Які адміністративні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції
Коефіцієнт навантаження адміністративних витрат Операційні витрати/Адміністративні витрати Рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. адміністративних витрат
Коефіцієнт координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат (Операційні витрати – Адміністративні витрати)/Адміністративні витрати Скільки операційних витрат формується 1 грн. адміністративних витрат
Коефіцієнт координації адміністративних витрат у співвідношенні в операційних витратах Адміністративні витрати/(Операційні витрати – Адміністративні витрати) Рівень співвідношення адміністративних витрат на 1 грн. операційних витрат
Коефіцієнт ефективності постійних витрат Валова продукція/(Адміністративні витрати + Витрати на збут) Скільки валової продукції створює 1 грн. постійних витрат

Продовження таблиці 1.1

1 2 3
Коефіцієнт витрато місткості загальногосподарського управління і збуту продукції (Адміністративні витрати + Витрати на збут)/Операційні витрати Яка питома вага постійних витрат в операційних витрат
Коефіцієнт валової віддачі постійних витрат (Адміністративні витрати + Витрати на збут)/Валова продукція Які постійні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції
Коефіцієнт навантаження постійних витрат Операційні витрати/(Адміністративні витрати + Витрати на збут) Рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. постійних витрат
Коефіцієнт координації у співвідношенні змінних і постійних витрат (Операційні витрати – Адміністративні витрати – Витрати на збут)/( Адміністративні витрати + Витрати на збут) Рівень співвідношення змінних і постійних витрат (скільки змінних витрат припадає на 1 грн. постійних витрат)
Коефіцієнт координації у співвідношенні постійних і змінних витрат ( Адміністративні витрати + Витрати на збут)/ (Операційні витрати – Адміністративні витрати – Витрати на збут) Рівень співвідношення постійних і змінних витрат (скільки постійних витрат припадає на 1 грн. змінних витрат)
Коефіцієнт ефективності змінних витрат Валова продукція/(Операційні витрати – Адміністративні витрати – Витрати на збут) Скільки валової продукції створює 1 грн. змінних витрат
Коефіцієнт валової віддачі змінних витрат (Операційні витрати – Адміністративні витрати – Витрати на збут)/Валова продукція Які змінні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції
Коефіцієнт покриття витрат на збут Чистий дохід/Витрати на збут Скільки чистого доходу формує 1 грн. витрат на збут
Коефіцієнт окупності витрат на збут Витрати на збут/Чистий дохід Які витрати на збут несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт витрато місткості збутової діяльності підприємства Витрати на збут/Операційні витрати Яка питома вага витрат на збут в операційних витратах
Коефіцієнт навантаження витрат на збут Операційні витрати/Витрати на збут Рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. витрат на збут
Коефіцієнт координації у співвідношенні операційних витрат і витрат на збут (Операційні витрати – Витрати на збут)/Витрати на збут Скільки операційних витрат формує 1 грн. витрат на збут
Коефіцієнт координації витрат на збут у співвідношенні в операційних витратах Витрати на збут/(Операційні витрати – Витрати на збут) Рівень співвідношення витрат на збут на 1 грн. операційних витрат

Продовження таблиці 1.1

1 2 3
Коефіцієнт витрато місткості загальногосподарського управління в постійних витратах Адміністративні витрати/(Адміністративні витрати + Витрати на збут) Яка питома вага адміністративних витрат в постійних витратах
Коефіцієнт витрато місткості збутової діяльності в постійних витратах Витрати на збут//(Адміністративні витрати + Витрати на збут) Яка питома вага витрат на збут в постійних витратах
Коефіцієнт координації у співвідношенні витрат на збут і адміністративних витрат Витрати на збут/Адміністративні витрати Рівень співвідношення витрат на збут на 1 грн. адміністративних витрат
Коефіцієнт координації у співвідношенні адміністративних витрат і витрат на збут Адміністративні витрати/ Втрати на збут Рівень співвідношення адміністративних витрат на 1 грн. витрат на збут
Коефіцієнт окупності виробничих (змінних) витрат Собівартість реалізованої продукції/Валовий прибуток (збиток) Скільки виробничих (змінних) витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. валового прибутку
Валова рентабельність (прибутковість) виробничих (змінних) витрат Валовий прибуток(збиток)/Собівартість реалізованої продукції Скільки одержує підприємство валового прибутку з 1 грн. виробничих витрат (змінних)
Коефіцієнт окупності чистого доходу Чистий дохід/Валовий прибуток(збиток) Скільки чистого доходу необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. валового прибутку
Валова рентабельність (прибутковість) чистого доходу Валовий прибуток(збиток)/Чистий дохід Скільки одержує підприємство валового прибутку з 1 грн. чистого доходу
Коефіцієнт окупності операційних витрат (Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут)/Фінансовий результат від операційної діяльності Скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. прибутку від операційної діяльності
Рентабельність (прибутковість) операційних витрат Фінансовий результат від операційної діяльності/(Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут) Скільки одержує підприємство прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат
Коефіцієнт окупності операційних витрат в процесі господарської діяльності (Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут)/Фінансовий результат від господарської діяльності Скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1грн. прибутку від господарської діяльності

Продовження таблиці 1.1

1 2 3
Рентабельність (прибутковість) операційних витрат в процесі господарської діяльності Фінансовий результат від господарської діяльності/(Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут) Скільки одержує підприємство прибутку від господарської діяльності від 1 грн. операційних витрат
Коефіцієнт чистої окупності операційних витрат (Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут)/Чистий прибуток (збиток) Скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. чистого прибутку
Чиста рентабельність (прибутковість) операційних витрат Чистий прибуток (збиток)/ (Собівартість реалізованої продукції + Адміністративні витрати + Витрати на збут) Скільки одержує підприємство чистого прибутку від 1 грн. операційних витрат

Дана система економічних показників формує методичні аспекти економічного аналізу витрат, за якими можна проаналізувати фінансовий стан підприємства та його діяльність.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ»

2.1 Аналіз тенденцій розвитку галузі виробництва виноградних вин

Виноградарство та виноробство в Україні завжди були важливою галуззю агропромислового комплексу.Займаючи незначну питому вагу в площі сільськогосподарських угідь (від 0,9% в Миколаївській і Херсонській областях, до 4,4% - в АР Крим), ця галузь суттєво впливає на рівень соціально-економічного розвитку регіонів.

Продукція виноградарства та виноробства має виняткове значення для підвищення якості життя населення України. До того ж, галузі виноградарства і виноробства були і є важливими бюджетоутворюючими складовими агропромислового комплексу України.

В умовах зниження платоспроможності населення споживання в розрахунку на одну людину у 2006 році (порівняно з 1990 роком): вина - зменшилося на 62,4 %, ігристих вин та коньяку збільшилось на 12,9 % і 90,5 % відповідно; порівняно з 2000 р. - споживання вина та коньяку зросло вдвічі, ігристих вин - на 12,9 % і склало (у цифровому вираженні): вина - 2,03 л/люд/рік, ігристих вин – 0,79 л/люд/рік, коньяку - 0,40 л/люд/рік. Виробництво столового винограду скоротилося до 0,9 кг, при науково-обгрунтованій нормі споживання – 8 кг/люд/рік.

Сучасний стан виноградарства та виноробства характеризується скороченням загальних площ насаджень виноградників, зменшенням їхньої урожайності. Спостерігається загальне падіння економічної ефективності виробництва винограду та виноробної продукції.

Площа виноградних насаджень у сільськогосподарських підприємствах України у 2007 р. скоротилася майже вдвічі порівняно з 1990 роком, проте, завдяки державній підтримці за рахунок 1% збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства, збільшилася на 2,1 % порівняно з 2000 роком і склала 93,3тис.га (всі категорії господарств). З 2000 року в господарствах з товарним виробництвом винограду розкорчовано виноградників більше (43,5 тис. га), ніж посаджено (26,9 тис.га). Урожайність порівняно з потенційно можливою майже вдвічі нижча та значно коливається в окремі роки, але й у найліпші за кліматичними умовам роки не перевищує 55 ц/га. На низький рівень урожайності виноградників впливає висока зрідженість (22 % від загальної площі), недосконале розміщення та їхнє старіння. Враховуючи нормативний рівень витрат, на сьогодні виробництво винограду ефективне при урожайності не менш, ніж 50 ц/га.

Виробництво вина в Україні у 2006 р. порівняно з 1990 роком скоротилося на 37,2 %, а ігристих вин та коньяку, навпаки збільшилося – на 41,5 % і 151,6 % відповідно. Починаючи з 2000 р. спостерігається збільшення виробництва: вина на 81,5 %, ігристих вин – 51,5 %, коньяку – 76,1 %, що у кількісному вираженні складає: вина – 17097 тис. дал, ігристого вина – 5177 тис. дал, коньяку – 2763 тис. дал. Виробничі потужності використовуються неповністю: лінії переробки винограду – на 42,6 %; ємкості одночасного зберігання вина – 63,7 %, а післякупажного відпочинку коньяку – 93,1 %; лінії розливу вина – 60,7 %, коньяку – 50 %. Зростання цін на виноград випереджає ріст цін на винопродукцію. За період 2001-2006 рр. зростання цін на виноград становило 290,4 %, тоді як на вино лише 189,3 %, шампанське – 159,8 %, коньяк – 198,4 %.

Виникло протиріччя між потребою виноробного виробництва в сировині і можливостями сировинної бази, що проявляється:

· у дефіциті сировини, який поповнюється за рахунок імпорту виноматеріалів, наливом вин;

· у відносно високій ціні на вітчизняну сировину порівняно з цінами на імпортну;

· у невідповідному сортовому складі виноградних насаджень: недостатньо сортів шампанського напряму (Шардоне, групи Піно), червоних та аборигенних сортів.

Сьогоднішній стан виноградарства не сприяє розвитку вітчизняного виноробства.

В умовах глобалізації ринку вина та вступу України до СОТ конкуренція загострюється, що потребує перебудови галузі таким чином, щоб її продукція відповідала високим вимогам ринку.

Основними проблемами даної галузі є:

1. Невідповідність обсягів виробництва: столового винограду потребам населення;винограду технічних сортів потребам виноробства, яке орієнтовано на попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.

2. Закладення насаджень садивним матеріалом низьких селекційних категорій.

3. Невідповідність сортового складу виноградних насаджень вимогам виноробства.

4. Низька ефективність виробництва винограду, яка зумовлена високою долею старих та зріджених виноградних насаджень, що підвищує собівартість і знижує конкурентноздатність столового винограду та вітчизняної виноробної продукції.

Негативна тенденція, яка склалася у виноградарстві зумовлена:

· економічною кризою України;

· низькою ефективністю виноградарства порівняно з пшеницею;

· недосконалістю чинного законодавства з питань власності на землю;

· низьким рівнем доходу працюючих у виноградарстві;

· невизнанням при формуванні бюджетної політики об’єктивної нерівності умов відтворення сільськогосподарського виробництва порівняно з іншими галузями і сферами діяльності, що спричинено сезонністю виробництва, залежністю від природно-кліматичних умов, тривалістю виробничих циклів і, відповідно, уповільненим оборотом капіталу;

· недостатнім рівнем державної фінансової підтримки виноградарства та наукових досліджень в галузі;

· недостатнім стимулюванням впровадження інноваційних технологій та інвестицій в агропромислове виробництво;

· відсутністю паритетних економічних відносин між аграрним сектором та іншими галузями економіки;

· відсутністю паритетних економічних відносин між суб'єктами інтеграційної структури: «виробник винограду – виробник вина»;

· недостатнім рівнем розвитку інфраструктури аграрного ринку, тінізацією та монополізацією каналів реалізації продукції;

· відсутністю інформаційного забезпечення з питань господарювання в ринкових умовах.

Ситуація, що склалася в галузі на сьогодні, не дає можливості подолати зазначені негативні явища. Невідкладне вжиття заходів для подолання цих явищ потребує розробки і прийняття Програми розвитку виноградарства та виноробства на період до 2025 року. [5]

Дані Державного комітету статистики України випуск вина «Шампанського» за 2003-2009 рр. представлені в таблиці 2.1 [6]

Таблиця 2.1

Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Обсяг випуску, тис. дал 3,3 4,0 4,4 4,5 4,5 4,0 4,2

З кожним роком асортимент вин українського виробництва збільшується. Виробники розробляють та рекламують на ринку вин ексклюзивні продукти, які б асоціювалися у свідомості споживача винятково з певним підприємством. Найбільша частка вина (95-97%), яке реалізується на ринку, припадає на ординарні вина, і лише 3-5% - на марочні. В той же час, міцні та десертні вина забезпечують більшу частину обсягу продажів вина (понад 60%). Саме любов вітчизняного споживача до міцних та солодких напоїв є його характерною особливістю. В країнах Західної Європи фаворитами є сухі вина з низьким вмістом цукру. Обсяг виробництва виноградних вин в Україні перевищує 7 млн. дал. У вартісному вираженні це майже $8,5 млн. 30% зазначеного обсягу припадає на сухі вина і 70% - на міцні. Крім того, з плодово-ягідної сировини виробляють близько 3 млн. дал на рік. Не більше 1 млн. дал вина України йде на експорт. Більше половини цього обсягу припадає на Російську Федерацію.

2.2 Техніко-економічна характеристика діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Виробнича діяльність Київського заводу шампанських вин "Столичний" спрямована, перш за все, на збереження лідируючих позицій та підвищення рентабельності підприємства з метою його подальшого розвитку.

Основними видами діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний» є:

· виробництво виноградних вин;

· оптова торгівля напоями;

· роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями.

КЗШВ виготовляє такі види продукції: шампанське, тихі вина, воду питну, солодкий газований напій. ЗАТ "КЗШВ "Столичний" виробляє та реалізує такі види шампанських вин:

· Вино ігристе "Ukrainskoye Sekt v. Krim" ROT-mild, червоне;

· Вино ігристе "Ukrainskoye Sekt v. Krim" HALBTROCKEN, біле;

· "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, rot mild, червоне;

· "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, weiss halbtrocken, біле;

· Вино ігристе "Советское Игристое", Sweet, біле, солодке;

· Вино ігристе "Советское Игристое", Sweet, біле, напівсолодке;

· Вино ігристе "Советское Игристое", Sweet, біле, напівсухе;

· Вино ігристе "Советское Игристое", червоне, напівсухе;

· Вино ігристе "Мій Львів", біле, напівсолодке;

· Вино ігристе "Мій Львів", біле, солодке;

· Вино ігристе "Мій Львів", біле, мускатне;

· Вино ігристе "Мій Львів", червоне, напівсолодке;

· Вино ігристе "Советское Полусладкое", semisweet, біле;

· Вино ігристе "Советское Полусладкое", semidry, біле;

· Вино ігристе "Украинское Игристое", біле, напівсолодке;

· Вино ігристе "Украинское Игристое", біле, солодке;

· Вино ігристе "Украинское Игристое", червоне, напівсолодке

Основні постачальники сировини на ЗАТ "Київський завод шампанських вин "Столичний":

· Агрофірма "Золота балка" (Автономна Республіка Крим);

· ВАТ "Ударний" (Автономна Республіка Крим);

· ВАТ "Цюрупинське" (Херсонська область);

· ВАТ "Чорноморська перлина" (Одеська область);

· ВАТ "Радсад" (Миколаївська область);

· ДП р/з "Бурлюк" (Автономна Республіка Крим);

· ДП ТОВ "Юг тара" Агроторгова фірма солоду (Одеська область);

· ДСП АПК "Виноградний" (Автономна Республіка Крим);

· ЗАСТ Агрофірма "Чорноморець" (Автономна Республіка Крим);

· Радгосп "Більшовик" (Одеська область);

· СВК "Лиманський" (Миколаївська область) та інші.

КЗШВ прагне знаходити для себе перевірених збутових партнерів і планомірно вибудовувати довгострокові відносини з ними. Велику популярність в плані реалізації своєї продукції у КЗШВ набирає сегмент HoReCa, підприємства якого також не прагнуть до широкого асортименту, прагнучи обмежуватися продукцією 2-3 виробників. Щоб досягти поставлених цілей, різні компанії активно проводить різні PR-акції: проведення прес-конференцій для ЗМІ з презентацією нових сортів шампанська, проведення дегустацій на заводі із запрошенням провідних винарів регіону та інші. КЗШВ провівши подібні акції теж міг би збільшити обсяги своєї реалізованої продукції. Головними дистриб’юторами підприємства є:

· АР КримПП "Чеканов А.В."Сімферополь, пер.Задорожний 3 / 4;

· Вінницька областьТОВ "Кондитер-C"м. Вінниця, вул. Лебединського, 15;

· Волинська областьТОВ Торговий дім "Аванта"м. Луцьк, пров. Дорожній, 4;

· Дніпропетровська областьПП "Шевченко"м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27;

· Донецька областьПП "Бель" м. Донецьк, вул.Складська, 3 А;

· Житомирська областьТОВ ТК "Полісся Продукт"м. Житомир, вул. Кооперативна, 18;

· Закарпатська областьТОВ "Закарпатська продовольча група"м. Мукачево, вул. Пряшівська-бічна, 4;

· Запорізька областьФОП «Рамазанов»м.Запоріжжя, ул.Теплічна, 5;

· Івано-Франківська областьФіліал ТОВ "Савсервіс-Мова" у м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8.

Основні покупці продукції ЗАТ "Київського заводу шампанських вин "Столичний" [7]:

· ДП ВТП "Київський";

· ЗАТ "Фоззи";

· "Баядера" /філія;

· ПП "Вест Лайн Дисстрибьюшн";

· СП "Київ-Захід";

· ТОВ "Торгова Компанія Продімпортторг";

· ТОВ НВП Гамма;

· СП ЗАТ "Волиньпак";

· Західно-українська ТК "Продторг" та інші.

Закрите акціонерне товариство "КЗШВ "Столичний" з 1993 року займається зовнішньоекономічною діяльністю. Завод здійснює експортні та імпортні операції, а також займався бартерними операціями. КЗШВ здійснює операції по експорту шампанського в такі країни: Росія, Німеччина, Естонія, Кіпр, Бельгія, Люксембург, Перу, Данія, Швейцарія, Великобританія. Додатково ведуться переговори про постачання шампанського виробленого КЗШВ до Сполучених Штатів та Франції. [8]

Проведемо аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний» за даними фінансової звітності 2007 р. (додаток Г) та 2008 р. (додаток Ґ).

Визначимо склад основних засобів за 2007-2008 рр. ЗАТ КЗШВ «Столичний» (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Група ОЗ Вартість ОЗ, тис. грн. Відхилення
2007 2008 Абсолютне, тис. грн. Відносне, %
Будинки, споруди та передавальні пристрої 73606,8 77705 4098,2 5,57
43338,9 52249 8910,1 20,56
Транспортні засоби 11675,0 11986 311 2,66
Інструменти, прилади, інвентар 3738,7 4208 469,3 12,55
Інші основні засоби 1034,9 1483 448,1 43,3
Бібліотечні фонди 96,4 99 2,6 2,7
Малоцінні необоротні 275,3 350 74,7 27,13
Інші необоротні матеріальні активи 108,8 109 0,2 0,18
Разом 133874,8 148189 14314,2 10,69

Склад ОЗ за 2007-2008 рр. ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Отже, вартість основних засобів у 2008 р. порівняно з попереднім збільшилась майже на 11%.

Оцінка майнового стану підприємства дає змогу визначити абсолютні і відносні зміни вартості майна підприємства. При цьому визначаються такі показники:

· Коефіцієнт зносу, який показує ступінь зношеності ОЗ відносно їх первісної вартості.

Кзносу = Знос/ПВ (2.1)

· Коефіцієнт оновлення ОЗ показує, яка частина ОЗ з наявних на кінець періоду була оновлена протягом звітного періоду

Кон = ОЗввед /ОЗк.п. , (2.2)

де ОЗввед – основні засоби введені, тис. грн.;

ОЗк.п. – основні засоби на кінець періоду, тис. грн.

· Коефіцієнт вибуття ОЗ показує, яка частина ОЗ з наявних на початок періоду вибула протягом звітного періоду.

Квиб = ОЗвиб /ОЗп.п. , (2.3)

де ОЗвиб – основні засоби, які вибули, тис. грн.;

ОЗп.п. – основні засоби на початок періоду, тис. грн.

Результати оцінки майнового стану ЗАТ КЗШВ «Столичний»

відображено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Показники стану ОЗ за 2007-2008 рр. ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Показники Значення Відхилення
2007 2008 Абсолютне Відносне, %
Коефіцієнт зносу 0,77 0,72 -0,05 -6,49
Коефіцієнт оновлення 0,057 0,102 0,045 78,95
Коефіцієнт вибуття 0,012 0,007 -0,005 -41,67

Отже, показники стану основних засобів у 2008 р. зменшились, крім коефіцієнта оновлення.

Визначимо динаміку нематеріальних активів за 2007-2008 рр. ЗАТ КЗШВ «Столичний» за даними фінансової звітності (табл. 2.4)

Таблиця 2.4

Склад нематеріальних активів за 2007-2008 рр. ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Групи нематеріальних активів Вартість, тис. грн. Відхилення
2007 2008 Абсолютне, тис. грн. Відносне, %
Права на комерційні позначення 92,4 95 2,6 2,81
Авторське право та суміжні з ним права 262 366 104 39,69
Інші нематеріальні активи 754,1 1007 252,9 33,54
Разом 1108,5 1468 359,5 32,43

Отже, вартість нематеріальних активів у 2008 р. порівняно з попереднім збільшилась на 32,43%.

Щодо динаміки малоцінних необоротних матеріальних активів, то у 2007 р. їх вартість становила 275,3 тис. грн., а в 2008 р. їх вартість склала 350 тис. грн. Отже, абсолютне відхилення становить 74,7 тис. грн., а відносне – 27,13%. Тобто, вартість малоцінних необоротних матеріальних активів у 2008 р. порівняно з попереднім збільшилась на 27,13 %.

Визначимо динаміку та забезпеченість предметами праці (сировина і матеріали) та фінансами (грошові кошти).

Затрати на сировину і матеріали у 2007 р. становила 83844,1 тис. грн., а в 2008 р. вони склали 90920 тис. грн. Отже, абсолютне відхилення становить 7075,9 тис. грн., відносне відхилення – 8,44 %. Тобто затрати на сировину і матеріали у 2008 р. збільшились на 8,44 %.

Вартість грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті у 2007р. становила 9038,8 тис. грн.; в іноземній валюті вона становила 2779,2 тис. грн.., а в 2008 р. в національній валюті вона склала 3693 тис. грн., а в іноземній валюті вона становила 407 тис. грн. Отже, абсолютне відхилення грошових коштів в національній валюті становить -5345,8 тис. грн., а відносне відхилення дорівнює -59,14 %. Абсолютне відхилення грошових коштів у іноземній валюті становить -2372,2 тис. грн., а відносне відхилення дорівнює -85,36 %. Тобто у 2008 р. вартість грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті порівняно з попереднім зменшилась на 59,14 %, а в іноземній валюті також зменшилась на 85,36 %.

Для отримання оперативної інформації про фінансовий стан ЗАТ КЗШВ «Столичний» за 2008 р., потрібно провести експрес-аналіз. Цей аналіз передбачає розрахунок таких показників:

· Коефіцієнт незалежності показує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Кнез = Власний капітал/Баланс (2.4)

Кнез = 71059/130527 = 0,54

· Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфін.ст. = (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання)/Баланс (2.5)

Кфін.ст. = (71059 + 0)/130527 = 0,54

· Коефіцієнт ділової активності показує скільки оборотів робить майно підприємства протягом звітного періоду.

Коб.ак. = Чистий дохід/Середня вартість активів (2.6)

Коб.ак. = 165698/((110194 + 130527)/2) = 165698/120360,5 = 1,38

· Коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу показує скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. середньорічної вартості активів (власного капіталу)

Крен.ак. = Чистий прибуток/Середня вартість активів (2.7)

Крен.ВК = Чистий прибуток/Середній власний капітал (2.8)

Крен.ак. = 240/120360,5 = 0,002

Крен.ВК = 240/((70850 + 71059)/2) = 240/70954,5 = 0,003

· Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) показує здатність підприємства покрити наявними оборотними активами поточні зобов’язання.

Кзаг.лікв. = Оборотні активи/Поточні зобов’язання (2.9)

Кзаг.лікв. = 85565/56395 = 1,52

· Коефіцієнт участі показує на скільки відсотків оборотні активи сформовані за рахунок власного оборотного капіталу і довгострокових зобов’язань

Кучасті = (ВОК + Довгострокові зобов’язання)/Оборотні активи (2.10)

ВОК = Власний капітал – Необоротні активи, (2.11)

де ВОК – власний оборотний капітал, тис. грн.

Кучасті = (26381 + 0)/85565 = 0,31

ВОК = 71059 – 44678 = 26381 тис. грн.

Отже, за результатами експрес-аналізу можемо сказати, що ЗАТ КЗШВ «Столичний» є незалежним від зовнішніх джерел фінансування: власний капітал займає 54% в джерелах утворення активів. Підприємство не є фінансово стійким (Кфін.ст. < 0,7). Майно підприємства робить 1,38 оборотів протягом звітного періоду. На 1 грн. середньорічної вартості активів припадає 0,002 чистого прибутку, а на 1 грн. середньорічного власного капіталу – 0,003 чистого прибутку. Підприємство здатне покрити наявними оборотними активами поточні зобов’язання (Кзаг.лікв. > 1). Оборотні активи сформовані за рахунок власного оборотного капіталу на 31 %.

2.3 Рейтингова оцінка основних показників діяльності підприємства

За результатами експрес-аналізу підприємство відносять до певного класу:

1. вищий клас – підприємства з абсолютно стійким фінансовим станом, всі показники відповідають нормативному значенню або його перевищують;

2. перший клас – підприємства, фінансовий стан яких взагалі стійкий, але є відхилення від норми з окремих показників;

3. другий клас – у підприємств наявні ознаки фінансової напруженості для подолання якої вони мають потенційні можливості;

4. третій клас – підприємства підвищеного ризику, що можуть здолати фінансову напруженість тільки за рахунок кардинальних змін;

5. четвертий клас – підприємства з незадовільним фінансовим станом і відсутністю перспектив його стабілізації.

В даному випадку ЗАТ КЗШВ «Столичний» за результатами експрес-аналізу можна віднести до другого класу, оскільки дане підприємство не є фінансово стійким, але всі інші показники відповідають нормам.

Проведемо порівняльну рейтингову оцінку динаміки основних показників діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний» з даними підприємств-конкурентів. Дану рейтингову оцінку будемо проводити за методом відстаней.

На основі інформації про динаміку показників (табл. 2.5) проведемо комплексну оцінку підприємств.

Таблиця 2.5

Динаміка показників підприємств-конкурентів

Показники Підприємства
1 2 3 4
Кнез. 0,54 0,61 0,52 0,05
Кфін.ст. 0,54 0,62 0,52 0,4
Коб.акт 1,38 0,97 1,08 1,11
Кзаг.лікв. 1,52 2,08 1,45 1,32

1 – ЗАТ Київський завод шампанських вин «Столичний»

2 – ЗАТ «Артемівський завод шампанських вин «Артемівськ Вайнері»

3 – ПАТ «Одеський завод шампанських вин»

4 – ЗАТ «Одесавинпром»

Визначимо відношення показників до еталону та рейтингову оцінку кожного підприємства (табл. 2.6) за такою формулою:

Rj = √∑(1 – xij /xj етал )2 (2.12)

Таблиця 2.6

Відношення показників до еталону та рейтингова оцінка

Показники Підприємства
1 2 3 4
Кнез 0,885 1 0,852 0,082
Кфін.ст 0,871 1 0,839 0,645
Коб.акт. 1 0,703 0,783 0,804
Кзаг.лікв. 0,731 1 0,697 0,635
Rj 0,32 0,297 0,43 1,068
Місце 2 1 3 4

R1 = √(1 – 0,885)2 + (1 – 0,871)2 + (1 – 1)2 + (1 – 0,731)2 = 0,32;

R2 = √(1 – 1)2 + (1 – 1)2 + (1 – 0,703)2 + (1 – 1)2 = 0,297;

R3 = √(1 – 0,852)2 + (1 – 0,839)2 + (1 – 0,783)2 + (1 – 0,697)2 = 0,43;

R4 = √(1 – 0,082)2 + (1 – 0,645)2 + (1 – 0,804)2 + (1 – 0,635)2 = 1,068.

Отже, за результатами проведеної рейтингової оцінки даних підприємств можна сказати, що абсолютно фінансово стійким підприємством є ЗАТ «Артемівський завод шампанських вин «Артемівськ Вайнері», яке займає перше місце за результатами рейтингової оцінки; друге місце посідає – ЗАТ Київський завод шампанських вин «Столичний»; третє місце – ПАТ «Одеський завод шампанських вин», а четверте – ЗАТ «Одесавинпром». Тому ЗАТ КЗШВ «Столичний» порівняно з даними підприємствами є конкурентоспроможним та фінансово стійким, але поступається місцем підприємству ЗАТ «Артемівський завод шампанських вин «Артемівськ Вайнері».

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ КЗШВ «СТОЛИЧНИЙ»

3.1 Формування методики економічного аналізу витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Щоб провести економічний аналіз витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний», будемо використовувати методику, яка наведена в питанні 1.3 «Методичні аспекти економічного аналізу витрат» даної курсової роботи та звіт про фінансові результати за 2007-2008 роки.

Отже, аналіз та оцінка підприємства проводиться за:

· коефіцієнтом покриття виробничих витрат, який показує скільки валової продукції створюється на підприємстві за рахунок 1 грн. операційних витрат:

2007 рік: (4104,9 + 2168,9)/9105,6 = 0,689;

2008 рік: (3710 + 5358)/16679 = 0,544;

· коефіцієнтом окупності виробничих витрат, який показує які витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції:

2007 рік: 9105,6/(4104,9 + 2168,9) = 1,451;

2008 рік: 16679/(3710 + 5358) = 1,839;

· коефіцієнтом покриття реалізованих виробничих витрат, який показує скільки чистого доходу створює підприємству 1 грн. виробничих витрат:

2007 рік: 149803,7/105348,7 = 1,422;

2008 рік: 165698/113898 = 1,455;

· коефіцієнтом окупності реалізованих виробничих витрат, який показує які виробничі витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу:

2007 рік: 105348,7/149803,7 = 0,703;

2008 рік: 113898/165698 = 0,687;

· коефіцієнтом покриття постійних витрат, який показуєскільки чистого доходу створює 1 грн. постійних витрат:

2007 рік: 149803,7/(13111,3 + 10033,7) = 6,472;

2008 рік: 165698/(20101 + 13891) = 4,875;

· коефіцієнтом окупності постійних витрат, який показуєякі постійні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу:

2007 рік: (13111,3 + 10033,7)/ 149803,7 = 0,155;

2008 рік: (20101 + 13891)/ 165698 = 0,205;

· коефіцієнтом покриття адміністративних витрат, який показує скільки чистого доходу створює 1 грн. адміністративних витрат:

2007 рік: 149803,7/13111,3 = 11,426;

2008 рік: 165698/20101 = 8,243;

· коефіцієнтом окупності адміністративних витрат, який показує які адміністративні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу:

2007 рік: 13111,3/149803,7 = 0,088;

2008 рік: 20101/165698 = 0,121;

· коефіцієнтом ефективності загальногосподарського управління, який показує скільки валової продукції створює підприємству 1 грн. адміністративних витрат:

2007 рік: (4104,9 + 2168,9)/ 13111,3 = 0,479;

2008 рік: (3710 + 5358)/ 20101 = 0,451;

· коефіцієнтом витратомісткості загальногосподарського управління, який показує яка питома вага адміністративних витрат в операційних витратах:

2007 рік: 13111,3/9105,6 = 1,439;

2008 рік: 20101/16679 = 1,205;

· коефіцієнтом валової віддачі адміністративних витрат, який показує які адміністративні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції:

2007 рік: 13111,3/(4104,9 + 2168,9) = 2,09;

2008 рік: 20101/(3710 + 5358) = 2,217;

· коефіцієнтом навантаження адміністративних витрат, який показує рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. адміністративних витрат:

2007 рік: 9105,6/13111,3 = 0,694;

2008 рік: 16679/20101 = 0,83;

· коефіцієнтом координації у співвідношенні операційних і адміністративних витрат, який показує скільки операційних витрат формується 1 грн. адміністративних витрат:

2007 рік: (9105,6 - 13111,3)/ 13111,3 = -0,306;

2008 рік: (16679 - 20101)/ 20101 = -0,17;

· коефіцієнтом координації адміністративних витрат у співвідношенні в операційних витратах, який показує рівень співвідношення адміністративних витрат на 1 грн. операційних витрат:

2007 рік: 13111,3/(9105,6 - 13111,3) = -3,273;

2008 рік: 20101/(16679 - 20101) = -5,874;

· коефіцієнтом ефективності постійних витрат, який показує скільки валової продукції створює 1 грн. постійних витрат:

2007 рік: (4104,9 + 2168,9)/ (13111,3 + 10033,7) = 0,271;

2008 рік: (3710 + 5358)/ (20101 + 13891) = 0,267;

· коефіцієнтом витратомісткості загальногосподарського управління і збуту продукції, який показує яка питома вага постійних витрат в операційних витрат:

2007 рік: (13111,3 + 10033,7)/ 9105,6 = 2,542;

2008 рік: (20101 + 13891)/ 16679 = 2,038;

· коефіцієнтом валової віддачі постійних витрат, який показує які постійні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції:

2007 рік: (13111,3 + 10033,7)/ (4104,9 + 2168,9) = 3,689;

2008 рік: (20101 + 13891)/ (3710 + 5358) = 3,749;

· коефіцієнтом навантаження постійних витрат, який показуєрівень навантаження операційних витрат на 1 грн. постійних витрат:

2007 рік: 9105,6/(13111,3 + 10033,7) = 0,393;

2008 рік: 16679/(20101 + 13891) = 0,491;

· коефіцієнтом координації у співвідношенні змінних і постійних витрат, який показує рівень співвідношення змінних і постійних витрат (скільки змінних витрат припадає на 1 грн. постійних витрат):

2007 рік: (9105,6 - 13111,3 - 10033,7)/ (13111,3 + 10033,7) = -0,607;

2008 рік: (16679 - 20101 – 13891)/ (20101 + 13891) = -0,51;

· коефіцієнтом координації у співвідношенні постійних і змінних витрат, який показує рівень співвідношення постійних і змінних витрат (скільки постійних витрат припадає на 1 грн. змінних витрат):

2007 рік: (13111,3 + 10033,7)/ (9105,6 - 13111,3 - 10033,7) = -1,649;

2008 рік: (20101 + 13891)/ (16679 - 20101 – 13891) = -1,963;

· коефіцієнтом ефективності змінних витрат, який показує скільки валової продукції створює 1 грн. змінних витрат:

2007 рік: (4104,9 + 2168,9)/ (9105,6 - 13111,3 - 10033,7) = -0,447;

2008 рік: (3710 + 5358)/ (16679 - 20101 – 13891) = -0,524;

· коефіцієнтом валової віддачі змінних витрат, який показує які змінні витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. валової продукції:

2007 рік: (9105,6 - 13111,3 - 10033,7)/ (4104,9 + 2168,9) = -2,238;

2008 рік: (16679 - 20101 – 13891)/ (3710 + 5358) = -1,909;

· коефіцієнтом покриття витрат на збут, який показує скільки чистого доходу формує 1 грн. витрат на збут:

2007 рік: 149803,7/10033,7 = 14,93;

2008 рік: 165698/13891 = 11,928;

· коефіцієнтом окупності витрат на збут, який показує які витрати на збут несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу:

2007 рік: 10033,7/149803,7 = 0,067;

2008 рік: 13891/165698 = 0,084;

· коефіцієнтом витратомісткості збутової діяльності підприємства, який показує яка питома вага витрат на збут в операційних витратах:

2007 рік: 10033,7/9105,6 = 1,102;

2008 рік: 13891/16679 = 0,833;

· коефіцієнтом навантаження витрат на збут, який показує рівень навантаження операційних витрат на 1 грн. витрат на збут:

2007 рік: 9105,6/10033,7 = 0,908;

2008 рік: 16679/13891 = 1,201;

· коефіцієнтом координації у співвідношенні операційних витрат і витрат на збут, який показує скільки операційних витрат формує 1 грн. витрат на збут:

2007 рік: (9105,6 - 10033,7)/ 10033,7 = -0,092;

2008 рік: (16679 - 13891)/ 13891 = 0,201;

· коефіцієнтом координації витрат на збут у співвідношенні в операційних витратах, який показує рівень співвідношення витрат на збут на 1 грн. операційних витрат:

2007 рік: 10033,7/(9105,6 - 10033,7) = -10,811;

2008 рік: 13891/(16679 - 13891) = 4,982;

· коефіцієнтом витратомісткості загальногосподарського управління в постійних витратах, який показує яка питома вага адміністративних витрат в постійних витратах:

2007 рік: 13111,3/(13111,3 + 10033,7) = 0,566;

2008 рік: 20101/(20101 + 13891) = 0,591;

· коефіцієнтом витратомісткості збутової діяльності в постійних витратах, який показує яка питома вага витрат на збут в постійних витратах:

2007 рік: 10033,7/(13111,3 + 10033,7) = 0,434;

2008 рік: 13891/(20101 + 13891) = 0,409;

· коефіцієнтом координації у співвідношенні витрат на збут і адміністративних витрат, який показує рівень співвідношення витрат на збут на 1 грн. адміністративних витрат:

2007 рік: 10033,7/13111,3 = 0,765;

2008 рік: 13891/20101 = 0,691;

· коефіцієнтом координації у співвідношенні адміністративних витрат і витрат на збут, який показує рівень співвідношення адміністративних витрат на 1 грн. витрат на збут:

2007 рік: 13111,3/10033,7 = 1,307;

2008 рік: 20101/13891 = 1,447;

· коефіцієнтом окупності виробничих (змінних) витрат, який показуєскільки виробничих (змінних) витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. валового прибутку:

2007 рік: 105348,7/44455 = 2,37;

2008 рік: 113898/51800 = 2,199;

· валовою рентабельністю (прибутковістю) виробничих (змінних) витрат, яка показує скільки одержує підприємство валового прибутку з 1 грн. виробничих витрат (змінних):

2007 рік: 44455/105348,7 = 0,422;

2008 рік: 51800/113898 = 0,455;

· коефіцієнтом окупності чистого доходу, який показує скільки чистого доходу необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. валового прибутку:

2007 рік: 149803,7/44455 = 3,37;

2008 рік: 165698/51800 = 3,199;

· валовою рентабельністю (прибутковістю) чистого доходу, яка показує скільки одержує підприємство валового прибутку з 1 грн. чистого доходу:

2007 рік: 44455/149803,7 = 0,297;

2008 рік: 51800/165698 = 0,313;

· коефіцієнтом окупності операційних витрат, який показує скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. прибутку від операційної діяльності:

2007 рік: (105348,7 + 13111,3 + 10033,7)/18176,3 = 7,069;

2008 рік: (113898 + 20101 + 13891)/12438 = 11,89;

· рентабельністю (прибутковістю) операційних витрат, яка показує скільки одержує підприємство прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат:

2007 рік: 18176,3/(105348,7 + 13111,3 + 10033,7) = 0,141;

2008 рік: 12438/(113898 + 20101 + 13891) = 0,084;

· коефіцієнтом чистої окупності операційних витрат, який показує скільки операційних витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн. чистого прибутку:

2007 рік: (105348,7 + 13111,3 + 10033,7)/ 11315,5 = 11,356;

2008 рік: (113898 + 20101 + 13891)/ 240 = 616,208;

· чистою рентабельністю (прибутковістю) операційних витрат, яка показує скільки одержує підприємство чистого прибутку від 1 грн. операційних витрат:

2007 рік: 11315,5/(105348,7 + 13111,3 + 10033,7) = 0,088;

2008 рік: 240/(113898 + 20101 + 13891) = 0,0016.

Проведемо аналіз за елементами операційних витрат 2007-2008 роки ЗАТ КЗШВ «Столичний» (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Аналіз за елементами операційних витрат

Елементи витрат Попередній період Звітній період Відхилення
тис. грн. стр. % тис. грн. стр. % тис. грн. у %
1 2 3 4 5 6 7
Матеріальні затрати 83844.1 63,92 90920 56,45 7075,9 8,44
Витрати на оплату праці 19705.9 15,02 26694 16,57 6988,1 35,46
Відрахування на соціальні заходи 6924.6 5,28 9145 5,68 2220,4 32,07

Продовження таблиці 3.1

1 2 3 4 5 6 7
Амортизація 5019.5 3,83 4970 3,09 -49,5 -0,01
Інші операційні витрати 15678.5 11,95 29337 18,21 13658,5 87,12
Разом 131172.6 100 161066 100 29893,4 163,08

Отже, за результатами проведеного аналізу загальні витрати у 2008 році порівняно з попереднім збільшились на 29893,4 тис. грн. або на 163,08 %, а саме: за рахунок матеріальних затрат витрати збільшились на 7075,9 тис. грн. (на 8,44 %); за рахунок витрат на оплату праці – збільшились на 6988,1 тис. грн. (на 35,46 %); за рахунок відрахувань на соціальні заходи – збільшились на 2220,4 тис. грн. (на 32,07 %); за рахунок амортизації – зменшились на 49,5 тис. грн. (на 0,01 %) та за рахунок інших операційних витрат – збільшились на 13658,5 тис. грн. (на 87,12 %).

3.2 Прогнозування витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»

Прогнозування витрат на наступний рік будемо проводити за допомогою методу експоненційного згладжування:

Yt +1 ` = £*Yt + (1 - £)*Yt `, (3.1)

де Yt ` - згладжу вальне значення за цей інтервал, розраховане по даних

попередніх періодів;

Yt – фактичне значення за інтервал t;

£ - коефіцієнт згладжування.

Y2 ` = Y1 (3.2)

£ = 2/(m + 1), (3.3)

де m – довжина часового ряду (кількість періодів)

Обсяг витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний» протягом двох років представлено у таблиці 3.2

Таблиця 3.2

Обсяг витрат за 2007-2008 роки

Роки Обсяг витрат, тис. грн.
Матеріальні затрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати
2007 83844.1 19705.9 6924.6 5019.5 15678.5
2008 90920 26694 9145 4970 29337

£ = 2/(2 + 1) = 2/3

Проведемо прогнозування витрат на 2009 рік:

Yмат. зат. = 2/3*90920 + (1 – 2/3)*83844,1 = 60613,33 + 27948,03=88561,36 тис. грн.

Yопл.пр. = 2/3*26694 + (1 – 2/3)*19705,9 = 17796 + 6568,63 = 24364,63 тис. грн.

Yсоц.зах. = 2/3*9145 + (1 – 2/3)*6924,6 = 6096,67 + 2308,2 = 8404,87 тис. грн.

Yам. = 2/3*4970 + (1 – 2/3)*5019,5 = 3313,33 + 1673,17 = 4986,5 тис. грн.

Yін.оп. = 2/3*29337 + (1 – 2/3)*15678,5 = 19558 + 5226,17 = 24784,17 тис. грн.

Yзаг.витр. = 2/3*161066 + (1 – 2/3)*131172,6 = 107377,33 + 43724,2 = 151101,53 тис. грн.

Отже, за результатами проведеного прогнозування загальні витрати на 2009 рік складуть 151101,53 тис. грн., з них матеріальні затрати складуть 88561,36 тис. грн., витрати на оплату праці – 24364,63 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 8404,87 тис. грн., амортизація – 4986,5 тис. грн., інші операційні витрати – 24784,17 тис. грн.

3.3 Рекомендації щодо зменшення витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний» та їх вплив на результати роботи підприємства

Основним джерелом зниження витрат на підприємстві є резерви зниження собівартості продукції, а саме:

· збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого використання виробничих потужностей підприємства;

· скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, запобігання невиробничим витратам, виробничому браку і т. д.

Резерви збільшення виробництва продукції виявляють у процесі аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва продукції на наявних виробничих потужностях зростають тільки змінні витрати (пряма зарплата робітників, прямі матеріальні витрати і т. ін.), сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, унаслідок чого знижується собівартість виробів.

Резерви скорочення витрат визначають за кожною статтею витрат за рахунок конкретних інноваційних заходів (упровадження нової, прогресивнішої техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці тощо), що будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії і т. д.[3, ст. 268 - 270]

Застосування вище зазначених резервів на ЗАТ КЗШВ «Столичний» допоможе ефективному зменшенню витрат, а саме: матеріальних затрат, резерв зниження яких становить 7075,9 тис. грн., витрат на оплату праці – 6988,1 тис. грн., інших операційних витрат – 13658,5 тис. грн., відрахувань на соціальні заходи – 2220,4 тис. грн.

Збільшення витрат негативно впливає на результати роботи підприємства, тому що при їх збільшенні зменшується чистий прибуток, а навіть може з’явитися непокритий збиток, який є показником неефективного використання оборотних активів та власного капіталу підприємства.

Тому дане підприємство повинно залучитися до здійснення певних заходів щодо зменшення витрат.

ВИСНОВКИ

Отже, в даній курсовій роботі було висвітлено методичні підходи до аналізу витрат та розроблено практичні рекомендації щодо аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ «Столичний», а саме вирішено наступні завдання:

· охарактеризовано витрати як об’єкт економічного аналізу;

· розкрито порядок організації економічного аналізу витрат;

· розроблено методику аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ «Столичний»;

· проаналізовано тенденції розвитку галузі виробництва виноградних вин;

· проведено техніко-економічну характеристику діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний»;

· визначено місце підприємства серед конкурентів;

· проведено прогноз розміру витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»;

· надано рекомендації щодо зменшення витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний» та їх впливу на результати роботи підприємства.

Для здійснення аналізу та оцінки витрат слід використовувати систему економічних показників, яка наведена у питанні 1.3 цієї курсової роботи.

Ця система економічних показників формує методичні аспекти економічного аналізу витрат, за якими було проаналізовано фінансовий стан підприємства та його діяльність.

За результатами експрес-аналізу ЗАТ КЗШВ «Столичний» можна віднести до підприємств другого класу, оскільки дане підприємство не є фінансово стійким, але всі інші показники відповідають нормам.При проведенні рейтингової оцінки ЗАТ КЗШВ «Столичний» посіло друге місце серед конкурентів.

У результаті проведеного аналізу витрат за елементами ЗАТ КЗШВ «Столичний» виявлено значне збільшення витрат у 2008 році порівняно з попереднім. Тому даному підприємству необхідно здійснити ряд заходів щодо скорочення витрат, а саме:

  • збільшити обсяг виробництва продукції за рахунок повнішого використання виробничих потужностей підприємства;
  • підвищити рівень продуктивності праці;
  • ощадливо використовувати сировину, матеріали, електроенергію, паливо, обладнання;
  • запобігти невиробничим витратам та виробничому браку;
  • впровадити нову, прогресивнішу техніку і технології виробництва;
  • поліпшити організацію працю та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

2. www.grinchuk.lviv.ua

3. Савицька Г.В. «Економічний аналіз діяльності підприємства» 3-тє видання. Київ «Знання» 2007 р. ст. 228 – 268

4. Цал–Цалко Ю.С. «Витрати підприємства»: Навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2002 р. ст. 316 – 353

5. www.minagro.gov.ua

6. www.ukrstat.gov.ua

7. www.revolution

8. www.sekt.kiev.ua

ДОДАТОК А

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

N з/п Показники Усього На одиницю бази розподілу
(1 машино-година)
Включення загальновиробничих витрат до
витрат на виробництво продукції (рахунок 23 "Виробництво"), грн. собівартості реалізованої продукції (рахунок 90 "Собівартість реалізації"), грн.
1 2 3 4 5 6
1 База розподілу за нормальною потужністю, машино-години 10000 Х Х Х
Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн. 70000
з них:
2 змінні 50000 Х Х
3 (ряд. 3 гр. 4 = ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 5
4 постійні 20000 Х Х
5 (ряд. 5 гр. 4 = ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 2
База розподілу за фактичною потужністю, машино-години:
6 1-й звітний період 8000 Х Х Х
7 2-й звітний період 10500 Х Х Х
Фактичні загальновиробничі витрати, грн.:
8 1-й звітний період 68100
з них:
9 змінні 48000 Х 48000 Х
10 постійні - усього
(ряд. 8 гр. 3 - ряд. 9 гр. 3)
20100 Х Х Х
у тому числі:
10.1 постійні розподілені
(ряд. 6 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4)
16000 Х 16000 Х
10.2 постійні нерозподілені
(ряд. 10 гр. 3 - ряд. 10.1 гр. 3)
4100 Х Х 4100
11 2-й звітний період 77950
з них:
12 змінні 57750 Х 57750 Х
13 постійні - усього
(ряд. 11 гр. 3 - ряд. 12 гр. 3)
20200 Х Х Х
у тому числі:
13.1 постійні розподілені
(ряд. 7 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4), але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат
20200 Х 20200 Х
13.2 постійні нерозподілені
(ряд. 13 гр. 3 - ряд 13.1 гр. 3)
0 Х Х 0

ДОДАТОК Б

Розрахунок втрат від участі в капіталі

Назва спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства Частка в капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства, що належить підприємству Сума збитку спільного, асоційованого чи дочірнього підприємства у звітному періоді (тис. грн.) Втрати від участі в капіталі (тис. грн.)
1 2 3 4
Підприємство 1 26 10000 2600*
Підприємство 2 44 3000 1320*
Разом Х 13000 3920

*Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.

ДОДАТОК В

Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення в звіті про фінансові результати*

Надзвичайні
витрати
(тис. грн.)
Ставка
податку на
прибуток (%)
Зменшення податку на
прибуток внаслідок збитків
від надзвичайних подій
(тис. грн.)
(гр.1 х гр. 2 : 100)
Сума надзвичайних
витрат у звіті про
фінансові результати
(тис. грн.)
(гр. 1 - гр. 3)
1 2 3 4
25 000 30 7 500 17 500

* У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.

Додаток Г

Фінансова звітність ЗАТ КЗШВ «Столичний» станом на 2007 рік

Баланс

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1661.8 672.7
- первісна вартість 011 2280 1108.5
- накопичена амортизація 012 ( 618.2 ) ( 435.8 )
Незавершене будівництво 020 268.7 1132.3
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 27585.7 30803
- первісна вартість 031 127844.6 133874.8
- знос 032 ( 100258.9 ) ( 103071.8 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 8.5 8.5
- інші фінансові інвестиції 045 2291.4 253.2
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 1122.4 943.7
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( ) ( )
Відстрочені податкові активи 060 0 221.9
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 32938.5 34035.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 17677.8 22588.4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 3238.7 4104.9
Готова продукція 130 1426 2168.9
Товари 140 281.1 248.9
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 33051.5 27623.4
- первісна вартість 161 33051.5 28295
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 671.6 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 89.2 35.3
- за виданими авансами 180 0 2449.5
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 3506.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1690.7 674.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 409.4 9038.8
- у т.ч. в касі 231
- в іноземній валюті 240 161.2 2779.2
Інші оборотні активи 250 987.4 475.4
Усього за розділом II 260 59013 75693.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 78.2 465.2
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 92029.7 110194.4
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 148.5 148.5
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 13592.2 13592.2
Інший додатковий капітал 330 17981.6 17392.7
Резервний капітал 340 84.1 84.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 28316.3 39631.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 60122.7 70849.3
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 744.8 895.6
Інші забезпечення 410 469.7 477.5
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 1214.5 1373.1
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 76.7 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 76.7 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 6000 7419.5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20088.8 22475.4
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 30.3
- з бюджетом 550 3210.6 6115.3
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 341
- з оплати праці 580 1181.8 1290.4
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 28.6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 134.6 271.5
Усього за розділом IV 620 30615.8 37972
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 92029.7 110194.4

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 202219.4 174644.5
Податок на додану вартість 015 32489.3 28595.9
Акцизний збір 020 ( 18728 ) ( 18500.2 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 1198.4 ) ( 726.3 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 149803.7 126822.1
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 105348.7 ) ( 95757.2 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 44455 31064.9
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 5971.9 5584.6
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 ( 13111.3 ) ( 10692 )
Витрати на збут 080 ( 10033.7 ) ( 9731.2 )
Інші операційні витрати 090 ( 9105.6 ) ( 9456.1 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 18176.3 6770.2
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 26.4 0
Інші доходи 130 1629.5 5302.2
Фінансові витрати 140 ( 774.5 ) ( 362.5 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 2839 ) ( 1518.7 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 16218.7 10191.2
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( ) ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 4903.2 ) ( 1724.4 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 11315.5 8466.8
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 11315.5 8466.8
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226

Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 83844.1 77236.4
Витрати на оплату праці 240 19705.9 16645.3
Відрахування на соціальні заходи 250 6924.6 5280.9
Амортизація 260 5019.5 3628.3
Інші операційни витрати 270 15678.5 17816.7
Разом 280 131172.6 120607.6

Нематеріальні активи

Групи НА Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нарахована амортизація за рік Залишок на кінець року
ПВ Знос ПВ Знос ПВ Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Права на комерційні позначення 030 82 30.9 14.3 3.9 3.9 31.4 92,4 58,4
Права на об'єкти промислової властивості 040 13.5 24.6 12 25.5 25.5 0.9 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 148.1 15.8 113.9 0 0 123.6 262 139,4
Інші нематеріальні активи 070 2036.4 546.9 514.5 1796.8 1796.8 1487.9 754,1 238
Разом 080 2280 618.2 654.7 1826.2 1826.2 1643.8 1108,5 435,8

Основні засоби

Групи ОЗ Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нарахована амортизація за рік Залишок на кінець року
ПВ Знос ПВ Знос ПВ Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 71854.3 55007.7 2932 1179.5 382.3 829 73606.8 55454.4
Машини та обладнання 130 41455.7 33192.2 2044.2 161 51.2 1349.5 43338.9 34490.5
Транспортні засоби 140 10142.9 8538.4 1730.3 198.2 110.1 657 11675 9085.3
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 3455.9 2839.4 282.8 0 0 200.6 3738.7 3040
Інші основні засоби 180 695.8 441.2 350.6 11.5 0 173.8 1034.9 615
Бібліотечні фонди 190 69.4 69.4 43.9 16.9 16.9 43.9 96.4 96.4
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 170.6 170.6 107 2.3 2.3 107 275.3 275.3
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 108.8 0 0 14.9 108.8 14.9
Разом 260 127844.6 100258.9 7599.6 1569.4 562.8 3375.7 133874.8 103071.8

Додаток Ґ

Фінансова звітність ЗАТ КЗШВ «Столичний» станом на 2008 рік

Баланс

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 673 731
- первісна вартість 011 1109 1468
- накопичена амортизація 012 ( 436 ) ( 737 )
Незавершене будівництво 020 1132 525
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 30803 41328
- первісна вартість 031 133875 148189
- знос 032 ( 103072 ) ( 106861 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 8 0
- інші фінансові інвестиції 045 253 253
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 944 1632
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 222 209
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 34035 44678
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 22588 25937
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 4105 3710
Готова продукція 130 2169 5358
Товари 140 249 468
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 27623 41444
- первісна вартість 161 28295 41838
- резерв сумнівних боргів 162 ( 672 ) ( 394 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 35 0
- за виданими авансами 180 2450 3829
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 3507 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 675 115
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 9039 3693
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 2779 407
Інші оборотні активи 250 475 604
Усього за розділом II 260 75694 85565
III. Витрати майбутніх періодів 270 465 284
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 110194 130527
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 149 149
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 13592 13592
Інший додатковий капітал 330 17393 17362
Резервний капітал 340 84 84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 39632 39872
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 70850 71059
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 896 2497
Інші забезпечення 410 477 576
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 1373 3073
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 7419 2094
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22475 22331
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 30 28
- з бюджетом 550 6115 4944
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 341 828
- з оплати праці 580 1290 1825
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 29 24211
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 272 134
Усього за розділом IV 620 37971 56395
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 110194 130527

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 220144 202219
Податок на додану вартість 015 35513 32489
Акцизний збір 020 ( 16933 ) ( 18728 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 2000 ) ( 1198 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 165698 149804
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 113898 ) ( 105349 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 51800 44455
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 11309 5972
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 20101 ) ( 13111 )
Витрати на збут 080 ( 13891 ) ( 10034 )
Інші операційні витрати 090 ( 16679 ) ( 9106 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 12438 18176
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 261 26
Інші доходи 130 2110 1630
Фінансові витрати 140 ( 1367 ) ( 775 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 8 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 10751 ) ( 2839 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 2683 16218
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2443 ) ( 4903 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 240 11315
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 240 11315
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 90920 83844
Витрати на оплату праці 240 26694 19706
Відрахування на соціальні заходи 250 9145 6925
Амортизація 260 4970 5020
Інші операційни витрати 270 29337 15679
Разом 280 161066 131174

Нематеріальні активи

Групи НА Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нарахована амортизація за рік Залишок на кінець року
ПВ Знос ПВ Знос ПВ Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Права на комерційні позначення 030 93 58 2 0 0 10 95 68
Авторське право та суміжні з ним права 050 262 140 179 74 74 122 366 187
Інші нематеріальні активи 070 754 238 503 250 250 494 1007 482
Разом 080 1109 436 684 324 324 626 1468 737

Основні засоби

Групи ОЗ Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нарахована амортизація за рік Залишок на кінець року
ПВ Знос ПВ Знос ПВ Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 73607 55455 4098 0 0 978 77705 56433
Машини та обладнання 130 43339 34491 9623 712 417 2028 52249 36101
Транспортні засоби 140 11675 9085 333 22 19 742 11986 9808
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 3739 3040 576 108 90 264 4208 3215
Інші основні засоби 180 1035 615 466 18 16 235 1483 834
Бібліотечні фонди 190 96 96 3 0 0 3 99 99
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 275 275 88 13 13 88 350 350
Інші необоротні матеріальні активи 250 109 15 0 0 0 6 109 21
Разом 260 133875 103072 15187 873 555 4344 148189 106861
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem18:01:20 22 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Студент сдает экзамен по физике. Сдает очень плохо. Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: - Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? - Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 градусах она превращается в водку! Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:05:22 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:21:10 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:13:38 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Аналізу витрат та розробка практичних рекомендацій щодо аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ Столичний

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(195046)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru