Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Доклад: Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України

Название: Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: доклад Добавлен 02:06:10 22 апреля 2011 Похожие работы
Просмотров: 1001 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Донецький Державний університет управління

ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТНОЮ ВОДОЮ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тішкіна Яна Олександрівна

Ніколаєнко Тетяна Едуардівна


Саме на початку XXI сторіччя, сучасний світ зіштовхнувся із проблемою деградації екологічних систем і поступового виснаження природних ресурсів, і в саму першу чергу водних, від яких залежить існування людства на Землі. Незважаючи на інші країни, ми вже зараз є свідками водної кризи й в Україні. Надалі очікуватиметься зміни в якості природних і питних вод, не відповідність їх санітарно-гігієнічним і екологічним вимогам, недосконалість їх очищення та ін.

Найбільшу частину нашої планети займає – вода, котра перебуває в безперервному русі – великому кругообігу речовин на Землі та міняється під час змінення навколишньої середи.

Також на наше життя впливає клімат, що є одним із найважливіших природних явищ. Створення великих мегаполісів, штучних водойм, проведення великомасштабних меліоративних робіт, прокладання каналів, осушення боліт і озер, перенесення рік призводить до серйозних екологічних наслідків. Саме ресурси води в регіонах є тією буферною зоною, що забезпечує м’який клімат та знижує негативний вплив.

Рівень антропогенних забруднень став настільки великий, що ми вже не можемо говорити про ту біосферу, про яку писав академік В.І. Вернадський. У цей час усі водні ресурси планети за своєю якістю принципово відмінні від первозданної природної води.

Вперше ми зіштовхнулися із проблемою дефіциту води. Від абсолютного дефіциту води в цей час потерпають понад 40 країн світу, а п’ята частина п’є забруднену воду.

Найнадійніше захищеним від антропогенного впливу джерелом питного водопостачання є артезіанські підземні води. На сьогодні відомо більше 150 типів різних прісних і мінералізованих питних і лікувальних вод у світі. питний водопостачання вода

Слід завжди пам’ятати про те, що якісна, корисна для здоров’я людини вода повинна містити широкий спектр мікродомішок життєво важливих, біологічно активних елементів.

Другим широко розповсюдженим у світі джерелом питного водопостачання є поверхневі прісні води. Але глобальний характер людської діяльності призвів до широкомасштабного забруднення цих вод. Постійно спостерігаємо поповнення складу стічних вод за рахунок синтезу нових хімічних речовин і композицій.

Можна виділити наступні найнебезпечніші типи забруднень: хімічні забруднення (неорганічні сполуки та органічні сполуки); бактеріальні й вірусні забруднення; радіоактивні речовини природного й антропогенного походження та ізотоп елементів; мутагенні сполуки органічного та неорганічного походження; мікозні забруднення; гормональні перепади.

Третім джерелом питного водопостачання можуть служити моря й океани. Але щоб споживати, треба пройти три основні технології опріснення – дистиляцію, мембранні та електрохімічні методи. Також необхідне коректування сольового складу такої води, тобто її кондиціювання, введення як солей жорстокості, так і натрію, калію, і багатьох інших елементів, біологічно необхідних для нормальної життєдіяльності людини.

Жодна речовина у світі не може одночасно перебувати у всіх трьох фазових станах – рідкому, твердому і газоподібному. Різноманітні стани рідкої води: переохолоджена до-70ºС, прісна, розсоли, гідрати, туман, хмари, зав’язана вода в клітинах організму, псевдозріджена вода, коли стирається грань між газоподібною й рідкою водою – від дистильованої до солоної й газогідратної.

Вода у будь-яких з її фазових станів, є супрамолекулярними структурами, що самоорганізуються, має унікальні кластерні утворення – це й рідкі кристали, і газо-, і твердофазні кристалічні нанорозмірні частинки. Потрібно пам’ятати, що вода, будучи універсальним розчинником, у якій розчиняється абсолютно все, ніколи не буває абсолютно чистою.

Вода, у середовищі якої відбуваються хімічні реакції, біологічні, різні фізичні процеси, є не просто розчинником, а основним учасником усіх реакцій і процесів. Стан поверхневих шарів природних вод (рік, морів, океанів) залежить від різних факторів фізичної, хімічної й біологічної природи.

Серйозною проблемою сьогодні є зростання рівнів фонової радіоактивності, а також збільшення концентрацій важких ізотопів стосовно їхніх легких прототипів. У першу чергу це стосується життєво важливих елементів,, таких як водень, кисень і вуглець, які є основою білкового життя в нашій біосфері та впливають на механізм біологічної еволюції.

Роль фото-окисної деструкції техногенних і природних органічних сполук в екології гідросфери постійно зростає, у зв’язку зі збільшенням інтенсивності УФ компоненти сонячної радіації, що досягає поверхні Землі внаслідок розширення озонових дір у стратосфері. Азотовмісні органічні сполуки, особливо похідні піридину, належать до розповсюджених забруднювачів біосфери, внаслідок широкого застосування їх як активного інгредієнту в пестицид них препаратах, ПАВ, барвниках і т. ін.

Висновки щодо механізму процесів деградації органічних речовин – забруднювачів гідросфери:

1. При високих рівнях забруднення води органічними токсикантами, коли на них припадає переважна частина енергії світла, що поглинається, первинною стадією де граційного процесу є прямий фотоліз субстрату з наступною взаємодією утворених радикальних часток з киснем та іонами важких металів.

2. Фотоокислювальний процес перебігає також через первинну стадію фотогенерування гідроксильних радикалів в елементарних актах фотопереносу електронів в аква- і гідрокомплексах іонів важких металів.

3. Токсиканти, у молекулах яких є функціональні групи або фрагменти, що володіють високою електродонорною здатністю, утворюють координаційні сполуки з іонами важких металів.

Забруднення вихідної води досягли такого рівня, що водопровідні очисні споруди, побудовані відповідно до чинних норм у світі, уже давно не в змозі перешкоджати потраплянню в питну воду речовин, які самі по собі, і особливо їхня спільна дія на організм людини перетворилися в реальну загрозу здоров’ю людини.

Основною причиною забруднення водних об’єктів бактеріями, грибами, вірусами, найпростішими є нестабільна та неефективна робота очисних споруд з очищення малокаламутних від і відсутність у них бар’єрної функції для вірусів і розчинених хімічних сполук.

Оцінка якості природних вод методами біотестування в останні десятиріччя набула особливої актуальності у зв’язку зі стрімким зростанням числа потенційно небезпечних хімічних сполук, що забруднюють водойми.

Аналіз стану питного водопостачання населення більшості міст України показав, що якість питної води й рівень її споживання залишаються незадовільними, а в багатьох населених пунктах ця проблема набула кризового характеру.

Поверхневі і підземні води України дуже різноманітні за своїм складом і властивостями. Тому об’єктивна оцінка їхнього екологічного і санітарно-гігієнічного стану та придатності для використання як джерела централізованого питного водопостачання повинна спиратися на науково обґрунтовану базу критеріїв, а саме: на комплекс кількісних значень найбільш презентативних показників якості вод.

Програма забезпечення населення України якісною питною водою також має передбачати розробку і впровадження індивідуальних і колективних водоочисних пристроїв,створення комплексів і міні-заводів з виробництва бутильованої питної води й низки інших. Необхідні розробки й впровадження альтернативних хлоруванню технологій очищення і знезаражування природних вод з безпечнішим ефектом.

Проблема забезпечення населення безпечною для здоров’я людини якісною, фізіологічно повноцінною питною водою є особливо соціально значущою, оскільки її розв’язання впливає на здоров’я громадян і кардинальним чином впливає на ступінь екологічної й епідемічної безпеки цілих регіонів. Питання про якість питної води давно перейшло національні рамки й набуло національні рамки й набуло глобального характеру.

В Україні централізоване водопостачання здійснюється в основному за рахунок поверхевих джерел (близько 70%), більшість із яких дуже забруднена. У водойми без очищення надходить близько 35% стічних вод, а з невідповідним санітарним нормам очищенням – 39%. Це є причиною стійкої тенденції до погіршення екологічного стану водойм як за санітарно-хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Пріоритетними забрудненнями протягом багатьох років залишаються органічні сполуки, зважені речовини, нафтопродукти, феноли, СПАВ, важкі метали й ін. Серед забрудників захворювань із води водойм найчастіше виділялися сальмонели, ентеровіруси й інші. Результати моніторингу якості поверхневих вод у місцях водозаборів питних водопроводів свідчили про те, що концентрації пріоритетних шкідливих хімічних речовин наближаються до гранично припустимих (ГП), а в деяких випадках навіть перевищують їх.

На основі багаторічних досліджень розроблений комплексний підхід до аналізу питної води методами аналітичної хімії, мікробіології й біотестування, що дозволяє виявити ступінь впливу забруднення води на здоров’я людини. Відповідно до сучасних критеріїв питна вода вважається якісною, якщо вона не містить токсичних речовин будь-якого походження й до складу домішок входить оптимальний набір елементів, необхідних для підтримки функціональної активності людського організму.

Нині з метою розширення реалізації нової концепції забезпечення населення якісною питною водою Міністерством з питань житлово-комунального господарства України разом з Інститутом колоїдної хімії та хімії води розроблені комплексні програми з впровадження установок бюветного типу «Вега» в Херсонській, Сумській, Житомирській областях, у містах Новоград-Волинський і Бориспіль. Для оперативного контролю якості одержуваної питної води в ІХХВ ім.. А.В.Думанського розроблена портативна лабораторія «Аква тест», призначена для контролю наявності найпоширеніших забруднень поверхневих і підземних вод.

Перетворюючи навколишнє середовище – біосферу, частиною якого є саме людина,суспільство недооцінює той факт, що створюючи техногенне середовище свого існування, порушує базові закони біосфери, закони світобудови. У ХХІ сторіччі екологія перетворюється в науку, що вивчає взаємодію трьох глобальних співіснуючих складників світу: біосфери-ноосфери-техносфери. І вирішальну роль у їхній взаємодії відіграє людина.

Аналіз стану одного з найважливіших складників біосфери – гідросфери і її взаємодії з розвитком суспільства і формуванням зовсім нової штучної реконструкції біосфери в ноосферу і далі в техносферу дає змогу з досить високим ступенем упевненості констатувати перехід цивілізації в якісь особливий стан. Біосфера в класичному її стані більше не існує.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:13:12 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:36:09 29 ноября 2015

Работы, похожие на Доклад: Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України
Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка ...
Тема дипломного проекту "Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення" РЕФЕРАТ Об"єкт дослідження ...
Багаторічні спостереження за динамікою якості поверхневих вод знаходять тенденцію збільшення числа створів з високим рівнем забрудненості (більше 10 ГДК) і числа випадків ...
На сьогоднішній день стан малих річок та природних водойм катастрофічний їх наповнення знизилось, якість води - незадовільна.
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 3098 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх ...
Вступ Кожна свідома людина повинна обов'язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрями ...
гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;
Екологічній норматив та категорії якості води водних об'єктів розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та ...
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 7705 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать
... України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та ...
... Український Фінансово Економічний інститут Факультет экономической информатики Київ-1998 Зміст: Вступ: актуальність та сучасність проблеми . CТАН ТА ...
Висока забрудненість довкілля промисловими викидами і відходами, в тому числі й побутовими, незадовільний стан життєзабезпечувальних систем, швидке зростання населення міст на ...
Але тривале безконтрольне використання природних ресурсів багатьох цінних лікарських рослин, інтенсифікація господарського використання територій з наявністю лікарських рослин ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: курсовая работа Просмотров: 3459 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 5 человек Средний балл: 4.4 Оценка: неизвестно     Скачать
Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні
... податків и платежів в Україні ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 1.1 Законодавче ...
1.1 Законодавче регулювання еколого-економічної компенсації за використання природних ресурсів в Кодексах України (Лісовий Кодекс, Водний Кодекс, Кодекс про Надра, Закон про ...
1. До спеціального використання належать усі види користування водними живими ресурсами (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах загального користування), що ...
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: курсовая работа Просмотров: 2805 Комментариев: 5 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська ...
Вступ Значення водних артерій важко переоцінити. Річки, наприклад, забезпечують водою господарську діяльність людини, її повсякденний попит ...
Зміни якості води відображають зміни екологічного стану водних об"єктів під дією природних та антропогенних чинників.
Для оцінки екологічного стану поверхневих вод використовується кількісний показник - індекс фітоіндикації екологічного стану водного середовища за вищими водними рослинами (Іf).
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 3334 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
... України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та ...
Курсовая робота з теми: "Основні напрями державної політики України угалузі охорони довкілля, використання природнихресурсів та забезпечення ...
Але тривале безконтрольне використання природних ресурсівбагатьох цінних лікарських рослин, інтенсифікація господарськоговикористання територій з наявністю лікарських рослин ...
З цією метою, виходячи з реального екологічного стану території України, необхідно враховувати такі основні критерії і чинники:погіршення здоров'я людей через значну забрудненість ...
Раздел: Рефераты по экологии
Тип: реферат Просмотров: 2134 Комментариев: 6 Похожие работы
Оценило: 5 человек Средний балл: 2.8 Оценка: неизвестно     Скачать
Формування гідрологічного і гідрохімічного режимів малих річок
... річкової долини 3. Загальна характеристика річкових басейнів Північного Приазов"я. Характеристика їх стану 3.1 Особливості формування гідрологічного і ...
Великий діапазон пристосувань, відсутність близьких морських родичів і чимале поширення їх високих таксонів (особливо в рангах роду, триби чи родини по континентальних водоймах ...
Район характеризувався багатством природних ресурсів, високою рибопродуктивністю, розвитком значної водно-болотної мисливської фауни, корисними безхребетними, заплавними сіножатями ...
Раздел: Рефераты по геологии
Тип: дипломная работа Просмотров: 1136 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в ...
Реферат Тема магістерської роботи: Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області Студентки: Діко Ольги Федорівни ...
- охорона водних рекреаційних ресурсів, очищення водойм від мулу, водоростей, сміття;
Висока активність сірководневих ванн робить їх дуже цінними при лікуванні низки захворювань, особливо пов"язаних з порушенням обміну речовин, при хронічних запалюваннях та ...
Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту
Тип: дипломная работа Просмотров: 2819 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Правовий режим використання і відновлення та захист вод України
Курсова робота на тему: " Правовий режим використання і відновлення та захист вод України" План Вступ Розділ 1. Вода як об'єкт охорони, використання ...
Плата за спеціальне водокористування здійснюється з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає плату за забір води з ...
Стаття 242 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх ...
Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: курсовая работа Просмотров: 1445 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Організація автотехнічного забезпечення військових частин
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН Зміст 1. Загальні положення 1.1 Основні визначення 1.2 Обов"язки ...
В Збройних Силах України автомобільна техніка залишається основним засобом, який забезпечує оперативну і тактичну рухомість військ, застосовується у всіх елементах порядків, є ...
При перевірці наявності і стану матеріальних засобів у підрозділах (частинах) і на складах поточного забезпечення особлива увага приділяється тому майну, яке найчастіше втрачається ...
Раздел: Рефераты для военной кафедры
Тип: учебное пособие Просмотров: 8561 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Доклад: Проблеми питного водопостачання та забезпечення питною водою населення України (3352)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(143826)
Комментарии (1783)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru