Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Українська мова за професійним спрямуванням

Название: Українська мова за професійним спрямуванням
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: контрольная работа Добавлен 15:23:12 06 июня 2011 Похожие работы
Просмотров: 2873 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки

Комплексна контрольна робота

з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

ВАРІАНТ № 16


Завдання 1

Визначте й запишіть подальший текст запропонованих речень.

1. Автобіографія - це опис свого життя. Існують певні вимоги до оформлення цього офіційного документа.

Автобіографія подається при оформленні на роботу, при вступі на навчання та в інших випадках. Пишеться вона від руки, на аркуші паперу, іноді на спеціальному бланку. Форма викладу - від першої особи. Прийнято всі відомості подавати в хронологічному порядку.

В автобіографії вказується рік, місяць і число народження; прізвище, ім'я та по батькові батьків, їхня професія; освіта; відомості про трудову діяльність та участь у громадському житті; сімейний стан; склад сім'ї; домашня адреса; дата складання автобіографії; у кінці ставиться підпис. Подаємо зразок автобіографії:

2. Трудова угода має такі реквізити:

1) назву документа;

2) дату й місце його складання;

3) перелік сторін, що уклали угоду;

4) зміст угоди із зазначенням обов'язків виконавця і замовника;

5) юридичні адреси сторін;

6) підписи сторін;

7) печатку підприємства або організації.

3.Доповідна записка має такі реквізити: адресат; назва виду документа; заголовок до тексту документа; текст документа; відмітка про наявність додатків; підпис; дата документа; прізвище виконавця і номер його телефону.

4. У вступній частині звіту вказується:

назву документа і назву клієнта;

місце і дату складання;

назву аудиторської фірми, її адресу;

порядковий номер ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, дата видачі та найменування органу, що видав ліцензію, а також строк дії ліцензії;

номер реєстраційного свідоцтва;

номер розрахункового рахунку;

прізвище, ім’я та по батькові всіх аудиторів, що брали участь у перевірці.

5. Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.

Завдання 2

Перекладіть українською мовою подані словосполучення та введіть їх у речення: состоять на учете, учредительное собрание, учебная література.

Состоять на учете – перебувати на обліку.

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

Учредительское собрание – збори засновників.

Збори засновників підприємства делегують правлінню спілки споживчих товариств, споживчого товариства право укладання з директором підприємства контракту відповідно до нормативних актів підприємства.

Учебная література – учбова література.

Учбова література для вищих навчальних закладів.

Завдання 3

Складіть наказ про призначення на посаду старшого лаборанта Новіченко Оксани Петрівни.

Міністерство освіти та науки України

Криворізький технічний університет

Н А К А З

16.10.2010 № 15

м. Кривий Ріг

По особовому складу

Новіченко Оксану Петрівну – викладача біології, призначити на посаду лаборанта кафедри біології з 16.10.2010 з окладом відповідно штатного розкладу.

Підстава: заява Новіченко О.П. з візами та резолюцією.

Ректор В.В. Пилипенко

Завдання 4

Проаналізуйте текст, знайдіть та виправте порушення мовностильових норм.

Протокол – це один з розповсюджених документів колегіальних органів. У ньому фіксірують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколі розкриваються всі виступи по питанням, що розглядаються і постанови, прийнятті в результаті обговорення.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного.

По обсягу протоколи бувають: стислі, повні й стенографічні.

Протокол – це один з розповсюджених документів колегіальних органів. В ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, і постанови , прийнятті в результаті обговорення.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам повістки денної.

За обсягом протоколи бувають: стислі, повні і стенографічні.


Завдання 5

За поданим фрагментом з’ясуйте, який це документ за:

1) найменуванням;

2) спеціалізацією;

3) походженням;

4) місцем виникнення;

5) технікою відтворення.

СЛУХАЛИ: голову правління Марчука Є.І. про надання матеріальної допомоги Козачук А.А.

Голова зборів: О.І. Симанько

Секретар І.В. Лаврова

1) Протокол зборів

2) Протокол зборів профспілкової ради

3) Службовий

4) Внутрішній

5) Письмовий

Завдання 6

Перекладіть українською мовою фрагмент тексту офіційно-ділового стилю.

Документы о назначении пенсий рассматриваются органом, который назначает пенсии, но не позже 10 дней со дня их поступления. Сообщение об отказе в назначении пенсий с указанием причин отказа и порядка обжалования отдел социального обеспечения выдает или присылает предприятию, организации или заявителю не позже 5 дней. Как правило, пенсии назначаются со дня обращения за пенсией.

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії, не пізніше 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову призначення пенсій, із зазначенням причин відмови та порядку оскарження, відділ соціального забезпечення видає або посилає підприємству, організації або заявникові не пізніше 5 днів. Зазвичай, пенсії призначаються від дня звернення за пенсією.

автобіографія реквізити наказ мовностильовий анотація

Завдання 7

Підберіть наукову статтю за Вашим фахом (обсяг – 1-1,5 друкованих стор.) і складіть до неї анотацію.

Анотація

Відливки складають сорок відсотків заготівок із чорних і кольорових металів для деталей устаткування та металовиробів. В обсязі металургійного обладнання частка деталей із відливків є ще більшою і постійно поновлюється внаслідок їх інтенсивної експлуатації в важких умовах.

Одержання відливків базується на фундаментальних науках і прикладних дисциплінах загально металургійного циклу, а саме: фізики, хімії, фізичної хімії, металознавства, теплотехніки і інших. Знання із цих дисциплін потрібні майбутньому металургу для засвоєння теоретичних і технологічних основ ливарного виробництва.

Технологія ливарного виробництва

Ливарне виробництво металів є найбільш стародавнім з ремесел. На території стародавнього Єгипту металурги були знайомі з виплавкою міді з руди вже близько 5000 років до нашої ери. В якості матеріалу для форм застосовувалася глина і м'які породи каменю. Пройшли тисячоліття, але і сьогодні литі вироби з різних металів затребувані і користуються незмінним попитом та увагою.

Найбільш поширеним методом отримання литва є формовка в піщано-глиняну суміш. При цьому способі лиття спочатку виготовляється модель майбутнього виробу. Матеріалом для моделі може служити гіпс, дерево, пластик чи будь-який інший матеріал, що дозволяє отримати відбиток в ливарній формі. Потім модель встановлюють на підмодельну плиту, накривають опокою і засипають формувальним складом. Склад механічно ущільнюється. Після цього опоку знімають з підмодельної плити, і збирають у ливарну форму. У готову форму заливають рідкий метал. Після його остигання, виливок витягають із форми, очищають від залишків формувальної суміші, видаляють елементи літної системи, яка забезпечила надходження металу в форму. За цією технологією виготовляються балясини, огорожі, козирки та інші художні вироби всіх типорозмірів.

Вироби більш відповідального призначення виготовляються методом формування в холодно-твердіючій суміші . Метод заснований на змішуванні формувального піску з фурановими і фенольними смолами холодного твердіння. Такий процес використовується для отримання виливків з дрібною деталізацією малюнка за рахунок більш твердої поверхні форми. За цією технологією отримуються експериментальні одиничні вироби середньої величини: балясини, облицювальні панелі для камінів, дрібне художнє лиття.

Для отримання складних, об'ємних виробів використовується технологія «Виплавлюючих моделей». Суть цього процесу полягає в виготовленні одноразової моделі з воску. На неї в декілька шарів наноситься кварцовий пісок. В якості сполучення використовується спеціальна вогнетривка суспензія. Після висихання форми віск витоплюється, а сама форма проколюється. В утворену порожнину заливається метал.

Кожне литво ретельно зачищається і обробляється, чавунні вироби грунтуються і фарбуються. Бронза і латунь полірується і при необхідності патинується.

Список використаної літератури

1. Потелло Н.Я. УкраЇнська мова і ділове мовлення - К.: МАУП, 2001

2. Головащук С.І. Правописний словник : Понад 40 000 слів - К.: А.С.К., 1999.

3. Глущик С.В., Дияк О.В.,Шевчук С.В. Сучасні ділові папери - К.: А.С.К., 2001.

4. Горбул О.Д., Галузинська Л.І. Ситнік Т.І., Яременко С.А. Ділова украінська мова - К.: Знання, 2001.

5. Зубков М.Г. Сучасне украінське ділове мовлення - Х.: Торсінг, 2001

6. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради - К.: Либідь, 2001.

7. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (Офіційно- діловий та науковий стилі украінської мови) - К.: АртЕк, 2001.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem03:44:08 23 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:01:41 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:50:25 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:53:54 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Українська мова за професійним спрямуванням

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(195023)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru