Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу

Название: Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: контрольная работа Добавлен 20:43:52 29 апреля 2011 Похожие работы
Просмотров: 485 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

План

1.Характеристика стимулювання поведінки і діяльності вихованців

2.Колектив і його роль у вихованні школярів. Ознаки колективу. Стадії розвитку колективу

3.Діалектика розвитку колективу

4.Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання

Використана література

гра змагання колектив виховання

1. Характеристика стимулювання поведінки і діяльності вихованців

Методистимулюваннядіяльностійповедінки

Усвоїйсукупностіціметодипокликанірегулювати,коригуватиістимулюватидіяльністьтаповедінкувихованців.Найефективнішісередних—гра,змагання,заохоченняіпокарання.

Гра—одинізвидівдіяльностідитини,щополягаєувідтвореннідійдорослихістосунківміжними.

Видиігорвизначаютьнаосновірізноплановоїдіяльностідітей:ігри-дозвілля(ігризавласнимбажанням),ігрипедагогічні(організованізметоювирішеннянавчально-виховнихзавдань).

Залежновідтого,наскількигнучкими,динамічними,творчими,регламентованимиєрольовідії,правилаізміст,колективнірозважальніігриподіляютьнагрупи:

1.ігритворчі:сюжетно-рольові,конструкторські,драматизаціїзвільнимрозвиткомсюжету,ігри-жарти,ігри-розиграші.

2.Ігризавизначенимиправилами:рухові,хороводні,спортивно-змагальні,настільні.

Педагогічніігридиференціюютьвідповіднодопедагогічноїспрямованості:дидактичні(організовуютьупроцесінавчання),творчіпедагогічні(розробленіпедагогомзметоюдосягненняконкретнихвиховнихзавдань).

Головноюумовоюуспішногозастосуванняігорєактивнезалученняучнівнелишедогри,айдопроцесустворенняїї.Щодостворенняновогооригінальногоігриподіляютьнатакі,якимневистачаєінформації;умовиякихпотребуютьдоповнення;вякихвідомолишесюжет;ізсуперечностямизмісту;іззапланованимипомилкамиузмісті(задлявиправленняпомилок);іззапланованимсюжетоміумовами,результатиякихвизначаютьучасники.Існуютьрізніметодикиорганізаціїтапроведенняпедагогічнихтворчихігор,алеосновніелементиїхспільні—розробкасценарію,розподілролей,визначеннявиховнихцілей.

Змагання—природнасхильністьдітейдоздоровогосуперництвайсамоутвердженнявколективі.

Змаганнябуваютьіндивідуальнимиіколективними.Формамиіндивідуальногозмаганняєпредметніолімпіади,конкурсидитячихтворів,малюнків,виставки,індивідуальнівидиспортивнихзмаганьтощо.Увиховномупланівонистимулюютьдіяльність,щоґрунтуєтьсянаіндивідуальнихмотивахтаособливостях.Формамиколективногозмаганняеігри(футбол,волейболтощо),конкурсихудожньоїсамодіяльності(внутрішкільні,міжшкільні,районнітощо).Підбиваючипідсумкизмагань,відзначаютьдітей,якідосяглиуспіху,йтих,хточерезнедостатнійрівеньпідготовкивідстав,аледокладавмаксимумзусиль.

Заохочення—схваленняпозитивнихдійівчинківзметоюспонуканнявихованцівдоїхповторення.

Полягаєвтому,щовідчуттязадоволення,радості,зумовленігромадськимвизнаннямзусиль,старань,досягненьзміцнюєвпевненістьусвоїхсилах,викликаєприпливенергії,піднесенийнастрій,готовністьдороботи,забезпечуєхорошесамопочуття.

1.Середосновнихвидівзаохоченнявиділяють:схваленняпохвала,нагорода,важливедоручення,авансуванняособистості

Покарання —осуднедостойнихдійтавчинківзметоюїхприпинення,запобіганняумайбутньому.

Покарання,якізаохочення,слідвикористовуватитількияквиховнийзасіб.Вономаєвикликативучнівпочуттясоромуіпровини,намірнеповторюватиподібного.

Беручизаосновуособливостівпливунаучня,виділяютьтаківидипокарань:покарання-вправляння](наприклад,поганевиконанняобов'язківчерговогоукласі_караєтьсядодатковимчергуваітям);покарання-обмеження(обмеженнящодоотриманняпевнихблаг:можливостіпоїхатинаекскурсію,тимчасовазаборонавідвідуванняспортивноїсекції);покарання-осуд/^попередження,доганазвизначеннямпевнихстроківнавиправлення)покараня-умовність(наприклад,учнязалишаютьнапевнийчасукабінетідиректорадляобдумуваннясвоговчинку);покарання-змінаставлення(більшсуворийтонвчителяпідчасаналізувчинку,суворийпогляд).

Покараннямаєбутигуманним,таким,щонеображаєлюдськугідність,ґрунтуватисянадобродушностіпедагогаіповазідоособистостідитини

2. Колектив і його роль у вихованні школярів. Ознаки колективу. Стадії розвитку колективу

Колектив —організованаформаоб'єднаннялюдейнаосновіцілеспрямованоїдіяльності.

Дитячий колектив —об'єднаннядітей,згуртованихспільноюкорисноюдіяльністю(навчанням,працею,спортом,громадськоюроботою).

Характернимирисамиколективуєсуспільнезначущамета,щоденнаспільнадіяльність,спрямовананаїїдосягнення,наявністьорганівсамоврядування,встановленняпевнихпсихологічнихстосунківміжйогочленами.Дитячийколективвідрізняєтьсявідіншихколективіввіковимимежами,специфічноюдіяльністю(навчання),послідовноюмінливістюскладу,відсутністюжиттєвогодосвіду,потребоювпедагогічномукерівництві.

Ушколієтакітипиколективів:а)навчальні —класний(первиннийабоконтактний),загальношкільний,предметнихгуртків;б)самодіяльні організації —колективихудожньоїсамодіяльності(хор,ансамблі,гуртки);в)товариства—спортивне,книголюбівтаін.;г)об'єднання за інтересами; ґ) тимчасові об'єднання длявиконанняпевнихвидівроботи.Усітипиколективівпов'язаніміжсобоюзагальноюметоюнавчально-виховноїдіяльностішколи,забезпечуютьзалученняучнівдорізноманітноїдіяльності.Найважливішийзахарактеромдіяльності—колективкласу.Уньомувиникаютьнайтривалішістосункиміжйогочленамитаміжпедагогамиіколективом.Коженколективмаєорганисамоврядування,якіразомстановлятьсистемуучнівськогосамоврядуванняшколи.

Колективздійснюєорганізаторську(керуєсвоєюдіяльністю),виховну(єносіємморальнихпереконань),стимулюючу(сприяєформуваннюморальноціннихстимулів,регулюєповедінкусвоїхчленів,взаємовідносиниучасників)функції.

Шляхизгуртуванняколективу

Дитячийколектив,завченнямА.Макаренка,усвоємурозвиткупроходитьдекількастадій,

Напершійстадії(післяорганізаційногооформленняколективу)важливосформулювативихованцямсистемупедагогічнихвимог,рішучихзаформою,зрозумілихзазмістом,зпевнимиелементаминавіювання.Здійснюютьтакожінтенсивнийвпливнаучнів,формуютьядроактивузучнів,якідобревчаться,виконуютьвимогишкільногорежимуіправиладляучнів.

На другій стадії вимогипедагогапідтримуєчастинавихованців,активставитьвимогидотоваришівідосамихсебе.Цястадіяпочинаєтьсястворенняморганівсамоврядування.Вколективітриваєпроцесвивченняодинодного,пошукитоваришівідрузів.

Особливуувагуприділяютьзасвоєннюорганамисамоврядуваннясвоїхправіобов'язків,методівроботи.Розширюєтьсяактив.

На третій стадії вимогивисуваєколектив.Цьогодосягають,згуртувавшивихованцівуєдинійдіяльності.Педагогпрацюєзактивом,допомагаєйомузавоюватиавторитетсередучнів,контролюєйогодіяльність,прагнучизалучитидоньогонайбільшеучнівзметоюпосиленняйоговиховнихможливостей.

На четвертій стадії коженученьсприймаєколективні,загальноприйнятівимогияквимогидосебе.Створюютьумовидлянових,складнішихвимог,яківисуваютьсявпроцесірозвиткуколективу,розширюютьсяправатаобов'язкиактиву,ускладнюютьсявидидіяльностіколективу.

Навсіхстадіяхрозвиткуучнівськогоколективупедагогицілеспрямованопрацюютьнадйогозгуртуванням.Важливоюуційроботієсистема —низкапослідовнопоставленихпередколективомцілей,досягненняякихзумовлюєперехідвідпростогозадоволеннядоглибокогопочуттяобов'язку.

3. Діалектика розвитку колективу

Колектив—незастигластруктура,вінпостійнорозвивається,проходячипевністадії.Стадійністьрозвиткуколективуєвираженнямвнутрішньоїдіалектикийогостановлення,восновіякої—рівеньвзаємовідносинміжвихователемівихованцями,міжчленамиколективу.Шкільнийколективусвоємурозвиткупроходитьчотиристадії:

1. Створенняколективуучнів.Спочаткуколективлишеформується,членийогонедостатньознаютьодинодного,невиявляютьініціатививдіяльності.Щенесформованиййогоактив.

Педагогповинендопомогтиучнямсформулюватисистемуєдинихвимог—рішучихзаформою,зрозумілихзазмістом,організуватийогодіяльністьназасадахєдиноначальностікерівництва,педагогічногоавторитаризму.Взаєминиміжпедагогомівихованцямибудуютьсяназасадахбезпосередньоговпливунаколективтанакожногойогоучасника.

2. Поширеннявпливуактивунавеськолектив.Наційстадіївідбуваєтьсязалученняактивістівдокерівництваколективом,акцентуючиїхувагунавідповідальності,ініціативітасамостійності.Водночасвідбуваєтьсязалученняпасивнихучнівдогромадськогожиття.

Стадіятриваєодин—півторароку,залежновідстосунківусерединіколективу.Наїїпочаткуколективнібитоподіленийнатрисоціально-психологічнімікрогрупи:активістів(опорукласногокерівника),пасивнихучнів(якіпоступоводолаютьбайдужість), «ядроопору» (педагогічнезанедбанідіти).Наприкінціїїкласстаєпсихологічнотапедагогічнеоднорідним.

3.Вирішальнийвпливгромадськоїдумкибільшості.Більшістьдітейзпершихднівдієсвідомо,активно,аколективусвідомлюєзавдання,поставленіпередним.Педагогдопомагаєактивовіздобутиавторитетсередучнів,контролюєйогодіяльність.Керівництвоколективомвідбуваєтьсяназасадахдемократизму,визнанніправаколективусамостійновирішуватипитанняпрозаохоченнячипокараннясвоїхучасників,плануванняроботи,оцінюванняповедінкиучнів,запровадженнясистемидорученьмікро-групамучнів,окремимчленамколективу.Наційстадіїпосилюєтьсявпливгромадськоїдумкиколективу,боротьбазайогочесть,орієнтаціятасамоконтрольповедінкиінавчальноїдіяльності.

4.Самовихованняяквищийтипвихованнявколективі.Коженученьсприймаєколективні,загальноприйнятівимогияквимогидосебе.Унихрозвиваєтьсяінтересдосамовиховання,щопереходитьувнутрішнєпрагненнядовдосконаленняособистихякостей,рисхарактеру.Педагогінструктує,консультує,надаєметодичнудопомогущодоприйомівсамовиховання(самоаналізу,самонавіювання,самонаказу,самовідмовивіднегативного),поступовопривчаючидоньоговеськолектив.Допомагаєучнямвизначитипотрібнідлясамовдосконаленняякості,скластиіндивідуальніпланисамопізнання,саморозвитку.

Навсіхстадіяхрозвиткуучнівськогоколективунеобхіднасистемність—послідовносформульованіпередколективомзавдання,виконанняякихзабезпечуватимеперехідвідпростогозадоволеннярезультатамидоглибокогопочуттяобов'язку.


4. Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання

Закономірностінавчання

Дидактика,якікожнанаука,маєсвоїзакономірності.

Закономірності навчання —об'єктивні,стійкійістотніза'язкивнавчальномупроцесі,щозумовлюютьйогоефективність.

Специфікадидактичнихзакономірностейполягаєвтому,щовонивідображаютьстійкізалежностіміжусімаелементаминавчання—діяльністювчителя,діяльністюучнятаоб'єктомзасвоєння,тобтозмістомнавчання.Закономірностінавчанняєоб'єктивними,властивимипроцесунавчаннязайогосуттю,тасуб'єктивними,залежнимивідучителя,йогодіяльності.

ОБ'ЄКТИВНІЗАКОНОМІРНОСТІПРОЦЕСУНАВЧАННЯ

Виховнийірозвиваючийхарактернавчання.Упроцесінавчанняучнізасвоюютьзнання,наційосновіунихформуютьсянауковийсвітогляд,моральні,трудові,естетичнітафізичніякості,виробляєтьсявідповіднеставленнядопроцесунавчання.Водночасздійснюєтьсяіпроцесрозвиткуособистості,їїпізнавальнихсил—мислення,пам'яті,уваги,уяви,мовленнятаін.

Ефективністьреалізаціїзакономірностівиховногоірозвиваючогохарактерунавчаннязростаєзаумови,щовчительзнаєівраховуєпідчасурокупереконанняучнів,їхнєставленнядознань,глибинуусвідомленості,світоглядніідеїтарисихарактеру,якіформуютьсяврезультатінавчання.Першоряднезавданняпедагога—навчитишколярівмислити,виховувативнихпрагненнядопізнаннянового,досамостійногоопануваннязнаннями.Таказдатністьформується-ірозвивається,коливонимаютьзмогувиявлятисамостійністьіактивність.

Зумовленістьнавчаннясуспільнимипотребами,їїсутністьутому,щокоженетапрозвиткулюдськоїцивілізаціїпотребуєпевногорівнявихованостійосвіченостічленівсуспільства,щозабезпечуєтьсяїхнавчанням.СтановленняірозвитокУкраїнськоїдержавипотребуютьвисокоосвічених,усебічнорозвинутихгромадян,національнесвідомих,зпочуттямпричетностідодержавотворення.Навирішенняцьогозавданняповинніспрямовуватисянавчально-виховнадіяльністьшколи,потенційнівиховніможливостівсіхнавчальнихдисциплін.

Ефективність навчального процесу залежить від умов, у яких він протікає, навчально-матеріальноїбази(навчальнікабінети,майстерні,їхоснащеннятехнічнимизасобаминавчання,приладами,інструментами,комп'ютерноютехнікою,дидактичнимиматеріаламитощо).

Процес навчання залежить від вікових і реальних навчальних можливостей учнів. Йогозмістіметодивизначаютьпередусімзоглядунавіковіособливостідітей..Реальнінавчальніможливостіучнівзумовленірівнемрозвиткуінтелектуальної,емоційноїтавольовоїсфер,знаньівмінь,навичокдонавчання,ставленнямдонавчання,фізичнимстаноміпрацездатністю.Свідченняцього—ушколірізнідітивчатьсяпо-різному.

Ефективність процесу навчання залежить від рівня активності учня. Сутьцієїзакономірностіполягаєвтому,щорезультатинавчанняучнязалежатьвідхарактерунавчально-пізнавальноїдіяльностійрівнярозвиткуйогомотиваційноїсфери.

Навчання передбачає цілеспрямовану взаємодію вчителя, учня і виучуваного об'єкта. Навітьякщоученьопановуєпредметсамостійнозапідручникомчидодатковоюлітературою,вчительспрямовуєйогопізнавальнудіяльністьіконтролюєїї.

Навчальний процес ефективний лише за умови активності учнів. Щобільшарізноманітністьдіяльностіучнівнауроці,щобільшаінтенсивністьїхньоїпраці,організованоїпедагогом,торезультативнішийпроцеснавчання.

Використана література

1.Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К., 1973.2.Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.3.Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу. Твори: У 7-ми т.— К., 1954. — Т. 5. — С. 9—109.4.Мешко О. І., Янкович О. І., Пизтушко Г. М. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1999.
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem13:14:20 23 октября 2017
Отличный у Вас сайт, очень помог! Сделай паузу, студент, вот повеселись: На экзамене по физике профессор пытается вытянуть на положительную оценку нерадивого студента: - Вы можете назвать фамилию хотя бы одного выдающегося физика? - Конечно, вы - профессор. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух21:55:08 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:14:26 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:36:48 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194757)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru