Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Гісторыя беларускай кухні

Название: Гісторыя беларускай кухні
Раздел: Рефераты по краеведению и этнографии
Тип: реферат Добавлен 05:41:39 10 мая 2011 Похожие работы
Просмотров: 1327 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать

Гіторыя беларускай кухні


Шматгадовую івельміцікавуюгісторыюмаебеларуская кухня. Яна паўплывала на кухнісуседніх народаў — рускіх, украінцаў, палякаў, літоўцаў, латышоў. У сваючаргу кухні гэтыхнародаўузначнайступені ўплывалі на беларускую, гэта відавочна, боз даўніх часоўбеларусыпадтрымліваліцесныя гаспадарча-эканамічныяі культурныясувязізрускімі, украінцамі, палякамі, літоўцаміілатышамі. Пра гэта сведчаць таксамаіагульныяназвыадныхітыхжастраў, кулінарных вырабаўінапояў, а таксама посуда.Вядома, напрыклад, штолітоўцыілатышызапазычалібеларускае словаталакно (спецыяльнапрыгатаваная аўсяная мука), а беларусы — літоўскае слова“луста”. Крупнік (суп з крупы) мае агульную назвуу беларусаў, палякаў і літоўцаў, а традыцыйная стравабеларусаўверашчакапапулярнаў Літве. Добра вядома беларуская заціркаўрускай, літоўскай, польскай і ўкраінскайкухнях. Аднолькавыя назвы посудадля прыгатавання хлеба — у літоўцаўdziesa, у беларусаў— дзежа, у рускіх — дежа, у украінцаў — діжа. І такіх прыкладаўз кулінарнайтэрміналогііможнапрывесці шмат.

Кулінарнае мастацтвазаўсёды было цесназвязаназ бытам, культурай, звычаямі народа. З далёкага мінулага данашых дзёндайшлошматзвестак пра беларускую народную кухню.Асобныя матэрыялыпа беларускай народнайкулінарыі мы знаходзім у гісторыкаў і этнографаў XVIII стагоддзя. Аднак больш падрабязнапра яе напісанаў працах рускіх і беларускіх навукоўцаў XIX стагоддзя —А. К. Кіркора, П. В. Шэйна, Н. Я. Нікіфароўскага, А. С. Дамбавецкага, Е. Р. Раманаваі інш. Разамзапісаннем народных песень, звычаяў, адзення сялянскага насельніцтварускі навуковец А. К. Кіркор, напрыклад, праўдзівапаказвае харчаваннежыхароў беларускай і літоўскай вёскі. Асабліва цяжкім быў для беднякоўвясенні час, калі яны спажывалі толькі бульбу і крапіву. Сустракаюцца ў літаратурыіапісаннітрадыцыйных кулінарных вырабаў і напояў. А з прац вядомагабеларускага этнографа Б. Р. Раманавамыдаведваемсяпразахаваннеасноўныхпрадуктовых культур. Вядома, напрыклад, штодасярэдзіны XVIII стагоддзябеларусызахоўвалі іх ўямахабобуртах.

Пасляпадзейкастрычніка 1917 годапрацягваеццавывучэннепаўсядзёнага жыцця беларускага народа. Увынікубылізнойдзеныцікавыя звесткіабхарчаваннібеларускага насельніцтва, запісана шматрэцэптаўнацыянальных страў.

Асаблівасцямібеларускайнароднайкухні з’яўлялісяэканамічнасцьў расходванніпрадуктаў, высокая запатрабаванасцьчленаўсям’ідачыстатыіакуратнасці. Найбольшая ўвага надаваласязаўсёды хлебу. Наяўнасць хлеба сведчылапрадабрабытпрацоўнайсям’і.

Шмат прыказакіпрымавак склаласяўнародзеаб хлебе: «Хлеб у доме — гаспадар, на працы — сябар, у дарозе — таварыш», «Хлеб над усім пануе», «Хлеб — усяму галава».

У беларускіх вёскахз дзяцінства выхоўваласяпачуццёпавагі, беражлівасці да хлеба. З ім ішлі на «радзіны», у сваты, на вяселлеііншыясвяточныяпадзеі. Хлебам-соллюсустракалі дарагіх гасцей, ён захоўваецца ўпрацоўныхабрадахсялянскаганасельніцтваяк сімвалпавагідалюдзей, якія заняты ўсельскагаспадарчай вытворчасці.

Аднак селяніну-беднякусапраўдны хлебрэдкапрыходзіласяўжываць у паўсядзёным харчаванні, навату такую багатую пару года, як восень, калі, якгаварылі ў народзе, і верабей быў багатым. Старыя людзі, якія жылі ўсельскай мясцовасці, ізараз успамінаюцьаб тым далёкім мінулым, калі ў муку або цеста для прыгатавання хлебадабаўлялі значную долюрозных прымясейісуррагатаў. Калі ж хлеб пяклі з чыстайіржаной прасеянай мукі, то яго ў бедных сем’ях называлі "пірагом".З часам калі скарачаліся запасы іржы, хлеб змянуўся па свайму віду і якасці. Самая нізкая якасць хлеба была вясной. Тады лічылі яшчэ добрымі такія гатункі хлеба, як “градовы”, "паловы". Градовы хлеб пяклі з непрасеянай мукі, "паловы" састаўлялі з двух частак: адну — з іржаной, а другую — з ячменнай, грэчневай або аўсянай мукі.

Найбольш распаўсюджаным хлебам бядняцкіх зямель, асабліва ў неурадлівыя гады, быў мякінны, для прыгатавання якога бралі прасеяную грэчневую, аўсяную або іржаную мякіну і дабаўлялі нямнога мукі. «З мякінаю лёгка хадзіць, ды цяжка ногi валачыць»,— гаварылі пра такі хлеб. Здаралася, што ў галодныя годы хлеб пяклі з жалудоў, кары, лебяды. «Не бяда яшчэ, што ў хлебе лебяда— тады бяда, калі хлеба няма».

Яшчэ ў 20—30-я гады распаўсюджаны былі такія стравы, як талакно, жур (аўсяны кісель), крупнік, пячона (каша з пшанічнай мукі, запраўленая унутраным жырам і запячоная), калатуха, поліўка (пахлёбка), верашчака (мясная страва). З іржанымі і бульбянымі блінамі часта ўжывалі таўчонае насенне ільна і каноплі, смажанае сала (шкваркі), а таксама агурковы і капустны рассол.

Гэтыя традыцыйныя стравы папулярны і сёння. Вот якапісвае вядомы беларускі паэт Якуб Колас беларускае застолле:

I елі дружна, не драмалі,

Нарэшце ўсе па скварцы бралі.

Як верашчака ў дно спадала,

То маці есці пакідала

Ды йшла у каморку па другое,

Яшчэ болыш смачнае, ядкое

I тарабаніла сюды

Для заканчэння ужо яды

Тварог, запраўлены смятанай

(Нясла з вялікаю пашанай)...

У мінулым і сённяшырока выкарыстоўвалісяі выкарыстоўваюццаўнасельніцтва Беларусі ідзікарослыярасліны: авель, ігрушы-дзічкі, яблыкі-дзічкі, крапіва, лебяда, рабіна, каліна і іншыя. Яны займалі ганаровае месцане толькі ў сутачных рацыёнахсялянскайігарадской сям’і, алеіўлячэбнай практыцы. Стравы і напоі, прыгатаваныя з дабаўленнемдзікарослыхраслін, пладоўпапаўнялі вітамінамі, мікраэлементамі, біялагічнаактыўнымі рэчаваміежулюдзей, узбагачаліпаўсядзёнае меню.

Вельмі шырокае распаўсюджваннеў беларускай кулінарыіда 50-х гадоў XX стагоддзямелі "сачні", "драчоны", "скавароднікі". Іхгатаваліз іржаной, ячменнай ізрэдкупшанічнай мукі. Скавароднікі звычайнапяклізкіслага цеста.

"Сачні" рабілі танчэйшымі за "скавароднікі", аднак больш тоўстымі за бліны. У часпрыгатавання сачней (тоўстых мучных бліноў) ў іх дабаўлялібульбу, яблыкі, вішні, слівы і г. д.

Для драчон бралісыраваткуабо свежае малако, а таксама хлебны, кляновыабо бярозавы квас. Вельмі часта драчоны ікаржыпякліпрэснымі. Сяляне бралі іх зсабой на лясныя працы, на сенакос, у дарогу.

З лепшых гатункаў пшанічнай мукі пяклі хрусты, каржы, пернікі, зквашанага цестарабілі пірагі (згрыбамі, капустай, яйкамі, ягадамі.), пампушкі. З мучных страўнайбольш папулярныбыліклецкі, зацірка, кулеш, лапша, налістнікі, ламанцы, з крупяных — крупнік, панцак.Іх гатавалі з мясам, смажаным салам, малаком, маслам. Асаблівашматлікіяў Беларусістравызбульбы, якуюздаўна называюцьдругімхлебам. Бульбяная бабка, камы, дранікі, запеканкі, калдуны, клёцкі, капытка, паліўка, тушонка. З мясных страўгатаваліўсёлахнячысты, верашчаку, студзеніну, паляндвіцу, каўбасу сялянскую. Вялікае месца ў харчаваннізаймалімалочныя прадукты. Маслаісмятану падавалідабліноў, аладзій, дранікаў, бабке. Зтворагарабілі сыр клінковы, сырніцу. Мноства блюдаўгатавалізагародніны: халаднік, капусту, грыжанку (збручкі).

Агароднінуўжывалісырой, дабаўлялі ў іншыястравы. Капусту, агуркі, буракіквасілі і салілі. У вялікім гонары былігрыбы — свежыя, сушоныя, салёныя, марынаваныя, а таксама лясныя ягады — чарніцы, суніцы, каліна і інш.Садавіну (яблыкі, ігрушы) іягады сушылі, мачылі, з іх гатавалі варэнне, напоі (бярозавік,мядуха і інш.), узвары, кісялі.

З павышэннем матэрыяльнага дабрабыту працаўнікоў горада і вёскі змяніўся і якасны склад хлебабулачных вырабаў. Для іх прыгатавання акрамя высокаякаснай мукі паўсюдна сталі выкарысоўваць і такія каштоўныя харчовыя прадукты, як малако, яйкі, цукар, смятана, мёд. Вельмі многія звычаі, абрады беларускага народа, асабліва ў дарэвалюцыйны час, былі звязаны з прыгатаваннем спецыяльных абрадавых кулінарных вырабаў, страў і напояў. Са шматлікіх нацыянальных беларускіх абрадаў захаваліся толькі сямейныя. Сярод іх асабліва выдзяляюцца вясельныя, радзінныя і памінальныя.

На стале можна ўбачыць такія традыцыйныя стравы, як яешня-калатуха, наліснікі, клінковы сыр, квас. Самы багаты — вясельны стол. Уканцысвяточнай трапезы звычайна падаюць каравай — сімвал патомства іматэрыяльнага дабрабыту.

Для беларускіх радзінзаўсёды гатавалі "бабіну" кашу. Яе варыліўглінянымгаршку з пшанічнай, радзейгрэчневай крупы, з дабаўленнем уяе масла, цукру. Кашу аздаблялікветкаміікаляровайкарамеллю. За права валодання кашай ішоў вельмівясёлыі шумны, так званы гандаль. Гэта быў адзін з цікавыхабрадавыхсвяточных момантаў. Патой традыцыі, якая ўсталявалася ў той час,гаршокдавалі госцю, які прыносіўсамы багаты падарунак. Той, камудаставалася“бабіна” каша, разбіваў гаршокічаставаў кожнага госця. Разбіццёпосудулічылася сімвалічным пажаданнем матэряльнага дабрабыту. У наш час гэта старажытнаекулінарнаеабрадавае стравазмяніла сваю форму і змест. У гарадах, рабочыхігарадскіхпасёлкахзамест кашыгатуюць торт абопірог.

Цікава ўзгадаць пра той застольны этыкет, які існаваў у сем’ях рабочых і сялян Беларусі з вельмі даўніх часоў. У кожнай сям’і прытрымліваліся не толькі вызначанага рэжыму ў хатнім харчаванні, але і перш за ўсё выпрацаванага стагоддзямі этыкету. Малодшыя члены сям’ініколі не садзіліся за абедзены столраней за старэйшых. У час харчавання не было чутна прыхлёбываній, прычмоківаній.Размоў за сталом звычайна не вялі:“Як ем — i глух, i нем”.Членам працоўнай беларускай сям’і быліхарактэрныгасціннасць, добразычлівасць, шчодрасць. Сучасныя правілыгасціннасці — гэта натуральнаепрацягваннестаражытных народных звычаяў. Для прыгатавання ежынасельніцтва Беларусіі ў XIX іў пачатку XX стагоддзякарысталісяшырокімнаборамкухонага посуду. Паўсюдна былі вядомырозныя тыпыганчарнага посуду (збаны, гаршкі, міскі). Шырокавыкарыстоўваўсяідраўляны посуд: каўшы, лыжкі, кадушкі, дзежы, маслобойки, палавінкі, ліпаўкі, а таксамапосуд з лазы: кошалі, коўшыкі, хлебніцыіінш.

Сучасная беларуская кухняадрозніваецца вялікай колькасцю страўзбульбы, грыбоў, свініны.

Характэрназлучэннебульбызмясам, грыбамі, шырокаепрымяненнебульбыўцертым выглядзе, прыгатаванне каўбасы з свініныабо бульбы. Ззакусак іхалодных страў,папулярнысалаты з агародніны, запраўленымі маянезамабосмятанай, згрыбоў, мясных або рыбных прадуктаў, яйкі, фаршыраваныя сельдзю.

Самымі любімымі стравамі беларусаўз’яўляюцца дранікі, стравы з свініны, тушаныя з бульбай у гаршках, клёцкііаладзі з мясам, бульбяная бабка, каўбаса сялянская, супы з грыбамі, халаднікі, зацірка.


Спіс літаратуры

гіторыя беларуская кухня страва

1. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына: Беларусь: Краіна і людзі.- Мн., 2001.

2. Цітоў В.С. Этнаграфічная спадчына: Беларусь:Традыцыйна-бытавая культура. – Мн., 1996.

3. Этнаграфія Беларусі. – Мн., 1989.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:23:13 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:41:31 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Гісторыя беларускай кухні
Жаночыя вобразы ў творах малой прозы М. Зарэцкага "Сцежкі-дарожкі ...
Курсавая работа Жаночыя вобразы ў творах малой прозы М. Зарэцкага "Сцежкі-дарожкі", "Вязьмо" Змест Уступ Асноўная частка 1. Жаночыя вобразы ў творах ...
Вера таксама кахае Уладз ка. гэта бачна па тым, як а тар ап свае аднос ны маладой дзя чыны да хлопца:
Здарылася так, што ранейшае пачуццё да Марыны Па ла ны зн кла, дык навошта яму падманваць сябе яе, гуляць ва зорнага сем'ян на?
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: курсовая работа Просмотров: 1803 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Беларуская мова
... РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Установа адукацыі "БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АГРАРНЫ ТЭХНІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ" Кафедра беларускай і рускай моў БЕЛАРУСКАЯ МОВА ВУЧЭБНЫ ...
Акрыл..ны перамогай, праве..ная грэчка, закле..нае акно, запавол..ная хада, мурав..ны склеп, падкле..ны ліст, пасе..нае жыта, перагародж..ная сцежка, заспако..ны чалавек, занядб ...
Так, у беларускай мове дзеясловы са значэннем ветлівасці выбачаць, дараваць, (па) дзякаваць утвараюць словазлучэнні з назоўнікамі (займеннікамі) давальнага склону: прабачце мне за ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: учебное пособие Просмотров: 24290 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы
Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы ЗМЕСТ 1 Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады 2 Прыметнік 3 Лічэбнік 4 Займеннік 5 Дзеяслоў 6 ...
... элементаў (параўн.: аміяк, кісларод, азот і інш.), прадуктаў харчавання (параўн.: алей, соль, хлеб і інш.), лякарстваў і медыцынскіх прэпаратаў (параўн.: валідол, ёд, стрэптацыд і ...
Многія прыназоўнікі ўступаюць у сінанімічныя адносіны паміж сабой (параўн.: на полі - у полі, пасля вайны - па вайне, пра яе - аб ёй і інш.), могуць ужывацца ў розных варыянтах ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: курсовая работа Просмотров: 7044 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Билеты по белорусской литературе
Билет №1 Вопрос №1. Аповесць Васiля Быкава "Знак Бяды", яе iдэйны змест. Вобразы Петрака i Сцепанiды. У аповесцi "Знак Бяды", за якую у 1986 г. В ...
Па сiле майстэрства пейзажнага жывапiсу няма у беларускай лiтаратуры паэта, роунага Коласу.
I у рамане мы бачым яе у асноуным за працай: на сенажацi, у полi з сярпом у руках, за малатарняй у Карчоу, у ягадах, на полцы бульбы, у хлопатах па гаспадарцы.
Раздел: Сочинения по литературе и русскому языку
Тип: сочинение Просмотров: 34460 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 10 человек Средний балл: 3 Оценка: 3     Скачать
Дыялектызмы ў творах І. Пташнікава \Беларус\
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка Факультэт беларускай філалогіі і культуры Кафедра ...
1 Значэнні дыялектных слоў былі правераны па дыялектных слоўніках (гл. спіс скарачэнняў), а таксама па "Тлумачальным слоўніку беларускай мовы", т. 1-5. Мн., 1977-1984.
Мілта, ж. Страва, прыгатаваная з аўсянай мукі (СПЗБ,т.3).
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: дипломная работа Просмотров: 2923 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
История Украины
Существуют 2 точки зрения на образование К. Руси: норманнская теория и теория естественно-исторического образования Киевской Р?сч. Норманнская теория ...
Пища - ржаной хлеб (бедняки добавляли в муку примеси ячменя или овса; белый хлеб был на праздники), суп из злаков, кулеш, галушки, вареникя, рыба, ягоды, фрукты, пиво и др.
В результате основными поставщиками хлеба на рынок оставались по-' мещичьи хозяйства, которые давали до 60%, а крестьянские хозяйств.1 давали около 40% хлебных поступлений па рынок ...
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Просмотров: 10489 Комментариев: 18 Похожие работы
Оценило: 19 человек Средний балл: 3.3 Оценка: 3     Скачать
Лексіка беларускай мовы
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІНФАРМАТЫКІ І РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ Кафедра беларускай і рускай моў ФДП і ПА Рэферат на тэму: "ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ...
Кафедра беларускай і рускай моў ФДП і ПА
Паводле паходжання яна падзяляецца на дзве групы: спрадвечна беларуская і лексіка іншамоўнага паходжання аславянскія словы сустракаюцца ва ўсіх славянскіх мовах (напрыклад ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Просмотров: 4912 Комментариев: 1 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Шпаргалки
Билет №1. 1. Предмет курса ИЭУ. В условиях осуществляемых в России радикальных социально-экономических преобразований изучение ИЭУ в процессе ...
1. Эк-е учения до рыночной эк-ки (с начала зарождения хоз-ва до 16-17 вв).
... избушка которого изолирована от остального мира первобытным лесом, и том, как этот поселенец рассчитывает употребить запас собранного со своего поля хлеба в количестве пяти мешков.
Что же касается счастья людей в моральном смысле, то оно будет полным при высоком умственном развитии людей, если они будут способны ценить произведения искусства, будут знать з-ны ...
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: реферат Просмотров: 1924 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 5 человек Средний балл: 2.4 Оценка: неизвестно     Скачать
Нормы беларускай літаратурнай мовы
Нормы беларускай літаратурнай мовы Як ужо адзначалася, цэнтральнымі паняццямі культуры маўлення з"яўляюцца паняцці літаратурнай нормы і яе варыянтаў ...
... месца націску ў запазычаных словах, з дзеяннем законаў аналогіі ўнутры самой беларускай мовы (уплыў дыялектаў: бульбя"ны, пах"мурны, шматвя"ковы; рускай мовы: гала"ву - "голаву; са ...
Акцэнталагічныя варыянты прыметнікаў у літаратурнай мове часам замацоўваюцца як розныя па лексічнаму значэнню: "ветраны "зветрам" і ветра"ны "які прыводзіцца ў рух ветрам"; "немы ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Просмотров: 11153 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Технология разработки гороховой муки
СОДЕРЖАНИЕ Введение - 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА - 2. Методы исследования -
Нутовая мука в своем составе содержит 23-34% белков, чем и обогащает менее богатый белком хлеб.
Средний объем хлеба определяют погружением хлеба в какую-нибудь посуду, которую заполняет просом.
Раздел: Рефераты по технологии
Тип: реферат Просмотров: 975 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Реферат: Гісторыя беларускай кухні (820)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(156757)
Комментарии (1886)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru