Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364147
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21696)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Робота з тематичними виписками, складним планом та тезами

Название: Робота з тематичними виписками, складним планом та тезами
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: лабораторная работа Добавлен 07:55:28 09 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 1729 Комментариев: 2 Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 27

Тема заняття: Тематичні виписки, план (складний), тези.
Мета заняття:
Дидактична Навчити працювати з книгою, робити грамотно тематичні виписки, складати складний план, виписувати тези відповідно до запропонованої тематики
Виховна - Виховувати грамотну особистість
Розвиваюча - розвивати зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, самопрезентації
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Слухання, аудіювання
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література:
Обов’язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Технічні засоби навчання комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3. Мотивація навчання

4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Пам’ятка тематичний виписка план теза

Як працювати з книгою

1.Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:

а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік видання;

б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;

в) уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;

г)прочитати передмову або вступ.

2.Під час читання звернути увагу на:

а) назви окремих розділів, частин, параграфів т.ін;

б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (р о з р я д к о ю, курсивом, півжирним та ін.);

в) з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;

г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

3.Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:

а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;

б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Пам’ятка

Як складати тези статті

1.Попередньо переглянути статтю, продумати мету, яку ви ставите перед собою, приступаючи до її опрацювання.

2.Уважно прочитати статтю, визначити її основну думку.

3.Поділити статтю на смислові частини, визначити всі мікротеми.

4.Сформулювати пункти плану, логічно пов’язавши їх між собою.

5.Сприймаючи текстову інформацію, намагатися чітко уявити, що є важливим для автора, а що для вас – як читача.

6.Вибирати для тез основні ідеї та положення, відділивши вадливі деталі від подробиць, записати їх словами автора або власними словами, розмістивши в певній послідовності.

7.Керуватися найголовнішим принципом нотування чужого тексту – не допускати перекручень змісту.

Пам’ятка

Як працювати над тематичними виписками

1.Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2.Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: “Там само”. Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: “Там само” й вказується сторінка.

3.Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.

4.Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (…).

5.Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прмямій мові.

6.Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

7.На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Вивчення та повторення матеріалу:

170. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Складіть до нього план. Дайте відповіді на подані нижче запитання.

Все більше зростаючий потік інформації, інтерес широкого кола людей до науки, техніки, мистецтва вимагають вміння читати, робити записи почутого і прочитаного, зіставляти прочитаний матеріал з раніше відомим, систематизувати його. Вміти читати і занотовувати прочитане — необхідна риса й ознака інтелектуальної пращ. Записи роблять роботу з книгою раціональнішою, ефективнішою.

Щоб правильно, з максимальною повнотою використати книжку, людина повинна оволодіти певними навичками роботи з нею. Потрібно навчитися самостійно робити спостереження й висновки з прочитаного, точно цитувати, знаходити в книжці певні положення для підтвердження чи заперечення висунутого теоретичного положення і т. п. Складання, оформлення написів залежить від особливостей мислення, особливостей запам'ятовування та осмислення.

Написи допомагають швидко відновити в пам'яті прочитане і навіть через певний проміжок часу служать довідковим матеріалом.

Видів запису існує багато. Вибір того чи іншого з них иісшачасться конкретною метою. Якщо зміст книжки нескладний, легко засвоюється — можна обмежитися вкладанням плану роботи. Якщо вас цікавлять лише Окремі місця, то потрібно виписати саме їх (зробити виписки), а за ними скласти тези. Якщо книжка містить нову, цікаву, але важку для засвоєння інформацію, доцільно її законспектувати.

Тематичні виписки — це особливий спосіб запису вмісту почутого або прочитаного. Мета таких виписок — підготовка матеріалу для доповіді, повідомлення. Складанню виписок передує добір необхідної літератури, її значення. На цій основі складається план, відповідно до якого добираються тематичні виписки.

Виписки здебільшого робляться після читання розділу або параграфа, після осмислення їх змісту. В такому випадку вони добре доповнюють план (або тези) прочитанного, уточнюють, пояснюють їх.

Найважливіші місця з прочитаних книжок можна записати дослівно, а іноді своїми словами, якщо точне посилання на статтю, посібник, брошуру не потрібне. Найчастіше виписки оформлюються у вигляді цитат.

1. Якими видами запису прочитаного вам доводилося користуватися під час підготовки до уроків, семінарських занять?

2. Які труднощі виникали у вас під час опрацювання змісту наукової, науково-популярної, художньої літератури?

3. Які вміння потрібні людині для оволодіння культурою читання?

171. Випишіть по дві цитати з будь-якої художньої або науково-популярнвілітератури. Скористайтеся поданою на с. 72 пам'яткою та зразком оформлення виписки.

Як працювати над тематичними виписками

1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2. Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Там само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Там само» й вказується сторінка.

3. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.

4. Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (...).

5. Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прямій мові.

6. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

7. На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

Зразок.

ПОЕТИЧНИЙ СВІТ В. СИМОНЕНКА

"3 усіх щедрот життя В. Симоненко обирав неспокій, труд душі, боління серця. Він поспішав висловити своє ставлення до світу, ...категорично проголосити своє "за» і "проти", піднести і заперечити, олюднити створюваний світ, бо олюднення — це насамперед визначення позиції, етична оцінка життєвих явищ".

В. Моренець. На відстані серця. Літературно-критичні статті, нариси, есе.— К.: 1986.— С. 90.

172. Напишіть твір-роздум про користь самоосвіти. Доберіть аргу менти, приклади, цитати, які підтверджують ваші судження. Ско рнстаитеся тезою «У самоосвіті треба мати терпіння учня і хист педагога».

173. Пригадайте, в чому подібність і відмінність між планом, випненими і тезами. Яким стилем і типом мовлення ви скористаєтесь Щік підготовці до усної відповіді?

174. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Доведіть, що текст належить до наукового стилю мовлення. Дайте відповіді на подані нижче запитання.

У практиці роботи з книгою встановлені такі способи фіксації почутого і прочитаного — план, тези, виписки, конспект.

Відомо, що запис зберігає частину прочитаного. Він дисциплінує, змушує краще заглибитися в зміст, привчає виділяти основне, сприяє міцнішому засвоєнню, повторенню і закріпленню матеріалу.

План є попередньою формою запису прочитаного. Він передує тезам та конспекту — складнішим та вмістовнішим формам нотування. Змістовні тези неможливі без попередньо складеного чіткого плану, хоча вміст і обсяг плану та тез можуть відрізнятися. Вдало сформульовані тези включають у себе всі основні питання, які має відбивати план. Ці питання у тезах доповнюються положеннями, що розкривають окремі аспекти мікротем.

Отже, тези — це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого. Якщо план допомагає представити структуру тексту та назвати його основні теми, то тези розкривають суть всієї текстової інформації.

Розрізняють два види тезування — відбір авторських тез із тексту; формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами.

Складання тез — важливий засіб підвищення рівня самостійної роботи, розвитку логічного мислення, МОБ-леневої культури школярів.

1. Які ви знаєте способи запису почутого і прочитаного, якими з них вам найчастіше доводиться користуватися?

2. Які є види тезування?

3. Яка послідовність у роботі над складанням тез прочитаного?

4. В яких ситуаціях людині потрібне вміння складати тези?

175. Уявіть ситуацію: ви прийшли в бібліотеку, щоб дібрати матеріал для виступу на семінарському занятті. Для цього вам потрібно дізнатись, яку інформацію можна взяти з книги і як це зробити швидко, з найменшою затратою зусиль. Пригадайте, як ви працюєте надзасвоєнням змісту статті, розділу книги та ін. Звірте свої міркування і дії з поданою на с. 74 пам'яткою.

7. Закріплення знань студентів:

176. І. Прочитайте текст. Визначте його тему, основну думку та стиль мовлення. Чи можна його назвати статтею?

Стаття — це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті та ін. Існують різні види статей: передова, вступна, суспільно-політична, літературно-критична, мовознавча, або лінгвістична, полемічна, наукова, науково-популярна

II. Складіть тези статті і запишіть їх. Скористайтеся цими матеріалами на семінарських заняттях з мови.

8. Домашнє завдання: укласти словник будівельниказ тексту:

Технология водоочистки универсальна для всех вод. Установки состоят из нескольких связанных друг с другом металлических баков, загружаемых компактными металлами (железо, алюминий - отходы производств машиностроительного комплекса) и фильтрующими элементами. Очищаемая вода подвергается трем видам воздействия:

· окислительно-восстановительный процесс,

· коагуляция,

· фильтрация.

Обычно принятые коагулянты не вносятся извне, а образуются в самом процессе.

Расходы реагентов, параметры процесса, состав и выход шлама, кратность его циркуляции и последующей утилизации зависят от характера и степени загрязнения вод, требований к очищенной воде.Стоимость 1 м3 очищенной воды зависит от этих же показателей и производительности установки.

Экономический эффект внедрения указанной технологии определяется для сточных производственных вод их повторным использованием после очистки - возврат в технический оборот, т.е. экономией воды и денежных средств.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:08:02 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:04:28 29 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Робота з тематичними виписками, складним планом та тезами
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ На правах рукопису Радіонова Наталія Василівна Індекс УДК 130.2:9 (4 Ук ...
Він же і звинувачує історика філософії Дмитра Чижевського в тому, що той вибирає з Гоголевих творів силу цитат, які майстерно упорядковує під кількома головними не пов"язаними між ...
Тож, аналізуючи творчість М.Гоголя, треба враховувати те, що основний фактор - не мова, а національна приналежність.
Раздел: Сочинения по литературе и русскому языку
Тип: сочинение Просмотров: 2172 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать
Дослідження пам'яті у підлітків
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичне дослідження особливостей пам'яті у підлітків 1.1 Пам'ять як психічний процес 1.2. Характеристика підліткового віку 1 ...
Якщо, наприклад, після деякої кількості прочитань або прослуховувань ми спробуємо через деякий час відтворити довгий ряд слів, то так само зазвичай здійснюємо помилки, як і тоді ...
10) Лурия А.Р. - Маленька книжка про велику пам'ять - М.: Видавництво МГУ 1968р.
Раздел: Рефераты по психологии
Тип: курсовая работа Просмотров: 5074 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам"яті
Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам"яті ВСТУП Людина постійно живе не лише в теперішньому, але і в минулому, і в майбутньому. І все ...
Переконливо доведено, що старший дошкільний та молодший шкільний вік має важливе значення у становленні основних форм пам"яті.
Ось чому перше заняття з розвитку пам'яті, на думку Л.М. Житнікової, можна проводити з дітьми віком 1-1,5 року.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 466 Комментариев: 4 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно     Скачать
Глобальні інформаційні мережі
ОСНОВИ РОБОТИ В ОС UNIX Операційна система - це набір програм, який керує комп'ютером, здійснює зв'язок між користувачем і комп'ютером, і забезпечує ...
Запис даних на такі FTP може бути або заблокований або виділена спеціальна ділянка куди записуються свої файли, які, в подальшому, будуть перевірені адміністратором цього сайту і ...
Що зробить відвідувач, якщо не зможе додати запис у форум, або якщо стаття, що цікавить його, буде не доступна, внаслідок того, що до неї неправильно прописали шлях?
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: учебное пособие Просмотров: 1243 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Фізичні основи роботи комп"ютера
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет Фізичний факультет Кафедра загальної фізики і дидактики фізики До захисту ...
Результати самостійної роботи учні подають у вигляді плану чи тез виступу, конспекту основних джерел, доповіді чи реферату.
Перед записом EPROM необхідно провести стирання (відповідно з'явилася можливість перезаписувати вміст пам'яті).
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 2033 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Розвиток функціональних особливостей пам'яті в процесі навчальної ...
Вступ Усе, що людина безпосередньо відображає за допомогою відчуттів і сприймань, фіксується, зберігається в її мозку, утворюючи індивідуальний досвід ...
У Великiй Радянськiй Енциклопедi сказано: пам"ять - це "здатнiсть до вiдтворення минулого досвiду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається в можливостi ...
Тому пiд пам"яттю ми розумiємо запис, зберiгання i вiдтворення вiдбиткiв минулого досвiду, що дає людинi можливiсть накопичити iнформацiю i мати справу зi слiдами минулого досвiду ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 390 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Технологія використання підручників на уроках у початковій школі
Магістерська робота Технологія використання підручників на уроках у початковій школі Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи проблеми дослідження 1.1 ...
Уміння орієнтуватись у структурі підручника передбачає знання будови книжки (корінець, обкладинка, сторінка); його складових (вступ, розділ, параграф, тема, матеріал уроку, зміст ...
Закриваючи книжку, ще раз подумай над її змістом у цілому, віднови в пам'яті головні події сюжету, образи персонажів і постарайся визначити, чим сподобалась тобі книжка.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 7154 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
... у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Кафедра рідної мови і методики її ...
Твори всесвітньо відомого казкаря Г.К.Андерсена", учні отримали завдання: поновити у пам'яті біографічні відомості про автора прочитаних книг; організувати книжкову виставку ...
Вміння працювати не тільки вже з знайденою книжкою, з її змістом безпосередньо, але і вміння аналізувати її з обкладинки і титульної сторінки, дасть можливість без будь-яких зусиль ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: дипломная работа Просмотров: 4204 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Розвиток пам'яті у дітей дошкільного віку
Зміст Введення 1. Загальне поняття пам'яті 1.1 Історія вивчення пам'яті 1.2 Процеси пам'яті 1.3 Види пам'яті 2. Теоретичні основи розвитку образної ...
Основним механізмом введення даних в пам'ять довготривалу і їх фіксації зазвичай вважається повторення, яке здійснюється на рівні короткочасної пам'яті.
Але ми хочемо зупинитися на визначенні, даним Крутецким С.І.: пам'ять - це розумовий процес, що включає запис, зберігання і витягання інформації.
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: курсовая работа Просмотров: 6074 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Дисертація: вимоги до написання та захист
ПЕРЕДМОВА Восьмирічний досвід роботи Вищої атестаційної комісії України свідчить, що у переважної більшості здобувачів наукового ступеня виникають ...
2) останні дослідження і публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця частина статі складає ...
Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин людина може прочитати матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (через два інтервали), тому обсяг доповіді звичайно є ...
Раздел: Рефераты по педагогике
Тип: учебное пособие Просмотров: 3555 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Лабораторная работа: Робота з тематичними виписками, складним планом та тезами (3435)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(155967)
Комментарии (1879)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru