Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364141
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8693)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Складові PR-кампанії

Название: Складові PR-кампанії
Раздел: Рефераты по маркетингу
Тип: контрольная работа Добавлен 04:56:09 12 июня 2010 Похожие работы
Просмотров: 129 Комментариев: 3 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

Зміст

1. Внутрішній корпоративний PR : завдання та методи

2. PR кампанія видатної людини Віталія Кличко

Література


1. Внутрішній корпоративний PR : завдання та методи

Успішне проведення будь-яких акцій і кампаній - PR поформуванню корпоративної культури , неможливо без реальних змін всередині власне корпоративних відносин, (структурних, економічних, пропагандистських і ін.), що забезпечують реальне поліпшення роботи усередині корпорації, пов’язаної з поліпшенням якості товарів і послуг для своїх споживачів.

Для цього необхідні:

розробка відповідних PR- і рекламних кампанійз урахуванням можливостей корпорації і потреб суспільства;

концептуальний підхід до розробки комунікацій на всіх рівнях проведення кампанії;

системно-комплексний і ситуативний підхід при формуванні корпоративної культури;

облік соціокультурних особливостей російських організацій і фірм;

узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду;

розробка і впровадження поліпшуючих інновацій відповідно до вимог ринку і суспільства;

Розробляючи концепцію PR-кампанії будь-якої корпорації, ще раз слід повернутися до питання про те, що PR не можуть обмежуватися локальними діями. Одним із завдань PR-компанії конкретної корпорації є створення у громадськості відчуття причетності до створення або відтворення іміджу даної корпорації.

Загальні положення розробки PR-кампанії

Під PR-кампанією слід розуміти розробку і комплексне багатократне використання PR-засобів, а також рекламних матеріалів, в рамках єдиної концепції і загального плану дії на думку і відношення цільових груп і громадськості, в цілях формування позитивного образу корпорації, а також її товарів і послуг, діяльності на ринку і в суспільстві, що проводяться в певний проміжок часу.

PR-компанія готує для потенційних партнерів, споживачів, широкої громадськості, що знаходиться поки в пасивному стані (а іноді і в агресивному), сприятливу обстановку для ухвалення рішення на користь певної корпорації.

PR-кампанія полягає в розробці ідей, засобів, методів і послідовних етапів встановлення комунікації між корпорацією і громадськістю (цільовими групами - потенційними партнерами і споживачами, представниками ЗМІ, державними інститутами, посередниками і ін.).

Вона полягає також в прояві, позиціонуванні зрілої і розвиненої культури підприємництва, певного іміджу корпорації, стилю керівництва, поведінки персоналу.

Цілями PR-кампанії є: просування товарів і послуг корпорації, шляхом створення позитивного іміджу корпорації в особі внутрішньої громадськості в результаті формування корпоративної культури, а також забезпечення гармонійних, сприятливих зв’язків і відносин і зовнішньою громадськістю.

Збірний позитивний образ корпорації, який повинен знайти своє віддзеркалення в громадській думці, представляється наступними рисами:

- Організація, яка виконує частину функцій суспільства і держави і в певному значенні є обличчям держави.

- Володіє значним ступенем могутності, впливає на найважливіші сфери соціально-економічного і політичного життя регіону і суспільства в цілому.

- Дії корпоративного лідера відомі і визнані більшістю суспільства.

- Максимально враховує інтереси персоналу корпорації, її акціонерів і партнерів.

- Формує умови розвитку цивільного суспільства.

- Забезпечує максимальний рівень задоволення потреб населення в товарах і послугах.

- Швидко реагує на вимоги ринку, враховує потреби і інтереси споживачів, підвищує рівень традиційних послуг і створює нові.

- Діє на користь населення, прагнучи зберегти незмінними тарифи і ціни на товари і послуги.

- Сприяє розвитку науково-технічного прогресу.

- Здійснює заходи по підтримці екології і збереженню навколишнього середовища.

- Надає суспільству добродійну і спонсорську допомогу.

Концепція PR- це система основних ідей і положень, що враховуються при розробці і реалізації PR-кампанії, що складається з сукупності:

цілей і завдань PR;

етапів PR-кампанії;

алгоритму ( механізму) організації PR-кампанії;

стратегії і тактики розробки PR-звернень;

сукупності використовуваних засобів комунікації;

системи очікуваних результатів зміни стану цільових груп.

Розробка концепції PR-кампанії грунтується на даних соціологічних, маркетингових і інших досліджень про стан корпоративної культури.

Ці дослідження, а також результати моніторингу ЗМІ, дозволяють виявити думку реальних і потенційних споживачів, громадськості, і зокрема ЗМІ, про сукупний образ корпорацій.

На основі аналізу цих даних формуються критичні проблеми сприйняття цільовими аудиторіями корпоративної культури, які являють собою стримуючий чинник формування сприятливого іміджу корпорацій.

Вся сукупність цих критичних проблем представлена наступними групами: недостатня обізнаність цільових груп про полягання справ в корпорації і елементах корпоративної культури, і як наслідок - несформований корпоративний образ; відсутність інформації про основні якості організаційних культур об’єднаних організацій, і нових корпоративних (системообразующих якостях); Роль PR в цій ситуації - сформувати у громадськості стійкий позитивний образ корпорації, а також дати рекомендації про можливі шляхи вдосконалення, впровадження інновацій усередині самої корпорації.

Завдання PR-кампанії:

Завдання 1. “Позиціонування”. Це завдання полягає в інформуванні, створенні і підтримці зрозумілого цільовим аудиторіям і громадськості образу корпорації.

По суті, це завдання полягає в створенні системи позитивних стереотипів у внутрішньої і зовнішньої громадськості щодо корпорації, що робить її обізнаною про найбільш істотні, відмітні якості і функції даної корпорації від інших.

Завдання 2. “Піднесення іміджу”. Це завдання полягає в тому, щоб змінити сталі, можливо, негативні стереотипи представлень громадськості про корпорацію.

Завдання 3. “Відбудова від конкурентів″. Суть цього завдання полягає в позиціонуванні даної корпорації на тлі конкурентів. Для цього при розробці PR-звернень повинна бути приділена особлива увага відмітним якостям і перевагам “нашої” корпорації і стереотипам представлень цільових аудиторій.

Внутрішні комунікації, корпоративна культура, корпоративні цінності й норми – ці поняття вже не замикаються на РR-службі, а виходять на глобальний рівень. У Європі, США, Японії вже давно формування ефективних внутрішніх комунікацій увійшло до розряду обов'язкових умов успішного бізнесу. У наш бізнес також поступово починає приходити розуміння того, що персонал організації живе й управляється за тими ж законами, що й будь-яка інша спільнота, що при взаємодії з ним необхідно враховувати його особливості й культуру.

Налагоджені внутрішні комунікації, багата корпоративна культура, прозорі системи мотивації - все це працює на підвищення ефективності бізнесу.

Тому розвиток внутрішніх комунікацій – це інвестиції в сьогоднішню стабільність і майбутню перспективу, інвестиції у зростання нематеріальних активів.

Специфіка внутрішніх комунікацій полягає в тому, що, з одного боку, для співробітників Компанії її діяльність є невід'ємною й важливою частиною їхньої власної діяльності й тому набуває для них важливого значення. З іншого боку, оскільки вони є провідниками цієї діяльності, то вони, як ніхто інший, можуть бачити, наскільки проголошені цінності збігаються з реальними. У результаті вони роблять висновки про те, що, для чого і як робиться в Компанії й на цьому етапі виникає або почуття задоволеності своїм членством у даній організації або, навпаки, незадоволеності роботи в ній.

Залежно від розміру Компанії, стадії її життєвого циклу й стратегічних цілей розробляються й впроваджуються різні алгоритми внутрішніх корпоративних зв'язків:

- Консультації та програми керування корпоративною культурою (формування, зміцнення, зміна);

- Розробка й впровадження програм підтримки змін у Компанії (зміна топ-менеджменту, структури, злиття й поглинання), подолання опору співробітників змінам у Компанії ;

- Підвищення ефективності каналів комунікацій (або створення нових);

- Поліпшення іміджу Компанії для співробітників;

Інструментарій підбирається тільки після проведення комунікаційного аудиту, а для нових Компаній після аудиту цілей і бачення :

- Внутрішній комунікаційний аудит: глибинні інтерв'ю, анкетування, фокус-групи ;

- Корпоративні ЗМІ, інтранет, інформаційні стенди ;

- Зустрічі з топ-менеджментом, збори, наради;

- Корпоративний кодекс (Кодекс корпоративної етики), корпоративні стандарти ;

- Тренінги зі створення команди;

- Корпоративні заходи й акції ;

- Управління чутками;

Разом з популярними напрямами, як просування товарів хороших і брендів, дедалі великої ваги набувають РR-проекты, пов'язані з управлінням репутацією, формуванням корпоративної культури, філософії, місії компанії та, нарешті, внутрішній PR. Останній напрям сьогодні помітно актуалізується.

При цьому керівники фірм неохоче звертаються до РR-агентству з пропозицією розробки РR-стратегии внутрішніх комунікацій. Це відбувається у випадку виникнення серйозні проблеми (відсутність мотивації персоналу, почуття команди, і, як наслідок, - зниження ефективності компанії). Не бажаючи " виносити сміття з хати " , топ-менеджмент компанії, зазвичай, намагається покінчити з проблемою самостійно, чи доручає розв'язання проблеми РR-менеджеру (працівникові компании).

Зазвичай, що у певному історико-правовому етапі така ж стратегія цілком себе виправдовує. Як першу допомогу, можна запропонувати наступний алгоритм внутрішньої інформаційної діятельности:

- розроботка та впровадження корпоративних правил компанії (місія, філософія, корпоративна культура);

- проведення корпоративних тренінгів (внутрішніх та зовнішніх);

- систематичне інформування співробітників про досягнення компанії у вигляді внутрішнього бюлетеня чи корпоративної газети;

- налагоджування двостороннього зв'язоку між управлінням і персоналом компанії;

- відзнака участі працівників у прийняття рішень;

- наслідування та виконання корпоративних традицій (день компанії, народження співробітників, номінація і нагородження кращих після закінчення звітного період);

- створення корпоративного ролика, який розповідає про досягнення компанії та перспективи розвитку бізнесу; - організація внутрішніх семінарів, конференцій.

Перш ніж братися до здійсненню будь-якого РR-проекта (байдуже - внутрішнього чи зовнішнього), потрібно краще визначитися з корпоративною індивідуальністю компанії, а разі потреби - виробити її. Це може статися наступним образом:

Створення вдалої назви компанії та імені бренду. Причому поки що це має відбуватися майже одночасно.

Поняття місії, філософії компанії, корпоративних правил.

Саме створення міцної бази є запорукою довгого та безконфліктного існування компанії.

Отже, перед підприємством постійно постає завдання: свідомо формувати свій імідж роботодавця у власних співробітників та потенційних працівників. Саме цей напрямок діяльності можна розглядати як рекламу для персоналу, який разом з іншими складовими, включає в себе:

- внутрішній PR, або внутрішнє рекламне просування;

- PR, розрахований на потенційних працівників (формування іміджу підприємства на ринку праці), або іншими словами реклама підприємства на ринку праці;

- корпоративну культуру;

- формування та управління командним духом.

Формування іміджу підприємства на ринку праці дозволяє залучати співробітників, які вже ознайомлені, та розділяють систему цінностей даного підприємства. Внутрішній PR, внутрішня реклама підприємства дозволяє підтримувати, укріплювати та розвивати цю систему цінностей.

Таким чином, реклама для персоналу, як філософію управління персоналом на підприємстві, можна поділити на складові:

1. кадрова робота та робота з управління персоналом (облік, підбір, атестація персоналу, визначення кадрового потенціалу та потреб підприємства в персоналі, регламентація робочого часу тощо);

2. мотивація та стимулювання персоналу, розвиток персоналу;

3. формування іміджу роботодавця, внутрішня PR-робота, корпоративна культура, командний дух.

Згадуються слова одного з голів корпорації “P&G”, які досить влучно характеризують особливості внутрішнього корпоративного PR : “ Працівники компанії – це найперша аудиторія, чиї особисті переконання і цілі можуть зробити компанію успішною, або звести нанівець всі її зусилля. Також працівники – безпосередні носії інформації про компанію у зовнішнє середовище через персональні контакти з потенційними клієнтами, ЗМІ, друзями, сім’єю тощо.

Компанії, незалежно від структури та штату, можуть часто стикатися з проблемами внутрішніх комунікацій, такими як недостатня поінформованість працівників про поточну діяльність компанії, її візію, місію, цінності та стратегію розвитку або незлагодженість інформаційних потоків між окремими департаментами компанії.

Налагодження внутрішніх комунікацій третьою стороною – оптимальне рішення у таких випадках, оскільки, крім компетентного погляду збоку та професійних порад, компанії отримують комплексну модель внутрішніх комунікацій та конкретний план дій з впровадження системи комунікацій у їхній компанії.”

2. PR кампанія видатної людини, спортсмена і політика Віталія Кличко

Об’єкт, мета, завдання PR кампанії.

На роль об’єкта нашої PR кампанії ми вибрали видатну людину, спортсмена і політика Віталія Кличко.

Брати з України (Віталій та Володимир Кличко) написали історію боксу. Їхнє сходження в елітний клас професійного боксу не має собі рівних. Але й за межами рингу Віталій і Володимир, що і закінчили своє навчання з науковими титулами, привертають довіру своїм шармом та інтелігентністю.

Вони - рекламні зірки, які мають попит, і використовують свою популярність для підтримки різних благодійних проектів.

Дитячі заняття Віталія різними видами єдиноборств, поступово склалися у досить серйозне захоплення кікбоксингом. За невеликий проміжок часу, Віталій зумів досягти значних успіхів, ставши дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу серед аматорів та чотириразовим чемпіоном світу серед професіоналів.

На боксерському аматорському ринзі, завзятість та цілеспрямованість Віталія отримали належну оцінку, у завойованих їм титулах. Віталій, проводячи двобої в суперважкій ваговій категорії, тричі ставав чемпіоном України, чемпіоном I Всесвітніх Ігор Військовослужбовців, а також срібним призером чемпіонату світу.

Перейшовши в ранг професіоналів, Віталій зумів досягти стрімкого успіху.

У жовтні 1998 року, керівництво Всесвітньої Боксерської Організації назвала Віталія найкращим інтерконтинентальним чемпіоном року. А в листопаді того ж року, ім'я Віталія було внесено до «Книги рекордів Гіннеса», як першого чемпіона світу у важкій вазі, що виграв нокаутом підряд 26 двобоїв, затративши на це найменшу кількість раундів. Цим досягненням Віталій перевершив навіть всесвітньовідомого Майка Тайсона.

У вересні 1999 року, указом Президента України Леоніда Кучми, за завоювання титулу чемпіона світу за версією WBO та проявлені при цьому мужність, самовідданість і волю до перемоги, Віталія було нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня.

У лютому 2002 року, європейська філія Всесвітньої Боксерської Асоціації, Міжнародна Боксерська Асоціація назвала Віталія найкращим боксером 2001 року.

У жовтні 2003, на конгресі Всесвітньої Боксерської Ради, Президент WBC Хосе Сулейман вручив Віталію нагороду в категорії «Найвидовищний двобій 2003 року». Таким був визнаний бій Віталія проти Леннокса Льюіса, що відбувся в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 21 червня 2003 року.

24 квітня 2004 року, указом Президента України Леоніда Кучми, за завоювання титулу чемпіона світу за версією WBO і виявлені при цьому мужність, самовідданість і волю до перемоги, а також за зміцнення спортивного міжнародного авторитету України, Віталія було нагороджено орденом «За мужність» І ступеня.

31 грудня 2004 року, Президент України Леонід Кучма своїм Указом, за значні особисті заслуги перед Україною в розвитку спорту, виняткові спортивні досягнення, підвищення міжнародного авторитету вітчизняного боксу, присвоїв Віталію звання Герой України із врученням ордена Держави.

28 січня 2005 року, виконавчий комітет Всесвітньої Боксерської Ради назвав Віталія кращим бійцем 2004 року.

20 грудня 2005, на конгресі Всесвітньої Боксерської Ради Віталію був вручений почесний титул «Emeritus World Champion». Статус Почесного чемпіона світу за версією WBC, дає Віталію право перебувати у позиції офіційного претендента на виборювання титулу чемпіона світу за версією цієї організації, проти якого, дійсний власник чемпіонського поясу, повинен провести захист свого чемпіонського пояса у першу чергу.

А ще він серйозний політик, депутат та багато займається разом з братом благодійними проектами і підтримує розвиток дитячого спорту на Україні.

Мета і завдання PR кампанії полягає в залученні голосів виборців на чергових виборах в Київську міську Раду. Ми хочемо продемонструвати не тільки видатні фізичні досягнення Віталія, а й звернути увагу на його наукову, політичну та благодійну діяльність.

Галузь нашої PR кампанії не стосується якоїсь однієї грані (скажімо політики), вона допоможе замовнику розрекламувати себе і заявити про себе і в бізнесі і в політиці і як зірці реклами.

Потенціально-цільова аудиторія PR кампанії дуже різноманітна. За даними соціологічних опитувань Віталій Кличко є кумиром хлопців-підлітків, які теж хочуть бути такими сильними та відомими.

Але, серед тих хто симпатизує цій людині є й багато людей середнього та старшого віку, причому не залежно від соціального статусу та освіти.

Елементарні операції PR кампанії.

Нами були використані такі операції PR кампанії:

публікації в пресі (інформаційні);

сюжети на радіо та телебаченні;

здійснення планування та проведення брифінгів, прес-конференцій;

освітлення в ЗМІ заходів клієнта (участь у відкритті виставки, конференції, презентації нових парфумів);

участь в благодійних акціях з підтримки вітчизняного дитячого спорту.

Вербальні та невербальні методи впливу на громадскість.

До вербальних видів впливу на громадськість ми можемо віднести виступи нашого кандидата на телебаченні та радіо, участь у круглих сттолах та політичних дискусіях.

До невербальних методів впливу можна віднести поліграфічну продукцію, яка теж є суттєвим елементом впливу на громадськість. Нами були запропоновані та втілені такі поліграфічні задуми:

розміщення фотографії Віталія з гаслом його блоку на білбордах міста Києва;

розповсюдження безкоштовних календариків з зображенням Віталія;

акція до 1 вересня – безкоштовні щоденники для першокласників з зображенням видатного спортсмена.

Основні складові іміджу політика і спортсмена Віталія Кличко.

Головне на що зазвичай звертають увагу всі ті для кого він є кумиром – це єдність сильного фізично бездоганного тіла та духовна міць. Пройшовши складний спортивний шлях Віталій може бути прикладом цілеспрямованості, витримки та рівноваги. Саме ці якості і є тими, на які ми звернемо увагу в нашій PR кампанії.

Зараз дуже модно зіркам сцени та політики займатися благодійністю. Але не всі, як Віталій, роблять це систематично ці не тільки на Україні. Це також додає позитиву до іміджу нашого кандидата.

Багатьом виборцям також симпатизує те, що недивлячись на зайнятість, Віталій є батьком трьох дітей, не був помічений у зрадах та інших скандалах. Позитивний образ люблячого батька і чоловіка також є обов’язковим для успішного політика.

Види застосованих подієвих PR кампаній.

В частині елементарні операції PR кампанії ми вже перерахували такі запроваджені нами та здійснені заходи як:

публікації в пресі (інформаційні);

сюжети на радіо та телебаченні;

здійснення планування та проведення брифінгів, прес-конференцій;

освітлення в ЗМІ заходів клієнта (участь у відкритті виставки, конференції, презентації нових парфумів);

участь в благодійних акціях з підтримки вітчизняного дитячого спорту.

Але для того щоб PR кампанія була комплексною і успішною ми використали ще й такі PR заходи:

- професійний копірайт (сценарії, статті, тексти виступів тощо.);

- організація і супроводження прес-турів;

- РR-консалтінг з питань ухвали і аналізу риск-факторов; розробка стратегії стосунків з ЗМІ на «кризових» ситуаціях;

- тематичний моніторинг ЗМІ і його аналіз;

Особливо гордістю нашої PR кампанії є участь Віталія разом зі спортсменкою Яною Клочковою у Всеукраїнському турі зі збору коштів на підтримку дитячого спорту і відкриття нових басейнів. Саме ті акції в яких приймав участь безпосередньо Віталій допомогли зібрати великі кошти, що свідчить про довіру людей нашому клієнту.

Характер взаємодій з ЗМІ (аналіз письмових і неписьмових матеріалів).

ЗМІ – це дзеркало, де відбивається комунікаційна робота РR-спеціалістів. Дзеркало, поза сумнівом, багатогранне, можливостей відображення – маса – від газет районного масштабу до центральних телеканалів. Ось у сучасної Україні друкарські видання читає далеко не кожна родина, а телевізор є у кожному будинку. І за даним статистики, рядовий громадянин нашої країни щодня проводить перед телевізійним екраном від трьох близько трьох із половиною годині. У середньостатистичному українському домі телевізор працює близько сьоми години щодня (це зовсім означає, що його постійно дивляться, психологи впевнені, що й фонове мовлення здатне надавати досить сильний вплив на свідомість ). Тому вплив на людей телевізійних передач та інтерв’ю є найбільшим.

Після виходу документального фільму про братів Кличко їх рейтинг возріс на багато пунктів. Людям цікаве їх життя та вчинки, і ще телебачення робить ілюзію особистого спілкування з людиною.

ЗМІ (газети і журнали) охоче пишуть про нашого клієнта, тому що він намагається бути еталоном і в політиці і в особистому житті. Ось фрагмент статті із газети “День”:

“ Чемпіон IBF і WBO в суперважкій вазі Володимир Кличко спростував чутки про можливий поєдинок проти свого старшого брата, володаря титулу WBC Віталія Кличка.

Як заявив Володимир, його слова про розмову з мамою були просто жартом, оскільки обидва брати вже втомилися серйозно відповідати на питання про проведення поєдинку один проти одного, повідомляє allboxing.ru.

«Наші переговори з мамою почнуться після 20 червня. Звичайно, я жартую! А якщо серйозно, не розумію, чому були так сприйняті мої жартівливі слова про розмову з мамою. Ця тема піднімалася не раз. Ми, чесно кажучи, вже втомилися говорити, що ніколи не битимемося один з одним. Для нас нічого дорожчого за мамине серце немає», - розсміявся Кличко.”

Також, зазначимо що у Віталія та Володимира є свій офіційний сайт де вони розміщують новини, архівні матеріали та завжди запрошують представників ЗМІ до співпраці.

Види реклами.

Як видатна і дуже популярна людина Віталій рекламує чоловічі парфуми та спортивний одяг, знаряддя. З одного боку це дає можливість бути частіше на екранах телевізора і звертати на себе увагу, а з іншого деякі люди вважають, що це псує його образ серйозного політика. Ми вважаємо, що участь Віталія у рекламних заходах, роликах та кліпах є позитивним моментомдля його кар’єри бо є відсоток виборців,які голосують тільки тому, що сподобалась зачіска чи посмішка кандидата.

Аналіз ефективності PR кампанії.

PR кампанію можна вважати досить успішною, бо після її проведення наш Клієнт кандидат у депутати Київської міської Ради не тільки зміг набрати відповідну кількість голосів, а ще й сформувати блок своєї політичної сили. Комплексні але й не дуже назойливі (бо можна переборщити) PR заходи повисіли інтерес і популярність нашого клієнта, створили йому позитивний імідж.


Література

1. Алёшина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. - М.: ИКФ "ЭКМОС", 2007. - 480 с.

2. Капитонов Э. А., Капитонов А. Э. Корпоративная культура и PR. - Москва: ИКЦ "Март", Ростов-н/ Д: Издательский центр "Март", 2007. - 416 с.

3. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: Учебное пособие для высшей школы / Под общ.ред. С.Д. Резника. - 3-е изд. - М.: Академический проект, 2005. - 432 с. - ("Gaudeamus").

4. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. - М.: Юнити, 2006. - 447с.

5. Маркетинг/ под ред. Проф. Уткина Э.А. -М.: Издательство ЭКМОС, 2007. - 320 с.

6. Ньюсом Даг, Тёрк Джуди ВанСлайк, Крукеберг Дин. Всё о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. - 7-е изд.: пер. с англ. - М.: Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт": ИНФРА-М, 2006. - VIII, 628 с. - (Серия "Современные консалтинговые технологии")

7. Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. - 2-е изд.-М.: Изд-во "Финпресс", 2006. - 240 с. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

8. PR-технологии в политике//Маркетинг в России и за рубежом 4(48) - 2007. - стр.37;

9. Тимофеев М.И. Связи с общественностью (Паблик рилейшнз): Учебное пособие. - М.: Издательство РИОР, 2007. - 158с.

10. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. Пособие. - М..: Дело, 2007. - 496 с.

11. Шарков Ф.И., Родионов А.А. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегративная сущность компаний - М.: Академический проект: Трикета, 2005. - 304с. -("Gaudeamus")

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Благодарю за помощь! Сделай паузу, студент, вот повеселись: - У вас пары во сколько начинаются? - По-разному. Говорят, что есть такие, что в 8-30 начинаются... Но я на таких никогда не был. Кстати, анекдот взят с chatanekdotov.ru
Лопух20:43:22 08 июля 2017
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений07:11:26 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
16:44:51 25 ноября 2015

Работы, похожие на Контрольная работа: Складові PR-кампанії

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.Результаты(198849)
Комментарии (2162)
Copyright © 2005-2018 BestReferat.ru bestreferat@gmail.com реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru