Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Отчет по практике: Діяльність Хустської об’єднаної державної податкової інспекції

Название: Діяльність Хустської об’єднаної державної податкової інспекції
Раздел: Рефераты по финансовым наукам
Тип: отчет по практике Добавлен 13:41:38 28 января 2011 Похожие работы
Просмотров: 147 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ВСТУП

Місце проведення практики – Хустська об’єднана державна податкова інспекція, яка являється бюджетною установою і входить до складу Державної податкової адміністрації в Закарпатській області і діє як самостійна юридична особа. Хустська ОДПІ утворена в 1990 році. В структурі ОДПІ утворені 1 управління, 8 відділів і 2 сектори. Всього працює 58 працівників, з них керівників і спеціалістів – 57.

Мета практики - сформувати у студентів вмінь і навичок самостійної професійної практичної діяльності в якості управлінського працівника, набути досвіду організаційної та управлінської роботи у трудових колективах, оволодіти методами адміністративної діяльності, набути навичок ефективного ділового спілкування.


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУСТСЬКА ОДПІ

1.1 Загальна характеристика Хустської ОДПІ

Порядок діяльності Хустської об’єднаної державної податкової інспекції (надалі ОДПІ), її структурних підрозділів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України "Про державну податкову службу в Україні", "Про державну службу", іншими нормативно-правовими актами.

Хустська ОДПІ працює за Регламентом, який має силу нормативного акту і встановлює розпорядок роботи працівників податкової служби району, визначає процедуру планування контрольної діяльності, функції з питань кадрової роботи, діловодства, розгляду звернень громадян, зв'язків з засобами масової інформації тощо.

ОДПІ забезпечує процес управлінської діяльності шляхом планування, видання організаційно-розпорядчих документів та контролю за їх реалізацією на підставі поєднання державних та регіональних інтересів, ефективної взаємодії з вищими органами влади та управління, місцевого самоврядування.

Робота ОДПІ, її структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком питань, які становлять державну і комерційну таємницю.

Гласність роботи ОДПІ забезпечується шляхом публікації в пресі матеріалів на податкову тематику, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівництва податкової служби, начальників відділів.

Інформація про діяльність ОДПІ надається громадянам, представникам засобів масової інформації у відповідності з вимогами Закону України "Про інформацію".


1.2 Структура ОДПІ

ОДПІ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням Голови ДПА в Закарпатській області. Повноваження начальника ОДПІ визначаються Законом України "Про Державну податкову службу в Україні".

Порядок діяльності начальника ОДПІ здійснюється відповідно до законодавчих актів з питань оподаткування та цього Регламенту.

З грудня 2007 року на посаді начальника Хустської ОДПІ працює Русняк Михайло Михайлович.

З метою оптимального розподілу завдань та функцій, покладених на податкову службу, начальником ОДПІ затверджується організаційна структура, яка включає самостійні управління, відділи і сектори, а також сектори у складі відділів.

Для кожного відділу розробляються Положення про структурний підрозділ та посадові інструкції для кожного працівника відділу. Типова професійно-кваліфікаційна посадова інструкція державного податкового інспектора є документом, що визначає підпорядкованість працівника, його конкретні завдання, права, обов'язки та відповідальність та затверджується керівником податкового органу. У посадовій інструкції чітко визначаються роль і місце працівника в діяльності відділу (сектору), межа його повноважень та відповідальність.

Організаційна структура Хустської об'єднаної державної податкової інспекції станом на 01.01.2008 року:

•Керівництво:

-начальник ОДПІ, перший заступник начальника ОДПІ, заступник начальника ОДПІ - начальник управління оподаткування фізичних осіб,заступник начальника ОДПІ - начальник відділу аудиту юридичних осіб.

• Адміністративно господарський відділ;

• Головний спеціаліст з питань роботи з персоналом;

• Головний бухгалтер;

• Юридичний відділ;

• Головний державний податковий інспектор з організаційно-розпорядчоїроботи;

• Відділ оподаткування юридичних осіб. В складі якого:

-Сектор місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів;

•Управління оподаткування фізичних осіб . В складі якого:

- відділ справляння податків з фізичних осіб,

- відділ документальних перевірок;

• Відділ обліку і звітності;

• Відділ аудиту юридичних осіб,

- Сектор перевірок відшкодування податку на додану вартість,

- Сектор оперативного контролю,

- Сектор по контролю у сфері ЗЕД та перевірок фінансових установ;

• Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань;

• Відділ інформатизації процесів оподаткування. В складі якого:

-відділ обробки та введення податкових документів платників податків;

• Відділ по обслуговуванню платників податків;,

• Відділ обліку платників податків

Організаційно-управлінська структура ОДПІ показана в Додатку 1.

1.3 Функції ОДПІ

Хустська ОДПІ виконує такі функції:

1)здійснює контроль за додержанням законодавства про податки, збори, інші платежі ;

2) забезпечує облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків і платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

3) контролює своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, зборів, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, зборів, інших платежів;

4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

5) ведуть облік векселів , що видаються суб'єктам підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики, здійснюють контроль за погашенням векселів, видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення ) векселів із зазначених операцій;

6)забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених Законом за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

8) проводять перевірки фактів приховувань і заниження сум податків, зборів, інших платежів;

9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

10)передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11)подають до господарського суду позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом за рахунок їх майна;

12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;

14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

15)подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

16) здійснюють контроль за наявність марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

17) роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, збори, інші платежі;

18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень передбачених статтею 21 Закону.

1.4 Обов'язки і відповідальність працівників податкової інспекції

Посадові особи зобов'язані дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права .

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності. Посадові особи зобов'язані дотримувати комерційної та службової таємниці.

1.5 Планування роботи Хустської об'єднаної державної податкової інспекції

Планування роботи Хустської ОДПІ є одним з найважливіших чинників організаційного забезпечення виконання її функцій і здійснюється відповідно Плану основних питань економічної і контрольної роботи Хустської об'єднаної державної податкової інспекції (далі План) та квартальних планів роботи.

План складається до першого січня кожного року. План затверджується наказом Хустської ОДПІ на основі пропозицій відділів, погоджених з заступниками начальника ОДПІ, згідно з структурним підпорядкуванням. Пропозиції необхідно подавати до 15 грудня, що передує плановому року.

Всі планові заходи мають визначені дату виконання та відповідальні структурні підрозділи.

Контроль за виконанням Плану здійснюють заступники начальника ОДПІ відповідно до розподілу обов'язків.

1.6 Складання та оформлення службових документів

Хустська ОДПІ в межах своїх повноважень, на підставі та на виконання чинного законодавства видає накази та розпорядження, організовує контроль за їх виконанням. Проект наказу або розпорядження обов'язково погоджується з юридичною службою і виконавцями та (або) їх безпосередніми керівниками.

Накази та розпорядження начальника ОДПІ є обов'язковим для виконання структурними підрозділами ОДШ.

1.7 Організація прийому громадян і порядок розгляду письмових звернень

Особистий прийом відвідувачів проводять: Начальник ОДПІ, перший заступник та заступники начальника ОДПІ та окремі керівники відділів. Дні та години прийому визначаються графіком, який затверджується начальником ОДПІ.

Керівним працівникам інспекції під час особистого прийому відвідувачів необхідно розглянути питання по суті, надати відповідно до чинного

законодавства обґрунтоване роз'яснення та забезпечити усунення помилок і порушень при їх наявності.

У тих випадках, коли для вирішення поставлених питань необхідно провести спеціальну перевірку, одержати додаткові матеріали або вжити інших заходів, відвідувачі повинні залишити письмову заяву.

2. АДМШІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

2.1 Загальна характеристика податків

Структурними підрозділами ОДПІ адмініструються загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежів) та місцеві податки і збори. До загальнодержавних належать:

1. податок на додану вартість

2. акцизний збір

3. податок на прибуток підприємств

4. податок з доходів фізичних осіб

5. мито

6. державне мито

7. плата (податок) за землю

8. рентні платежі

9. податок з власників транспортних засобів

10. податок на промисел

11. збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

12. збір за спеціальне використання природних ресурсів

13. збір за забруднення навколишнього середовища

14. збір до Фонду Чорнобиля

15. збір на обов'язкове соціальне страхування

16. збір на обов'язкове пенсійне страхування

17. плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

18. фіксований сільгоспподаток

19. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

До місцевих податків належать:

1. Податок з реклами

2. Комунальний податок

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

1. готельний збір (відмінений)

2. збір на паркування автотранспорту

3. ринковий збір

4. збір за видачу ордера на квартиру

5. курортний збір

6. збір на право використання місцевої символіки і т.д.

2.2 Відділ оподаткування юридичних осіб

Відділ оподаткування юридичних осіб є структурним підрозділом Хустської ОДПІ.

Відділ здійснює свою роботу відповідно до завдань, визначених ЗУ "Про внесення змін та доповнень до ЗУ "Про державну податкову службу" та даними Положення про відділ, за квартальними і річними планами роботи.

У структурі відділу працюють:

сектор прямих податків;

сектор непрямих податків;

сектор місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів.

Основним завданням відділу є забезпечення організації роботи по здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства щодо правильності обчислення і своєчасності надходження до бюджету податків на прибуток, єдиного податку, відрахувань до державних цільових фондів, плата за торгові патенти та інші.

Основною функцією відділу - є контроль за дотриманням юридичними особами податкового законодавства.

2.3 Відділ оподаткування фізичних осіб

Відділ оподаткування фізичних осіб є структурним підрозділом Хустської ОДПІ.

Відділ здійснює свою роботу відповідно до завдань, визначених ЗУ "Про внесення змін та доповнень до ЗУ "Про державну податкову службу" та даними Положення про відділ, за квартальними і річними планами роботи.

У структурі відділу працюють:

сектор справляння податків з фізичних осіб;

сектор документальних перевірок.

Основним завданням відділу є забезпечення організації роботи по здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства щодо правильності обчислення і своєчасності надходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, земельного податку, податку з власників транспортних засобів, плата за торгові та фіксовані патенти.

Основною функцією відділу - є контроль за дотриманням фізичними особами податкового законодавства.


3. СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

Оплата праці в Хустській ОДПІ здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Ця Постанова визначає умови :

· встановлює керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених схем посадових окладів (Додаток 2), надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи – у розмірі 50 %;

· здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних та ювілейних свят;

· надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Також відповідно до Постанови КМУ посадовими особам виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, надбавка за почесне звання «заслужений», а також надбавка за вислугу років державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби


4. СТАН КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ В ХУСТСЬКІЙ ОДПІ

Відділ контрольно-перевірочної роботи є структурним підрозділом Хустської ОДПІ. У структурі відділу працюють сектор документальних перевірок суб'єктів господарської діяльності - юридичних осіб, сектор перевірок відшкодування податку на додану вартість, сектор оперативного контролю, сектор по контролю у сфері ЗЕД та перевірок фінансових установ. Відділ виконує наступні функції та процедури.

Функція "Відбір платників податків - юридичних осіб для документальних перевірок"

Містить наступні процедури:

проведення відбору платників податків засобами наявної системи АОД та інформаційно-аналітичної системи податкової служби; використання допоміжної зовнішньої інформації;

оцінка комп'ютерного переліку порушників податкового законодавства для остаточного визначення списку для планування документальної перевірки; відбір платників податків для документальних перевірок за критеріями:

тип підприємства (мале, середнє, велике);

вид діяльності (промисловість, торгівля і т.ін.);

форма власності, організаційно-правові форми, географічне положення;

тип перевірки (планова, позапланова).

Функція "Документальна перевірка юридичної особи"

Містить наступні процедури:

підготовка працівників до документальної перевірки; повідомлення платників податків про документальні перевірки (не проводиться при перевірках РРО, держмита і т.ін.);

здійснення документальної перевірки; перевірка достовірності податкових документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків та інших платежів, виявлення у суб'єктів підприємницької діяльності угод недійсних для стягнення у дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках -коштів, одержаних без установлених законом підстав; проведення зустрічних перевірок;

оформлення результатів документальних перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи);

забезпечення застосування фінансових санкцій і адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства;

Функція "Перевірка законності валютних операцій"

Містить наступні процедури:

отримання від органів митної служби та управлінь Національного банку України (безпосередньо або від державної податкової адміністрації) даних про здійснення операцій та про порушників термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД);

відбір до перевірки резидентів та нерезидентів, що здійснили операції у зовнішньоекономічній діяльності;

проведення перевірок з питань дотримання валютного законодавства, термінів розрахунків по зовнішньоекономічній діяльності, а також по товарообмінних операціях та операціях з давальницькою сировиною; оформлення результатів перевірки (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов, інші документи);

вилучення оригіналів документів, що свідчать про порушення валютного законодавства; аналіз ефективності проведених перевірок порушень валютного законодавства; розгляд зауважень суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо результатів перевірки та/або прийнятих рішень;

підготовка пропозицій для застосування штрафних санкцій та особливого режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі ст.37 Закону України «По зовнішньоекономічну діяльність».

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

За умов ринкової економіки основним джерелом формування дохідної частини бюджету є податкові надходження. Разом з тим складність господарських зв'язків у сфері сучасного бізнесу породжує різні варіанти уникнення від сплати податків: як легальні, з використанням використанням податкових пільг передбачених законодавством, так і незаконні (нелегальні). Крім цього, аналіз причин неповного надходження коштів до бюджету свідчить, що однією з них є також необізнаність платників податків з чинним законодавством. Тому поряд з контрольно-перевірочною роботою одним із пріоритетних напрямів діяльності податківців стає пропаганда податкового законодавства, роз'яснення його положень, своєчасне забезпечення платника об'єктивною, доступною і різнобічною інформацією з питань сплати податків.

Актуальною проблемою сьогодення є підвищення рівня податкової дисципліни та податкової культури. Тому одним із показників ефективності роботи державної податкової служби України при зборі податків і обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів є частка податкових надходжень сплачених платниками податків добровільно у встановлені чинним законодавством терміни. Чим вище цей показник, тим держава менше затрачає адміністративних і фінансових ресурсів на виконання державної функції - формування дохідної частини бюджету. Тому податкові органи повинні систематично проводити масово-роз'яснювальну і виховну роботу серед платників податків. Цю функцію виконують підрозділи податкової служби по роботі з платниками податків. В Хустській ОДПІ - це відділ обслуговування платників податків.

Основними завданнями вказаного відділу є:

- інформування платників податків про податкове законодавство, роз'яснення порядку його застосування;

- формування податкової культури населення, в т.ч. платників податків;

- організація навчання платників податків і працівників інспекції з питань застосування податкового законодавства;

- забезпечення зворот нього зв'язку платників податків з органами влади. Форми організації роботи з платниками податків:

- проведення роз'яснення порядку застосування законів та інших нормативно-правових актів про оподаткування у засобах масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення);

- проведення семінарів, консультацій, прес-конференцій, брифінгів, засідань Круглого столу, зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби з трудовими колективами;

- створення системи навчання учнів загальноосвітніх шкіл з питань податкового законодавства;

- створення мережі постійно діючих консультаційних пунктів у доступних населенню місцях - ринках, бібліотеках, великих підприємствах;

- організація випуску та розповсюдження серед платників податків власної друкованої продукції - листівок, брошур, плакатів, буклетів з питань оподаткування;

- надання усних консультацій за телефоном;

- розгляд письмових звернень з питань оподаткування;

- створення системи підтримки та використання інформації громадян про факти ухилення від оподаткування;

- проведення анкетування платників податків, узагальнення їх пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства.

Основні напрями масово-роз'яснювальної роботи податкової служби серед населення і платників податків:

1. навчання населення;

2. навчання платників податків;

3. робота з друкованими й електронними засобами масової інформації;

4. видавнича справа й соціальна реклама на податкову тематику.

Відділ обслуговування платників податків (далі - відділ) є структурним підрозділом Хустської об'єднаної державної податкової інспекції (далі Хустської ОДПІ).Відділ очолює начальник, який підпорядкований начальнику Хустської ОДПІ відповідно до затвердженого наказу по розподілу обов'язків.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про державну податкову службу в Україні", іншими законами України, указами Президента України та нормативно-правовими актами органів державної влади, наказами і розпорядженнями Державної податкової адміністрації України , Державної податкової адміністрації у Закарпатські області та Хустської ОДПІ, Положенням про відділ обслуговування платників податків Хустської ОДПІ (далі - Положення).Відділ організовує свою роботу відповідно до Регламенту роботи Хустської ОДПІ та цього Положення.

Основними завданнями відділу є:

· організація і проведення широкомасштабної роз'яснювальної роботи серед платників податків з питань податкового законодавства;

· пропаганда податкового законодавства з метою профілактики щодо його порушення;

· організація своєчасного розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби та організація особистого прийому громадян посадовими особами Хустської ОДПІ;

Основними функціями відділу є:

· забезпечення виконання рішень і доручень органів вищого рівня, запитів і звернень народних депутатів України, органів виконавчої влади, рішень Колегії ДПА України та ДПА у Закарпатській області, планів роботи, звернень органів державної податкової служби та платників податків;

· надання відповіді на звернення платників податків;

· інформаційне забезпечення платників податків про зміни у податковому законодавстві;

· підготовка інформаційно - аналітичних матеріалів з питань, що відносяться до компетенції структурного підрозділу, для розгляду на нарадах ОДПІ та засіданнях колегії ДПА у Закарпатській області;

· вдосконалення роботи з питань: роботи інформаційно-довідкової телефонної служби , формування та діяльності волонтерського руху з метою організації інформаційно-консультаційної роботи з платниками податків, створення інформаційно-консультаційних центрів для роз'яснення податкового законодавства серед платників податків - юридичних та фізичних осіб;

· підготовка матеріалів з актуальних питань податкового законодавства та доведення їх до платників податків через засоби масової інформації, Web-сайту ДПА у Закарпатській області;

· участь в теле- та радіопрограмах з роз'яснення податкового законодавства;

· взаємодія зі структурними підрозділами Хустської ОДПІ та ДПА у Закарпатській області з питань роз'яснення податкового законодавства;

· підготовка матеріалів для оприлюднення в засобах масової інформації та в мережі Інтернет матеріалів щодо стану роботи Хустської ОДПІ зі зверненнями громадян;

· розробка порядку та графіка особистого прийому громадян посадовими особами Хустської ОДПІ, що проводиться у приміщеннях громадських приймалень Хустської ОДПІ;

· повідомлення посадових осіб Хустської ОДПІ щодо проведення прийому громадян, які записалися до них на прийом;

· реєстрація прийому громадян та інші.

З метою зміцнення партнерських стосунків, підвищення рівня податкової культури та обізнаності платників податків у питаннях податкового законодавства, відділом по обслуговуванню платників податків Хустської ОДПІ у 2008 року було здійснено цілий комплекс заходів з різними категоріями платників. Відділом встановлено постійний зв'язок з редакцією районної газети "Вісник Хустщини" та місцевою регіональною телевізійною компанією "РТК-Хуст". У ЗМІ започатковано спеціальні рубрики на податкову тематику. Особлива увага приділяється підвищенню якості семінарів для платників податків, до проведення яких залучаються висококваліфіковані фахівці інспекції та органів влади із достатнім досвідом роботи. Відчутно поліпшилися роз'яснення податкового законодавства після створення в області філії редакції журналу "Вісник податкової служби України", спільно з якою в інспекції проводяться семінари на актуальні теми оподаткування.

Організовуються та проводяться сеанси телефонного зв'язку "гаряча лінія" з керівництвом інспекції з актуальних питань в системі оподаткування.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Після проходження практики на базі Хустської ОДПІ я закріпила одержані, а також поглибила теоретичні знання з дисципліни «Основи менеджменту». Набула практичні навики зі спеціальності.

Всі підрозділи Хустської ОДПІ працюють чітко і злагоджено, згідно до положень про відділи та посадових інструкцій.

Хустська ОДПІ має добру комп’ютерну базу. З їх допомогою автоматизовані робочі місця всіх працівників інспекції. Кожен структурний підрозділ використовує свої АРМи. Створено центр по прийому декларацій та іншої звітності. В ОДПІ є електронна пошта.

На мою думку для покращення та удосконалення роботи Хустської ОДПІ потрібно:

· покращити матеріально-технічну базу;

· доцільно покращити рівень взаємодії між структурними підрозділами;

· постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників;

· доцільно встановити зв’язок електронною поштою ОДПІ – казначейство – банки;

· впровадити в роботу ОДПІ Інтернет та модемний зв’язок;

· для зменшення об’ємів роботи по внесенню декларацій СПД в комп’ютер перейти на передачу звітності на магнітних та електронних носіях.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Как заработать в интернете на halyava.125mb.com
Duke Nukem04:03:29 25 октября 2017
Спасибо, выручили! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - Говорят, что студенческие годы самые лучшие, я что-то пока этого не ощущаю. - Просто потом еще хуже. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух01:25:09 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:05:35 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
09:26:46 29 ноября 2015

Работы, похожие на Отчет по практике: Діяльність Хустської об’єднаної державної податкової інспекції

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194820)
Комментарии (2140)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru