Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Лабораторная работа: Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

Название: Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: лабораторная работа Добавлен 21:13:21 28 сентября 2009 Похожие работы
Просмотров: 41 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти і науки України

Лабораторна робота №1

За курсом «Інструментальні засоби комп’ютерного моделювання»

«Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows (варіант№8)»

Черкаси 2009

Зміст

Зміст

1. Мета роботи

2. Завдання

3. Теоретична відомості

4. Практична (розрахункова) частина

5. Висновки за результатами виконання роботи

1. Мета роботи

Виробити навички обробки експериментальних даних різними методами апроксимації, використання отриманого графічного представлення результатів обчислень в оформленні майбутніх наукових робіт.

2. Завдання

1. На мові програмування Pascal підготувати файл даних у вигляді двох колонок даних розділених пробілом для заданої функціональної залежності.

2. Користуючись меню Line\Symbol побудувати графік.

3. Вміти по вимозі викладача змінювати масштаб осей, вигляд підписів, міток, легенди, осей, сітки.

4. Побудувати дану функціональну залежність користуючись меню Function. Порівняти результат з попереднім.

5. Користуючись вбудованою електронною таблицею підготувати пари чисел для побудови залежності. Побудувати її.

6. Апроксимувати дану залежність різними методами. Визначити найвідповідніший стосовно даного випадку.

7. Вміти по вимозі викладача змінювати, вигляд апроксимаційних кривих та експериментальних дискретних точок.

3. Теоретичні відомості

До вашої уваги представлено короткий опис програми Grapher, призначеної для математичної і графічної обробки даних, що описуються одновимірною функцією ( ) x f y = . Подібні можливості є в багатьох пакетах, пов’язаних з обробкою числової інформації (електронні таблиці, програми статистичного аналізу), але на практиці їх можливостей часто виявляється недостатньо для розв’язку спеціалізованих задач (обмеження на складність графіків, типи зображень і т.п.).Оглядаючи функціональні можливості Grapher 2.0, треба передусім сказати, що в ньому немає обмежень ні на число графіків на одному малюнку, ні на число кривих на одному графіку, причому кожна крива може містити до 32 тис. точок (X, Y). На одному графіку дозволяється розміщувати декілька осей з різними масштабами і одиницями вимірювання даних. Дуже зручний режим представлення даних можна реалізувати у вигляді зображення декількох осей Y з однією загальною віссю X (рис. 1). Самі графіки виводяться як з горизонтальним положенням осі X, так і з вертикальним.

Рис. 1. Використання декількох осей Y з однією віссю X.

На графіку дозволяється використовувати не тільки лінійні і логарифмічні, але і осі вірогідностей в різних комбінаціях. При цьому розмітка осей, виведення і легенди виконуються автоматично або задаються користувачем. Для виводу застосовується декілька типів графіків: лінійні, символьні,діаграми.


Рис. 2 . Меню управління властивостями графіка (стає доступним після виділення області побудови та вибору властивостей графіка: меню Edit, команди Select All та Properties ): група Add відповідає за додавання додаткових осей, графіків, легенд; пункт Properties – за властивості вище пе-

Для всіх типів графіків реалізовано управління товщиною, кольором і стилем будь-яких ліній, використання готових стилів і створення своїх власних (рис. 2). Набір вбудованих інструментів малювання дозволяє наносити на графік спеціальні елементи малюнка (кола, прямокутники, лінії та інше). За допомогою стандартних маніпуляцій мишею можна легко змінювати розмір і положення зображення; масштабувати його для більш детального вивчення; додавати текстові пояснення, легенду і додаткові графічні зображення, в тому числі імпортовані з інших програмних продуктів.

Графіки можуть будуватися на основі наборів точкових (дискретних) значень X, Y (меню Graph: New Graph/Line\Symbol ) і функцій типу, ( ) x f y = що задаються користувачем або параметричних рівнянь вигляду, ( ) x y = , ( ) t x x = (меню Graph: New Graph/Function ). Пакет дозволяє імпортувати набори вихідних даних з файлів форматів DAT і SLK, а також з файлів електронних таблиць Excel. Відкоре-ктовані значення запам’ятовуються в форматах DAT і SLK. Для апроксимації експериментальних даних кривими є дев’ять методів апроксимації (лінійної, логарифмічної, степеневої,

Результати експоненціальної, поліноміальної, і т.п). Для вибору методу апроксимації необхідно скористатися пунктом Properties та вибрати закладку Fits (Рис. 3). Рис. 3. Меню апроксимації експериментальних точок заданими кривими. Рис. 4. Можливості редагування даних в електронній таблиці. Результати корекції даних відразу відтворюються на графіку.

Дані для різних кривих одного графіка дозволяється брати як з одного файла (наприклад, з його різних рядків або стовпців), так і з декількох. Останній варіант дуже зручний при обробці результатів серії експериментів, кожна з яких характеризується своїм набором даних. Обробка таких комбінацій даних в багатьох пакетах утруднена - там потрібний вигляд X, Y1, Y2,..., тобто коли всі значення по осі Y приведені до єдиного набору значень по осі X.

Пакет має вбудовану електронну таблицю, що дозволяє коректувати, сортувати, перетворювати дані і обчислювати їх статистичні характеристики. Також на основі декіькох колонок даних можна заповнювати інші користуючись вбудованими функціями. Багатовіконний інтерфейс пакету забезпечує ефективну настройку робочого середовища. Наприклад, на екран можна одночасно вивести два вікна, в одному з яких буде електронна таблиця, а в іншому - графік, і при редагуванні даних графік буде автоматично оновлюватися. Для переходу від графіка до електронної таблиці треба тільки натиснути кнопку миші (Рис. 4). Окрім цього, вбудовані функції можна використовувати при побудові заданих функціональних залежностей ( ) x f y = ,про які говорилося вище. У пакет вбудовано текстовий редактор для створення текстових блоків, що включає спеціальні засоби введення математичних формул. Сформовані зображення зберігаються в файлах формату GRF.

Розглянемо детально процес побудови графіка з використанням даних занесених попередньо в файл даних. Для запису файлу даних можна скористатися, наприклад, мовою програмування Pascal (формат файлу текстовий, дані записані попарно через пробіл в дві колонки, наприклад: y x ). Для побудови вибираємо в меню Graph пункт New Graph/Line\Symbol . У вікні яке відкрилося знаходимо потрібний нам файл і натискаємо Ok . Потім у наступному вікні (рис. 2) у пункті Worksheet Columns вказуємо з яких колонок брати інформацію для графіка, у закладці Fits – вибираємо, за необхідності, метод апроксимації (рис. 7). По натискуванні відповідних закладок (рис. 2) відкриваються меню управління виглядом символів та ліній. Після виконання даних операцій маємо зображення шуканого графіка.

Після отримання зображення часто виникає необхідність перенести його в текстовий редактор. Для цього в меню Edit вибираємо пункт Select All , потім копіюємо інформацію у буфер обміну і вставляємо у потрібний документ.

4. Практична (розрахункова) частина

1. За допомогою мови програмування Pascal , Я написав програму яка за даною функціональною залежністю записує в текстовий файл значення Х і Y через пробіл.

2.Відкрив текстовий документ в програмі Grapher. Користуючись меню Line\Symbol побудувано графік.

3. Побудував дану функціональну залежність користуючись меню Function.

Графік 1

Графік 2


5. Висновок

Я навчився працювати з програмним продуктом Grapher 4. Підготувавши файл даних на мові програмування Pascal побудував графік .Навчився його редагувати.Будувати графік використовуючи меню Function.

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо создателям сайта! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Самый реальный вред от курения - это когда выходишь покурить, а соседи по общаге сожрали твои пельмени. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:11:48 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений06:41:07 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:48:22 28 ноября 2015

Работы, похожие на Лабораторная работа: Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(194951)
Комментарии (2141)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru