Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

Название: Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог
Раздел: Рефераты по информатике, программированию
Тип: курсовая работа Добавлен 14:10:03 11 августа 2009 Похожие работы
Просмотров: 24 Комментариев: 4 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Державний Технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Курсов ий проект

з дисципліни

«Програмування на мові ASM-86»

на тему:

«Побудова дерева каталогів дискуі реалізація можливості переходу у вибраний каталог»


Зміст

Завдання

Вступ

1. Постановка задачі

2. Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі

3. Алгоритм програми

4. Реалізація програми

5. Системні вимоги

6. Інструкція для користувача

Висновки

Використана література

Лістинг програми

Вступ

Як відомо, дискова інформація в комп’ютерах записується у вигляді файлів. На дисках, крім файлів, існують також директорії. Завдяки цьому на диску можна групувати файли.

Структура інформації на диску нагадує дерево. Так, кореневий каталог – це «вершина» дерева, а нижче ідуть «гілки» піддиректорій.

Для перегляду дерева каталогів і «мандрів» по ньому можна використовувати засоби ДОС або програми-оболонки. Можна також створити спеціальні програми. У даній роботі розглянута програма побудови дерева каталогів диску, вона дає змогу вибрати і перейти в потрібний каталог.


1. Постановка задачі

Використовуючи мову асемблера, написати програму, яка б дозволяла відобразити на екрані дерево каталогів на диску і перейти в потрібний користувачеві каталог.

2 . Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі

Для пошуку каталогів на диску доцільно використовувати функції DOS переривання 21. Перша з них (4еh) шукає перший файл, який підходить до шаблону і атрибутів, і 4fh, яка шукає наступний файл. При знайденні каталогу відбувається перехід в нього і знову викликається (рекурсивно) функція аналізу каталога. Таким чином, у пам’яті створюється структура, яка зберігає імена директорій та рівень їх вкладеності.

Після сканування відбувається відображення першого кадру дерева. Керування клавіатурою здійснюється за допомогою переривання 16.

Виведення на екран здійснюється також з використанням функцій ДОС 21 переривання.

3. Алгоритм програми

1. Виділити пам’ять

2. Перейти в кореневий каталог

3. Знайти каталог на диску.

4. Перейти в нього і зберегти в пам’яті його ім’я

5. Рекурентно перейти на пункт 3.

6. Якщо каталог не знайдено, то припинити сканування.

7. Очистити екран.

8. Вивести на екран 24 рядки каталогів

9. При натисканні клавіш «вгору», «вниз» прокручувати дерево.

10. При натисненні «ENTER» сформувати шлях і перейти в заданий каталог.

11. Кінець

4. Реалізація програми

Після початку роботи програми виділяється пам’ять для зберігання дерева каталогів. Потім за наведеним алгоритмом відбувається рекурсивне сканування дерева каталогів. Для реалізації рекурсії використовується зменшення показника стеку і копіювання області DTAу стек. Після виходу з рекурсії – область DTAдля конкретного каталогу відновлюється.

Після сканування екран очищується шляхом запису нулів у відеопам'ять. Після цього засобами 21 переривання у циклі з відступами виводяться назви каталогів в тому порядку, в якому вони записані в пам’яті. Виведення виводить процедура, починаючи з певної позиції. При натисканні клавіш відбувається зміна позиції і перемалювання екрану. Для переходу в заданий каталог використовується функція 3bh21 переривання.

5. Системні вимоги

Програма працює на IBM-PC-сумісних комп’ютерах з мікропроцесором INTEL 8086 або старшим. Необхідно 640 КБайт пам’яті, монітор CGA або старший, а також накопичувач на жорстких чи гнучких магнітних дисках. Необхідна також операційна система MS-DOS або сумісна з нею (Windows).

6. Інструкція для користувача

Для роботи треба запустити програму tree.com. Після цього на екрані після деякої паузи (відбувається сканування дерева) виводиться дерево каталогів. По ньому можна переміщуватися клавішами «вгору» та «вниз». Верхній каталог виділено кольором. Якщо натиснути Enter, відбудеться перехід в заданий каталог. Вихід з програми здійснюється за допомогою клавіші ESC.

Висновки

Отже, створена програма, яка дозволяє працювати з деревом каталогів диску. Вона є прикладом для роботи на асемблері з функціями пошуку файлів в каталозі, а також роботи з пам’яттю.


Використана література

1. Роберт Журден. Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM

2. П. Абель. Ассемблер для IBMPC


Лістинг програми

modeltiny

386

code

org 100h

start:

jmp begin

mem_er db 'memory fault! $'

scan_msg db 'Scanning…$'

all_dir db '*.*', 0

up_dir db '..', 0

r_dir db '\', 0

recurse_level db 0

names_offset dw 0

dirnum dw 0

dirpos dw 0

path db '\', 100 dup(0); path

change_dir proc

mov si, word ptr [dirpos]

mov al, byte ptr fs: [si]; level

inc al

xor ah, ah; counter

mov di, offset path+1

next_level:

cmp ah, al

je stop_path


; шукаємо каталог позаду з рiвнем ah

push si

find_level:

cmp byte ptr fs: [si], ah

je found_level

sub si, 14

jmp find_level

found_level:

inc si

mov dl, byte ptr fs: [si]

cmp dl, 0

je stop_dir

mov byte ptr [di], dl

inc di

jmp found_level

stop_dir:

mov byte ptr [di], '\'

inc di

pop si

inc ah

jmp next_level

stop_path:

mov byte ptr [di-1], 0

; chdir

mov ah, 3bh

mov dx, offset path

int 21h

ret

change_dir endp

scan_dir proc

mov ah, 2fh

int 21h

; findfirst

mov ah, 4eh

mov cx, 10h

mov dx, offset all_dir

int 21h

findnext:

jc stop_find

cmp byte ptr [bx+15h], 10h

jne skip_nodir

cmp byte ptr [bx+1eh], '.'

je skip_nodir

mov di, word ptr cs: [names_offset]

mov al, byte ptr cs: [recurse_level]

mov byte ptr fs: [di], al

inc di

mov si, bx

add si, 1eh

cld

mov cx, 13

push es

push fs

pop es

rep movsb

pop es

; chdir

mov ah, 3bh

mov dx, bx

add dx, 1eh

int 21h

jc skip_nodir; error

add word ptr cs: [names_offset], 14

add word ptr cs: [recurse_level], 1

add word ptr cs: [dirnum], 1

; save dta

sub sp, 2bh

mov di, sp

mov si, bx

mov cx, 2bh

rep movsb

call scan_dir

mov si, sp

mov di, bx

mov cx, 2bh

rep movsb

add sp, 2bh

; restore dta


sub word ptr cs: [recurse_level], 1

; chdir.

mov ah, 3bh

mov dx, offset up_dir

int 21h

skip_nodir:

mov ah, 4fh

int 21h

jmp findnext

stop_find:

ret

scan_dir endp

show_dirs proc

; clrscr

draw_screen:

push es

mov ax, 0b800h

mov es, ax

xor di, di

mov ax, 1c00h

mov cx, 80

rep stosw

mov di, 80

mov cx, 2000–80

mov ax, 0700h

rep stosw

pop es

mov ah, 2

xor dx, dx

xor bh, bh

int 10h

mov cx, 24

mov di, word ptr cs: [dirpos]

draw_name:

mov si, di

push cx

xor cx, cx

mov cl, byte ptr fs: [si]

inc cx

mov ah, 2

mov dl, ' '

set_spac:

int 21h

int 21h

int 21h

loop set_spac

pop cx

inc si

next_let:

mov dl, byte ptr fs: [si]

cmp dl, 0

je next_name


mov ah, 2

int 21h

inc si

jmp next_let

next_name:

mov ah, 2

mov dl, 10

int 21h

mov dl, 13

int 21h

add di, 14

loop draw_name

xor ah, ah

int 16h

cmp ah, 50h

jne no_50h

; down

mov ax, word ptr cs: [dirpos]

add ax, 14

mov word ptr cs: [dirpos], ax

jmp draw_screen

no_50h:

cmp ah, 48h

jne no_48h


; up

mov ax, word ptr cs: [dirpos]

cmp ax, 0

je draw_screen

sub ax, 14

mov word ptr cs: [dirpos], ax

jmp draw_screen

no_48h:

cmp ah, 1

je stop_s

cmp ah, 1ch

jne draw_screen

; chdir

call change_dir

jmp stop_s

jmp draw_screen

stop_s:

ret

show_dirs endp

begin:

mov bx, 4096

mov ah, 4ah

int 21h

mov ax, bx

shl ax, 4

mov sp, ax


mov ah, 48h

mov bx, 1000h

int 21h

jc mem_errr

mov fs, ax

push es

push fs

pop es

xor di, di

mov cx, 0ffffh

xor ax, ax

rep stosb

pop es

mov dx, offset scan_msg

mov ah, 9

int 21h

mov ah, 3bh

mov dx, offset r_dir

int 21h

call scan_dir

call show_dirs

push fs

pop es

mov ah, 49h

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h


mem_errr:

mov ah, 9

mov dx, offset mem_Er

int 21h

en db?

end start

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Спасибо за реферат! Сделай паузу, студент, вот повеселись: Диплом - это документ подтверждающий что от вас наконец-то избавились. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух15:22:59 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:29:29 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:43:09 28 ноября 2015
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
19:41:04 28 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198642)
Комментарии (2160)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru