Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Система цивільної оборони

Название: Система цивільної оборони
Раздел: Рефераты для военной кафедры
Тип: контрольная работа Добавлен 04:56:29 24 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 82 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ВАРІАНТ № 6

Теоретичне питання 3.1.4. Сили цивільної оборони

Звернемося до Закону України про «Цивільну оборону» від 03.02.1993 року зі змінами та доповненнями.Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування. Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Стаття 1 . Цивільна оборонаУкраїниєдержавноюсистемою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення віднаслідківнадзвичайних ситуацій* техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Систему цивільної оборони складають: органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями у надзвичайних ситуаціях; органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування; сили і засоби, призначені для виконання завдань цивільної оборони; фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій; системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення; спеціально уповноважений центральний органвиконавчої влади, доповноважень якого віднесено питання цивільної оборони; курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань цивільної оборони; служби цивільної оборони. * Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Попередження соціально-політичних, міжнаціональних конфліктів, масових безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції органів управління і сил цивільної оборони не входять. Стаття 2 . Заходи цивільної оборони поширюються на всю територію України, всі верстви населення, а розподіл за обсягом і відповідальністю за їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом. Завданнями Цивільної оборони України є: попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідація їх наслідків; оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку; захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження; організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час; створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів; підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях. Стаття 3 . Керівництво Цивільною обороною України відповідно до її побудови покладається на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування. Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України. Безпосереднє виконання завдань цивільної оборони здійснюється постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами та службами цивільної оборони. Завдання, функції та повноваження органів управління у справах цивільної оборони визначаються цим Законом і Положенням про органи управління у справах цивільної оборони, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Органи управління у справах цивільної оборони, які входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування.Розділ III СИЛИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ Стаття 9 . Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані формування. Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання цивільної оборони. Війська цивільної оборони виконують завдання щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до законів України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", "Про правовий режим надзвичайного стану" , "Про Збройні Сили України". Умови залучення частин та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначаються Президентом України відповідно до Конституції України, законів України "Про правовий режим надзвичайного стану" та "Про Збройні Сили України". Кількість і чисельність частин і підрозділів цих військ визначаються з урахуванням потреб і особливостей регіону призначення. Комплектування військ цивільної оборони здійснюється на підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також за контрактом. Стаття 10 . Для виконання специфічних робіт, пов'язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних промислах, проведення профілактичних та відновлювальних робіт, у тому числі й поза межами України, у встановленому законодавством порядку можуть створюватися спеціа-лізовані формування, що підпорядковуються центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Застосування спеціалізованих формувань для дій за призначенням здійснюється згідно з Положенням про Цивільну оборону України, яке затверджує Кабінет Міністрів України. Комплектування спеціалізованих формувань цивільної оборони здійснюється за контрактом з числа фахівців, що мають досвід роботи у надзвичайних ситуаціях. Стаття 11 . Невоєнізовані формування цивільної оборони створюються в областях, районах, містах Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До невоєнізованих формувань цивільної оборони зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження. Стаття 12 . Для забезпечення заходів з цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування створюються спеціалізовані служби цивільної оборони: енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, оповіщення і зв'язку, протипожежні, торгівлі і харчування, технічні, транспортного забезпечення та інші. Для проведення евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії. Організаційні засади створення служб цивільної оборони та евакуаційних органів, їх завдання, функції і повноваження визначаються у Положенні про Цивільну оборону України. Стаття 12-1 . Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань цивільної оборони органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Розрахункова робота № 1 «Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС»
ВАРІАНТ № 6
Вихідні дані Значення
Час аварії, год, хв 11
Час доби День
Хмарність відсутня
Швидкість вітру на висоті 10 м, м/с 2,8
Напрямок середнього вітру азимут, град 180
Час вимірювання рівня радіації
(потужність дози) 13
Виміряний рівень радіації
(потужність дози) на початку роботи До,
Рад/годину 35
Час початку роботи (входження в зону
зараження) Tп, годин 13
Час виконання робіт Т, годин 6
Установлена доза (задана) радіації Д уст,
рад 15
Тип Реактора ВВЕР - 1000
Частка викиду РР в атмосферу, % 30
За таблицею 7 визначаємо категорію (ступінь) вертикальної стійкості атмосфери за:
Хмарність відсутня
Час доби День
Швидкість вітру на висоті 10 м, м/с 2,8
Це буде конвекція
За таблицею 8 визначаємо середню швидкість вітру в прошарку поширення
радіоактивної хмари при:
конвекція
Швидкість вітру на висоті 10 м, м/с 2,8
Вона буде 5 приблизно.
За даними таблиці 4 для :
Тип Реактора ВВЕР - 1000
Частка викиду РР в атмосферу, % 30
конвекція
Швидкість вітру середня, м/с 5
визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення:
Зона М:
Довжина = 82,80 км
Ширина = 15,40 км
Площа = 1000,00 кв км
Зона А: Довжина = 17,10 км
Ширина = 2,53 км
Площа = 34,00 кв км
Визначаємо:
а) час, що сплинув після аварії до кінця роботи:
Т к = Т п + Т
Т к - час кінця роботи
Т п - час початку роботи
Т - час роботи
Т к = 13-11+6 8
б) рівень радіації на одну годину після аварії за даними таблиці 1:
Д 1 = Д 2 / К 2
К 2 = 0,76 для 2 годин після аварії за табл 1
Д 2 = 35 Виміряний рівень радіації
(потужність дози) на початку роботи До,
Д 1 = 35/0,76= 46,05263 рад/год
в) рівень радіації після закінчення роботи:
Д 8 = Д 1 * К 8
К 8 = 0,434 для 8 годин після аварії за табл 1
Д 1 = 46,05263 рад/год
Д 8 = 0,434*46,05263= 19,98684 рад/год
г) дозу радіації, що може отримати особовий склад ЗвКПР і ПХЗ
за 6 годин роботи у зонах забруднення:
Д = 1,7 * (Д 8 * t 8 - Д 2 * t 2)
t 8= 8 години
t 2 = 2 години
Д = 1,7*(19,986*8-35*2) = 152,8211 рад
Визначаємо допустимий час роботи ЗвКПР і ПХЗ на забрудненій РР
місцевості.
Знаходимо співвідношення:
А = (Д 2 / Д зад) * К осл * К 2
К осл = 1 робота на відкритій місцевості
Д зад = 15 Установлена доза (задана) радіації Д уст,
К 2 = 0,76 для 2 годин після аварії за табл 1
Д 2 = 35 Виміряний рівень радіації
(потужність дози) на початку роботи До,
А = (35/15)*1*0,76= 3,070175
За таблицею 9 при:
А = 3,070175
Т п = 2
Т доп = 0,75 години приблизно.
Визначимо допустимий час початку роботи ЗвКПР і ПХЗ.
Співвідношення: А =(Д 1 / Д зад) * К осл
А = (46,05263/15)*1= 3,070175
За таблицею 9 при:
А = 3,070175
Т = 6 Час виконання робіт Т, годин
К поч = 1 години приблизно.
Знаходимо відвернуту дозу радіації за 15 днів після аварії за формулою:
Д від = 1,7 * (Д 360* t 360 - Д 2 * t 2)
t 360 = 360 годин
t 2 = 2 години
Д 2 = 35 Виміряний рівень радіації
(потужність дози) на початку роботи До,
Д 360 = Д 1 * К 360
К 360 = 0,09 для 360 годин після аварії за табл 1
Д 1 = 46,05263 рад/год
Д 360 = 46,05263*0,09 = 4,144737
Д від = 1,7 *(360*4,144737-35*2) = 2417,579 рад
Д від = 2417,579 рад або 24175,79 мЗв
За даними таблиці 10 визначаємо невідкладні контрзаходи.
Оскільки Д від = 24175,79 мЗв то необхідно
провести укриття, евакуацію, йодну профілактику та обмежити
перебування дітей і дорослих на відкритому повітрі.
Висновки та пропозиції.
Отже, особовий склад ЗвКПР та ПХЗ може виконувати Р і НР у зоні
надзвичайно небезпечного зараження. За 6 годин
робота ЗвКПР і ПХЗ може отримати дозу опромінення 152,8211 рад
що перевищує Д зад = 15 рад. Щоб не отримати дозу
опромінення більше 15 рад, слід скоротити час роботи в зоні
зараження до Т доп = 0,75 години або виконувати
роботу з використанням спеціального транспорту. Роботу можна почати
через К поч = 1 години після аварії.

Розрахункова робота № 2

« Прогнозування і оцінка радіаційної обстановкипісля аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу »

Тип СДОР = Аміак рідкий

Кількість СДОР, тонн = 25

Метеорологічні умови = Напівясно, ніч, 0 градусів Цельсія

Швидкість вітру, м/с = 2

Відстань від ХНО до ОНГ, км = 2

Вид сховища = Обваловані

Вистота піддону, м = 3

Час від початку аварії, год = 3

Азимут ОНГ, град = 30

Азимут вітру, град = 200

Показник та Результат прогнозування

Джерело забруднення = ХНО

Тип СДОР = Аміак рідкий

Кількість СДОР, тонн = 25

Глибина зараження, км = 0,914189531

Площа зони зараження, кв км = 0,656057861

Площа осередку ураження, кв км = Територія ОНГ

Тривалість уражаючої дії СДОР, хв = 3440,842105

Втрати від СДОР, чол

ПУНКТ 1. Оскільки обсяг рідкого аміаку невідомий, для розрахунків беремо його таким, що

дорівнює максимальній кількості аміаку у системі, тобто 25 тонн.

Визначимо еквівалентну кількість аміаку у первинній хмарі за формулою:

Q(e1) = K1 * K3 * K5 * K7 * Q (o)

K1 = 0,18 / 0,01 із додатку 3 для аміаку

K3 = 0,04 із додатку 3 для аміаку

K5 = 1 для інверсії (сторінка 7)

K7 = 0,6 / 1 із додатку 3 для аміаку і температури 0

Q (o) = 25

Визначення ступеня вертикальної стійкості атмосфери:

Метеорологічні умови = Напівясно, ніч, 0 градусів Цельсія

Швидкість вітру, м/с = 2

Це - інверсія за таблицею 1 на сторінці 5.

Q(e1) = 0,18*0,04*1*0,6*25= 0,108 (тонн)

ПУНКТ 2. Визначимо еквівалентну кількість аміаку у вторинній хмарі за формулою:

Q (e2) = (1 - K1) * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * Q (o) / h * d

K1 = 0,01 із додатку 3 для аміаку

K2 = 0,025 із додатку 3 для аміаку

K3 = 0,04 із додатку 3 для аміаку

K4 = 1,33 із додатку 4, швидкість вітру, м/с = 2

K5 = 1 для інверсія (сторінка 7)

K6 = 2,41 із додатку 5, час від початку аварії, год = 3

K7 = 1 із додатку 3 для аміаку і температури 0

d = 0,681 тонн/кубометр - це густина СДОР (додаток 3)

h = 3-0,2= 2,8 (метри)

h - це висота шару розлитого аміаку на підстилаючу поверхню, h = 0,05м.

Якщо розлив відбувається у піддон або обваловку, то h = H - 0,2 м, де Н - висота піддону чи обваловки, м.

Q (e2) = (1-0,01)*0,025*0,04*1,33*1*2,41*25/2,8*0,681= 0,001664174 (тонн)

ПУНКТ 3. Із додатку 1 глибина зони зараження первинною хмарою Г 1 дорівнює

при Q(e1) = 0,108 (тонн)

при Швидкість вітру, м/с = 2

Г 1 = 0,9072 (кілометрів)

ПУНКТ 4. Із додатку 1 глибина зони зараження вторинною хмарою Г 2 дорівнює

при Q (e2) = 0,001664174 (тонн)

при Швидкість вітру, м/с = 2 за пропорцією:

0,1 (тонн) - 0,84 (кілометрів)

0,001664 (тонн) - х (кілометрів)

х = 0,001664*0,84/0,1= 0,013979062 (кілометрів)

Г 2 = 0,013979 (кілометрів)


ПУНКТ 5. Повна глибина зони зараження:

Г = Г 2 + 0,5*Г 1

Г 2 = МАКСИМУМ (Г2;Г1) = 0,9072

Г 1 = МІНІМУМ (Г2;Г1) = 0,013979062

Г = 0,91419 (кілометрів)

Порівнюємо значення Г з даними додатку 2.

При інверсія

При Швидкість вітру, м/с = 2

Це - 40 (кілометрів)

Це - граничне значення глибини перенесення повітря за 4 год при різних швидкостях вітру. Вибираємо найменше поміж табличним 40 км та розрахованим 0,914189531 (кілометрів)

Мінімум (0,001756;48) = 0,914189531

ПУНКТ 6. Визначимо час надходження хмари зараженого повітря до ОНГ:

T надходження = x / V

х = Відстань від ХНО до ОНГ, км = 2

За додатком 6 при інверсія

при Швидкість вітру, м/с = 2

V = 10 км/год

T надходження = 2/10= 0,2 (години)

T надходження = 2*60/10= 12 (хвилин)

ПУНКТ 7. Визначимо площу зони хімічного ураження:

S = П * Г * Г / n

П = 3,14 - число "Пі", нескінченний дріб

П = 3,14

Г = 0,91419 (кілометрів)

n при Швидкість вітру, м/с = 2

n = 4 (сторінка 7)

S = 3,14*0,91419*0,91419/4= 0,656057861 (кв км)

ПУНКТ 8. Визначимо тривалість уражаючої дії аміаку.

Тривалість уражаючої дії СДОР залежить від часу її випаровування із площі розливу.

T = (h * d) / (K2 * K4 * K7)

h = 2,8 (метри)

d = 0,681 тонн/кубометр - це густина СДОР (додаток 3)

K2 = 0,025 із додатку 3 для аміаку

K4 = 1,33 із додатку 4, швидкість вітру, м/с = 2

K7 = 1 із додатку 3 для аміаку і температури 0

Т = 57,34736842 (години)

Т = 3440,842105 (хвилин)

Так як повна глибина зони зараження 0,91419 км менша за відстаньвід ХНО до ОНГ 2 км, то ОНГ (обєкт народного господарства) непопав у зону уражаючої дії СДОР і відповідно втрат персоналу ОНГнемає.


Список використаної літератури 1) http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2974-12
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух06:39:21 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:53:12 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
07:53:56 29 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Система цивільної оборони

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(185456)
Комментарии (2073)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru