Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Розвиток екомічной теорії в Україні в XIX столітті

Название: Розвиток екомічной теорії в Україні в XIX столітті
Раздел: Рефераты по астрономии
Тип: реферат Добавлен 12:25:40 10 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 7 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Розвиток екомічной теорії в Україні вXIX столітті.

З 30-х років XIX ст. поглиблюється криза кріпосницької системи, формується капіталістичний уклад в економіці. В економічних поглядах відбуваються зміни. Набуває популярності теорія Сміта і Д.Рікардо. Вперше в Уркаїні її почав пропагувати викладач політичної економії, професор Харківського університету Тихон Федорович Степанов.

В 60-ті роки ХІХ ст. економічні погляди українських економістів, публіцистів, прогресивних діячів мали багато спільного із поглядами і напрямками економічної думки в Західній Європі, але відрізнялись самостійністю і оригінальністю у зв"яяку з соціально- економічними особливостями України як аграрної напівколонії російської імперії.

Значну роль, у цей період відіграють “громади”, особливо у великих містах. Громадівський рух знаходився під впливом щомісячного українського журналу "Основа", який видавався в Петербурзі. Саме в "Основі" друкували свої статті Пантелеймон Куліш, Тадей Рильський, Михайло Дрогоманов та ін.

Т.Ф.Степанов - один із перших в Росії і перший в Україні розробив і читав курс політичної егономії російською мовою в Харківському університеті. В основу курсу він поклав класичну політекономію У. Петті, А.Сміта, Д.Рікардо, Ж.Б.Сея та ін. Заслуговує на увагу його праця "Записки з політичної економії”.

Т.Р .Рильський - батько майбутнього письменника М.Т. Рильського, учитель-педагог. У своїх статтях висловлювяв думки з економічних проблем. Ці думки вирізняюгься своєю оригінальністю.

Драгоманов не прийняв мь^ксової теоргг класової боротьби, соціалістичної революції, диктатури -ролетаріату.

Шляхи переходу від феодалізму до капіталізіму в цей час обгрунтовують такі економісти і суспільні діячі, як Дмитро Петрович Журавський, Дмитро Михайлович Струков, Іван Васильович Вернадський, Аполлон Олександрович Скальковський.

Після реформи І86І року економічні ідеї в Україні розвивались на основі руху народництва. Народники бачили в Україні сільськогосподарську державу і вважали, що укріплення сільської общи­ни приведе суспільство до соціалізму. Теоретични­ми центрами народницької економічної думки в Ук-раїні були Київ, Одеса, Харків, а представниками - Фенікс Вадимович Волховський, Тихон Іва­нович Осадчий, Павло Арсенович Грабовський.

В розвиток економічної думки в Україні свою частку внесли діячі земств. Земство було введено на основі Земської реформи 1864 р. і уявляло із себе фору демократичного самоуправління. Органи земств відали господарськими питанням.

У 80-90 рр ХІХ ст. В Україні формуються капіталістичні відносини. Частина економістів України продовжує відстоювати необхідність розвитку України, як цивілізованої держави з розвинутими аграрними відносинами, друга частина яка розуміла неминучість і об”єктивність розвитку капіталізму стала на шлях дослідження капіталістичних відносин, розповсюдження економічних теорій А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса. В учбових закладах формуються науково-дослідницькі центри і школи класичної політичної економії. Фундаментами таких шкіл стали в Харківському університеті Г. Цехановецький і К. Гаттенбергер, в Київському – професори М. Зібер та М. Туган-Барановський.

Видатну роль в розвитку економічної теорії в Україні зіграв економіст-статистик Микола Іванович Зібер /І844 - 1888/, магістр політекономії, викладач політекономії і ста­тистики Київського університету.

Політичний внесок в розвиток економічної теорії в Україні зробив вчений-економіст, сус­пільний і державний діяч, міністр фінансів Центральної Ради України Михайло Іванович Туган-Барановський. Після діяльності в Цент­ральній Раді працював професором політичної економії Київського університету.

Популяризаторами ідей А.Сміта, Д.Рікардо і К.Маркса наприкінці XIX ст. стали Сергій Андрі­йович Подолинський, Іван Якович Франко - письменник, публіцист, вчений, суспільний діяч, а також Микола Васильович Левицький, артельно-кооперативні ідеї якого були дуже популярні і вивчались у вищих навчальних закладах. Практичною діяльністю його була організація землеробсь­ких і ремісничих артілей яких за його участю бу­ло створено за 1894 - 1896 р.р. вісімдесят п ять.

гграцю, про тглоди праиі та їх поділ".

Економічна теорія в Україні в ХХ столітті.

На початку ХХ ст. Марксовеекономічне вчення все більше піддавалось перегляду. Спробам перегляд протистояли так звані "ортодоксальні марксисти" на чолі , з Леніним. Серед українських економістів ортодо- ксальними марксистами вважались О. Шліхтер, О. Цюрупа, П. Попов.

Вже в кінці ХІХ ст. на Заході з”являються нові теоретичні ідеї в політичній економіці - ідеї маргіналізму.

Суттю Маргіналізму є:

1. внесення до політекономічного аналізу соціального аспекту;

2. заміна трудової теорії цінності психологічною теорією;

3. ідея регульованої економіки

4. еволюціонізм у поглядах на поступальний розвиток суспільства (у

Маркса розвиток іде через скачок – революцію);

5. широке застосування емпіричних методів досліджен­ня.

Маргіналізм на Заході, передусім в Англії, використовув здобутки класичної школи. Праці А. Маршалла 90-х рр XIX ст. дали початок такому напрямку в політичній економіці, як неокласицизм .

В Україні, одночасно з Маршаллом, анологічні ідеї розробив М.Туган-Барановський. Математично обгрунтована ця ідея, тобто їдея синтезу трудової теорії цінності з теорією граничної корисності в працях таких українських економістів, як В.Дмитрієв, В.Арнольд та ін.

Після революції 1917 р; можна дослідити, як вирішувалось еко­номічне питання Українською Центральною Радою, яка існувала з березня 19І7 року по квітень 19І8 року. Свою діяльність Радарозпочала делегацією до Тимчасового Уряду в Петрограді з проханням частину коштів, які направлялись з України в Центральну казну,залишити в Україні для потреб освіти і просвіти. Тимчасовий уряд відмовляє.

Центральна Рада проголошує Перший Універсал від червня 1917 р. В ньому проголошується свобода і незалежність України.

В липні 19І7 року Тимчасовий Уряд визнав право України на самовизначення. Центральна Рада проголошує Другий Універсал від липня 1917 року. В ньому говорилось про готовність України тісно співпрацювати і взаємодіяти з центральними органами Росії. Коім цього, Центральна Рада і її органи поповнювались представниками інших народів, що жили в Україні. Таким чином вона перетворилась із національного Українського органу влади в багатонаціональний.

Після жовтневого перевороту в 1917 році. Центральна Рада України прийняла рішення йти своїм шляхом. Третій Універсал від жовтня 1919 року проголошує, що Україна не відділяється від російської республіки, але ввійде в її склад на основі федерації. Власність на землю стає всенародною, встановлюється восьмигодинний робочий день. Універсал вводив державний контроль над виробництвом і розподілом продуктів, відміняв смертну кару, проголошував свободи глова, віри, зборів та ін.

Але УрядРосії розпочав акції проти України, з метою підкорення її. Центральна Рада Четвертим Універсалом від 9 /22/ січня 1918 р. проголошує Україну самостійною державою. Був розроблений закон про передачу землі трудовому народу без викупу ще до початку весняних робіт. Було проголошено, що ліси, води, надра переходять у розпорядження Народної Української Республіки, що вводиться монополія на зовнішню торгівлю, на виробництво і розподіл основних видів продукції на банки, кредитні каси і кредитування. Універсалом передбачалось скликання Установчих зборів і прийняття Конституції Української Народної Республіки, яка і була прийнята на сесії Центральної Ради 28 квітня 1918 р. Тоді ж були внесені зміни в закон про землю, згідно з яким земельні наділи до 30 десятин не підлягали соціалізації. Але в той же день в Україні за допомогою німецьких солдат владу взяв гетьман П.Скоропадський.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem20:06:35 22 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Абитуриент, мечтавший стать врачом, не сдал вступительные экзамены и ближайший год будет мечтать стать генералом. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:17:16 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:14:42 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
11:09:41 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Розвиток екомічной теорії в Україні в XIX столітті

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(195002)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru