Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Створення проекту з використанням технології Drag&Drop та контекстних підказок

Название: Створення проекту з використанням технології Drag&Drop та контекстних підказок
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: лабораторная работа Добавлен 23:09:16 15 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 68 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Лабораторна робота № 5

Створення проекту з використанням технології Drag&Drop та контекстних підказок


Мета: навчитися використовувати можливості технології Drag&Drop у прикладних програмах, додавати до програм контекстні підказки.

Порядок роботи:

1. Користуючись рекомендованою літературою до лабораторної роботи створити проект відповідно до індивідуального завдання.

2. Оформити звіт для захисту лабораторної роботи за зразком

· назва роботи

· мета роботи

· порядок роботи

· короткі теоретичні відомості

· алгоритм розв’язку задачі

· тексти відповідних модулів проекту

· аналіз отриманих результатів та висновки

Технологія Drag&Drop

Технологія Drag&Drop полягає у використанні у Windows-програмах перетаскування за допомогою миші інформації з одного об'єкта (джерела) в інший (приймач). Можна переміщати файли між папками, переміщати самі папки і т. ін.

Усі властивості, методи та події, пов'язані з технологією Drag&Drop, визначені в класі TControl , що є базовим класом (прабатьком) усіх візуальних компонент Delphi. Тому вони є спільними для всіх компонент.

Початок перетаскування визначається властивістю DragMode , що може встановлюватися в процесі проектування чи програмно рівною dmManual або dmAutomatic . Значення dmAutomatic (автоматичне) визначає негайний початок процесу перетаскування при натисканні користувачем кнопки миші над об'єктом. Однак у цьому випадку подія OnMouseDown, пов'язана з натисканням користувачем кнопки миші, для цього об'єкта взагалі не настає.

Значення dmManual (ручне) говорить про те, що початок процесу перетаскування визначає програміст. Для цього він повинен у відповідний момент викликати метод BeginDrag . Наприклад, він може помістити виклик цієї функції в обробник події OnMouseDown , що настає в момент натискання кнопки миші. У цьому обробнику можна попередньо перевірити якісь умови (режим роботи ужитку, натискання тих чи інших кнопок миші і додаткових клавіш) і при виконанні цих умов викликати BeginDrag .

Нехай, наприклад, процес перетаскування повинен розпочатися, якщо користувач натиснув ліву кнопку миші та клавішу Alt над списком ListBox1. Тоді властивість DragMode цього об'єкта слід установити в dmManual , а його обробник події OnMouseDown може мати вигляд:

procedure TForm1.ListBox1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

if (Button = mbLeft) and (ssAlt in Shift)

then (Sender as TControl).BeginDrag(false);

end;

Параметр Button обробника події OnMouseDown показує, яка кнопка миші була натиснута, а параметр Shift є множиною, що містить позначення натиснутих у цей момент кнопок миші і допоміжних клавіш клавіатури. Якщо натиснута ліва кнопка миші та клавіша Alt, то викликається метод BeginDrag даного об'єкта (Sender).

У функцію BeginDrag передається значення False. Це означає, що процес перетаскування почнеться не одразу , а тільки після того, як користувач зрушить мишу з натиснутою при цьому кнопкою. Це дозволяє відрізнити просте натискання клавіші миші від початку перетаскування.

Якщо ж передати в BeginDrag значення True, то перетаскування почнеться негайно.

Коли почався процес перетаскування, звичайний вигляд курсору змінюється. Поки він переміщається над формою чи об'єктами на формі, які не можуть прийняти інформацію, він звичайно має вигляд crNoDrop . Якщо ж він переміщається над об'єктом, що готовий прийняти інформацію з об'єкта-джерела, то набуває вигляду, що залежить від властивості DragCursor об'єкта-джерела (а не того об'єкта, над яким переміщається курсор!). За замовчуванням ця властивість дорівнює crDrag, що відповідає зображенню білого прямокутника з рамкою.

У процесі перетаскування об'єкти, над якими переміщується курсор, можуть інформувати про готовність або неготовність прийняти інформацію від об'єкта-джерела. Для цього в об'єкті повинен бути передбачений обробник події OnDragOver , що настає при переміщенні над даним об'єктом курсору, що перетаскує деякий об'єкт. У цьому обробнику слід перевірити, чи може даний об'єкт прийняти інформацію об'єкта-джерела, і, якщо не може, надати значення False переданому в обробник параметру Accept . За замовчуванням цей параметр дорівнює True, що означає можливість прийняти інформацію від об'єкта-джерела. Обробник для списку може мати, наприклад, наступний вигляд:

procedure TForm1.ListBox1DragOver(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer;State: TDragState; var Accept: Boolean);

begin

if(Sender as TControl<> Source) then Accept := Source is TListBox else Accept := False;

end;

У ньому спочатку перевіряється, чи не є даний об'єкт (Sender ) і об'єкт-джерело (Source ) тим самим об'єктом.

Це зроблено, щоб уникнути перетаскування інформації усередині того самого списку.

Значення параметра Accept , що задається в обробнику події OnDragOver , визначає вигляд курсору, що переміщається при перетаскуванні над даним об'єктом. Цей вигляд показує користувачу, чи може даний об'єкт прийняти інформацію, що передається. Якщо в об'єкті не описаний обробник події OnDragOver , то вважається, що даний об'єкт не може прийняти інформацію від об'єкта-джерела.

Процедура прийому інформації від об'єкта-джерела, записується в обробнику події OnDragDrop об'єкта-приймача. Ця подія настає, якщо після перетаскування користувач відпустив клавішу миші над даним об'єктом. В обробник цієї події передаються параметри Source (об'єкт-джерело) і X і Y координати курсору. Якщо продовжити приклад перетаскування інформації з одного списку в іншій, то обробник події OnDragDrop може мати вигляд:

procedure TForm1.ListBox1DragDrop(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer);

begin

(Sender as TListBox).Items.Add((Source as TListBox).Items[(Source as TListBox).ItemIndex]);

end;

У цьому обробнику рядок, що виділений у списку-джерелі (Source as TListBox).Items[(Source as TListBox).ItemIndex] , додається в список-приймач методом (Sender as TListBox).Items.Add . Використовується операція as , яка дозволяє розглядати параметри Sender і Source як вказівники на об'єкт класу TListBox . Це робиться тому, що ці параметри є оголошені у заголовку процедури як вказівники на об'єкти класу TObject . Але в класі TObject немає властивостей Items і ItemIndex, які нам потрібні. Ці властивості є визначені в класі TListBox , що є нащадком TObject . Тому з параметрами Sender і Source у даному випадку треба оперувати як із вказівниками на об'єкти TListBox , що і виконує операція as .

У даному випадку можна було б не використовувати параметр Sender , замінивши (Sender as TListBox) просто на ListBox1 . Але запис оператора в загальному вигляді за допомогою параметра Sender дозволяє скористатися таким обробником і для інших об'єктів ListBox , якщо вони є в ужитку.

Після завершення чи припинення перетаскування настає подія OnEndDrag , в обробнику якої можна передбачити якісь додаткові дії. Також пов'язана з перетаскуванням подія OnStartDrag , що дозволяє зробити якісь операції на початку перетаскування, коли іншим способом цей момент не можна зафіксувати.

Таким чином, якщо в ужитку є кілька списків і потрібно задати можливість копіювання рядків кожного з цих списків у будь-який іншій, те це вимагає двох операцій:

1. Написати для одного списку обробник події OnDragOver . Для всіх інших списків указати для події OnDragOver цей же обробник (виділивши у формі всі списки, що залишилися).

2. Написати аналогічним чином для всіх списків обробник події OnDragDrop .

Якщо починати перетаскування потрібно тільки при виконанні якої-небудь додаткової умови, наприклад, при натисканні клавіші Alt, то буде потрібно задати для всіх списків значення властивості DragMode , рівне dmManual і написати обробник події OnMouseDown .

Контекстна підказка

програмування контекстна підказка

Контекстна підказка - це невелике віконце з текстом, яке з'являться за деякий час після наведення курсору миші на певний об'єкт на формі. Для різних об'єктів текст може бути різним, тому підказка називається контекстною.

Для створення такої підказки у програмі слід задати значення властивості Hint (рядкового типу) для відповідного об'єкта, а також установити у True значення його властивості ShowHint. Ці дії можна виконати як у процесі проектування так і програмно.


Завдання

Написати програму, яка показує можливості технології Drag&Drop для заданих об'єктів - джерела та приймача. Необхідну інформацію для користувача програми оформити у вигляді контекстної підказки.

Варіанти завдання

1. Edit StringGrid.

2. ListBox ListBox.

3. StringGridMemo.

4. MemoRichEdit.

5. ListBoxListView.

6. LabelMemo.

7. ListViewListView.

8. StringGridStringGrid.

9. ListBoxMemo.

10. ShapeShape.

11. ImageImage.

12. Edit ListBox.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem06:20:27 24 октября 2017
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:21:43 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:20:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:11:02 29 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Створення проекту з використанням технології Drag&Drop та контекстних підказок

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198900)
Комментарии (2163)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru