Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Теорії аналітичного характеру

Название: Теорії аналітичного характеру
Раздел: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Тип: реферат Добавлен 10:23:47 26 февраля 2011 Похожие работы
Просмотров: 98 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Індивідуальне науково-дослідне завдання

з дисципліни

Історія бухгалтерського обліку

на тему:

Теорії аналітичного характеру


ПЛАН

Вступ

1. Мінова теорія

2. Логічна теорія

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

В бухгалтерському обліку існує багато різноманітних теорій. серед них виділяють і теорії аналітичного характеру.

Розрізняють такі теорії аналітичного характеру: мінова та логічна (філософська) теорії.

Теорії бухгалтерського обліку формують систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.

Метою написання даної індивідуальної науково-дослідної роботи є вивчення теорій аналітичного характеру.

Предметом дослідження є система теоретичних, методичних та практичних аспектів, що стосуються теорій аналітичного характеру.

Основне завдання полягає у глибшому вивченні і дослідженні поняття «мінова теорія», «логічна теорія».

1. МІНОВА ТЕОРІЯ

Мінова теорія мала велике значення в історії російської облікової думки, адже вона виникла в Росії в минулому столітті і тривалий час була досить поширеною. Вперше вона була викладена в 1888 р. А.М. Вольфом. Пізніше ця теорія була розвинута і поглиблена Є.Є. Сіверсом, що розробив і видав в 1901 р. на її основі систематизований курс «Общее счетоводство», а в подальшому була основою досліджень М.О. Блатова.

За даною теорією всі цінності поділялися на три основні групи: речові, грошові та умовні (В.А. Маздоров перші дві групи об’єднував в одну загальну групу так званих дійсних цінностей). Під умовними розуміли зобов’язання провести оплату. При цьому цінності виступали потоками в формі «міни» - обміну одних цінностей на інші. Але так як обмін повинен бути завжди еквівалентним, подвійний запис виступає природним наслідком обміну.

А.М. Вольф писав: «Повна діяльність будь-якого підприємства зовнішнім виглядом відображається у ряді окремих торговельних випадків або операцій; в їх основу покладено обмін. Будь-який обмін передбачає дві дії - отримання і видачу - і створює два питання: що ми отримуємо при обміні і що ми віддаємо. Відповіді на ці питання можуть бути різними, в залежності від характеру обмінних операцій:

1) можливий безпосередній обмін одних цінностей на інші, або обмін цінностей на обмінну одиницю, тобто на гроші;

2) обмін цінностей на послуги.

Звідси випливає й інший вид обміну, який, в свою чергу, передбачає два питання: яку цінність ми даємо і що отримуємо та навпаки». А.М. Вольф зробив важливий висновок: «Для здійснення всіх записів основним правилом вважається наступне: статті, по яких рахунок здійснює видачу, записуються йому в кредит, в праву сторону; статті ж, по яких він отримує, записуються йому в дебет, в ліву сторону».

Російський вчений Є.Є. Сіверс намагався розкрити економічну концепцію подвійного обліку в своєму виступі на тему «Счетоведение и счетоводство» 6 лютого 1892 р. в петербурзькому Товаристві для розповсюдження комерційних знань.

Є.Є. Сіверс охарактеризував порядок запису операцій по рахунках таким чином: «Знаючи, - писав він, - що кожний оборот зводиться до обміну, що обмін складається з отримання однієї цінності і видачі іншої і, що кожний рахунок поділяється на дві сторони - надходження і вибуття, не можна не дійти висновку, що кожний оборот, виражений в тій чи іншій сумі, повинен бути записаний двічі і до того ж на двох різних рахунках: на лівій (прибутковій) стороні рахунку, відкритого для цінностей, до групи яких належить отримана цінність і на правій (видатковій) стороні рахунку, відкритого для цінностей, до групи яких належить віддана цінність». І далі: «...в цьому полягає основний закон рахунковедення, який називається законом подвійного запису господарських оборотів».

В розвиток своєї теорії Є.Є. Сіверс створив класифікацію економічних оборотів, виходячи із обміну. Він розрізняв наступні операції:

1) натуральний обмін,

2) купівля-продаж,

3) кредитні угоди,

4) депозитні угоди. В усіх цих операціях вихідним пунктом є акт обміну. Крім цього, вчений передбачав існування операцій, які зводяться до переміщення і видозмінювання цінностей. Теоретичні положення, розроблені Є.Є. Сіверсом, набули великого розповсюдження в Росії. Вони широко висвітлювались на сторінках журналу «Счетоводство», редактор якого А.М. Вольф в своїй праці «Двойная бухгалтерия в популярних очерках» був повністю солідарний з теорією Є.Є. Сіверса. З 1902 р. почали видаватись навчальні посібники Є.Є. Сіверса, рекомендовані офіційними навчальними програмами.

Таким чином, відповідно до мінової теорії кожний рахунок представляв ту чи іншу цінність - дійсну або умовну. Іншими словами, рахунки розглядаються як речові, але по відношенню один до одного виявляються або боржниками (дебіторами), або позичальниками (кредиторами). З цієї точки зору рахунки розглядаються як особові. Тут мінова теорія доповнює юридичну.

2. ЛОГІЧНА ТЕОРІЯ

бухгалтерський облік міновий логічний

Логічна теорія (М.С. Помазков називав її філософською) була запропонована Л. Гомбергом. Її сутність полягала в тому, що всі господарські операції розглядались незалежно від того, хто їх виконує (суб’єкт) і з яким майном ці операції проводяться (об’єкт). Автор вважав, що завданням облікових наук є дослідження господарської діяльності з метою з’ясування раціональності економіки. А отже, облікові науки вивчають економіку підприємства, тому Л. Гомберг науку про господарський облік називав економологією (економологія - наука, що вивчає феномени економічної діяльності, підкоряючи їх раніше встановленим правилам. її об’єктом не є ні бухгалтерська, ні особиста робота економістів, а вивчення феноменів, які випливають з цієї роботи). Операції, які розглядаються з таких позицій, набувають характеру господарських явищ, що підкоряються в своєму розвитку закону причинності. Дослідження господарських явищ вимагають встановлення їх причинно-наслідкової залежності. Згідно з філософською теорією між окремими господарськими явищами завжди існує певна причинна залежність. Так, кожне господарське явище представляє собою наслідок будь-якого іншого господарського явища, що мало місце раніше, і в той же час є причиною ще одного господарського явища, яке випливало з розглянутого раніше. На думку Л. Гомберга, початковий рух капіталу на підприємстві може бути представлений наступним записом: капіталіст - це кредит, а підприємство - дебет. В кожному русі капіталу розрізняють два пункти: початковий - причина руху і кінцевий - його наслідок.

Вивчення господарських процесів з точки зору причини і наслідку, на думку Л. Гомберга, лежить в основі облікової дисципліни. Вона є рахунковеденням, оскільки до функцій останнього належать збір однорідних господарських операцій в розрізі їх причин та наслідків, а також віднесення їх до особливих груп або рахунків. Оскільки кожне господарське явище може бути одночасно і причиною, і наслідком, тому рахунки, в свою чергу, мають дві сторони: дебетову і кредитову. Для забезпечення необхідної системи у вивченні господарських явищ в обліку здійснюється групування їх сукупності за допомогою рахунків. Рахунок, таким чином, відображає однорідні явища, які відбуваються з відповідними цінностями. При цьому записи явищ по рахунках ведуться в наступному порядку: якщо явище розглядається як причина, воно реєструється по кредиту відповідного рахунку, якщо ж воно розглядається як наслідок, то його реєструють по дебету відповідного рахунку. Такий порядок Л. Гомберг сформулював наступним чином: рахунки мають дві сторони: кредит - відображає вибуття цінностей, початок руху і його причину, і дебет - надходження цінностей, кінець руху і його наслідок. Оскільки рух капіталу знаходиться в межах двох кінцевих пунктів - причини і наслідку - і відображається в обліку двічі з двох сторін рахунків, то підсумки кредиту і дебетудорівнюють, і сальдо рахунків балансується. Таким чином, закон подвійності згідно з філософською (логічною) теорією має у своїй основі єдність причини і наслідку господарських явищ, які відображаються в бухгалтерському обліку.

Отже, сукупність записів по кредиту будь-якого рахунку - це сума початкових моментів руху цінностей, які обліковуються на цьому рахунку - її вибуття з рахунку або, іншими словами, сума причин господарських явищ; з іншого боку, всі дебетові записи повинні давати суму кінцевих моментів надходжень на цей рахунок, тобто суму наслідків господарських явищ. Шляхом віднімання цих сум одна від одної ми отримуємо залишок або сальдо цього рахунку. Ці дебетові і кредитові сальдо утворюють відповідно Актив і Пасив балансу. Для більшої ймовірності своїх роздумів Л. Гомберг наводить відповідний наочний приклад побудови балансу даного господарства:

а-b=+fпозитивне сальдо, активне

c-d=-hвід’ємне сальдо, пасивне

b-а=-fвід’ємне сальдо, пасивне

d-с=+hпозитивне сальдо, активне

+-

(f+h)=(f+h)актив = пасив

В цій таблиці окремі рядки відображають рахунки, в яких показано порівняння дебетових і кредитових записів з метою виведення відповідного сальдо, яке, залежно від перевищення тих чи інших сум записів, може бути активним (дебетовим) або ж пасивним (кредитовим). В кінцевому підсумку, сальдо рахунків утворюють баланс господарства.

Таким чином, філософська теорія розглядала баланс як таблицю, в Активі якої перераховуються наслідки причин, зазначених в Пасиві: «Пасиви - суть причини, Активи - суть наслідку», - говорив Л. Гомберг.


ВИСНОВКИ

Провівши дослідження даної теми, можна зробити наступні висновки.

В бухгалтерському обліку розрізняють такі теорії аналітичного характеру: мінова і логічна(філософська).

Велике значення в історії російської облікової думки мала мінова теорія, адже вона виникла в Росії в минулому столітті і тривалий час була досить поширеною. Вперше вона була викладена в 1888 р. А.М. Вольфом. Пізніше ця теорія була розвинута і поглиблена Є.Є. Сіверсом, що розробив і видав в 1901р. на її основі систематизований курс «Общее счетоводство», а в подальшому була основою досліджень М.О. Блатова.

Всі цінності за даною теорією поділялися на три основні групи: речові, грошові та умовні. Під умовними розуміли зобов’язання провести оплату. При цьому цінності виступали потоками в формі «міни» - обміну одних цінностей на інші. Але так як обмін повинен бути завжди еквівалентним, подвійний запис виступає природним наслідком обміну.

Наступною теорією аналітичного характеру є логічна теорія (М.С. Помазков називав її філософською), яка була запропонована Л. Гомбергом. Її сутність полягала в тому, що всі господарські операції розглядались незалежно від того, хто їх виконує (суб’єкт) і з яким майном ці операції проводяться (об’єкт). Автор вважав, що завданням облікових наук є дослідження господарської діяльності з метою з’ясування раціональності економіки.

Таким чином, філософська теорія розглядала баланс як таблицю, в Активі якої перераховуються наслідки причин, зазначених в Пасиві: «Пасиви - суть причини, Активи - суть наслідку», - говорив Л. Гомберг.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підр. для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит»». - Житомир: ЖІТУ, 2000. - 640с.

2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

3. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с.

4. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні): Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: А.С.К., 2001. - 848 с.

5. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: А.С.К., 2001. - 784 с.

8. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 447 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem06:14:26 24 октября 2017
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:21:10 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:20:48 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:11:11 29 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Теорії аналітичного характеру

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198806)
Комментарии (2162)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru