Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Статистичні спостереження

Название: Статистичні спостереження
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: контрольная работа Добавлен 01:39:29 15 марта 2011 Похожие работы
Просмотров: 90 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

1. Статистичні спостереження, їх сутність і організаційні форми

Статистичне спостереження – це специфічний метод і разом із тим перший етап будь-якого конкретного юридично-статистичного вивчення, який становить науково організований за єдиною програмою облік фактів про правові та юридично істотні явища і процеси та збирання отриманих на підставі цього обліку масових первинних даних у статистичну сукупність.

Статистичне спостереження – це підрахунок та фіксація будь-яких елементів, властивостей масового процесу, що вивчається, наприклад, вік засуджених, види покарань, строки розгляду справ, тощо.

Статистичне спостереження відповідно до вимог статистичної науки має бути всебічно продуманим, добре підготовленим і чітко організованим. Воно складається з чотирьох елементів:

1. Проектування спостереження – це розробка плану статистичного спостереження, який обов’язково охоплює програмно-методологічні та організаційні питання.

2. Підготовка спостереження – підготовка інструментарію спостереження (друкування бланків, перевірка реєстрів об’єктів, які повинні подавати дані, підготовка осіб, що будуть здійснювати спостереження, а також проведення пробного спостереження)

3. Проведення спостереження – це безпосередній процес реєстрації фактів і явищ.

4. Контроль державних даних .

Звітність – форма статистичного спостереження, яка характеризує систему взаємопов’язаних показників, що дають змогу одержати дані наслідків роботи підприємств, установ або організацій за звітний період. Ці дані періодично подають статистичним та іншим контролюючим і вищим органам у вигляді встановлених законодавством звітних документів (статистичних звітів) за підписом осіб, які відповідають за своєчасне подання і вірогідність цих даних. Тобто це форма статистичного спостереження, за якої кожна установа за єдиними бланками в суворо затверджені строки подає своєму вищому органу і органу державної статистики документально обґрунтовані дані.

В Україні звітність є основною організаційною формою статистичного спостереження, тому що дає змогу одержати дані, які характеризують діяльність підприємств, установи чи організації з різних боків, оперативно керувати розвитком соціальних явищ і процесів у суспільстві, може застосовуватися для проведення наукових досліджень. Зміст звіту, його форма та термін подання встановлюються вищим статистичним органом країни (нині це Державний комітет статистики України).

Але не всі явища і процеси можна охопити статистичною звітністю. Є сфери діяльності суспільства, які можна вивчати лише за допомогою опитування громадян (наприклад, особливості детермінації окремих видів злочинів).

Для одержання даних, які не відображені у звітності, здійснюють спеціально організовані статистичні спостереження. Вони можуть проводитися для уточнення і перевірки звітних даних та даних, одержаних під час проведення перепису. Тоді таке спостереження називається контрольним. Спеціально організовані статистичні спостереження можуть проводитися і для вирішення самостійних наукових завдань, особливо з метою прийняття важливого управлінського або політичного рішення.

До спеціально організованих статистичних спостережень належать переписи, різні види опитувань, одноразові обліки, несуцільне обстеження.

2 . Структура статистичного апарату в ОВС

Організацію статистичної звітності та управління нею покладено на Державний комітет статистики України.

Сутність статистичної звітності в правоохоронних органах як основної форми статистичного спостереження полягає в тому, що кожний міськрайлінорган внутрішніх справ, територіальні органи прокуратури, Служби безпеки, юстиції тощо за єдиними формами, затвердженими Державним комітетом статистики України, в установленому законом порядку представляють вищестоящому органу відповідні дані.

Статистична звітність включає низку різних статистичних показників, за допомогою яких забезпечується оперативний контроль за розвитком соціально-економічних процесів та оперативне керівництво відповідною діяльністю. Ця звітність представляє собою систему взаємопов'язаних показників, які характеризують діяльність правоохоронних органів, судів та органів юстиції, детально висвітлюють усі стадії кримінального та цивільного процесів.

Реєстрація злочинів, осіб, які їх вчинили, та кримінальних справ здійснюється працівниками з обліково-статистичної роботи на підставі документів первинного обліку – статистичних карток. Дізнавач, слідчий негайно після прийнятого рішення на підставі постанови про порушення кримінальної справи на кожний виявлений ними у звітному періоді злочин, незалежно від того, коли цей злочин мав місце і встановлені чи не встановлені особи, які їх вчинили, заповнює статистичну картку форми 1 (на виявлений злочин). Картка форми 1 складається негайно і в тих випадках, коли необхідно зареєструвати злочин, який раніше не був зареєстрований. Зокрема, у разі: – прийняття до провадження кримінальної справи, порушеної судом, а також справи, що надійшла від військового прокурора, органів Служби безпеки та податкової міліції або навпаки; – прийняття до провадження кримінальної справи, що надійшла від органів прокуратури чи внутрішніх справ інших областей, інших країн, якщо злочин, щодо якого вона порушена у даному звітному періоді, не був облікований і зареєстрований; – звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності у зв'язку з актом амністії; – відновлення провадження у кримінальній справі, що раніше була закрита із зняттям злочину з обліку; – приєднання до справи, що розслідується, матеріалів про інший злочин, який раніше не був зареєстрований або виявлений додатково в процесі розслідування; – виділення кримінальної справи про злочин з іншої справи. Картка в усіх випадках заповнюється особою (у т.ч. і прокурором), яка порушила кримінальну справу або винесла іншу постанову про одне з рішень, що наведені у даному пункті. У разі, коли справа порушена судом і направлена для провадження попереднього слідства або дізнання, картку на виявлений злочин заповнює слідчий або працівник органу дізнання, який прийняв справу до провадження. За поставленими в статистичній картці запитаннями посадова особа, що їх заповнює, фіксує виявлений злочин і несе відповідальність за достовірність цієї інформації, підписує цю статистичну картку і разом із матеріалами справи впродовж доби надає прокурору, який перевіряє законність прийнятого рішення та заповненої в статистичній картці інформації, підписує її і через секретаря, під підпис, передає її для реєстрації працівникові з обліково-реєстраційної та статистичної роботи. По справах МВС, прокуратури, податкової міліції статистичні картки передаються працівникам з обліково-реєстраційної та статистичної роботи міськрайлінорганів внутрішніх справ, у Службі безпеки України – до обліково-довідкового підрозділу. Працівник з обліково-реєстраційної та статистичної роботи отримує в прокуратурі під підпис вказані статистичні картки і впродовж доби реєструє злочин в єдиному журналі обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, та вносить відповідну інформацію до цих журналів. Зареєстровані територіальними органами внутрішніх справ злочини, справи по яких перейшли за підслідністю військовим прокурорам, в органи Служби безпеки та податкової міліції, з обліку в територіальних органах знімаються і ставляться на облік у відповідних органах або навпаки. Злочини, вчинені на території України військовослужбовцями, громадянами інших держав, обліковуються територіальними органами. Злочини, по яких порушуються справи не інакше як за скаргою потерпілого, обліковуються судами. У тих випадках, коли прокурором чи судом визнано необхідним порушити справу і провести досудове розслідування чи дізнання, злочини обліковуються органом, який проводив слідство чи дізнання Журнали обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини, ведуться в кожному відомчому підрозділі реєстрації і обліку злочинів. По справах, порушених працівниками прокуратури, МВС, податкової міліції, ці журнали (по можливості) ведуться окремо і окремо нумеруються. Зареєструвавши в цьому журналі злочини і статистичні картки(довідки), працівник з обліково-реєстраційної та статистичної роботи заповнює їх 1-й розділ, підписує його та впродовж доби передає картки за реєстром до обліково-реєстраційного підрозділу, а також негайно передає ці дані електронною поштою. В обліково-реєстраційних підрозділах ГУМВС, УМВС, УМВСТ МВС України ведуться контрольні журнали обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які їх вчинили, окремо по кожному району, місту, лінійному органу, в яких реєструється дата надходження статистичних карток і зазначена в них інформація про злочин. Ці журнали ведуться для контролю за своєчасним надходженням первинної облікової документації, підбору окремих відомостей про злочини і наслідки їх розслідування та для інших довідкових завдань. Працівник обліково-реєстраційного підрозділу ГУМВС, УМВС, УМВСТ МВС України, отримавши електронною поштою відомості про злочини, не ставить їх на облік без підтвердження статистичною карткою. Отримавши статистичну картку, він зобов'язаний:зареєструвати її в контрольному журналі обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, що їх учинили; внести відповідну інформацію; затвердити її своїм підписом і нести відповідальність за неї. На підставі обробки карток первинного обліку в обліково-реєстраційних підрозділах органів внутрішніх справ проводиться первинне формування статистичної звітності про злочинність. В інших органах з невеликим обсягом такої інформації її обробка і узагальнення може проводитися без застосування ЕОМ. Складена статистична звітність про злочини, осіб, які їх учинили, та про проведену роботу з розслідування підписується начальниками: Обліково-реєстраційного підрозділу та начальниками ГУМВС, УМВС, УМВСТ МВС України, начальниками управлінь податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, начальником обліково-довідкового підрозділу і начальником управління Служби безпеки України, військовим прокурором регіонів та інших органів і передається вищим органам за підвідомчістю та прокурорам областей, управлінню Держкомстату області. В УОІ МВС України, в архівно-обліковій службі Служби безпеки України обробляються вказані звіти на ЕОМ, зведені статистичні показники у вигляді звітів, підписаних начальниками облікових підрозділів і керівників правоохоронних органів, надсилаються Держкомстату України, Генеральній прокуратурі


Задача

Суд першої інстанції у звіті про розглянуті цивільні справи подав такі відомості:

Таблиця. Цивільні справи, розглянуті у суді району В міста Д за звітний період (данні умовні). Перевірте вірогідність даних за допомогою арифметичного контролю. Вказати, чи є помилки; якщо є, розрахувати правильні данні.

статистичний вірогідність апарат спостереження

Таблиця 1. Звіт про розглянуті цивільні справи

Характер справи Залишок справ на початок звітного періоду Надійшло справ протягом звітного періоду Розглянуто справ протягом звітного періоду Залишок справ на кінець звітного періоду
Розлучення 14 186 182 12
Стягнення аліментів 12 212 215 9
Усиновлення 4 18 16 6
Житлові суперечки 8 28 31 5
Інші справи 16 126 124 18
Разом 54 564 568 50

Розв'язок

Щоб встановити наявність помилки та її розмір, слід підрахувати кількість справ на кінець звітного періоду.

Баланс руху справ обчислюється за формулою

Де

а, а1 …а n – залишок справ на початок звітного періоду;

b , b 1 bn − залишок справ протягом звітного періоду;

с, с1… с n – розглянуто справ протягом звітного періоду;

d , d 1… dn – залишок справ на кінець звітного періоду;

N , N 1… Nn – сукупність справ;

Залишок справ на кінець звітного періоду розрахуємо за формулою;

d = a + b c ;

Розрахуємо залишок справ про Розлучення на кінець звітного періоду;

d = 14 + 186 – 182 ;

d = 18 ;

Залишок справ по Розлученням на кінець звітного періоду

= 18;

Розрахуємо залишок справ про Стягнення аліментів на кінець звітного періоду;

d 1 = 12 + 212 – 215 ;

d 1 = 9;

Залишок справ по Стягненню аліментів на кінець звітного періоду

= 9;

Розрахуємо залишок справ про Усиновлення на кінець звітного періоду;

d 2 = 4 + 18 16;

d 2 = 6 ;

Залишок справ по Усиновленню на кінець звітного періоду

= 6;

Розрахуємо залишок справ про Житлові суперечки на кінець звітного періоду;

d 3 = 8 + 28 31;

d 3 = 5 ;

Залишок справ по Житловим суперечкам на кінець звітного періоду

= 5;

Розрахуємо залишок справ про Інші справи на кінець звітного періоду;

d 4 = 16 + 126 124;

d 4 = 18 ;

Залишок справ по Ішим справам на кінець звітного періоду

= 18;

Після того як ми підрахували залишок справ на кінець звітного періоду, треба перерахувати сукупність цих справ (N) за формулою:

N1 = a + a1… an ;

N 2 = b + b1… bn ;

N 3 = c + c 1… cn ;

Розрахуємо сукупність залишку справ на початок звітного періоду;

N 1 = 14 + 12+ 4 + 8 + 16 = 54;

Разом залишок справ на початок звітного періоду становить

N 1 = 54;

Розрахуємо сукупність справ які надійшли протягом звітного періоду;

N 2 = 186 + 212+ 18 + 28 + 126 = 570 ;

Разом надійшло справ протягом звітного періоду

N 2 = 5 70 ;

Розрахуємо сукупність справ які розглянуті протягом звітного періоду;

N 3 = 182 + 215+ 16 + 31 + 224 = 568;

Разом розглянуто справ протягом звітного періоду

N 3 =568;

Відповідь: Зробивши необхідні підрахунки, ми бачимо, що присутня помилка у звіті 1) У залишку справ по Розлученням на кінець звітного; ( d ) 2) У сукупності справ які надійшли протягом звітного періоду. ( N 2)

Зробивши поправки до звіту про розглянуті цивільні справи

Звіт буде мати такі цифри;

Таблиця 2. Звіт (з поправками) про розглянуті цивільні справи

Характер справи Залишок справ на початок звітного періоду Надійшло справ протягом звітного періоду Розглянуто справ протягом звітного періоду Залишок справ на кінець звітного періоду
Розлучення 14 186 182 18
Стягнення аліментів 12 212 215 9
Усиновлення 4 18 16 6
Житлові суперечки 8 28 31 5
Інші справи 16 126 124 18
Разом 54 570 568 56
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem10:32:23 24 октября 2017
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Был студентом, ходил в университет только ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотивация не изменилась. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух23:45:21 07 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:06:59 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
10:03:49 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Статистичні спостереження

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198930)
Комментарии (2164)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru