Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364146
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21695)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Учебное пособие: Паэма Адама Міцкевіча "Гражына"

Название: Паэма Адама Міцкевіча "Гражына"
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: учебное пособие Добавлен 16:11:35 08 ноября 2010 Похожие работы
Просмотров: 14213 Комментариев: 5 Оценило: 11 человек Средний балл: 3.3 Оценка: 3     Скачать

Тэма: Паэма Адама Міцкевіча «Гражына»

Мэта:

—прасачыць, як паказана ў паэме гістарычнае мінулае нашай радзімы;

—развіваць уменне аналізаваць літаратурны твор як адзінае цэлае; бачыць асаблівасці адлюстравання рамантычнага героя; фарміраваць асобасныя адносіны да прачытанага;

—выхоўваць пачуццё грамадзянскага абавязку перад суайчыннікамі, патрыятызм.

Ход урока

I . Арганізацыйны момант.

I І. Тлумачэнне новага матэрыялу.

— Спадчына А. Міцкевіча з'яўляецца часткай сусветнай літаратурпай класікі. Ён заўсёды марыў аб прызнанні сваёй творчасці. Аўтар пісаў:

О, мне дажыць бы да гэтай уцехі, Каб мае трапілі кнігі пад стрэхі, Каб за кудзеляй сялянкі прысеўшы, Песні любімыя даўнія спеўшы Пра сірацінку-красуню, якая Вечарамі гнала птушыную стаю, I пра дзяўчыну, што скрыпку згубіла, — Каб і мае ўзялі кнігі сялянкі, Простыя кнігі, як іх калыханкі.

Настаўнік расказвае пра жыццёвы і творчы шлях А. Міцкевіча. (Асноўныя даты жыцця і творчасці пісьменніка вучні за-пісваюць у літаратурныя сшыткі.)

— А. Міцкевіч нарадзіўся 24 снежня 1798 г. у сям'і Мікалая і Барбары Міцкевічаў. Бацька яго быў адвакатам. 3 дзяцінства Адам выхоўваўся пад уплывам беларускіх песняў, легендаў, хараства навакольнай прыроды. Потым разам з Янам Чачо-там вучыўся ў Навагрудскай дамініканскай школе. Пасля яе заканчэння ў 1815 г. паступіў у Віленскі універсітэт, дзе спачатку вывучаў фізіку і матэматыку, а праз год перайшоў на гісторыка-філалагічны факультэт. Юнак уваходзіў у тайныя студэнцкія таварыствы філаматаў (сяброў навук), а пазней філарэтаў (сяброў дабрадзейнасці), праца якіх мела патрыятычна-асветніцкі характар.

Як і кожны малады чалавек, А. Міцкевіч перажыў кахан-не. У 1818 г., падчас канікулаў. ён прыехаў у маёнтак Туга-навічы, дзе пазнаёміўся з Марыляй Верашчакай. Пазней, працуючы настаўнікам Ковенскай гімназіі, ён прысвяціў Марылі цудоўныя лірычныя вершы. Але Марыля выйшла замуж за графа Путкамера. Паэт цяжка перажыў расстанне, хварэў доўгі час, не браўся за пяро.

Драма кахання дапоўнілася драмай грамадскай: улады раз-грамілі філарэтаў. Сябры, Ян Чачот, Тамаш Зан і Антон Адынец, былі высланы за межы Бацькаўшчыны. хМусіў пакінуць Коўна і А. Міцкевіч, які на працягу 1822—1824 гг. выдаў ыекалькі збор-нікаў паэзіі. Паэт накіраваўся ў Пецярбург. У чаканні прысуду А. Міцкевіч наведаў Крым, дзе напісаў «Крымскія санеты» (1826).

У 1826 г. А. Міцкевіч знаходзіўся ў Маскве (яго прызначылі на працу ў канцылярыю ваеннага генерал-губернатара), дзе ё.н пазнаёміўся з А. Пушкіным.

У сярэдзіне 1829 г. А. Міцкевіч атрымаў дазвол на выезд за мяжу і пакінуў Расію назаўсёды.

Паэт наведаў Гамбург, Берлін, Прагу, быў у Італіі, Парыжы. Ён сумаваў па Радзіме, успамінаў мінулае: гады юнацтва, мары пра незалежнасць Бацькаўшчыны. Усе гэтыя пачуцці адбіліся ў яго творы — паэме «Пан Тадэвуш».

–Чытанне паэмы “Гражына”

1. Першаснае ўспрыманне паэмы.

— Ці спадабаўся твор? Ваша ўражанне ад прачытанага?

— Якія эпізоды, героі запомніліся? Хто выклікаў у вас асуджэнне? Чаму?

— Што хацеў сказаць сваім чытальнікам аўтар?

2. Работа па вызначэнні жанра твора.

— Чаму гэты твор мы называем паэмай?

— Як сам паэт вызначыў яе жанр? (Лігпоўская аповесць.)

— Дык што ж гэта: паэма ці аповесць? Абгрунтуйце сваю думку. (Гэта паэма, але эпічная, бо ў ёй расказваецца пра гістарычныя падзеі, таму яе можна назваць нават гістарычнай паэмай.)

3. Як ў паэме перадаецца гістарычнае апісанне эпохі? Складаецца «Слоўпік эпохі» (гістарызмы і архаізмы): комтур — адзін з вышэйгаых чыноў у духоўна-рыцарскім ордэне; каганец — сподак з тлушчам або алеем і кнотам для асвятлення памяшкання; кнехты — пехацінцы; фускнехты — коннікі, кавалерысты; кілім — дыван; вотчына — снадчына, буйнае зямелыіае ўладанне; ратнік — воін, ваеыны чалавек; чало — лоб; лодж — куча галля; вайдэлоты — жрацы, якія расказваюць аб справах продкаў, усхваляюць іх подзвігі.

4. Зачытваецца пачатак паэмы: апісанне Навагрудскага замка, начны прыезд нямецкіх паслоў.

—Што вы адучлі, чытаючы першыя радкі паэмы? (Трывогу, напружанасць, загадкавасць.)

—Што дапамагло вам адчуць набліжэнне небяспекі? (Увага звяртаецца на вобразныя сродкі мовы.)

—Зачытайце, як выглядалі «начныя госці», як яны сябе паводзілі.

Мы адчуваем, што адбудзецца нешта незвычайнае: прыезд нямецкіх паслоў для саветніка князя Рымвіда быў загадкай. А разгадка страшная: «брат на брата» ідзе з вайной і для гэтага ўступае ў тайную змову з тэўтонамі, вечнымі ворагамі літоўцаў і беларусаў.

ІІІ . Замацаванне новага матэрыялу.

5. Кароткі пераказ зместу паэмы, складанне яе плана, заніс у сшыткі.

1) Апісанне Навагрудскага замка.

2) Начныя госці.

3) Размова Рымвіда з князем Літаворам.

4) Княгіня Гражына.

5) Спробы княгіні пераканаць мужа.

6) Пагрозы нямецкага насла.

7) Трывожная вестка.

8) Бой з тэўтонцамі.

9) Дапамога загадкавага чорнага рыцара.

10)Гібель князёўны.

11)Смутак гараджан.

12)Пахаванне Гражыны і смерць Літавора.

13)Эпілог (расказ старога).

У ходзе пераказу настаўнік і вучні зачытваюць урыўкі з паэмы.

Работа над вобразам Гражыны.

—Як названа паэма А. Міцкевіча, якая расказвае пра барацьбу літоўцаў з крыжакамі? Чаму?

—Зачытайце апісанне знешнасці Гражыны. Якія яшчэ дэталі дапамагаюць нам уявіць прыгажосць гераіні, яе характар?

—Як прыгажосць душы Гражыны раскрываецца ў яе дзеяннях, учынках?

—Чаму Гражына вырашае дзейнічаць супраць волі мужа? У чым «выключнасць» яе ўчынка?

—Ці можам мы аднесці яе да рамантычных герояў? (Настаўнік прапануе вучням звярнуцца да памяткі «Рамантызм».)

—Чым прываблівае вас Гражына?

—А як аўтар адносіцца да сваёй гераіні? Што дапамагло вам даведацца аб гэтым? (Літоўскае «гражас» азначае «прыгожы».)

—У эпілогу твора ёсць такія радкі:

Не знойдзецца сягоння ў Навагрудскай гміне Ніводзін, хто не знаў бы песні аб Гражыне, Бо й дудары пяюць, і паўтараюць дзеўкі... А месца бітвы той цяпер завуць Літэўкі.

Якую думку аўтар сцвярджае гэтымі словамі? (Народ ніколі не забывае аб тых, хто выступае за яго інтарэсы, за яго свабоду.)

Гутарка пра Літавора і Рымвіда.

Зачытваюцца ўрыўкі з паэмы з апісаннем гэтых герояў.

— Якая асноўная думка паэмы? У якіх радках яна выказана аўтарам? (7 Рымвід, і Гражыма разумеюць, што эгаістычныя памкненні асобных князёў могуць прынесць гора ўсяму народу, што спрэчныя пытанні ў дзяржаве павінны вырашацца самімі правіцелямі, без прыцягнення знешніх сіл.)

Зачытаем словы Рымвіда:

3 вялікай крыўдаю прамовіў: «Пане! Я не магу сваім вушам даць веры! На брата брату трэба ўзняць далоні? Вось ён на немцах вышчарбіў сякеры І вострыць іх супраць сваіх смгоння! Нязгода — зло, ды скончыцца бядою Яднанне гэта. Мы ж — агонь з вадою!»

— У гэтых радках і заключаецца асноўная думка аўтара. Яны выражалі і асноўны настрой усёй прагрэсіўнай грамадскасці, якая імкнулася ў той час да аб'яднання сваёй раздробленай краіны ў барацьбе за яе свабоду і незалежнасць, чаму А. Міцкевіч прысвяціў усё сваё жыццё і творчасць.

І V . Дамашняе заданне .

1. Ахарактарызаваць вобразы паэмы.

2. Выразна прачытайце ўрыўкі з паэмы, намалюйце ілюстрацыі да іх, пракаменціруйце.

3. Адкажыце пісьмова на пытанне «Што агульнага паміж памай А. Міцкевіча "Гражына" і "Словам пра паход Ігаравы"?

IX. Рэфлексія.

— Якія ўражанні, пажаданні вы хацелі б выказаць пасля сённяшняга ўрока? Ці задаволены вы сваёй працай?

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:03:24 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:58:15 28 ноября 2015
СПАСИБО!!!
Лёха20:18:36 12 января 2011Оценка: 5 - Отлично
СПАСИБО!!!
20:18:24 12 января 2011Оценка: 5 - Отлично

Смотреть все комментарии (5)
Работы, похожие на Учебное пособие: Паэма Адама Міцкевіча "Гражына"
Беларуская мова
МІНІСТЭРСТВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ І ХАРЧАВАННЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Установа адукацыі "БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АГРАРНЫ ТЭХНІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ" Кафедра ...
Ня..начай, непры..мальны, пад..дзеш, пры..дзе, с..сці, раз..граць, аб..сці, без..менны, за..скрыцца, без..ніцыятыўны, за..сці, пры..маць, пад..ду, непры..манне, па..менна, пера ...
I ён успомніў пра той страх, што часам накочвае на яго там, у Мінску, калі доўга няма ад яе пісем, і парадаваўся гэтаму страху, таму, што ён ёсць, што гоніць яго на вакзал, у ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: учебное пособие Просмотров: 24302 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Проза Якуба Коласа 20-30 гадоў: набыткі і страты
Установа адукацыi "Брэсцкi дзяржаўны унiверсiтэт iмя А.С. Пушкiна" Кафедра беларускага лiтаратуразнаўства КУРСАВАЯ ПРАЦА ПРОЗА ЯКУБА КОЛАСА 20-30 ...
Нездарма ж у прамове маладога ініцыятара асушэння гнілога балота Сцёпкі Баруты шмат справядлівых слоў пра нядбайнасць у вясковым жыцці, пра грэблі, дзе "грузнуць коні", пра масты ...
Дык няўжо можна ўсур'ёз падумаць, што словы аб прасторах жыцця пісьменнік лічыў настолькі важнымі, што вырашыў вынесці іх у эпіграф "першагамастацкага твора аб савецкай рэчаіснасці ...
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: курсовая работа Просмотров: 2007 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4.5 Оценка: неизвестно     Скачать
Найбольш яскравыя прадстаўнiкi газеты "Наша Ніва"
Найбольш яскравыя прадстаўнiкi газеты "Наша Ніва" "Наша Ніва" - беларуская газэта, найстарэйшая газэта на беларускай мове. Газэта "Наша Ніва" была ...
Агнём у душы паэта гарыць пачуццё болю з тае нагоды, што ён не можа зрабіць для свае зямлі і свайго народа ўсяго, што хацеў бы, што трэба было б. Ён ні на хвіліну не дапускае думкі ...
У "Заручынах Паўлінкі" герой дзейнічае інакш: вельмі прыстойна, у адпаведнасці з народнай мараллю, згодна з даўнімі добрымі традыцыямі становіцца перад гаспадаром на калені і ...
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: курсовая работа Просмотров: 2198 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Кампаненты-складнікі змястоўнай формы твора
Кампаненты-складнікі змястоўнай формы твора 1. Кампаненты-складнікі змястоўнай формы твора 1.1 "Свет мастацкага твора": значэнне паняцця твор мастацкі ...
У першым выпадку функцыя кампазіцыі зводзіцца да аб"яднання частак і элементаў твора ў адзінае цэлае, што ажыццяўляецца заўсёды самым простым і звычайным спосабам: сюжэт ...
Пры гэтым трэба ўлічваць, што дамінанты стылю праяўляюць сябе як тэндэнцыі стылеўтварэння і не носяць абсалютнага характару: так, пры агульнай намінатыўнасці не выключана з"яўленне ...
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: курсовая работа Просмотров: 469 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать
Драматычныя і трагічныя калізіі ў беларускіх народных баладах
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава" Факультэт беларускай філалогіі і ...
Але найбольшую ўвагу заслугоўвае навукова-папулярны нарыс Н. С. Гілевіча "Наша родная песня", дзе аўтар праводзіць шэраг трапных назіранняў пра месца і значэнне балады ў народным ...
Заўважым, што з дапамогай анафары павышаецца эмацыянальнасць паэтычнага выказвання, узвышаецца яго тон, твор кампазіцыйна арганізуецца, аб"ядноўваюцца асобныя радкі.
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: дипломная работа Просмотров: 531 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Жанрава-тэматычная разнастайнасць і паэтычная адметнасць паэзіі ...
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь УА "Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя І.П.Шамякіна" Кафедра рускай літаратуры ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА ...
Прычым, да пераезду ў Маскву С.Полацкі пісаў свае творы на роднай беларускай мове, а ў сталіцы перайшоў на рускую і авалодаў ёю дасканала, пра што сам пісаў у прадмове да ...
Барока мае строга акрэсленую сістму, таму што любы мастацкі твор барока - гэта строгая сістэма з вытрыманай іерархіяй узроўняў, падпарадкаваная адзінаму эстэтычнаму заданню ...
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: дипломная работа Просмотров: 1741 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать
Образ белорусской хаты в белорусской культуре
... найбольш змястоўных вобразаў беларускай традыцыйнай культуры - вобразу дома. Дадзены вобраз разглядаецца як аб"ект матэрыяльнай і духоўнай культуры. У ...
Раздзел "У хаце" другі ў паэме, што невыпадкова ў творы, дзе апісваецца жыццё тыповага селяніна.
І герой паэмы гаворыць пра свой дом паважліва і годна, нават з любоўю.
Раздел: Рефераты по культурологии
Тип: реферат Просмотров: 3213 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 4 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно     Скачать
Канцэпт "шчасце" у мове сучаснай беларускай паэзіі
ЗМЕСТ УВОДЗІНЫ I. Канцэпт з пункту погляду розных навуковых пазіцый 1.1 Паняцце канцэпту ў лінгвістычнай літаратуры 1.2 Адзінка шчасце ў ...
Трэба звярнуць увагу на тое, што намі разглядалася менавіта жаночая паэзія (Я.Янішчыц, Е.Лось, А.Каржанеўская, Д.Бічэль-Загнетава, Р.Баравікова, В.Русілка і інш.), бо іх творы ...
Толькі 1 словазлучэнняў з дзеясловамі часу прадстаўлена формамі цяперашняга часу, што гаворыць пра немагчымасць чалавека спасцігаць, асэнсоўваць сваё шчасце непасрэдна ў момант яго ...
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: дипломная работа Просмотров: 682 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна \беларус\
МВЛК гімназія-каледж № 24 Рэферат на тэму: "Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна" Выкананы Бутвілоўскім Аляксандрам Валер"евічам Правераны Афанасьевай ...
У ім аўтар прызнае, што і сярод камуністаў ёсць яшчэ такія, што любяць пахваліцца партбілетам, гучна аб"явіць аб сваей прынадлежнасці да перадавых людзей нашай эпохі:
У актыве Бураўкіна-крытыка некалькі артыкулаў пра творчасць П. Панчанкі, пра яго выдатны, непаўторны талент і сярод іх артыкул пад назвай "Нібы салдат у баі", дзе расказваецца аб ...
Раздел: Топики по английскому языку
Тип: реферат Просмотров: 1017 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать
Паэзія 20-х гадоў
Паэзія 20-х гадоў паэзія літаратурны авангардысцкы Пасля нашаніўскага перыяду бурнага самасцвярджліня і росквіту нацыянальнай літаратуры, асабліва яе ...
Хаця дзеянне паэмы было аднесена Пушчай да 1918 г., твор прачыт-ваўся ў тагачасным кантэксце як пратэст паэта супраць узмац-нення карніцкага апарату таталітарнай пралетарскай ...
Сваю канцэпцыю гістарычнага шляху Беларусі, абапёртую на адзначаным вышэй разуменні нацыянальнага адраджэння, Дубоўка дасць у паэме "Штурмуйце будучыні аванпосты", дзе, скарыстаўшы ...
Раздел: Рефераты по зарубежной литературе
Тип: реферат Просмотров: 675 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Все работы, похожие на Учебное пособие: Паэма Адама Міцкевіча "Гражына" (643)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(157017)
Комментарии (1886)
Copyright © 2005-2017 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru