Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Реферат: Історіографія досліджень голодомору

Название: Історіографія досліджень голодомору
Раздел: Рефераты по истории
Тип: реферат Добавлен 19:20:03 14 мая 2009 Похожие работы
Просмотров: 143 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти України

Тема:

«Історіографія досліджень голодомору»

Виконала:

Учень К.з «НСЗШ I – III ст. № 24»

10-А класу

Міхневич Марія

Нікополь – 2008р.


ПитанняпропричиниголодоморунаУкраїнієоднимзнайскладнішихіводночасоднимз найважливішихпитаньновітньоїукраїнськоїісторії. Цієюпроблемоюзаймалисьізаймаютьсяне тількиукраїнськітаросійські, алетакожічисельнізахідніісторики. Насьогоднішнійденьсеред науковцівсвітуодностайноїдумкищодопричинголодоморунемає.

Докінця 1980-хроківпроблематикоювизначенняпричин, масштабівтанаслідківголодомору займаласятількизахіднаісторіографія. Цепояснювалосятим, щодотогочасурадянській історичнійнауцівціломуіукраїнськійзокремабулозабороненовивчатицеісторичнеявище, бо радянськийурядневизнававсамогофактуголодунаУкраїніу 1932-1933рр. Більшістьзахідних істориківсхиляєтьсядодумки, щоосновнимипричинамиголодоморубулинаціонально-політичні чинники. ПершезначнедослідженняголодоморупровівУ. Чемберлен, якийназвавголодомор засобомнаціональноїполітикибільшовиків, свідомовжитийдлятого, щобзламатиопір українськогоселянстваколективізації. ВидатнийісторикДжеймсМейсвважаєголодомор московськимінструментомпригніченнянаціональнихпочуттівукраїнськогоселянства, якебуло основнимносіємнаціональнихрисукраїнськогонароду. Крімцього, більшовикималивсіпідстави ворожеставитисядоселянства, бо, якзазначаєусвоїйстатті„Політикаголодомору" Дж. Мейса покипролетаріат... грабуєнаграбоване, експропріюєекспропрійоване..., селянамтимчасомєщо втрачати - землю, насамперед, нажитевласноюпрацеюіуспадкованевідпредківгосподарство тощо".

АналогічноїдумкидотримуєтьсяіРобертКонквест, авторпершорядногодослідженняпроголод „Жниваскорботи. Совєтськаколективізаціяітерорголодом". Усвоїхпрацяхвіндоводить, щоголо; буввлаштованийбільшовикаминасампереддлятого, щобзламатиукраїнськийнаціоналізм. осередкомякоговважалосяселянство,

Проблемаголодоморунезалишиласяпроблемоювласнеісториків, томущоїїбулозалучено західнимидержавамидоідеологічноїборотьбизСРСР. Так, у 1983 роціамериканськийуряд висунувнапершийплануборотьбізСРСРправалюдини^ щонадалоційтемібільшеполітичного змісту. Алезайваполітизація, використанняісторичноїнаукивполітичнійборотьбінесприяли об’єктивномуаналізуданогоісторичногоявища. Досихпірзахіднаісторіографія, яказробила значнийвнесокувивченняпроблемиголодомору 1932-1933 рр., дотримуєтьсядумкипроте, що голодбуврезультатомцілеспрямованихдійбільшовицькогоурядунаправленихназнищення селян-українців. Середзахіднихісториківєі прибічникипоглядівСтефенаВіткрофта (Мельбурнськийуніверситет), якийвважавголод результатомполітичнихпомилок, злочинногонедбальстваідужескрутногоекономічного становищаСРСР, алеажніякнерезультатомцілеспрямованоїполітики. Російськаісторіографія 1980-1990-хроківневиокремлювалапроблемиголодунаУкраїні, не виявляючидослідницькогоінтересудоцього явища. ІсторикиВ.П. Данилов, I.Є. Зеленін; М.О. ІвнцькийтаД.О. Волконоговцілкомслушноіаргументовановиділялиосновніекономічніта соціальніпричиниголодомору (колективізація, розкуркулення, хлібозаготівлі), Алевонине виходилизарамкиінтернаціональноїпозиціївоцінцігеографії тамасштабівголодомору, цілковито заперечуючийогоантиукраїнськунаправленість. Дотогожрозбіжностіупоглядахросійськихта українськихдослідниківнабулиполітичногозабарвлення. Так, М.0. Іваницький, одинзпровідних спеціалістівІнститутуросійськоїісторіїРАН, уоднійзісвоїхстатейвисловивпідозру, щоукраїнська сторонабажаєвикористатитрагічністорінкизагальноїісторіїУкраїнитаРосіїдляобґрунтування непростихросійсько-українськихвідносинсучасності.

Сьогодніочевидноюєнеобхідністьпозбутисяполітичноїза ангажованостіприаналізіданого історичногоявищатаоб'єднатиіснуючігіпотези.

Першимиукраїнськимидослідниками, якізаймалисяпитаннямпропричиниголодоморубули представникиукраїнськоїдіаспори: М. Вербицький, 0. Второпай, В. Гришко, В. Давиденкотаінші. Публікуючивеликукількістьрозвідокіматеріалівстосовноголодомору, вонинамагалисядати відповідьнаголовнепитання - якіпричиниголодоморуіхтовньомувинен. Вонивважають. що основнимзавданняморганізованогобільшовикамиголодоморубулоякщоневинищення, то всебічнеослаблення, упокоренняукраїнськоїнації.

ВукраїнськійрадянськійісторіографіївпершепоставивпитанняпроголодС.В. Кульчицький. Він вбачаєуголодоморінасампереднайбільшжахливийкаральнийзасіб, застосованийСталіним протиколгоспників, якізробилиспробудобросовіснопрацюватитількинаприсадибнійділянці, ане вгромадськомугосподарстві.

УкраїнськідослідникиВ. ДаниленкоіП. Бондарчуквважаютьнадмірнізаготівлі (афактичновилучення) зернауселянпрямоюпричиноюголодомору. Дослідникизазначають. щонаціонально-культурнийрозвитокУкраїнизачасівукраїнізаціївикликавглибокезанепокоєнняуМоскві, яка бояласьдецентралізаціїсуспільногожиттяСРСР, по-перше, могутнімкаталізаторомукраїнізації" вмістівиявилосьсело, якебулобазоюукраїнізації"...По-друге, у 20-тірокивідбуваласьчіткадиференціаціяміждвома національнимикультурами - архаїчноюімодерною. Дляпершоїбулохарактерним...існування разомзколоніальноюструктурою. Інша - модернаідинамічна - буланетерпимадоколоніальних структурінамагаласяїхзнищити, Однієюзознак такоїнаціональноїкультурибулогасло ХвильовогогетьвідМоскви". В. ДаниленкоіП. Бондарчуктакожнаголошуютьнанеобхідності розглядатибільшглибокіпричиниорганізованогобільшовизмомголодомору. Сталіннаголошував натому, щобезселянськоїарміїнебуваєінеможебутисильногонаціональногорухуіщо національнепитанняєпитаннямселянським. Тобтонаціональнатаселянськаполітикабільшовиків евзаємопов'язаними - ударпоселянствубувлишеоднієюзіскладовихполітикинаступуна українськийнаціональнийрух, Отже, надумкудослідників, головноюпричиноюголодомору 1932-1933 роківєполітикаМоскви, направленанапідривтапридушенняукраїнськихнаціональнихсил.

Такимчином, цілкомслушнимєзауваженняДж. Мейса, щоможназрозумітиполітикутапроцесилишевконтекстісукупності (тотальності) їхніхвзаємовідносин, вконтекстіпроектусуцільної трансформаціїсуспільствапідпроводомрежиму, якийфанатичноувірував, щовін (ітількивін) володієнауковими" формуламистворенняутопії".

Наосновіцієїдумкимимаємозвернутиувагусаменапершоджерелакомуністичноїідеології. Вжеу «маніфестікомуністичноїпартії» МарксатаЕнгельсаможназнайтидеякіпоясненняголодомору 1932-1933рр. У„Маніфесті" написано, щоселяни ,,нереволюційні, аконсервативні. Навітьбільше, вониреакційні: вонипрагнутьповернутиназадколесоісторії", Вжетутмибачимовороже ставленнятворцівкомуністичноїідеологіїдоселянства, якенебулосхильнимдоідеї, що заперечувалаприватнувласність, втойчасколидляселянинасвояземлябуланайціннішим засобоміснування. Тобтоу„ світломукомуністичномумайбутньому " основоположникимарксизму невиділялимісцяселянамяк традиційномукласу.

РозглядаючиситуаціювласневРадянськійРосіїпісля 1917 року, мизнаходимопередумови більшовицькоготерорупротисела. Післязахопленнявладибільшовикипочалибудуватиідеальнесуспільствоувідсталійаграрнійкраїні, десучаснийсектор економікибувнезначним. ІснуючатодіуРосіїпромисловістьнемоглазабезпечитимодернізацію, тобтоперехідсільськогогосподарстванановийтехнологічнийіорганізаційнийрівень індустріальногогосподарства. Більшовикизробилиспробумодернізаціїсільськогогосподарстване еволюційним, априскореним, сутополітичнимшляхом - впровадженнямкомунякновогоспособу організаціїсільськогосподарськоговиробництва. Алевбільшостісвоїйселянствонетількине підтрималоцюспробубільшовиків, алейвиступилопротирадянськоївладизізброєюзруках. Шляхомпоступок (відмінакомуніпродрозкладки) татероруопірселавдалосязламати. Увсіх партійнихдіячівсклалосятвердепереконаннявтому, щоселянство (якізазначалиМарксз Енгельсом) являєтьсянереволюційнимкласом, апотенційнимворогомрадянськоївладичисельнимтадоситьжорстоким, щопродемонструвалиподіїгромадянськоївійни.Процещев квітні 1917 рокупопереджавбільшовицькекерівництвоЛенін: „Неможнапролетарськійпартії покладатитепернадіїнаспільністьінтересівзселянством".

Теоретичнобільшовикимализмогуповільноздійснюватимодернізаціюселашляхомйого технологічноїмодернізаціїіпоступовогоперетворенняселянваграрнихробітниківіндустріального тилу. Цепотребуваловеликихкапіталовкладеньусільськегосподарствоічасудля„комуністичного перевиховання" селянства. ЯкзазначилаЄ. Шаталіна, „вольовіідеолого-політичні, урядово-партійнірішеннявладизгідноздоктринерськимипрограмамийшливрозрізіззакономірностями об’єктивногопроцесусоціально-економічногозбалансованогорозвиткувсіхгалузейнародного господарства". Поступовий, еволюційнийваріантрозвиткуунеможливлювавсямесіанським характероммарксизмувзагаліійогоросійськоговаріантузокрема. Метоюбільшовиківбулоне будівництвокомунізму„уокремовзятійкраїні", асвітовареволюція. Ленінтвердив, щопролетаріат, якийперемігуоднійкраїні, повинен„ повстати... протикапіталістичногосвіту, залучаючидосебе пригніченікласиіншихкраїн... виступаючиуразінеобхідностінавітьзвоєнноюсилоюпроти експлуататорськихкласівтаїхніхдержав", Сталін, продовжуючидумкувождяпролетаріату, вбачав значенняЖовтневоїреволюціївтому, що„ вонаскладаєпершийетапсвітовоїреволюціїта могутнюбазуїїподальшогорозгортання". ДестабілізаціяекономікитаполітичноголадуСШАі західноєвропейськихкраїнвнаслідоккризиперевиробництватасвітовоїдепресії 1929-1933 рр. спонукалаСталінаприскорититемпипідготовкидодругогоетапусвітовоїреволюції. В 1929 роцінапленуміЦКВКП(б) буловирішеноприскорити„ будь-якоюціною" розвитокмашинобудуваннятаіншихгалузейважкоїпромисловості. Iвтомужроцібулоприйнято курснафорсовануколективізацію, босільськегосподарствобулоневзмозізабезпечитиміста навітьнеобхідниммінімумомпродовольства - з 1928 рокувмістахбуловпровадженохлібні картки. Сталінописувавцюситуаціютак. „Основанашиххлібнихтруднощівполягаєвтому, що зріствиробництватоварногохлібаідевнасповільніше, ніжзрістпотребухлібі... Виробництво товарногохлібаростестрашенноповільнимитемпом". ПричиноюцихтруднощівСталінвважавте, щовскладінародногогосподарстваєелементи, „щонепіддаютьсяпокищоплануванню. є, нарешті. ворожінамкласи, якінеможнаподолативиключнопростимдержплановським плануванням".

Надумкубільшовицькогокерівництва, основнимекономічнимзавданнямколективізаціїбуло забезпеченняпромисловихцентрівнеобхідноюсільськогосподарськоюпродукцієютасировиною. а такожробочоюсилоюзсела. Політичнимжезавданнямбуланегайналіквідація„ ворожихкласів: '. Навітьзаоптимальнихумовзамінаоднихформорганізаціївиробництва (індивідуальних) принциповоіншими (колективними) призводитьдотимчасовоїдезорганізаціїданогосектору економіки. В Радянському ж Союзі така зміна не була забезпечена ні технологічними поставками нової техніки, ніідеологічно - ефективноюпропагандоюперевагколективнихформвиробництва Крімтого, становищепогіршувалосятим. щотемпипереходубулиприскореними. Єдине. що більшовикизробилиналежнимчином, булаполітичнапідготовкадоколективізації. Шляхом репресій, виселеннятазнищення ..куркулі" та ..підкуркульники" булиліквідованіякклас.Таким чиномбулоліквідованоможливихнайактивнішихорганізаторівопоруколективізації. Якзазначав

М. Івницький, „ ліквідація„ куркульства" яккласу, врезультатіякоїнайбільшдієздатнийіпрацелюбний прошарокселянствабулоекспропрійованоізначнуйогочастинудепортовано , призвеладо падіннясільськогосподарськоговиробництва". Алеосновноюпричиноюпадіння сільськогосподарськоговиробництваукраїнськідослідникивважаютьнездатністьколгоспів організуватиефективневиробництво, щозазначивС. Кульчицькійусвоїйстатті„ Кризаколгоспноголаду".

Більшовицькекерівництвонебачило (абонебажалобачити) об'єктивнихпередумовпродовольчоїкризи, розцінюючинеефективнуроботуколгоспівякрезультатсаботажуселян, Крімцього. Сталінубуловідомопронищенняреманенту. худобисамимиселянами, „якінебажаливіддаватисвоєдобро, нажитеважкоюпрацею". О.ДБойкоповідомляє, що„ заперіод 1929-1932 рр. ВУкраїніпоголов’явеликоїрогатоїхудобискоротилосяна 41%, коней - на 33,3%, свиней - на 62,3%; овець на 74%. РічнийваловийзбірзерновихкультурвСРСР 1933 і 1934 рр. Становив 680млнц (найнижчіпоказники післяголодного 1921 р.)". Цесприймалосябільшовикамиякборотьбаселянствапротирадянської влади. С. Кульчицькийзазначає, що„ опірселянствавідбувавсяврізнихформах. Цейопірбув абсолютнонеорганізованим, алейогосилаполягалавмасовості". 3 оглядунацеСталінвирішив зробитикрокназад. 2 березня 1930 рокубулоопублікованойогостаттю«Запамороченнявід успіхів» деу„ перегинах" упроцесіколективізаціївінзвинувативвладунамісцях. Зразупісляцієї публікаціїпочавсямасовийвихідселянзколгоспів, щоправдаселян„ випускалинаволю" без худоби, реманенту, їмвиділялисялишегіршіземлі, втойчасколиколгоспникималипевніпільги, алевжевосени 1930 рокууколгоспахзалишилосяменшетретиниселянськихдворів. Увересні 1930 рокувийшладиректива, уякійЦКВКП(б) наказувавзавершитиколективізацію вирішальнихсільськогосподарськихрайонівпротягом 1931 року. Цеозначалоприскорення колективізаціїнаУкраїні. якузавждивважаливсесоюзною„ житницею". Тількипротягом 1930 року булодепортованоблизько 75 тисячселянськихродин. Зарокисуцільноїколективізаціїбуло експропрійованопонад 200 тисячселянськихгосподарств, Хочау 1930 роцівжебулопроведено кампаніюпроти ..куркулів", нагрудневомупленуміЦККП(б)Убуловирішенопровестиповторний „нещаднийнаступнаглитаяповсьомуфронту". Алецейнаступ , засловамиС. Кульчицького. не обов'язковоозначаврозкуркулення. Рекомендувалосянаступатинаньогохлібозаготівлямиі... посиленнямоподаткування. Наступалинатих, хтонедававзгодинаколективізацію. Самеїх оголошуваликуркулями".

НаУкраїнібільшовикивживалиособливожорстокихзасобівдляпридушенняопоруселянства колективізації. Нацебулодекількапричин. По-перше, Українабуладужеважливим сільськогосподарськимрегіоном - „ житницею" СРСР. Зривколективізаціївукраїнськомуселі означавбизагостренняпродовольчоїкризи; яказ'явиласяраніше - післяпереходудоколективних формвиробництва, атакожвтратуМосквоюконтролюнадстратегічноважливимрегіоном.Це, в своючергу, означалобзривприскореноїіндустріалізації: чогобільшовикидопуститинемогли. По-друге, більшовицькікерівникималидосвідгромадянськоївійни, колиукраїнськеселопроявило здатністьдосамоорганізаціїзметоюопору. Тепер, колимасиселянбулиневдоволені колективізацією,

репресіямитависеленнями, вонимоглизновупіднятисязізброєюврукахнаборотьбузрадянською владою. чомубільшовикипрагнулизапобігтишляхомповторнихрепресій, надмірних хлібозаготівельтаіншихзасобів. По-третє, Українабулапограничноюзоноюімалабстати плацдармомрозгортаннядругогоетапусвітовоїреволюції, 3 оглядунацеМосквапрагнула придушитивсілякийрухопорунаційтериторії, поставитиУкраїнупідповнийконтрольукраїнське селоявлялособоюбазу, якапостійнопороджуваланаціоналістичнінастрої. Внаслідокпритоку колишньогосільськогонаселеннядопромисловихцентрів. націоналістичнінастроїмоглив перспективіпоширитисяісередміськогонаселення. Такимчином, відуспішноїсуцільної колективізаціїУкраїнизалежаловирішенняпродовольчої тасировинноїкризи, насичення промисловихцентрівробочоюсилоюзселатапридушеннянаціональногорухувукраїнському селі. Дляцьогобільшовикинезастосувалисвоїзвичайнізасоби (розстріли, каральніекспедиції), томущобоялисямасовогозбройногоопору. Ю. I. Шаповалпише, що„ влададобрепам'ятала масштабиселянськогоспротивувУкраїніу 1930-1931 р.р. колипроти„ великогоперелому" воювалицілимиселами, бохтожвіддаєзаробленепростотак". Увересні 1932 рокуСталінписав доКагановича: „ ЯкщоневізьмемсятепержезавиправленняположеннянаУкраїні, Україну можемовтратити... ПоставитисобізаметуперетворитиУкраїнуунайкоротшийстрокнасправжню фортецюСРСР...". IМосквавирішилазастосуватитерорголодом. Якщопродовольчакризав СРСРмалаоб'єктивніпередумови, тоголодоморнаУкраїні 1932-1933 рокахбувштучним, організованимМосквоюзметоюупокоренняукраїнськогосела.

АналізпостановЦККП(б)УтаЦКВКП(б), законодавчихактівРНКУСРРтаСРСРза1929-1933 роки даютьнамможливістьстверджувати, щоголодомор 1932-1933 роківбуввлаштований більшовикамиштучнозметоюупокоренняселянства,,проведеннясуцільноїколективізації українськогоселатапридушенняукраїнськихнаціональнихсил. В. I. Марочкопише, що „збереглосячималодокументівполітбюроЦККП(б)У, радянськогоуряду... якіможназважати такими, щопідтверджуютьспрямованутаобґрунтовануполітикусамогогеноцидувусіхйого проявах: масовевинищенняетнонаціональних тарелігійнихгрупнаселеннявУкраїні. депортація закласовимитанаціональнимиознаками, навмиснезастосуваннярепресійпротиукраїнцівта іншихнаціональностей, ліквідаціяінтелігенції, штучнепереселенняпредставниківіншихнаційз Росіїдоукраїнськогоселатощо".

20 листопада 1932 рокуурядУСРРвидавпостанову„ Прозаходипосиленняхлібозаготівлі", виконанняякоїпризвелодопозбавленняукраїнськихселянпродовольстваі, якслідствозцьогодо масовогоголодомору. 21 листопадаРаднаркомУСРРпровадивподвійнеоподаткуваннятакзваних „ індусів" - індивідуальнихселянськихгосподарств. Цесвідчитьпронавмиснеісвідоместворення умовдлявиникненняголодоморунаУкраїні, томущоіурядуУСРР, іурядуСРСРбуловідомопро ситуаціюнаселіібільшовицькікерівникиусвідомлювалинаслідкисвоїхпостановтарозпоряджень. Функціїстатистиків таінформаторіввиконувалиорганиДПУ, якінадавалиоб'єктивніданіпро масштабитахарактерсоціальноїкатастрофинаселі. Виходячизцього, мимаємовсіпідстави визнатинеприйнятноюверсіюпроте, щоголодоморбувслідствомпомилок. прорахунківабо недбальстварадянськогокерівництва. ВлистідоШолоховаСталінписав, що„ хлібороби... проводили... саботажінепротибулизалишитиробітників, ЧервонуАрміюбезхліба. Тойфактщо саботажбузтихимтаззовніневинний (безкрові), - цейфактнеміняєітого, щоповажніхлібороби вели„ тихувійну" зРадянськоювладою. Війнуназмор, дорогийтоваришШолохов". Цепоказує відношеннярадянськогокерівництвадоселянства, колиневиконаннянимзавищених планів хлібозаготівельсприймалосяякоб'явленнявійни, саботаж.

Упостанові „ Прозаходипосиленняхлібозаготівлі" зазначалосящопотрібно„ припинитивидачу будь-якихнатуральнихавансівповсіхколгоспах, щонезадовільновиконуютьплани хлібозаготівель". Тіколгоспи, яківжевидалинатураванси, повиннібулиорганізуватиповернення селянаминазад«незаконнорозданогохліба». Тобтобільшовикипозбавляликолгоспниківхліба, а тих, хтонепішовдоколгоспу, обкладаливеличезнимиподатками. Торгівлюзерномбуло заборонено, зернофактичновилучалосязсімейногоужитку. 6 грудня 1932 рокуРаднаркомУСРР разомзЦККП(б)Увидалипостанову„ Прозанесенняначорнудошкусіл, якізлісносаботують хлібозаготівлі". Додеякихукраїнськихсілурядомбулозастосованоособливізаходи:

1.Товаропостачанняприпинялося, усілякаторгівлязаборонялася, атоваризкрамниць вивозилися.

2.Всілякекредитуванняприпинялося, стягненнярізноманітнихфінансовихзобов'язань проводилосядостроково.

3.Кооперативнийтадержавнийапарат„ очищувався" від„ ворожих" та„ контрреволюційних" елементів.

20 січня 1933 рокусоюзнийурядзапровадивпрактику„ твердихзавдань" дляодноосібних господарств. Невиконанняїхпризводилодозастосуваннярепресивно-каральнихзаходів, а виконанняфактичнопризводилоголоднусмертьусієїродини. Крімцього, існувала загальнодержавнаустановка - невидаватиселянамтрудодні, якіневиконалиплану хлібозаготівель, основнихзерновихкультурзавиробленінимитрудодні. Післяприпинення продовольчогопостачаннямайжеутретинурегіонівУкраїни, позбавленняселянвинагородиза працютазапровадження„ чорнихдошок" означалисмертнийвирокселянству. ЦККП(б)Утаголова урядуВ. Чубарзналипроголоднаселі, малидокладнуінформацію, але, являючисьоднимиз організаторівгеноциду, незробилинічогодляполегшенняжиттяселян. Більшетого, хлібозаготівлі супроводжувалисярепресіямипроти„ саботажників": селян, членівправліньколгоспів, уповноваженихтавсіхінших. РепресіїпосилилисяпісляпостановиЦВКтаРНКСРСР„ Проохорону майнадержавнихпідприємств, колгоспівтакоопераційIзміцненнягромадської (соціалістичної) власності" від 7 серпня 1932 року. Закрадіжкуколгоспногомайнадавали 10 роківтаборівз конфіскацієюмайна, абопросторозстрілювали. В. Марочкоповідомляє, що тільки ,,усічні 1933 рокуу 182 районахУСРРзасудилизанесдачухліба 1309 осіб, арепресіїнабулипланового характерутасвоєрідногозмаганняміжрайонами: хтобільшезнищить„ саботажників" В. М. Кривонісзазначає, що„ органиюстиціїнепроводилислідства, небралидоувагиекономічної спроможностіселянськихгосподарств, покладалисянаспискисільськихрад ...". Наркомюст та генеральнийпрокурорреспублікипідтримувалитерордержавнихструктурівлистопаді 1932 року видалинаказ, вякомузокремаговорилося : „ Репресія, щоєодназмогутніхзнарядьподолання класовогоопорувхлібозаготівлях, повиннастатисправжнімчинникомборотьбизахліб. Своєчасно таправильновжитасуворарепресіяобумовлюєуспіхтаефективністьборотьбизізривачами хлібозаготівель. Требазастосовуватинещаднукарудокуркулівівсіхкласовихворогів, що зриваютьбогальмуютьуспішнуборотьбузахліб".

Втойчасселянизнаходилисяфактичноукріпоснійзалежностівідрадянськоївлади. бонаселі малипаспортилишепредставникивлади. Селянинмігвиїхатизамежіселалишезаконтрактомта заплановимнаборомробочоїсилидляновобудовпершоїп'ятирічки, амолодьдлянавчанняу вищихзакладахтатехнікумах. Самочинне„ відходництво" селянневизнавалосязаправомірнеі „уходників" поверталиназаддоколгоспу-резервації. Українськеселобулосоціальноюрезервацією, дехлібороби, педагоги, дітивинищувалисяплановоіметодично. прощосвідчатьфактимасової смертності, епідемійтаканібалізму.

ЗанаказомурядуСРСР 21 тисячагосподарствзіншихрегіонівпідлягалапереселеннювукраїнські села, спустошеніорганізованимбільшовизмомголодоморомтакарально – репресивними діями державнихорганів, щосвідчитьпроспрямованістьдійрадянськоївладипротиукраїнського селянства.

ГолодоморнебувнаслідкомнестачікоштівуСРСР, як твердитьСтефенВіткрофт. Коштив наявностібули, алевонинаправлялисянепростонаіндустріалізацію, ананебаченихтемпіві масштабівмілітаризацію. Так, наприклад, ХарківськийіСталінградськийтракторнізаводи, які теоретичномоглизабезпечитисільськегосподарствопринциповоновоютехнікою, перетворилися внайбільшівсвітіцентританкобудування. В 1931 роцівСРСРбуловиготовлено 740 танків, ав1932 році - вже 3121 ТакийтемпзберігавсядопочаткуДругоїСвітовоївійни. Всьогоза 1929 – 1933 ррбуловиготовлено 7500 танківякі„ малисуттєвуперевагунадтанками, щознаходилисьна озброєннізахіднихармій! '.Дляпорівнянняслідзауважити, щоарміяВеликобританіїнапочаток ДругоїСвітовоївійнимала 922 танки, США - 320 танків, аФранціяза 17 роківпісляДругоїСвітової війнивипустилавсього 280 новихтанків - в 2,6 разименше, ніжСоюзу 1931 році! Танк – цезброянеоборони, анаступу. Длякраїни. яказбираєтьсяоборонятися. наступальназброя втакихкількостяхнепотрібна. Цещеразпідтверджуєте, щоосновноюметоюколективізаціїбула неіндустріалізація, амілітаризаціязметоюпідготовкидорозв'язаннявійни. Самепрагнення більшовиківдоздійснення«світовоїреволюції»сталопричиноюприскореноїфорсованої колективізації. Репресійпроти„ класововорожого" українськогосела, яківсвоючергуспричинили голодомор 1932-1933 років.

Кількістьпомерлихвідтероруголодомвстановитидоситьважко. Iдотепернемаєточнихданихпро кількістьжертвбільшовицькоготерору, Існуєвеликакількістьрізноманітнихверсій,якіналежатьяк українським, такііноземнимдослідникам. Однакслідзазначити, щодеякідослідженнянеє обґрунтованимистатистичноівнихнаводятьсязавищеніцифри, якіприваблюютьтих, хтонадто емоційноставитьсядоподійминулого. ВтойжечаснзЗаходієвідомівчені. якітвердять. щов 1932-1933 рокахвУкраїніневідбувалосянічогоособливого. С. Кульчицькийзвертаєувагунате щодеякіісторичніміфинебезпечні, боздатніпосіятинедовірудоочевиднихявищнавітьтакихяк українськийголодомор". Необхідністьоб'єктивногонауковоговивченнядемографічних наслідківголодоморупосилюєтьсянеобхідністюспростуваннярезультатів„ сумнівних" досліджень. ПершимповідомивпроголодвСРСРанглійськийжурналістМалькольмМаггерідж. Уберезні 1933р. угазеті„Манчестергардіан" булоопублікованойогостаттю, вякійвінописавсвоївраження відпоїздкипоголодуючійУкраїнііПівнічномуКавказу. Цястаттяіщедвінаступнихзасвідчували масовузагибельселян, аленіякихцифрненаводили. Першакількіснаоцінкаполеглихвід голоду з'явиласяузарубіжнійпресівсерпні 1933 року. Газета„Нью-Йоркгеральдтрібьюн" опублікувала матеріалРальфаБарнса, якийнаписавпроодинмільйонзагиблихвідголоду. Буквальночерез кількаднівупресіз'явилосясвідченняФредерікаБерчелла, засловамиякогокількістьзагиблих становила 4 мільйони. Московськийкореспондент« Манчестергардіан» УільямЧемберлен, якийза завданнямредакціївідвідавУкраїнутаПівнічнийКавказ. виїхавзСРСРівидавкнигу„ Залізнийвік Росії", деповідомлялосяпроохопленіголодомтериторіїзнаселенням 60 мільйоніві 3-4 мільйони померлих,

Суттєвимнедолікомвсіхнаведенихоцінокбулоте, щовониробилисябезопоринзстатистичнідані, „зпташиногольоту". Так, наприклад, у 1938 роціФредБілвидавуЛондонікнигу, дерозповівпроте, щоіноземнийробітникнахарківськомузаводідізнався відвідповідальногопрацівника, щоПетровський (головаВУЦВК) говоривпро 5 мільйонівзагиблихвід голодоморунаУкраїні. Подібніданіповиннірозглядатисякритично, особливозоглядунаполітичнезабарвленняпитанняпроголодомор.

Після 1933 рокудемографічнастатистикавСРСРбулазакрита, аофіційніцифринемоглибути основоюдля затриманнядостовірнихрезультатів, томущорадянськекерівництвозаперечувало самфактголодомору. Так, усічні 1937 рокубулопроведеноВсесоюзнийпереписнаселення, дані якогонеспівпализофіційними. Переписсвідчив, щоу 1937 роцівРадянськомуСоюзівиявилося на 6 мільйонівлюдейменше, ніжнапочатку 1934, якщовіритифальшивимцифрам. які оприлюднивСталіну 1934. АвторитетнийросійськийдемографБорисУрланісзробивпідрахунки. згідноякихнаXVIIз'їздіВКП(б) у 1934 роціСталінзавищивкількістьнаселенняСРСРна 10 мільйонів. Перепис 1937 рокувивівнаповерхнюнаслідкиголодоморуіцевикликалограничне незадоволеннябільшовицькогокерівництва. Результатипереписубулоскасовано, начальника ЦентральногоуправліннянародногосподарськогооблікуI. Краваля - заарештованоірозстріляно ТакожбулоліквідованоДемографічнийінститутАНУРСР.

Голод 1932-1933 роківвідрізняєтьсявідпопереднього (1921-1923) інаступного (1946-1947) тим, що спричиненінимдемографічнівтратипіддаютьсяпідрахункам. Першийрадянськийголодмавмісце післямайжесемироківбезперервноївійни, атретій - післякривавоїДругоїсвітовоївійни. Вобох випадкахнеможливовстановитихочабприблизнукількістьзагиблихсамевідголоду, відокремившиїхвідтих, хтозагинувнавійніабовиїхавзУкраїни.

ПрацівникРосійськогодослідницькогоцентруГарвардськогоуніверситетувСШАСергійМаксудов дійшоввисновку, щоголодірепресіїнаУкраїнів 1927-1938 рокахвикликалидемографічнівтратив 4,5 мільйонівлюдей. Цірезультатибулооприлюдненоу 1983 роцівукраїнськомужурналі „ Сучасність". якийвтойчасвидававсявМюнхені.

ТакожслідзгадатипродослідженняВ. КубійовичатаВ. Гришка, якінамагалисявизначити конкретнукількістьжертвукраїнськогоголодомору. УКубійовичацяцифраскладає 2.5, ауГришка - 4,8 мільйони. Таказначнарозбіжністьврезультатахпояснюєтьсядієюбагатьохфакторів, атакож недоступністюархівноїджерельноїбази.

ОсобливослідвідзначитироботиукраїнськогоісторикаС. В. Кульчицького, якийнаоснові ґрунтовнихдослідженьі, втомучислі, глибокогоаналізустатистики, зробиввисновокпроте,що демографічнівтратинаселенняУкраїнивнаслідокголодомору 1932-1933 роківстановлятьвід 3 до 3,5 мільйонівлюдей.

„ Голодслідрозглядатияксоціально-біологічнеявище, змістякогоскладаєпостійневідчуття ненаситностілюдськогоорганізмуїжеювмежахнеобхідноговідтворенняйогожиттєдіяльності. Психологічнимиознакамиголодуєприроднийпотягдоїжі; перманентнийпозивнаїжу; ненаситність, потребаїжі".

Голодомор 1932-1933 роківєнаслідкомствореннябільшовицькоювладоюдляселяннелюдських, антиприроднихумовжиттязадопомогоюцілогокомплексузасобів: економічних, репресивних. каральних. організаційнихтаінших. Голодоморбувспрямованийназнищення, умертвіннялюдейі надеморалізацію, залякуваннятих, комувдалосявижити, зметоюпридушеннямасовогоопору селям.

Голодоморвідноситьсяякраздотихстрахіть, пережившиякілюдинавженеможеповернутисядо абсолютнонормальногожиття. Голодоморвідзначавсянадзвичайнимипроявамитваринно-хижацькоїприродилюдини: підвищенимстаномагресивності, канібалізмом, трупоїдствомтаіншим „ Знавіснілілюдибожеволіли, втрачалиморальнийіпсихологічнийконтрольнадсвоїмивчинками, невідчувалисвоюлюдськусутність. Вониїлисобіподібних, споживалитрупизагиблих, вбивали дітей, членівсім'ї, сусідів, родичів, односельців, простоперших-ліпшихперехожихгромадяніті Морально-психологічнадеградаціяголодуючогоселянствадійшласвоєїкрайньоїточкивідліку, коливженеспрацьовувалибудь-якізагальнолюдськінормиспівжиття". Всіціявищастворювали загрозудляподальшогозбереженнясуспільства, принаймніпевноїйогочастини. С. Кульчицькийуоднійзісвоїхстатейзазначає: „ Одинзмоїхстаршихколегпороботі, якийу минуломупрацювавнависокійпосадівМоскві. розповівменіухвилинувідвертості, щовйогоселі всізнали, хтокогоз! їв, алежилизцимижахливимиспогадамидесятиліттями, замовчуючиїх". іце стосуєтьсянетількиякогосьодногоокремогосела. Архівнідокументисвідчатьпротаківипадки, що сталисявДонецькійобластіпідчасголодомору. „...КолгоспникБабенкоЛука 28 березняу померлогобратавідрізавголову, руки, ногиівикинувурічку, рештуз'їв. ...ХриповаІриназадушила своюонуку 9 роківізнутрощівготувалаїжу. ...20 березня 1933 рвселіБулавинівкапомер одноосібникКруподераСвиридонМиколайович 46 років. Жінкайого... напідґрунтіголоду... порубалатрупначастиниісклалаудіжкузметоюспоживання...". ДонецькийобласнийвідділДПУ 6 квітня1933 рокуповідомлявДонецькийобкомКП(б)У, що„ заперіодз 27.02 по 9.03 ц.р. включно по 21 районуобластізареєстровано 1008 голодуючихсімей... Заперіодз 1 лютогопо 9 березня ц.р. напідґрунтіголодупо 12 районамобластіпомерло 267 чоловік, знихдітей (зане зовсімточним обліком) - 76 чоловік, знихдосімейодноосібниківвідноситься 20 дітей" 3 нихуНовопсковському районіпомерло 117 людей, Біловодському - 32, Рубіжанському - 26. Міловському - 13. Троїцькому - 8, Старобільському - 45, Новоайдарському - 8.

Використовуючиголодомор, більшовикипідриваливнутрішнісилиселянстваПідчастакзваного „ розкуркулення" булознищенонетількизаможнихселян -„ куркулів'. айвсіхінших, хтонамагався чинитиопірбільшовикамабобувпросто„ класововорожимелементом", щозначноослабилорух опору, боселозавждибулобазоюукраїнськогонаціональногоруху. Відомо: щотривале перебуваннявстаніголодузнижуєактивно-вольовіпотягилюдинидоопору, перетворюючи вчорашніхбунтівниківнапокірних„трудящіхся". Масовірепресіїспричинилидозмінисоціальної структурисела, руйнації традиційних суспільнихвідносин. якідовгийчасіснуваливукраїнському селідоколективізації. Нелюдськіумовижиття, якістворилибільшовикиселянам. призвелидозростанняімунодефіциту організмутазниженняпотенційнихможливостейдляспротивузахворюваннямуголодуючих. Цевикликалозростаннясмертностінетількивщсамого голоду, айвідрізноманітниххвороб, якійогосупроводжували.

Голодомортакожпозначивсянаментальностіукраїнськогоселянстваі. якслідство - на ментальностіукраїнськоїнації. „ПІДментальністюрозуміютьстійкіструктуриглибинногорівня колективної таіндивідуальноїсвідомостійпідсвідомості, щовизначаютьустремління. нахили, орієнтирилюдей, уякихвиявляютьсянаціональнийхарактер, загальновизнаніцінностісуспільна, психологія... Ментальністьявляєсобоюглибиннеджереломислення, ідеологіїтавіри, почуттівта емоцій".

Українськаментальністьформуваласявпродовжстолітьпідвпливомземлеробства, якез найдавнішихчасівбулоосновнимзаняттямукраїнців. Соціальнаорганізація, культурніорієнтири світобачення - всецевизначалосяувеликіймірісамеспособомжиттяземлеробів. Длятогощоб упокоритиукраїнськунацію, більшовикипрагнулинанестиударпоосновінації – поселу. Голодоморзаставивукраїнськогоселяниназмиритисязколективізацією, зсвоїмбезправним положенням. Тих, хтопотенційномігорганізуватиіочолитиактивнийопірвженебуло. апасивний спротивселянськихмасзгас, колиселянинабулодоведенодомежібіологічноїзагибелі. ЮКотляр зазначає, що„ більшовицькийпідхіддоселянськогопитанняпризвівдознищенняіндивідуального власника - справжньогоносіяукраїнськоїдуховності". Руйнаціятрадиційнихцінностейсуспільства вціломуіцінностейселянствазокрема. розладпсихікинародупідчасбільшовицькоготерорув значнійміріпояснюютьганебніпоразкиЧервоноїарміїнапочаткуДругоїсвітовоївійни,колисотні тисячрадянськихсолдатівздавалисявполондоворога. Селянин-власник, якого„ якклас ' винищилибільшовики, бувхорошимоборонцемсвоєїземлі; чогонеможнасказатипроселян – колгоспників. Защоїмбуловоювати? Заповерненнядоколгоспногорабства^ Напочаткувійниз фашистамивоювалинесамостійномислячівоїни, якічіткоусвідомлюють, защоіпротикоговони воюють: асхильнийдопаніки, дезорієнтованийнатовпзрозладнаноюпсихікоюОрестСубтельний зазначає, щогітлерівці„ догрудня 1941р... контролювалиблизько 80млнчоловік, або 42% населенняРадянськогоСоюзу, йвеликучастинуйогоекономічногопотенціалу, атакожзахопили 3,8млнрадянськихвійськовополонених.,, Відносналегкість, ізякоюцілюдибулизахопленів полон, свідчилапроте, наскількибайдужеставилосябагаточервоноармійцівдозахисту радянськоїсистеми".

Голодомор 1932-1933 роківтаколективізаціянемоглинепозначитисянаекономіціСРСР. Колективізованеселянствовженемалоособливоїекономічноїзацікавленостіупрацінарадянську владу. Є. Шаталінапише, що„ тутвступаливдію... морально-психологічніфактори. Будучи найманимипрацівникамиводержавленихколгоспах, селянствовтратилоправонарозпорядження результатамисвоєїпраціівідповіднувинагородузасвійтруд". Відсутністьекономічної зацікавленостілюдейувласнійпраціробилоколгоспнусистемунеефективною, якоювонаі залишаласядосамогорозпадуРадянськогоСоюзу, Людейзаганяливколгосписилою. тероризуючилюдей, прирікаючиїхнаголоднусмерть. Підірванефізичнетапсихічнездоров'я селянунеможливлювалоїхнюефективну, високопродуктивнупрацю. Такимчином, голодомор 1932-1933 роківмавнетількизгубнідемографічнінаслідкидля українськогонароду, алетакожісоціально-психологічні, іполітичні, ібіологічні, іекономічні. Причомуостанніпозначилисянавсьомурадянськомусільськомугосподарстві. Окреслитибільш-меншоб'єктивнорозміритіеїшкоди, якоїзавдавголодоморукраїнськійнації, дужескладно, Сьогоднінісереднауковців, нісередіншихавторівнемаєодностайноїдумкизцьогоприводу, як немаєчіткоївідповідінапитання, хтоповиненнестивідповідальністьзастражданняукраїнських селян. Однітвердять, що„РосійськаФедераціяоголосиласебеспадкоємицеюСРСР. ...Вонай повиннанестивідповідальністьпередгромадянамиУкраїни". Іншівважають, щонікому відповідати, боніякогоголодоморувзагалінебуло. Якоїбточкизоруминедотримувалисявцьому питанні, минемаємоправазвинувачуватиуголодоморініросійський, нієврейський, нібудь-який іншийнарод, бобільшовикамибулиіросіяни, ієвреї, іукраїнці. Зазлочиннідіїбільшовиківмають відповідатибільшовики, аненароди, доякихвониналежать.

Більшовикипрагнулизнищитиселянство - осередокукраїнськогонаціонально-визвольногоруху Післяголодоморуукраїнськийнародбувдеморалізованимірадянськавладавирішила. щоз українськимнаціональнимрухомпокінчено. Алецьогонесталося. Історіяпоказала, щоукраїнський народзнайшоввсобісилидлярозбудовивласноїдержави. Сьогоднімиповинніпам'ятати, щобез власноїнаціональноїдержави, безнаціональноїеліти, національноїідеїтанароду, якийможе вистоюватисвоїнаціональніінтересинаціянеможеіснувати.


Література

1. КотлярЮ. В. Ментальністьпівденноукраїнськогоселянинаіголодомор 1932-1933 років. /; Голодомор 1932-1933 роківяквеличезнатрагедіяукраїнськогонароду: Матер. Всеукр. НзукКонф. Київ, 15 листоп. 2002 р - К.: МАУП, 2003 - 280 с

2. КривонісВ. М. Соціальніфункціїорганів„ правопорядку" вперіодголодомору 1932-33 рр. в Україні. /7 Українськийісторичнийжурнал. - 2004. - №1 (454).

3. КульчицькийС. В. Опірселянствасуцільнійколективізації. // Українськийісторичнийжурнал. - 2004. - №2 (455).

4. МарочкоВ. I. Геноцидвукраїнськомусєлі1932-1933 років: історико-політологічнийаспект. // Голодомор 1932-1933 роківяквеличезна трагедіяукраїнськогонароду: Матер. Всеукр. Наук. Конф Київ, 15 листоп. 2002 р. - К.: МАУП; 2003. - 280 с.

5. ШаталінаЄ. Голодомор: соціально-економічні. суспільно-політичні, морально-психологічні аспекти. // Голод-геноцид 1933 рокувУкраїні: історико-політологічнийаналізсоціально-демографічнихтаморально-психологічнихнаслідків: Міжнар. Наук. -теорет. конф., !<иїв; 28 листопада. 1998р,: Матеріали / Редкол.: С, Кульчицький (відп. ред.) таін. - Київ - Нью-Йорк: Вид-вс М. П. Коць, 2000. - 536 с.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Ваш сайт очень хороший! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Виктора в группе звали Вием, потому что препод на лекции, когда тот привычно в наглую спал сидя на первом ряду столов, сказал одногруппникам: «Поднимите ему веки». Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух09:43:45 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:54:50 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
22:26:22 28 ноября 2015

Работы, похожие на Реферат: Історіографія досліджень голодомору

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(195177)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru